průběžné položky, evidence majetku a závazků

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_Úč.1.32 Daňová evidence – průběžné položky,
evidence majetku a závazků
Vytvořeno:
Ověřeno:
20. 11. 2013
21. 11. 2013
Třída:
NS1
Daňová evidence – průběžné položky,
evidence majetku a závazků
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Odborné předměty
Účetnictví
1.
Ing. Petra Litošová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
notebook, projektor
Klíčová slova:
průběžné položky, kniha pohledávek a závazků
Anotace:
Materiál je určen k seznámení se způsobem účtování průběžných položek v peněžním
deníku. Popisuje evidenci majetku a závazků.
 slouží k zaznamenání převodu peněžních
prostředků podnikatele z pokladny na běžný účet
nebo z běžného účtu do pokladny, příp. k pohybu
peněz mezi více běžnými účty poplatníka
 slouží k odstranění časového nesouladu mezi
záznamem o pohybu peněz v hotovosti a
záznamem o pohybu na BÚ
 de facto jsou peníze na průběžné položce do
doby, kdy dorazí výpis z běžného účtu (čekají na
úplné zaúčtování)
Mohou nastat 2 situace:
1. vybíráme peníze z BÚ a vkládáme je do
pokladny (vystavíme PPD)
a. zaúčtujeme příjem do pokladny na základě PPD
(sl. 1) – nemáme výpis z BÚ, proto průběžná
položka výdej (sl. 6)
b. obdrželi jsme výpis z BÚ: zaúčtujeme výdej z BÚ
(sl. 4) a zároveň odúčtujeme průběžnou položku
jako příjem (sl. 5)
2. vybíráme peníze z pokladny a vkládáme je na
BÚ (vystavíme VPD)
a. zaúčtujeme výdej z pokladny na základě VPD
(sl. 2) – nemáme výpis z BÚ, proto průběžná
položka příjem (sl. 5)
b. obdrželi jsme výpis z BÚ: zaúčtujeme příjem na
BÚ (sl. 3) a zároveň odúčtujeme průběžnou
položku jako výdej (sl. 6)
Důležité:
 peněžní prostředky příjem = průběžné položky
výdej a naopak
Další povinností podnikatele je zajistit evidenci
majetku a závazků:
 hmotný majetek (DHM)
 zásoby
 pohledávky
 závazky
 forma a obsah není závazně předepsána
 záleží na podnikateli
 přehled o tom:
a. kdo a kolik dluží jemu
b. komu a kolik dluží on
Kniha faktur vydaných a přijatých:
 základ evidence pohledávek a závazků
 evidence pohledávek a závazků z běžných
dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi
podnikateli
 oddělené sledování jednotlivých pohledávek a
závazků podložených účetními doklady (fa)
 označení (číslování) faktur
 datum vzniku pohledávky – závazku
 částku
 datum splatnosti a způsob úhrady
 identifikační údaje pro spárování pohledávkyzávazku a platby
 možné i další informace (předmět dodávky,
zálohy)
Do této evidence zapisujeme na základě:
 faktur
 výpisů z běžného účtu
 pokladních dokladů
 poskytnuté a přijaté bankovní úvěry,
 závazky, př. pohledávky k finančnímu úřadu
 pohledávky vůči zaměstnancům (zálohy, ceniny,
manka)
 závazky z titulu zaměstnávání pracovníků
(finanční úřad, okresní správa sociálního
zabezpečení, zdravotní pojišťovna)
1. K čemu slouží průběžné položky?
 slouží k odstranění časového nesouladu mezi
záznamem o pohybu peněz v hotovosti a záznamem
o pohybu na BÚ
2. Evidenci jakého majetku a závazků musí vést
podnikatel?
 hmotný majetek (DHM), zásoby, pohledávky,
závazky
3. Jak se nazývá evidence pohledávek a závazků?
 kniha faktur vydaných a přijatých
Použité zdroje
• ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013 – 1. díl pro střední školy a pro
veřejnost. 14. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací
středisko, 2013, ISBN 978-80-87237-58-8.
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents