11.PREDAVANJE TRANSPORTNI SUSTAV

Report
11.PREDAVANJE
TRANSPORTNI SUSTAV
TRANSPORTNI SUSTAV
U središtu interesa promatranja poslovne logistike su
transportni sustavi gospodarskih subjekata kao njihovi
logistički podsustavi.
Transport - premošćivanje prostora, ili promjena mjesta
transportnih proizvoda pomoću transportnih sredstava.
Svaki se transportni sustav sastoji od:
- transportnog sredstva,
- transportnog proizvoda (odnosno proizvoda koji treba
transportirati),
- transportnog procesa.
Transport nekoga poduzeća dijeli se na:
- unutarnji,
- vanjski.
Postoji i podjela na :
- transport unutar nekoga pogona (unutar skladišta, između
proizvodnih mjesta i sl.),
- transport između pogona (od dobavljača do kupca,
transport između različitih poduzeća i sl.).
Funkcije transporta
Funkcije transporta mogu se podijeliti na:
Primarne - u ove funkcije ubrajaju se funkcija otpremanja i
funkcija pretovara.
Sekundarne - ovdje ubrajamo izgradnju i održavanje puteva
i funkciju davanja jamstva.
Transportni problem
Transportni problem u jednoj logističkoj mreži označen je:
transportnim proizvodom, strukturom i datošću dobavnog
područja, lokacijom otpreme i prijemne točke, te vrstama
ponude i potražnje od strane tih točaka.
Kako bi se riješio neki transportni problem, treba odgovoriti
na dva pitanja i to:
- koje je najpovoljnije transportno sredstvo?
- koji je najpovoljniji transportni proces?
Transportni je problem uvijek određen organizacijski problem.
U svezi njegovoga rješavanja, potrebno je učiniti slijedeće radnje:
ako je neki proizvod u različitim dostavnim točkama raspoloživ u
različitim količinama, potrebno je odrediti dostavne točke i
količine proizvoda koje one trebaju otpremiti tako da ukupni
transportni troškovi kod opskrbe prihvatnih točaka, s količinama
koje se traže u tim točkama, budu minimalni.
Dakle, najčešće se kod transportnog problema postavlja zadatak
takvog usmjeravanja određene količine transportiranih jedinica
od određenog mjesta slanja do mjesta potrebe da se
minimiziraju troškovi izvršavanja transporta. Takvi se zadaci
postavljaju npr. pri opskrbi više pogona, skladišta, otpremnih
skladišta, velikih kupaca i sl. od više proizvodnih pogona, uz
uzimanje u obzir kruženja praznih željezničkih, uvođenje
unutarpogonskih pomoćnih sredstava i sl.
Transportni lanac
Transportni lanac - niz međusobno povezanih tehničkih i
organizacijskih procesa pri kojima se osobe, ili proizvodi
pokreću od izvora do cilja.
Kod jednočlanog transportnog lanca povezane su
otpremna i dobavna točka (izvor i cilj ) u neprekinutome
prometu, ili u izravnom prometu bez promjene
transportnoga sredstva.
Kod višečlanog transportnog lanca dolazi do promjene
transportnoga sredstva kod povezivanja dobavne s
otpremnom točkom.
Unutarnji transport
Unutarnji transport - podizanje, premještanje i odlaganje svih
materijala i polu / proizvoda unutar poduzeća.
Kod unutarnjeg transporta operacije se odvijaju unutar same
proizvodnje, odnosno skladišta, a ne izvan poduzeća kao kod
vanjskog transporta.
Unutarnji transport može biti vezan sa tzv. internim učincima
u poduzeću (interni učinci voznog parka), međutim interni se
učinci mogu isto tako odnositi i na vanjski transport (vezano uz
kupce, dobavljače i sl.).
U svakom slučaju se transport treba oblikovati sa težnjom
postizanja integralnog transporta.
Integralni transport obuhvaća premještanje robe od početnog
mjesta proizvodnog procesa pa do krajnjeg potrošača.
Početnu fazu integralnog transporta čini unutarnji transport
proizvodnje, a završnu fazu također čini unutarnji transport
potrošne distribucije.
Postizanje višeg stupnja integralnosti prometnog procesa
omogućuje se primjenom suvremenih transportnih
tehnologija.
Razlika između unutarnjeg i vanjskog transporta je u tome što
je unutarnji transport neposredno povezan i može se smatrati
sastavnim dijelom procesa proizvodnje. On se povijesno
gledajući razvijao zajedno sa razvojem proizvodnje
(industrijski je način proizvodnje stvorio potrebu za
racionalnijim premještanjem sirovina, materijala, gotovih
proizvoda, dijelova, poluproizvoda).
Značenje unutarnjeg transporta razlikuje se ovisno o
djelatnostima, te u nekim gospodarskim granama ima
izuzetno značenje( npr. u metalurgiji gdje je potrebo
premještati stotine tona sirovina i materijala kako bi se
dobila jedna tona gotovog proizvoda).
Unutarnji je transport stvar organizacije procesa.
Racionalnom se organizacijom unutarnjeg transporta
postiže premještanje materijalnih predmeta:
- najkraćim putem,
- minimalnim aktiviranjem radnika i sredstava za rad,
- uz najniže troškove.
Najvažniju odluku u unutarnjem transportu predstavlja izbor transportnog
puta. Transportni put može biti kružni i pravolinijski.
U načelu je racionalnije kružno kretanje jer se teži što kraćim prijevoznim
putevima i što većoj brzini kretanja.
Za premještanje materijalnih predmeta u unutarnjem transportu služe i
posebna transportna sredstva:
- ručna sredstva,
- tačke,
- univerzalna sredstva,
- mehanizirana sredstva,
- motorna vozila sa uređajima za utovar i istovar,
- gusjeničari,
- viličari (čeoni, bočni i regalni),
- automatizirana sredstva,
- prijenosne trake,
- dizalice,
-dizala,
- pokretne trake, roboti, automatski vođena vozila i sl.
Sustav prometa dobara
Sustav prometa (materijalnih) dobara sastavni je dio ukupnog
prometnog sustava u koji još pripadaju i sustav prometa osoba i
sustav prometa vijesti.
Izbor transportnog sredstva bitna je poslovna odluka. Kao kriterij
za izbor određene vrste transportnog sredstva mogu se navesti:
- cijena transporta (troškovi transporta),
- brzina transporta,
- mogućnosti pristupa mjestu prijama i isporuke robe,
- sigurnost i točnost transporta,
- prilagodljivost transportnog sredstva odgovarajućem teretu,
- zahtjevi za odgovarajućem ambalažom,
- mogućnost pružanja popratnih usluga pri transportu
(administrativne i druge usluge oko carinjenja, pakiranja i dostave
robe).
Cestovni transport
Cestovni transport je najznačajniji transport.
Prednosti cestovnog transporta:
- u odnosu na željeznički i zrakoplovni transport cijene su niže na
kraćim i srednjim relacijama,
- veća je konkurencija, osobito zbog većeg udjela privatnih
autoprijevoznika,
- posebne vrste robe prevoze se posebnim vozilima, te se postižu
uštede u pakiranju,
- isporuka roba je brža i nije potrebno prekrcavanje robe, jer je
cestovna mreža rasprostranjena.
U odnosu na željeznički i pomorski promet postoje i slabosti
cestovnog transporta:
- veća je potrošnja goriva po jedinici prevezenoga tereta,
- više je ovisan o vremenskim i drugim uvjetima,
- na većim su udaljenostima cijene veće nego kod željezničkog i
pomorskog transporta,
- više zagađuje okoliš.
Željeznički transport
Glavne odlike željezničkoga transporta: urednost, neprekidnost
transporta, sigurnost i ekonomičnost, relativno niža cijena prijevoza,
velika pogodnost za prijevoz pojedinih vrsta roba (posebno
konstruirani vagoni).
Razlozi zbog kojih gotovo sve zemlje svijeta sve veću pozornost
poklanjaju razvoju željeznice su u tome što se u željezničkom
transportu, u odnosu na cestovni i zračni transport troši relativno
manje energije, a željeznica je i manji zagađivač okoliša.
Prednosti željezničkog prometa:
- relativno niža cijena prijevoza,
- velika pogodnost za prijevoz pojedinih vrsta roba (posebno
konstruirani vagoni).
Slabosti željezničkoga transporta su:
- češće potrebe pretovara robe (nego kod cestovnoga
transporta), a time i veći gubici radnoga vremena,
- sporiji prijevoz od zračnoga i cestovnoga (zbog zaustavljanja
na postajama),
- viši troškovi pakiranja zbog potrebe veće zaštite robe (zbog
“šokova” pri skretanju vlakova na sporedne kolosijeke),
- češće krađe nego kod drugih grana transporta.
Učinci željezničkoga prometa prije svega ovise o:
a) propusnoj moći (Propusna moć željezničke pruge je
mogućnost prolaska određenog broja vlakova, kola, tereta i sl.
u jedinici vremena, a ovisi o propusnoj moći staničnih razmaka
i tehničkoj opremljenosti pruge.
b) stanju željezničke pruge
Riječni i kanalski transport
Riječni i kanalski transport se svrstavaju u unutarnje brodarstvo.
Prednosti unutarnjeg brodarstva:
- prednosti za masovne robe niske pojedinačne vrijednosti (rude,
drvo, ugljen, gorivo, građevinski materijal, žitarice) koje ne
podnose visoke transportne troškove i ne zahtijevaju veliku
brzinu prijevoza,
- pogodnosti za transport na velike udaljenosti,
- mogućnost povezivanja s pomorskim transportom,
- ušteda energije (odnos utroška energije rijeka-željeznicacesta:1-8-20),
- niže cijene ( tri puta niže cijene od željezničkog, a deset puta od
cestovnog transporta).
Nedostaci unutarnjeg brodarstva:
- zbog klimatskih uvjeta (vodostaj, led i sl.) neprikladni su za
prijevoz jedan dio godine,
- vezanost za ograničenu mrežu vodenih putova i potreba
korištenja i drugih transportnih sredstava čime se vrijeme
transporta još produžava,
- visoki su troškovi osposobljavanja i održavanja umjetnih vodnih
putova.
Pomorski promet
Sredstva pomorskog transporta odlikuju se velikim kapacitetom i snagom,
velikom sigurnošću i sl., ali malim brzinama transporta. Za njihovu nabavu
potreban je veliki kapital.
Prednosti su pomorskog transporta:
- niže cijene,
- veći kapaciteti i fleksibilnost transportnih sredstava za više vrsta tereta
(sredstva mogu nositi različite predmete rada).
- manje zagađivanje okoliša, promet je funkcionalan tijekom cijele godine.
Nedostaci su pomorskog transporta:
- sporost,
- visoka cijena transportnih sredstava.
Međutim, uvođenjem brzih brodova, boljih organizacijskih rješenja, te
suvremene komunikacijske i informacijske opreme, nedostatak sporosti se
prevladava.
Usluge prijevoza brodovima obavljaju se kao:
- slobodna plovidba (jeftinija, ali sporija – prijevoz sirovina i ostale masovne
robe, ugovor koji se sklapa zove se brodski ugovor),
- linijska plovidba (teret se svrstava u klase po vrijednosti i zaračunava prema
volumenu i težini, ugovor koji se sklapa zove se prijevoznički ugovor).
Zračni transport
Zračni prijevoz se koristi za prijevoz robe kod koje je bitna
brzina i koja može podnijeti visoku cijenu prijevoza
(lakopokvarljiva roba, cvijeće, rezervni dijelovi, elektronika,
skupocjena roba,pošta).
Veći dio zračnog prometa je međunarodni promet (3/4), samo
je u SAD-u on 50% na prema 50%.
Prednosti zračnog prometa ogledaju se u:
- brzini transporta,
- sigurnosti transporta,
- jednostavnosti transporta,
- jednostavnijem pakiranju i nižim troškovima pakiranja,
- jednostavnijim carinskim formalnostima,
- jeftinijem osiguranju robe,
- manjim krađama i manipulativnim gubicima.
Nedostaci zračnog prometa:
- velika potrošnja goriva,
- visoka cijena transportne usluge,
- zagađenje okoliša (ispušni plinovi: ugljični monoksid,
ugljikovodik, nitroooksid).
Unutar zračnog transporta postoje djelatnosti:
- prijevoza putnika i tereta,
- prihvata i otpreme putnika i tereta,
- kontrole letenja i vođenja zrakoplova.
Zračni se transport prema namjeni dijeli:
- linijski (prema utvrđenom voznom redu),
- čarter (uvjete prijevoza ugovara transporter i korisnik
transportne usluge).
Cjevovodni transport
Cjevovodima se transportiraju voda, nafta, naftni derivati i plin, a
mogu se transportirati i kruti materijali koji se miješaju s vodom
(drvena građa, ugljen, pšenica, šećerna trska, voće).
Prednosti cjevovodnog transporta
Smatra se da je transport cjevovodima najsigurniji i najekonomičniji
transport nafte i plina, jer su troškovi transporta naftovodom u
odnosu na troškove transporta željeznicom pet puta niži za naftu.
Nedostaci cjevovodnog transporta su vrlo visoka kapitalna ulaganja
i sporost ( tekućina protječe brzinom oko 8 km/h.).
Najveći cjevovodi na svijetu nalaze se na području bivšeg SSSR – a,
Suesko – mediteranski naftovod (SUMED), Južnoeuropski naftovod,
Langeled – plinovod od Norveške do Velike Britanije.
Tržište transportnih usluga
Tržište transportnih usluga u velikoj je mjeri regulirano od
strane države.
Za uspješno funkcioniranje tržišta transportnih usluga
potrebna je komunikacijsko - informacijska infrastruktura koja
osigurava potrebne obavijesti za planiranje i realizaciju
transporta.

similar documents