Medijacija u oblasti finansijskog restruktuiranja, Nermina Ljubović

Report
TAIEX – MEDIJACIJA U POSLOVANJU
Nermina Ljubović,
direktorka Centra za usluge i posredovanje
Beograd, 4. decembar 2012.
Sporazumno finansijsko restrukturiranje
- Razlozi ekonomske, finansijske, imovinske i pravne prirode
- Gomilanje komercijalnih dugova korporativnog sektora i povećanje kreditnog rizika na
strani banaka
- Problem “trke” poverilaca da blokiraju račun dužnika (menice i ovlašćenja za naplatu)
- MMF, NBS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, poslovne banke, Privredna komora
Srbije
•
•
•
•
Šta je sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava?
– Sporazumno restrukturiranje korporativnih dugova, odnosno redefinisanje (ponovno
uređivanje) dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim
teškoćama, kao dužnika, i njegovih poverilaca
Ko su učesnici?
– Privredna društva, kao dužnici, i njihovi poverioci - pre svega banke, ali i svi drugi
poverioci
Šta je cilj?
– Blagovremeno prepoznavanje i rešavanje finansijskih teškoća, stvaranje uslova za
održiv nastavak poslovanja dužnika i za naplatu potraživanja poverilaca
Kada se sprovodi?
– Kada se proceni da je opstanak i oporavak dužnika ekonomski opravdan i izvodljiv, i da
je verovatno da će dužnik moći da nastavi da održivo posluje na duži rok, kao i da će
relevantni poverioci moći da ostvare povoljno namirenje svojih potraživanja
Opcije
•
Blokiranje računa (prinudna naplata)
•
Izvršenje
•
Redovan proces stečaja
– Bankrotstvo
– Reorganizacija
•
Unapred pripremljen plan reorganizacije
Pravni okvir
•
Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (‘’Sl. glasnik RS‘’ br.
36/11)
•
Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja (‘’Sl. glasnik RS‘’ br. 65/11 i
67/11)
•
Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova (‘’Sl. glasnik RS‘’ br. 21/12‘)
Veza s drugim propisima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakon o stečaju
Zakon o bankama
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o hipoteci
Zakon o platnom prometu
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o porezima na imovinu
Zakon o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o izvršenju i obezbeđenju
Zakon o državnom premeru i katastru
Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar
Zakon o privrednim društvima
Zakon o menici
Zakon o posredovanju - medijaciji
Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
Stečajni, poreski, bankarski i računovodstveni podzakonski propisi
Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava
•
Predmet – uređenje uslova i načina finansijskog restrukturiranja privrednih društava, koje se
sprovodi najkasnije pre pokretanja stečajnog postupka
•
Primenjuje se na realni sektor (privredna društva – kompanije kao dužnici), a ne i na
finansijski sektor (banke, osiguranje, lizing društva, privatni investicioni fondovi, društva za
upravljanje fondovima i dr.)
•
Primenjuje se u slučaju finansijskih teškoća - nesposobnost plaćanja (nelikvidnost),
preteća nelikvidnost, prezaduženost
Neophodan uslov za finansijsko restrukturiranje
•
Učešće najmanje dve domaće ili strane banke na strani poverilaca
•
Učešće dve banke obezbeđuje veći stepen međusobne kontrole i provere učesnika u
finansijskom restrukturiranju, sprečava zloupotrebe
•
U slučaju da postoji samo jedna banka moguće je sporazumno finansijsko restrukturiranje
privrednog društva, ali na autonomnoj osnovi, bez primene odredaba ovog zakona i
podsticaja koji iz njega proističu
Načela
•
•
•
•
•
•
•
podobnosti – potraživanje kojim dužnik i poverioci slobodno raspolažu (samo komercijalni,
a ne i poreski dug - dug po osnovu javnih prihoda)
dobrovoljnosti – nema obaveznog učešća ni za koga
održivosti poslovanja dužnika
postupanja u dobroj veri – uzdržavanje od prouzrokovanja štete, sprečavanja ili otežanja
naplate potraživanja
saradnje i koordinacije poverilaca:
- lice koje vodi pregovore sa dužnikom (najveći poverilac)
- telo za koordinaciju
- stručni savetnici
ravnopravnosti položaja poverilaca i položaja srazmernog visini potraživanja
pristupa podacima i poverljivosti podataka – procena finansijskog stanja i priprema mera
finansijskog restrukturiranja, uz čuvanje poverljivosti
Načelo podobnosti
•
Potraživanje kojim dužnik i poverioci slobodno raspolažu: samo komercijalni –
obligacionopravni dug, a ne i poreski dug – dug po osnovu javnih prihoda
•
Problem parafiskalnih dažbina (npr. naknada za usluge i druge naknade)
•
Saglasnost trećeg lica za raspolaganje dugom / potraživanjem
- prethodna (dozvola)
- naknadna (odobrenje)
Načelo saradnje i koordinacije poverilaca
•
Poverioci su dužni da međusobno sarađuju, kako bi se stvorili uslovi za dužnika da prikupi i
pruži podatke i obaveštenja o svojoj imovini, kapitalu, obavezama, poslovanju i poslovnim
planovima, kao i radi pripreme predloga mera restrukturiranja
•
Saradnja obuhvata naročito:
- imenovanje jednog ili više lica koje će voditi pregovore sa dužnikom ili usklađivati postupanje
poverilaca u pregovorima;
- obrazovanje tela za koordinaciju;
- izbor i imenovanje stručnih savetnika koji, zajedno sa institucionalnim posrednikom, mogu
obavljati i usluge posredovanja ako se poverioci i dužnik o tome saglase;
- druge aktivnosti u cilju ostvarivanja saradnje između poverilaca
Ugovor o mirovanju dugova
•
•
•
•
•
•
•
Ugovor o mirovanju dugova – obaveznost zaključivanja
Osnov za obustavu prinudne naplate sa računa dužnika (privremena deblokada) i
zabranu, odnosno odlaganje izvršenja
Dostavlja se NBS – odeljenju za prinudnu naplatu i izvršnom sudu
Ne mogu se preduzimati radnje u cilju naplate potraživanja, osim podnošenja tužbi radi
naplate potraživanja u cilju sprečavanja zastarelosti potraživanja
Hitno postupanje organa prinudne naplate i izvršenja
Mogućnost raspolaganja potraživanjem u periodu mirovanja
Po isteku perioda mirovanja, poverioci ponovo stiču pravo prinudne naplate i izvšenja
Ugovor o sporazumnom finansijskom restrukturiranju
•
Moguće mere
- otplata u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova kredita, zajma i
drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja
- unovčenje imovine ili prenos imovine radi namirenja potraživanja;
- otpust duga;
- izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava;
- davanje dodatnih sredstava obezbeđenja od strane dužnika ili trećih lica, uključujući jemstva i
garancije;
- pretvaranje potraživanja u kapital (konverzija duga);
- zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu;
- izdavanje hartija od vrednosti;
druge mere od značaja za realizaciju finansijskog restrukturiranja
•
Dužnik u roku od dva dana dostavlja ugovor Registru privrednih subjekata radi zabeležbe
Založno pravo
•
Neprekidnost (kontinuitet) založnog prava kod obezbeđenog potraživanja koje se
restrukturira i zamenjuje restrukturiranim obezbeđenim potraživanjem
•
Vrši se izmena podataka upisane hipoteke, odnosno založnog prava na pokretnim stvarima
i pravima, do iznosa potraživanja koje se restrukturira
•
U slučaju smanjenja iznosa potraživanja, vrši se izmena podataka upisane hipoteke,
odnosno založnog prava na pokretnim stvarima i pravima
•
Podsticaj za poverioce – znatno niže naknade Republičkom geodetskom zavodu kod
izmene podataka već upisane hipoteke u odnosu na upis nove hipoteke zbog novog
pravnog osnova u vidu ugovora o finansijskom restrukturiranju
Podsticaji za finansijsko restrukturiranje
Poreski podsticaji
• Materijalni poreski podsticaj
- poresko oslobođenje otpusta duga kod poverilaca - na teret rashoda priznaje se otpis
vrednosti pojedinačnih potraživanja (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na
dobit pravnih lica)
• Procesni poreski podsticaj
- odlaganje plaćanja poreskog duga - poreskom obvezniku koji je zaključio Ugovor o
sporazumnom finansijskom restrukturiranju može se odobriti plaćanje poreskog duga u
jednakim ratama do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12
meseci (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj
administraciji)
Propisi Narodne banke Srbije
• Bankama je omogućeno da sva restrukturirana potraživanja, pa i sporazumna, pod
određenim uslovima, mogu klasifikovati u manje rizičnu kategoriju, i to ako je reč o prvom
restrukturiranju, uz uslov da dužnik u periodu od najmanje tri meseca, odnosno najmanje tri
uzastopna plaćanja, svoje obaveze izmiruje s docnjom ne dužom od 30 dana (Izmene i
dopune Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki Narodne banke Srbije iz
2011.)
Koraci uspešnog finansijskog restrukturiranja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Privredno društvo ili poverioci, podnose zahtev Privrednoj komori Srbije radi institucionalnog
posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju
Privredna komora Srbije proverava ispunjenost uslova za institucionalno posredovanje i
podobnost dužničko-poverilačkog odnosa za finansijsko restrukturiranje
Privredna komora Srbije kontaktira poverioce, dovodi ih u vezu s dužnikom, koordinira sve
potrebne aktivnosti i organizuje sastanke –pripremne i radi pregovora
Privredna komora Srbije organizuje postupak institucionalnog posredovanja
Strane u postupku zaključuju Ugovor o mirovanju dugova
Strane u postupku pregovaraju o redefinisanju dužničko-poverilačkih odnosa, uz
institucionalnu podršku Privredne komore Srbije
Strane u postupku zaključuju Ugovor o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, koji
sadrži mere kojima se to restrukturiranje sprovodi
Strane u postupku sprovode mere finansijskog restrukturiranja i koriste propisane podsticaje
Privredno društvo, nad kojim je uspešno sprovedeno finansijsko restrukturiranje, nastavlja
da održivo posluje
Mesto i uloga Privredne komore Srbije
•
Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih
Privredna komora Srbije, na zahtev dužnika ili jednog ili više poverilaca, pruža pomoć pri
uspostavljanju saradnje između dužnika i poverilaca radi pregovora o ponovnom uređivanju
dužničko-poverilačkih odnosa, i podršku dužnicima i poveriocima u toku pregovora radi
njihovog uspešnog okončanja
•
Postupak institucionalnog posredovanja regulisan je Pravilnikom o uslovima i načinu
institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih
društava
Posrednik
•
Posrednik je lice koje sprovodi postupak i posreduje u pregovorima za uvođenje mirovanja
dugova i za postizanje sporazuma između strana, bez ovlašćenja da im nametne rešenje
•
Posrednika u pojedinoj stvari određuju Privredna komora Srbije ili sporazumno strane u
postupku
•
Posredovanje mogu obavljati lica koja ispune propisane uslove i završe obuku prema
programu Privredne komore Srbije
•
Listu posrednika utvrđuje odlukom predsednik Privredne komore Srbije
Troškovi
•
Prilikom podnošenja zahteva, uplaćuje se taksa
•
Pored takse, postoje zajednički troškovi postupka, koji strane u postupku snose na jednake
delove, osim ako se ne dogovore drugačije. Zajedničke troškove čine nagrada za rad
posrednika i troškovi organizovanja posredovanja
•
Svaka strana snosi svoje troškove - troškove punomoćnika, a po potrebi i stručnog
savetnika i prevodioca
Centar za usluge i posredovanje
www.pks.rs
E- mail [email protected]
011 33 00 997
HVALА NA PАŽNJI

similar documents