SL - Roskilde Universitet

Report
Individuel og kollektiv
håndtering af tiden i
hverdagslivet på arbejdspladsen
Ved Henrik L. Lund,
Center for Arbejdslivsforskning,
Roskilde Universitet
Hva’ me’ pauser?
Hvordan forholder det sig med
jeres pausekultur?
Tid til at være social
• Hvorfor er det vigtigt?
- Skaber rytmer i hverdagen
- Opbygger organisatorisk kapacitet
- Buffer mod belastninger
Tid og psykisk belastning
• Det moderne arbejde er domineret af kronisk
mangel på tid – der hverken fører til kvalitet i
arbejdslivet eller bedre produktivitet
• Resultatet er en massiv udbredelse af psykiske
lidelser
• Vi bliver syge når vi ikke kan opretholde vores
rytmer
• Løsninger kræver et nyt perspektiv på tid og
arbejde – fokus på cyklisk tid og rytmer
Hvorfor skal vi have et nyt perspektiv
på tid og arbejde?
• Det er ikke kun lange arbejdsdage og skæve
arbejdstider der er problemet. Der er mere på spil
• Nye belastninger der er forbundet med at forholdet
mellem tid og arbejde er blevet alt for individ- og
situationsbestemt
• En ny måde at forstå, tale om og håndtere forholdet
mellem tid og arbejde, på arbejdspladsniveau og
indenfor en kollektiv ramme
• Behov for at vide hvordan arbejdet gør os fattige på tid,
og hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem
formning af tiden
Hvorfor gør det moderne arbejde (og
liv) os fattige på tid?
• Arbejdsmængde, tempo og intensitet
• Selvledelse og standardisering, på samme tid,
i et og samme arbejde
• Øget kompleksitet i organisationer
• Høj forandringstakt
• Det relationelle fylder mere og mere
• Stigende uforudsigelighed
Fattige på tid – fortsat
• Indflydelse på arbejdstid = dobbeltoptimering
• Stærk udviklingskultur – både rettet mod
organisationen og den enkelte
• Projekter
• Tidsrøvere (IT-systemer, møder,
teamorganisering, besværlige medlemmer etc.)
• Samordning af aktiviteter i tid og rum, herunder
planlægning og koordinering
• Arbejdsudvidende teknologier
”Hvis bare vi kunne få lov til at passe
vores arbejde”
• Arbejdets kerne er uklar
• Visioner og værdier – man kan altid gøre det
bedre
• Arbejdet er ofte mere proces og mindre
produkt
Hvad gør det ved tiden i arbejdet?
•
•
•
•
•
•
•
Stigende acceleration
Fokus på øjeblikkelig tid
Vi lever i en udvidet nutid
Mere fragmenteret tid
Mere komprimeret tid
Mangel på mellemrumstid
Polykron tid – flere ting på én gang, der
ikke har noget med hinanden at gøre
Tiden bliver en del af arbejdets kerne
Håndtering af tiden bliver en kernekompetence:
- At lykkedes i arbejdet er at skrive emails, give beskeder,
tage notater, sms’e, interagere og facilitere processer på
rette tidspunkt mhp. at opnå:
• Overholdelse af deadline
• Timing
• Koordinering og planlægning under uforudsigelighed
• At bruge tiden på det vigtigste (selvom det vigtigste
ikke altid tæller mest)
10
Tiden og det nye bytteforhold
- Den gode medarbejder
• Du bliver målt individuelt, men skal orientere dig mod
helheden
• Du skal håndtere afbrydelser og tidsrøvere, uden at det går
ud over din produktivitet
• Hvis du kan acceptere at være tilgængelig og at arbejdet er
allestedsnærværende, så kan du selv bestemme hvor,
hvornår og hvordan du arbejder.
• Du skal acceptere familie-arbejdslivs interaktion. Brug
gerne arbejdstid på din familie, men du skal være parat og
bevidst om hvornår arbejdet kræver at familien kommer i
anden række.
• Familie og arbejde er karakteriseret ved kronisk mangel på
tid, der fører til stress, udbrændthed, skilsmisser og
affektive lidelser. Det skal du styre udenom
11
Selvhjælpslitteraturens afsæt
- Er du fortravlet?
- Oplever du en kronisk underskud på tid?
- Føler du dig stresset i hverdagen, og har du
udviklet et ængsteligt forhold til tiden?
- Savner du nærvær, koncentration og fordybelse?
Så kan denne bog hjælpe dig!
Udviklingstræk i arbejdet der gør
selvhjælpslitteraturen populær
•
•
•
•
•
•
•
Temporal forskellighed
Temporal autonomi
Selvledelse af tid (normer frem for faktisk tid)
Problemer med grænsedragning
Arkitekt i eget liv
Karriere individualiseres
Det personlige ansvar
Den individuelle tilgang overser ofte
• At alt for høje krav og intensitet er
hovedproblemet
• Behovet for kollektive og organisatoriske
løsninger for at skabe holdbare løsninger
• Personlighedsparadigmet viser sig gang på
gang ikke at holde vand
• Desværre har mange ikke noget alternativ til
den individuelle tilgang
Den individuelle tilgangs argumenter
• Det handler ikke om hvordan du har det men
hvordan du tager det – fra positiv psykologi til
kognitiv terapi
• For lidt tid handler om for dårlig management
• Tidsknaphed skyldes afkobling mellem krop og
sind
• Tidsknaphed skyldes mangel på eksistentiel
afklaring
CATS model
Kognitiv aktiveringsteori (CATS)
’The cognitive activation theory of stress' af Ursin & Eriksen (2007)
CATS
Krav (load)
Vurdering
Stressreaktion
Coping
Belastningsforventning
Resultatforventning
Læring
Håbløshed
Hjælpeløshed
Belastning
Mere om den individuelle tilgangs
metoder
• Forhold dig elastisk til tiden som størrelse –
der er masser af tid og den bliver kun knap
hvis du bruger den på noget der ikke er vigtigt
• Skab kobling mellem tid og personlige mål
• Skab kobling mellem tid og personlige værdier
Konsekvenser af den individuelle
tilgang
• Fører til endnu mere desynkronisering mellem
kolleger
• Vores fælles kollektive erfaring med tiden bliver
ikke delt og brugt som grundlag for forandring
• Tidskonflikter flytter fra arbejdet til privaten
• Mindfulde kolleger kan være virkelig belastende
• ’Det er min egen skyld’ følelser
• Individuel håndtering af tidspres er dyrt og
ineffektivt
Udfordringen til den kollektive tilgang
• Den kollektive tilgang findes kun hvis vi kan
finde en måde at forstå, tale om og håndtere
forholdet mellem tid og arbejde, på
arbejdspladsniveau og hvor kollektive
erfaringer udgør en fælles ramme
Tidsmiljø – et ord til at indfange
kollektive oplevelser af tid
• Tiden som form og oplevelse skabt af:
Opgaver, rutiner, vaner, pauser, møder,
normer, mellemmenneskelige interaktioner
samt ekstraordinære begivenheder
Identifikation af tidens kvalitet
Sunde, naturlige og sociale rytmer
Tidsmiljøet som
felt
Brutale, ledelsesstyrede og
standardiserede rytmer
Grænseløshed og kaotiske
rytmer
Styr på tiden i det moderne arbejde
Løsninger i spændingsfeltet mellem
beskyttelses- og
udviklingsparadigmet
På arbejdspladsniveau (beskyttelsesparadigmet)
Lav regler, aftaler og kutymer som skaber:
• Større regelmæssighed i mødetider og steder
• Reducerer tilgængelighed
• Fastlagte pauser, møder og frokost etc.
• Afgrænse projektarbejdet, genindføre
fagbureaukratiet og faggrænser
• Genbureaukratisering af tidsanvendelsen
På arbejdspladsniveau (udviklingsparadigmet)
• Hver ting til sin tid
• Fokus på kollektiv kapacitet frem for individuel kapacitet
• En hverdag med mange fælles rytmer og kollegamøder med
uformel dialog
• Supervision på håndteringen af tidsrøvere
• Plads til langsom tid på arbejdspladsen
• Plads til medarbejdernes forskellighed i omgangen med
tiden
• Fælles produktion af mening over tid ved at sætte tid af til
langsigtet udvikling
• Social praksis omkring brug af IKT som understøtter
egenkontrol
• Balance mellem kerneopgave og biopgaver – lette og svære
opgaver
Overenskomstniveau – beskyttelsesparadigmet
•
•
•
•
Stærke arbejdstidsregler og faggrænser
Registrering af al arbejdstid
Detaljerede normer
Vidtgående arbejdsdeling, klare faggrænser og
arbejdsgange
• Kun normale ansættelser (37 timer)
• Høj overtidsbetaling, lange opsigelsesvarsler eller
tjenestemandslignende ansættelser
• Fokus på lønmodtagerrollen
Overenskomstniveau – udviklingsparadigmet
• Fokus på professionen, professionalisme og
faglighed
• Medarbejderen som den eneste logiske og
myndige til at forvalte tiden professionelt
• Rummelighed og social ansvarlighed overfor
’svage’ og ’sårbare’
• Overenskomster med flere frit-valg-ordninger
På samfundsniveau – beskyttelsesparadigmet
• Arbejdsmarkedspolitik der understøtter de
forskellige livsfasers særlige tidsmæssige
behov
• Mulighed for tidsmæssig mangfoldighed uden
stigmatiserende ordninger, regler og
forvaltning baseret på mistillid
På samfundsniveau – udviklingsparadigmet
• Bæredygtighed og velfærd frem for blind
vækst og fokus på velstand - Alternative
forståelser af rigdom
• Kritisk debat af lønarbejdets status i
samfundet og rolle i forhold til det hele liv
• Mangfoldighed i livsformer og arbejdsformer –
simpel living, Svanholm, bofællesskaber
• Reembedding af psykosociale eksternaliteter
Opgave
• Find eksempler på usunde rytmer som I har
fundet praktiske løsninger på, og som trak
arbejdet i retning af mere sunde rytmer
• Kan man bygger videre på disse eksempler og
bruge erfaringerne i andre sammenhænge?
Spørgsmål til diskussion
• Hvordan finder man balancen mellem
individuelle og kollektive løsninger?
• Hvordan hjælpes den enkelte medarbejder til
selv at skabe bæredygtige og sunde rytmer i
hverdagen?

similar documents