Законодавство у Србији и потреба за променом закона и других

Report
Project co-financed by the CEI Know-how Exchange Programme sponsored by the CEI Fund at the EBRD
Zakonodavstvo u Srbiji i potreba za
promenom zakona i drugih propisa
Dr Branislava Lepotić Kovačević
JP TRANSNAFTA
Sadržaj
Relevantni propisi
Ugovor o osnivanju energetske zajednice
međunarodni izvori za korišćenje obnovljivih izvora energije
Zakon o energetici
Proširenje energetske zajednice
Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora
energije u Republici Srbiji
• Nacrt zakona o energetici
•
•
•
•
•
•
Relevantni propisi
Zakon o
tehničkim
zahtevima i
ocenjivanju
usaglašenosti
Zakon o javnim preduzećima
Ugovor o osnivanju Energetske zajednice
Oblasti rada Energetske zajednice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električna energija
Gas
Nafta i derivati nafte
Obnovljivi izvori
Enrgetska efinasnost
Životna sredina
Konkurentnost
Socijalni aspekti
Sigurnost snabdevanja
Investicije
Rešavanje sporova
zdrava životna
sredina
ODRŽIVOST
obnovljivi izvori
energije
energetska
efikasnost
Propisi Republike Srbije za korišćenje
obnovljivih izvora energije
- međunarodni ugovori • Ugovor o osnivanju Energetske zajednice (2006)
• Direktiva 2009/28/EZ o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora i
izmeni i delimičnom stavljanju van snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ
• Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju (2008)
• Podrazumevaju implementaciju propisa Evropske unije iz oblasti energetike,
životne sredine i drugih oblasti
• Nastavlja tekovine Energetske zajednice
•
•
•
•
UN FCCC i odgovarajući Protokoli (1997)
Kjoto protokol (2007)
Aarhuska konvencija (2009)
Ugovor o energetskoj povelji – nije ratifikovan
Zakon o energetici
(«Sl. glasnik RS» br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12)
•
Prozvodnja energije iz obnovljivih
izvora
•
•
•
•
•
Uredba o uslovima i postupku sticanja
statusa povlašćenog proizvođača
električne energije (»Sl. glasnik» br.
8/2013)
Uredba o merama podsticaja za
povlašćene proizvođače električne
energije («Sl. glasnik» 8/2013)
Uredba o načinu obračuna i načinu
raspodele prokupljenih sredstava po
osnovu naknade za podsticaj
povlašćenih proizvođača električne
energije (»Sl. glasnik» br. 8/2013)
Uredba o visini posebne naknade za
podsticaj u 2013. godini (»Sl. glasnik»
br. 8/2013)
Model ugovora o otkupu električne
energije
•
Proizvodnja (bio) goriva iz obnovljivih
izvora
Vlada propisuje
• obavezan udeo biogoriva u sektoru saobraćaja
i mere za njegovo dostizanje,
• podsticajne mere za poirzvodnju za poizvodnju
biogoriva kao i
• kriterijume za održivu proizvodnju biogoriva
?
Zakon o energetici
(«Sl. glasnik RS» br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12)
Definicije
• Biogoriva su tečna ili gasovita goriva za saobraćaj proizvedena iz
biomase
• Biogoriva su i motorna goriva za pogon motornih vozila
• Element energetskog bilansa
Zakon o energetici
(«Sl. glasnik RS» br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12)
Energetske delatnosti
• transport nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta;
• skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva;
• trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim
prirodnim gasom - obaveza dostavljanja podataka
• proizvodnja biogoriva
nisu energetske delatnosti od opšteg interesa
NAPOMENA: Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima. Za obavljanje trgovine derivatima nafte i bio
gorivom („Sl. glasnik RS“ br. 68/2013) – Uslovi: rezervoari za obavljanje trgovine na veliko derivatima nafte i
biogorivoma, pored uslova predviđenih odgovarajućim tehničkim propisom za tečna goriva
bioporekla, treba da imaju minimalnu zapreminu 300 m³.
Zakon o energetici
(«Sl. glasnik RS» br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12)
Energetske delatnosti
• trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim
prirodnim gasom je trgovina na veliko i obuhvata kupovinu
odnosno uvoz radi dalje prodaje, odnosno izvoza
• trgovina derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim
gasom van stanica za snabdevanje vozila je trgovina na malo
Zakon o energetici
(«Sl. glasnik RS» br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12)
Licenca za obavljanje energetskih delatnosti nije
potrebna:
• za proizvodnju biogoriva do 1000 t godišnje i proizvodnju biogoriva
za sopstvene potrebe
• za transport nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima
transporta
• za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe
Zakon o energetici
(«Sl. glasnik RS» br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12)
Energetska dozvola
•
•
kao uslov za izdavanje građevinske dozvole je potrebna za:
objekte za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 1000 t godišnje
Uslovi za izdavanja:
• uslove za određivanje lokacije i korišćenja zemljišta
• energetsku efikasnost
• uslove korišćenja primarnih izvora energije
• zaštitu na radu i bezbednost ljudi i imovine
• zaštitu životne sredine
• finansijsku sposobnost podnosioca zahteva da realizuje izgradnju energetskog objekta
Energetska dozvola se izdaje pod istim uslovima domaćim i stranim pravnim ili fizičkim licima ili
preduzetnicima, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom i drugim zakonima i uz
puno poštovanje principa nediskriminacije i primenom kriterijuma koji moraju biti
objektivni i javni
Zakon o energetici
(«Sl. glasnik RS» br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12)
Kvalitet biogoriva
Derivati nafte i biogoriva koji se stavljaju na tržište moraju ispunjavati
uslove utvrđene:
• propisima o kvalitetu tečnih naftnih goriva i biogoriva
• propisima o zaštiti životne sredine
• tehničkim i drugim propisima koji se odnose na promet derivata nafte
Proširenje Energetske zajednice
Ministarski savet Energetske zajednice:
• Odluka 2013/04/MC-X EnC od 18. oktobra 2012.g.
• Obaveza implementacije Direktive 2009/28/EZ u krajnjem roku do 1.
januara 2014. g.
• Prvo izveštavanje o primeni
Sekretarijatu 31. decembra 2014.g.
– i tako svake druge godine
• Sekretarijat Ministarskom savetu Izveštaj o napretku do 20. juna
2015.g.
Proširenje Energetske zajednice
• Obaveza donošenja Nacionalnog akcionog plana za obnovljive
izvore – donet u prvoj polovini 2013. g. („Sl .glasnik RS“ br. 53/2013)
• Utvrđuje obavezu da se od 1. januara 2015. godine počne sa
implementacijom biogoriva u saobraćaju
NAPOMENA: Biogoriva u saobraćaju u Republici Srbiji se mogu naći u motornim gorivima u
propisanim količinama za koje nije potrebno izveštavanje, shodno Pravilniku o
tehničkim i drugih zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl. glasnik RS“ br.
123/2012, 63/2013 i 75/2013)
Nacionalni akcioni plan za korišćenje
obnovljivih izvora energije Republike Srbije
Predviđa potrebu za donošenjem propisa:
• Uredba o obaveznom stavljanju određenog procenta biogoriva na
tržište
• Uredba o kriterijumima održivosti za biogoriva
• Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva bioporekla
(izmene)
• Pravilnik o podsticajima za uzgajanje sirovina i proizvodnju biogoriva
• Pravilnik koji uređuje uslove za sticanje licenci za obavljane
energetskih delatnosti (izmene)
• Propis o sistemu monitoringa kvaliteta goriva
Nacrt zakona o energetici
- izmene u odnosu na važeći Zakon o energetici •
Definicije - namešavanje biogoriva je dodavanje biogoriva gorivima naftnog porekla u
propisanim količinama
•
Delatnosti: namešavanje biogoriva sa gorivima naftnog porekla
•
Licence - potrebna za proizvodnju biogoriva uopšte
•
Saglasnost za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe: za skladištenje nafte,
derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe i za snabdevanje sopstvenih vozila na
sopstvenim stanicama za snabdevanje vozila pribavlja se saglasnost koju Ministarstvo
izdaje rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva
•
Energetska dozvola strižiji uslovi - objekati za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 100
t godišnje – ranije 1000 to godišnje.
•
Dostavljanje podataka i planova – podaci o nabavci i prodji planovi razvoja i investicijama,
podaci o planiranim investicijama i remontima, podaci o postrojenju u slučaju prekida rada
Nacrt Zakona o energetici
Izmene u odnosu na važeći Zakon o energetici:
• Uredba o obaveznom stavljanju određenog procenta biogoriva na
tržište (u saobraćaju)
• Uredba o kriterijumima održivosti za biogoriva
• Uredba o podsticajima za uzgajanje sirovina i proizvodnju biogoriva
• Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva bioporekla
• Uredba o sistemu monitoringa kvaliteta goriva
• Pravilnik koji uređuje uslove za sticanje licenci za obavljane
energetskih delatnosti (izmene)
• Pravilnik koji uređuje izdavanje energetske dozvole (izmene)
Relevantni propisi
Zakon o
tehničkim
zahtevima i
ocenjivanju
usaglašenosti
Zakon o javnim preduzećima

similar documents