Teritorijas attīstības plānošanas likums (TAPL) Likuma pamatnostādnes Integrēts ilgtermiņa skatījums uz visu teritoriju, noteiktas prioritātes un attīstības mērķi Elastīgāki plānošanas nosacījumi: – teritorijas plānojumu var izstrādāt.

Report
Teritorijas attīstības
plānošanas likums
(TAPL)
Likuma pamatnostādnes
Integrēts ilgtermiņa skatījums uz visu teritoriju,
noteiktas prioritātes un attīstības mērķi
Elastīgāki plānošanas nosacījumi:
– teritorijas plānojumu var izstrādāt gan visam
novadam, gan tā daļām
– nav nepieciešama nevajadzīgi sīka detalizācija,
kas vēlāk prasa nemitīgus plānojuma grozījumus
– tālākai detalizētai plānošanai izstrādā
lokālplānojumu, detālplānojumu
Iespējams apvienot plānošanas un būvniecības
procesus (detālplānojuma ietvaros var izstrādāt
būvprojektu)
Teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti:
• Nacionālajā līmenī - Latvijas Ilgtspējīgas
Attīstības Stratēģija un Nacionālais Attīstības
Plāns
• Reģionālajā līmenī – plānošanas reģiona
attīstības stratēģija un attīstības programma
• Vietējā līmenī:
– pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija
– pašvaldības attīstības programma
– pašvaldības teritorijas plānojums
• lokālplānojums
• detālplānojums
– tematiskais plānojums
Vietējās pašvaldības
attīstības stratēģija
Vietējās pašvaldības
attīstības programma
Vietējās pašvaldības
Vietējās plānojums
pašvaldības
teritorijas
teritorijas
plānojums
pilsētai, (ciemam)
Tematiskie plānojumi
Lokāplānojumi
Lokāplānojumi
Lokālplānojumi
Detālplānojumi
Detālplānojumi
Detālplānojumi
Lokālplānojumus,
detālplānojumus un
tematiskos plānojumus
izstrādā pēc
nepieciešamības !!!!!!!!!!
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Izstrādā visai pašvaldības
teritorijai !!!!!!
Nosaka:
• Ilgtermiņa attīstības
redzējumu, stratēģiskos
mērķus, prioritātes
• Telpiskās attīstības
perspektīvu ar vadlīnijām
teritorijas attīstībai
Apstiprina ar domes lēmumu
Piemērs lielam novadam
Pašvaldības Teritorijas plānojums
Teritorijas plānojumā nosaka:
• Teritorijas funkcionālo
zonējumu;
• Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus;
Funkcionālo zonējumu var
izstrādāt pa daļām (pilsētām un
ciemiem obligāti);
Lauku teritorijās atļauto teritorijas
izmantošanu var noteikt,
pamatojoties uz pašvaldības
attīstības stratēģiju un
aktualizētas topogrāfiskās
kartes informāciju;
Apstiprina kā pašvaldības
saistošos noteikumus
piemērs mazam novadam
Lauku teritorijās atļauto teritorijas izmantošanu var noteikt,
pamatojoties uz aktualizētas topogrāfiskās kartes informāciju
Jauns attīstības
priekšlikums =
lokālplānojums
Lokālplānojums
(Apstiprina kā pašvaldības saistošos noteikumus)
Izstrādā pēc nepieciešamības
konkrētai pašvaldības teritorijas
daļai - pilsētas, ciema vai lauku
teritorijas daļai
Lauku teritorijā, kur ar Teritorijas
plānojumu nav noteikts
funkcionālais zonējums, tas tiek
noteikts ar lokālplānojumu;
Nosaka:
• precizētu funkcionālo zonējumu,
• transporta un inženiertehnisko
infrastruktūru;
• teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus;
Ar lokālplānojumu var grozīt
teritorijas plānojumu.
Apstiprina kā pašvaldības saistošos
noteikumus.
Detālplānojums
(Apstiprina kā administratīvo aktu)
Detālplānojumā nosaka
prasības konkrētu zemes
gabalu izmantošanai un
apbūvei, atbilstoši teritorijas
plānojumā vai
lokālplānojumā noteiktajam
funkcionālajam zonējumam
Detālplānojuma izstrādi var
apvienot ar būvprojekta
izstrādi, iekļaujot
detālplānojuma sastāvā
būvprojektu
Tematiskais plānojums
Izstrādā pēc
nepieciešamības
Risina specifiskus
jautājumus un
tēmas
Izstrādes procedūra
ir vienkāršāka kā
teritorijas
plānojuma
izstrādes
procedūra
Tematisko plānojumu
apstiprina ar
domes lēmumu
piemērs – transporta shēma Talsu vecpilsētā
Pašvaldības attīstības stratēģija
2015.11.07.
Lokālplānojums
Lokālplānojums
laukuteritorijai
teritorijas
lauku
būvprojekts
detālplānojums
būvprojekts
detālplānojums
būvprojekts
detālplānojums
būvprojekts
būvprojekts
būvprojekts
detālplānojums
detālplānojums
daļai
ciema daļai
būvprojekts
Lokālplānojums
Lokālplānojums
pilsētas vai
ciemam
būvprojekts
būvprojekts
detālplānojums
Teritorijas plānojums
11
Izmaiņas detālplānojumu izstrādē
• Noteikts īstenošanas termiņš: detālplānojumu atceļ
vai atzīst par spēku zaudējušu, ja beidzies
īstenošanas uzsākšanas termiņš un tas nav
pagarināts
• Paredzēts līgums starp pašvaldību un
detālplānojuma izstrādes ierosinātāju, kas ietver
prasības publiskās infrastruktūras izbūvei,
apsaimniekošanai, būvdarbu uzsākšanas termiņus
kā arī citus nosacījumus.
• Detālplānojuma sastāvā var iekļaut būvprojektu
(saistīts ar BL 14.panta trešo daļu)
TAPL deleģējums
ministru kabineta noteikumiem:
• reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde (procedūra, saturs)
• Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
noteikumi (dokumentu saturs, procedūra,
sabiedriskās apspriešanas)
• Vispārējie teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi
• prasības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādātājiem
• teritorijas izmantošanas veidu klasifikācija (sadarbībā ar
VZD)
• Teritorijas Attīstības Plānošanas Informācijas sistēma
(TAPIS)
Likumā noteiktie termiņi
• MK Noteikumu izstrāde – līdz
30.06.2012. un 30.12.2012.
• Jūras plānojuma izstrādes uzsākšana –
līdz 01.01.2014.
• Līdz 01.01.2015. Teritorijas plānojumus
un lokālplānojumus ievieto sistēmā
(TAPIS)
Paldies par uzmanību!
Telpiskās plānošanas departamenta
vecākā referente
Ilma Valdmane

similar documents