Presentatie `nieuwe kennis`

Report
Nieuwe kennis
Lerend netwerk lerarenopleiding
6 september 2013
Leuven
Situering: EDO - competenties
Actiegerichtheid
 Handen
Nieuwe kennis
Systeemdenken
 Hoofd
Waarden en normen  Hart
Omgaan met emoties
Duurzaamheidsthema’s
Zie schema in bijlage 1.
Casus: grondstoffen
Casus: grondstoffen  opleiding
Welke kennis vinden jullie dat studenten lerarenopleiding kleuter, basis
of secundair onderwijs dienen mee te krijgen?
Inzoomen: competenties Nieuwe kennis
De leerkracht zoekt naar fundamentele oorzaken en effecten van
duurzaamheidsvraagstukken en kan hierbij relevante informatiebronnen
raadplegen.
De leerkracht past kritisch denken, in de toekomst kijken en creatief denken toe
om alternatieven te formuleren voor duurzaamheidsvraagstukken.
De leerkracht kan veranderingsprocessen in de maatschappij kritisch inschatten
vanuit een duurzaamsperspectief. Hij/zij stelt deze inschatting voortdurend bij
naar aan aanleiding van nieuwe inzichten en visies.
De leerkracht bouwt aan een visie rond een duurzame toekomst en is bereid zijn
handelingen hieraan aan te passen.
De leerkracht heeft inzicht in welke onderwijsprocessen en -systemen nodig zijn
om leerlingen voor te bereiden op nieuwe uitdagingen en een transitie naar
duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.
Casus: ‘Happy Meal’
Praktijkvoorbeeld: Met een ‘Happy Meal’ duurzaam leren handelen
- Ontleding van ‘Happy Meal’ door verschillende groepjes:
1. Wat zit er in?
2. Waar komt het vandaan?
- Ieder onderdeel van ‘HM’ maakt andere discussie los -> studenten
worden bewust van nieuwe zaken.
- Naast bewustwording ook handelingsperspectief:
3. Kunnen we een ‘HM’ vervaardigen waar je echt blij van wordt?
- Alternatieven: gezonder, meer respect mens & dier, CO2-neutraal, …
Studenten leren: vragen te stellen, betrouwbare informatie te zoeken
en kritisch te denken; op een andere manier te kijken naar alledaagse
zaken.
Studenten denken na over duurzaamheid en werken zo aan DOcompetenties.
Toekomstperspectief lerend netwerk
Najaar 2014
Actiegerichtheid
Input
Startdocument
EDO-competenties
juni 2013
April 2013
Systeemdenken
Input
Najaar 2013
Nieuwe kennis
Input
-
Midden 2014
Waardenontwikkeling
Emoties
Input
Voorjaar 2014
Systeemdenken –
Nieuwe kennis
Outcome
Inhoudelijke
tekst
Voorbeelden
Proefprojecten
Voorjaar 2015
Waardenontwikkeling
en omgaan met emoties
Outcome
Midden 2015
Actiegerichtheid
Outcome
Feedback
Reflectie
Intervisie
(Online) – publicatie
lerarenopleiding
Inzoomen: competentie Systeemdenken
De leerkracht kan afwisselend verbredend en verdiepend
denken bij het bestuderen van duurzaamheidsvraagstukken.
De leerkracht kan de werking van natuurlijke, sociale en
economische systemen omschrijven en de wijze waarop ze
met elkaar vervlochten zijn.
De leerkracht kan de onderlinge afhankelijkheid van mensen
hier en elders, nu en later omschrijven.
De leerkracht zoekt actief naar situaties om systeemdenken
met de leerlingen toe te passen.
Systeemdenken via syndroomschema
Sferen
Biosfeer
Pedosfeer
Atmosfeer
Bevolking
Economie
Hydrosfeer
Psychosociaal
Maatschappelijke organisatie
Techniek & wetenschap

similar documents