Scheepsrecycling

Report
Beleid Scheepsrecycling
Rabobank Groep
Bijdragen aan duurzame ontwikkeling
aan middelen van bestaan van lokale gemeenschappen (o.a.
Duurzaamheid is een van de vier kernwaarden van de
water, atmosfeer, bodem, visgronden) doordat gevaarlijke en
Rabobank Groep, naast respect, integriteit en professionaliteit.
giftige stoffen en materialen uit schepen (o.a. asbest, Pcb’s)
Rabobank stelt het gezamenlijk belang van mensen en de
vrijkomen in het milieu. Daarnaast kan scheepsrecycling
maatschappij voorop. Vanuit betrokkenheid bij dat belang
gepaard gaan met onnodige ongevallen, ziekten en
wil Rabobank een stuwende en vernieuwende kracht zijn die
aandoeningen onder werknemers als gevolge van ongezonde
bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en
en gevaarlijke werkomstandigheden. Hierbij is het recht
welzijn. Het realiseren van de huidige en toekomstige ambities
op veilige arbeidsomstandigheden in het geding. Tenslotte
van mensen en de maatschappij is daarbij het doel. Het
kunnen andere arbeids- en mensenrechten onvoldoende
versterken van onderlinge samenwerking en het aandragen
gerespecteerd worden: in scheepsrecycling kan sprake zijn
van de best mogelijke financiële oplossingen zijn daarbij
van kinderarbeid. Ook komt het voor dat werknemers het
de middelen. Rabobank wil zo bijdragen aan een duurzame
recht op vakbondsvorming niet kunnen uitoefenen waardoor
ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en
zij onvoldoende op kunnen komen voor het verbeteren van
ecologische zin.
eigen veiligheid, gezondheid, eerlijke beloning, enzovoort.
Risico’s en schadelijke gevolgen scheepsrecycling
Ons commitment
De Rabobank is zich er van bewust dat de sloop en recycling
Ernstige milieuschade, gezondheidsschade of sociale schade
van schepen, vaartuigen en installaties voor offshore
voor werknemers en lokale gemeenschappen zijn ongewenst
activiteiten en scheepsmaterialen (“scheepsrecyling”)
omdat dit wereldwijd kansen op welvaart en welzijn van
negatieve invloed kunnen hebben op mens en milieu.
huidige en toekomstige generaties beperkt. Schending van
Vooral wanneer dit plaatsvindt onder slecht gecontroleerde
mensenrechten en arbeidsrechten is niet acceptabel. De
omstandigheden op stranden – via de zogenaamde ‘beaching’
Rabobank ziet het als de verantwoordelijkheid van overheden
of ‘slipway’ methoden. Of wanneer er onvoldoende aandacht
en de private sector om bij te dragen aan een duurzame
is voor veilige werkomstandigheden. Zo kan ernstige schade
ontwikkeling van de scheepvaart en aan het vermijden,
ontstaan aan flora en fauna, ecosystemen en hulpbronnen en
verminderen en beheersen van de risico’s die gepaard gaan
Rabobank Groep Beleid Scheepsrecycling
Versie april 2014
1
met onverantwoorde scheepsrecycling. Verantwoorde
betrokkenheid bij scheepsrecycling die schadelijk is voor
scheepsrecycling daarentegen draagt bij aan duurzame
milieu, werknemers en lokale gemeenschappen;
ontwikkeling, een circulaire economie, komt ten goede aan
• Vermijden dat negatieve sociale en milieu impacts van
welvaart en welzijn van gemeenschappen, en houdt daarmee
scheepsrecyling waarschijnlijk zijn samenhangend met de
ook positieve marktkansen in.
locatie, werkwijzen (bijvoorbeeld de ‘beaching’ of de ‘slipway’
De Rabobank committeert zich aan het bevorderen
methode) of de keuze voor onvoldoende gecertificeerde of
van verantwoorde scheepvaart, offshore activiteiten en
geautoriseerde bedrijven;
scheepsrecycling met klanten en via haar dienstverlening door:
• Voldoen aan alle toepasselijke regelgeving, onder andere:
• Financiële diensten te verlenen die bijdragen aan duurzame
• De Basel Convention on the Control of Transboundary
ontwikkeling en die niet-duurzame praktijken verminderen
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
of vermijden;
(“Basel Conventie”) van de Verenigde Naties. Constructies
• Samenwerking te stimuleren tussen ondernemingen,
overheden en andere stakeholders;
• Best practices voor verantwoorde scheepsrecycling toe te
passen;
• Bewustzijn van economische, sociale en ecologische risico’s
van scheepsrecycling te bevorderen bij ondernemers,
werknemers en gemeenschappen;
• Bij te dragen aan de introductie van vaartuigen die
milieuvriendelijker zijn, efficiënter gebruik maken van
materialen, grondstoffen en brandstoffen, en die in hun
om de Basel Conventie te omzeilen, zoals de verkoop van
schepen aan partijen die schepen op onverantwoorde
wijze laten slopen, zijn niet acceptabel. De ondernemer
dient aannemelijk te maken hoe hij hieraan invulling
geeft;
• De International Convention for the Safe and
Environmentally Sound Recycling of Ships (de “Hong Kong
Conventie”) van de International Maritime Organization
van de Verenigde Naties;
• Safety and Health in Ship breaking: Guidelines for Asian
ontwerp gericht zijn op het bevorderen van recycling ten
countries and Turkey” van de International Labour
behoeve van een meer circulaire economie.
Organization (ILO) van de Verenigde Naties;
• Toepasselijke regelgeving van OECD;
Investeringscriteria
Investeringscriteria in dit document hebben betrekking
• Toepasselijke regelgeving van de EU, zoals de EU Ship
Recycling Regulation.
op zeeschepen of offshore vaartuigen en –installaties met
een bruto tonnage van meer dan 500 ton, en met daarmee
De Rabobank past in aanvulling hierop, waar van toepassing,
verband houdende recyclingbedrijven en -installaties. Verder
het volgende beleid toe op haar dienstverlening in de
heeft dit beleid betrekking op alle klanten en alle financiële
scheepvaart en met betrekking tot scheepsrecycling:
dienstverlening van de Rabobank. Het commitment van de
• De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;
Rabobank houdt in dat van bedrijven die betrokken zijn bij het
• De Equator Principles;
bouwen, gebruiken, verkopen, en recyclen van de hierboven
• De tien principes van het Global Compact van de Verenigde
genoemde vaartuigen en installaties verwacht wordt, dat zij:
• Een proactieve houding aannemen en investeren in
Naties;
• Overig Rabobank-beleid en investeringscriteria.
verduurzaming van hun waardeketen;
• Aantoonbaar risico’s vermijden of verminderen met
betrekking tot scheepsrecycling;
• Best practices toepassen met betrekking tot het
verduurzamen van scheepsrecycling en het vermijden van
Rabobank Groep Beleid Scheepsrecycling
De Rabobank gaat geen dienstverleningsrelaties aan met:
• Ondernemingen die hun schepen direct of indirect
laten recyclen op locaties waar negatieve sociale en
milieuimpacts van scheepsrecycling waarschijnlijk zijn of
Versie april 2014
2
waar gewerkt wordt onder risicovolle omstandigheden
of werkwijzen (bijvoorbeeld de ‘beaching’ of de ‘slipway’
methode).
• Ondernemingen waarvan onverantwoorde en nietacceptabele recycling een belangrijk onderdeel is van het
verdienmodel;
• Ondernemingen die geen beleid en managementsystemen
hebben om niet betrokken te raken bij niet-duurzame,
schadelijke scheepsrecycling en de mogelijk negatieve
impacts daarvan te verminderen;
Engagement
De Rabobank zet haar kennis en netwerk en financiële
dienstverlening in om samen met haar klanten de beweging
naar duurzame scheepsrecycling te bevorderen. Als een
onderneming betrokkenheid bij onduurzame en schadelijke
scheepsrecycling onvoldoende vermijdt of vermindert, dan
verwacht de Rabobank een plan van de onderneming om dat
alsnog te realiseren, met concrete doelen en overtuigende
tijdslijnen. Indien verbetering uitblijft, kan de Rabobank de
relatie beëindigen.
Rabobank Groep Beleid Scheepsrecycling
Versie april 2014
3

similar documents