DEVLET SU İŞLERİ - ICSG ISTANBUL 2015

Report
T.C.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı
YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE
UYGULAMALARI
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı
İhsan Boz
8-9 Mayıs 2014
1/23
T.C.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı
Sunum planı
-Yeraltısuyu mevzuatı
-Yeraltısuyu çalışmaları
-Yeraltısuyu ölçüm sistemi ve uygulamaları
2/23
T.C.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı
3/23
YERALTISULARI FAALİYETLERİ İLE
İLGİLİ KANUNLAR
 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun
 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine
İçme,
Kullanma
ve
Endüstri
Suyu
Temini
Hakkında Kanun
4/23
YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
• 167 SAYILI YERALTI SULARI
KANUN
Kabul Tarihi :23/12/1960
HAKKINDA
5/23
YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
• YERALTI SULARININ MÜLKİYETİ
Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü
araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu
kanun hükümlerine tabidir.
6/23
YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
• KULLANMA BELGESİ
Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu
bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek
kullanma belgesi alır.
(Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 126. mad.
Değişik:14/02/2013-6427/1 md.)) Kuyu, galeri, tünel ve
benzerlerine çekilecek yeraltı suyu miktarının tespitini
sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma
belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri
yönetmelikle belirlenir. Su ölçüm sisteminin kurulmasına
dair süre Bakanlar Kurulu Kararıyla uzatılabilir.
7/23
YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
•
•
•
Geçici Madde 3- (Ek madde: 13/02/2011-6111 S.K Bu maddeyi değiştiren
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yeraltı suyu temini amacıyla kuyu,
galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan;
a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi,
bir yıl içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini
kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma
masrafları sahibinden alınır.
b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma
zorunluluğu dâhilinde bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm
sistemi, bir yıl içerisinde belge sahibince kurulur. Ölçüm sistemini
kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi hâlinde ölçüm sistemleri,
bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmek üzere, bu maddenin
yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından kurulur veya kurdurulur. Bu şartlara uymayanların
belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden
alınır.
8/23
YERALTI SUYU ÇALIŞMALARI
9/23
YERALTISUYU ÇALIŞMALARI
YERKÜREDE HİDROLOJİK DÖNGÜ
10/23
GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
Kaynakların
envanterini
tutmak
Tesisleri
kurmak ve
devir
işlemlerini
tamamlamak
Yeraltısularının
nerelerde, hangi
derinlikte, ne miktar
ve kalitede olduğunu
belirlemek
maksadıyla
hidrojeolojik etüdler
yapmak
Ekonomik
ve verimli
olarak
işletilmesini
sağlamak
İşletme
rezervlerini
belirlemek
ve ilan etmek
Kullanıcılarına
maksadına
uygun olarak
tahsiste
bulunmak
11/23
YERALTISUYU ÇALIŞMALARI
YERALTISUYU REZERV MİKTARI
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
hm3
Yeraltısuyu emniyetli işletme rezervi 16,4 milyar m3‘ tür.
12/23
YERALTISUYU ÇALIŞMALARI
İŞLETME REZERVİ VE TAHSİSİ
İşletme Rezervi
: 16,40 milyar m3
Yeraltısuyu Tahsisleri
: 13,56 milyar m3
3,778
28%
3,821
28%
Sulama Kooperatifleri
DSİ Sulamaları
Kamu Sulamaları
Belgeli Şahıs Sulamaları
Sanayi
0,994
7%
4,968
37%
İçme-Kullanma
13/23
YERALTISUYU ÇALIŞMALARI
HAVZALARA GÖRE REZERV - TAHSİS İLİŞKİSİ
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Rezerv (milyon m3/yıl)
Tahsis (m3/yıl)
14/23
YERALTISUYU ÇALIŞMALARI
SULAMA KOOPERATİFLERİ
SULAMA ALANI
256 905
53%
225 370
47%
Açık kanal
sulama alanı
Kapalı sistem
sulama alanı
15/23
YERALTISUYU ÇALIŞMALARI
YERALTISUYU SULAMA ALANLARI
15%
13%
Sulama Kooperatifi
DSİ Sulamaları
Kamu Sulamaları
72%
16/23
YERALTISUYU ÇALIŞMALARI
ŞAHIS SULAMALARI
Belgeli sondaj kuyuları
: 241 642
Belgesiz sondaj kuyuları (tahmini) : 180 000 adet
Belgeli ve belgesiz kuyular ile yaklaşık 1 milyon ha * arazinin yeraltısuyundan
sulandığı tahmin edilmektedir.
* Şahıs kuyularının yaklaşık 250 000 adetinin sulama maksatlı kullanıldığı ve her
kuyunun 4 ha suladığı kabul edilerek hesaplanmıştır.
17/23
YERALTISULARI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
VE UYGULAMALARI
18/23
YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE
UYGULAMALARI
MAKSAT
• Yeraltısularının miktar ve kalite olarak korunması
• Kontrollü, amaca ve ihtiyaca göre su kullanımının
sağlanması
• Tahsis – Çekim ilişkisinin belirlenmesi
19/23
YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE
UYGULAMALARI
•
•
•
•
•
•
•
KISA ÖZGEÇMİŞ
2011 yılı şubat ayında kanunda yapılan bir düzenlemeyle tüm kuyulara iki
yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulma zorunluluğu getirildi.
İki yıl sonunda, beklenen hedefe ulaşılamadı
2013 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle ölçüm sistemi kurulacak
havzaların belirlenmesi DSİ’nin teklifi ve Bakanlar Kurulunun onayına
bırakıldı.
Bu düzenlemeyle Konya ve Ergene havzalarındaki tüm belgeli kuyulara
ölçüm sistemi kurulma zorunluluğu getirildi.
Aynı düzenlemeyle sanayi amaçlı tüm belgeli kuyulara havza gözetmeksizin
ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu getirildi
Sanayi amaçlı kuyularda ölçüm sistemi kurulma oranı %90 oranında
tamamlanmıştır
Konya ve Ergene Havzalarında ölçüm sistemi uygulaması tamamlanamadığı
için süre 2016 Nisan ayına kadar uzatıldı.
20/23
YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
• Ölçüm sistemleri yönetmeliği 12 Ekim 2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
• Yönetmelikte belirtilen ölçüm sistemleri:
1--Ön yüklemeli su sayacı ölçüm sistemi
2-Uzaktan kontrollü su sayacı ölçüm sistemi
3-Otomatik sayaç okuma sistemi(osos)
4-Diğer ölçüm sistemleri
21/23
İÇME- KULLANMA VE SULAMA AMAÇLI
KUYULARA KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ DURUMU
ERGENE HAVZASI
EKİM
KASIM
Alt Havza
Belge
Sayısı
Kurulan Ölçüm
Sistemi Sayısı
Belge
Sayısı
Çorlu
Vize
Lüleburgaz
Babaeski
320
105
200
107
1
320
105
200
107
1
ARALIK
Kurulan
Ölçüm
Sistemi
Sayısı
1
1
TOPLAM
732
2
732
2
Not: Geçen ay son durum sütununa sehven sanayi amaçlı belge ve
ölçüm sistemi sayısı da eklenmiştir.
ŞUBAT
OCAK
Belge
Sayısı
Kurulan
Ölçüm
Sistemi
Sayısı
421
105
205
122
10
1
2
0
Ölçüm
Sistemi
Sayısının
Belge
Sayısına
Oranı (%)
2,4
1,0
1,0
0,0
853
13
1,5
Belge
Sayısı
Kurulan
Ölçüm
Sistemi
Sayısı
Belge
Sayısı
Kurulan
Ölçüm
Sistemi
Sayısı
Ölçüm Sistemi
Sayısının Belge Belge
Sayısına Oranı Sayısı
(%)
421
105
205
122
10
1
2
0
2,4
1,0
1,0
0,0
842
17
2,0
Kurulan
Ölçüm
Sistemi
Sayısı
Ölçüm Sistemi
Sayısının
Belge Sayısına
Oranı (%)
421
104
204
113
55
11
27
0
13,06%
10,58%
13,24%
0,00%
842
93
11,05%
Kurulan
Ölçüm
Sistemi
Sayısı
Ölçüm Sistemi
Sayısının
Belge Sayısına
Oranı (%)
1.655
7,7
KONYA KAPALI HAVZASI
EKİM
KASIM
ARALIK
ŞUBAT
OCAK
Alt Havza
Belge
Sayısı
Kurulan Ölçüm
Sistemi Sayısı
Belge
Sayısı
Kurulan
Ölçüm
Sistemi
Sayısı
Belge
Sayısı
Kurulan
Ölçüm
Sistemi
Sayısı
Ölçüm
Sistemi
Sayısının
Belge
Sayısına
Oranı (%)
Yunak-Ilgın-Sarayönü
3902
73
3902
73
3902
103
2,6
3902
103
2,6
3902
Konya-ÇumraKarapınar
4711
217
4711
217
4711
269
5,7
4711
269
5,7
4711
Karaman-Ayrancı
2393
56
2393
56
2393
83
3,5
2393
83
3,5
2393
Ölçüm Sistemi
Sayısının Belge Belge
Sayısına Oranı Sayısı
(%)
Ereğli-Bor
1265
86
1265
86
1265
127
10,0
1265
127
10,0
1265
Aksaray-SultanhisarObruk
5542
323
5542
323
5542
492
8,9
5542
492
8,9
5542
Altınekin
2140
6
2140
6
2140
42
2,0
2140
42
2,0
2140
CihanbeyliYeniceoba-Kulu
1402
47
1402
47
1402
72
5,1
1402
72
5,1
1402
TOPLAM
21.355
808
21.355
808
21.355
1.188
5,6
21.355
1.188
5,6
21.355
22/23
SANAYİ AMAÇLI KUYULARA KURULAN
ÖLÇÜM SİSTEMİ DURUMU
EKİM
KASIM
ARALIK
OCAK
ŞUBAT
BELGE
SAYISI
KURULAN
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISI
ÖLÇÜM SİSTEMİ
SAYISININ
BELGE SAYISINA
ORANI (%)
BELGE
SAYISI
KURULAN
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISI
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISININ
BELGE
SAYISINA
ORANI (%)
BELGE
SAYISI
KURULAN
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISI
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISININ
BELGE
SAYISINA
ORANI (%)
BELGE
SAYISI
KURULAN
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISI
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISININ
BELGE
SAYISINA
ORANI (%)
BELGE
SAYISI
KURULAN
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISI
1. BURSA
1109
160
14,43
1109
160
14,43
1109
354
31,92
1109
402
36,25
1000
2. İZMİR
321
14
4,36
321
71
22,12
321
92
28,66
321
194
60,44
357
BÖLGE
MART (14 Mart itibariyle)
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISININ
BELGE
SAYISINA
ORANI (%)
BELGE
SAYISI
KURULAN
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISI
ÖLÇÜM
SİSTEMİ
SAYISININ
BELGE
SAYISINA
ORANI (%)
659
65,90
1000
754
75,40
357
100,00
357
357
100,00
3. ESKİŞEHİR
98
0,00
98
0,00
98
12
12,24
98
32
32,65
98
93
94,90
98
93
94,90
4. KONYA
231
0,00
259
46
17,76
259
49
18,92
259
49
18,92
90
59
65,56
90
90
100,00
5. ANKARA
95
13
13,68
95
13
13,68
95
44
46,32
95
54
56,84
95
93
97,89
95
95
100,00
6. ADANA
600
98
16,33
600
199
33,17
600
224
37,33
600
224
37,33
350
302
86,29
350
350
100,00
7. SAMSUN
161
0,00
161
0,00
219
15
6,85
157
30
19,11
154
106
68,83
159
129
81,13
8. ERZURUM
97
11
11,34
18
5
27,78
18
5
27,78
18
5
27,78
19
15
78,95
19
19
100,00
9. ELAZIĞ
67
0,00
67
0,00
31
2
6,45
31
2
6,45
75
28
37,33
75
48
64,00
10. DİYARBAKIR
80
17
21,25
80
27
33,75
80
29
36,25
80
38
47,50
69
58
84,06
69
69
100,00
11. EDİRNE
850
146
17,18
850
146
17,18
902
412
45,68
902
412
45,68
850
658
77,41
850
760
89,41
12. KAYSERİ
28
18
64,29
28
18
64,29
30
20
66,67
30
20
66,67
33
23
69,70
36
27
75,00
13. ANTALYA
194
0,00
194
0,00
166
13
7,83
43
43
100,00
43
43
100,00
43
43
100,00
14. İSTANBUL
788
280
35,53
788
280
35,53
800
334
41,75
800
350
43,75
834
834
100,00
834
834
100,00
15. URFA
13
2
15,38
13
2
15,38
13
10
76,92
13
12
92,31
12
12
100,00
12
12
100,00
100,00
17. VAN
6
6
100,00
6
6
100,00
6
6
100,00
6
6
100,00
6
6
100,00
6
6
18. ISPARTA
324
37
11,42
324
37
11,42
324
48
14,81
324
57
17,59
279
156
55,91
253
171
67,59
19. SİVAS
45
26
57,78
45
26
57,78
45
29
64,44
45
34
75,56
45
35
77,78
44
44
100,00
20. K.MARAŞ
207
0,00
207
0,00
207
17
8,21
207
50
24,15
207
102
49,28
207
192
92,75
21. AYDIN
117
0,00
117
23
19,66
117
23
19,66
112
25
22,32
112
55
49,11
198
198
100,00
22. TRABZON
130
72
55,38
130
72
55,38
130
84
64,62
109
91
83,49
106
98
92,45
106
106
100,00
23. KASTAMONU
109
62
56,88
109
63
57,80
109
63
57,80
109
84
77,06
109
103
94,50
106
106
100,00
2
2
100,00
2
2
100,00
2
2
100,00
2
2
100,00
6
6
100,00
6
6
100,00
187
23
12,30
187
28
14,97
187
33
17,65
178
68
38,20
164
149
90,85
300
300
100,00
2
100,00
2
100,00
2
100,00
2
100,00
2
100,00
2
100,00
989
16,87
1.226
21,10
1.922
32,74
2.286
40,46
4.052
79,22
4.811
90,52
24. KARS
25. BALIKESİR
26. ARTVİN
Toplam
2
5861
2
5810
2
5.870
2
5.650
2
5.115
2
5.315
23/23
HEDEF
• Etkin ve sürdürülebilir yeraltısuyu yönetimini
oluşturmak
24/23
TEŞEKKÜRLER….
25/23

similar documents