Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A

Report
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal
Szakképzési szakértők
szakképzési változásokra való
felkészítése
A szakmai vizsgáztatás
rendszerének változása
Nemzeti Fejlesztési Alap
Képzési Alaprész
7/2012 támogatási szerződés
Helyszín
dátum
A komplex szakmai vizsgáztatás
jogszabályi háttere
• A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 9-16. §-ok
• A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott
OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményei
• A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
(Magyar Közlöny 2013. évi 41. szám)
• NEM CSAK A VIZSGASZABÁLYZAT !
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Szakképzési törvény – „vizsgák”
Komplex vizsga:
• Lebonyolítás: Szvk és szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint, valamennyi követelményt teljesíteni kell
• Javítóvizsga – részszakképesítés kiadás lehetősége!
• Központi elektronikus nyilvántartás
Modulzáró vizsga
• Felnőttképzésben kötelező, a vizsgára bocsátás feltétele
• Szvk szerint (ha van az szv-ban ilyen rendelkezés)
összevontan szervezhető
• Igazolása: Letölthető „formanyomtatvány” (nive.hu)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Szakképzési törvény – felmentések
• Felmentés esetei
•
•
SNI (gyakorlati tevékenység alól NEM)
Vizsgaszabályzat szerint (SZVK szerint)
• SNI keretszabályok továbbra is a
törvényben rögzítve
(eltérő vizsgatevékenység, vizsgaidő)
• A vizsgaszabályzatban csak
kiegészítések
(pl. gyakorlati idő max. 130%, jeltolmács)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Szakképzési törvény – A vizsgabizottság
•
•
•
•
•
A vizsgabizottság 4 tagból áll (elnök + 3 tag)
Legalább 1 tag felsőfokú végzettségű
1 tag a képző intézmény képviselője
A megbízottnak elnöki v. tagi névjegyzéken
szerepelnie kell (a névjegyzéket az NMH SZFI
vezeti)
Névjegyzékre felvétel: Elnöknél szaktárca (kamara),
tagnál szaktárcán keresztül (kamara, szakmai szerv.)
•
Megbízás (vizsgára) 1.: NMH (kamara javaslatára)
•
Megbízás (vizsgára) 2.: (vizsgaszabályzat)
A bizottság munkáját szakértők segíthetik.
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Szakmai és vizsgakövetelmény
rendeletek
• BM
– 20/2013. (V. 28.) BM rendelet
• EMMI – 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet
• HM
– 19/2012. (VII. 18.) HM rendelet
• NFM
– 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet
• NGM – 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
[módosítás:12/2013. (III. 28.) NGM rendelet]
• VM
– 41/2013. (V. 28.) VM rendelet
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
A szakmai és vizsgakövetelményekben
szereplő vizsgával összefüggő
követelmények
• Modulzáró vizsga: modulonként, vizsgatevékenységek
megadása, eredményesség feltétele
• Komplex szakmai vizsga
• Vizsgatevékenységek (ib., (közp.) gyak., szób., [interaktív])
• Vizsgafeladatok
• Részletes feladat leírás
• Végrehajtási idő (perc)
• Értékelési súlyarány (%)
• Felmentés (7. pont)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az SZVK-kban meghatározott
vizsgaidőtartamok
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: általános
rendelkezések
• A vizsga nyelve magyar (kivéve nemzetiség)
• Központi vagy vizsgaszervező által
kidolgozott feladatok
• Központi vizsganapok
• Vizsgaszervező által kiválasztott vizsganapok
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: előkészítés I.
• Jelentkezés a vizsgára, (vizsgázó által) csatolandó
dokumentumok, határidők
• Vizsgacsoport összeállítása – részszakképesítés,
szakképesítés, ráépülés
• ÖSSZEVONT VIZSGA: lehetőség a kis létszám
elkerülésére, feltételekkel
• Vizsgabejelentés NMH SZFI felé elektronikus felületen
(40 nap)
• Képző intézmény képviselőjére javaslattétel
• Létszám módosítható egy alkalommal a vizsgát
megelőző 15. napig
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: előkészítés II.
• Szaktárcák, gazdasági kamarák: javaslattételi
lehetőség a vizsgabizottsági elnökre, tagokra
[Javaslat híján az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv (NMH SZFI) intézkedik]
• 10 nappal a vizsga előtt elektronikus értesítés a
megbízásról „mindenkinek”
• Lemondás esetén NMH SZFI intézkedik
• 7 nappal a vizsga előtt a vizsgabizottság
tájékoztatása (gyakorlati feladatra és lebonyolítási
rendre vonatkozó javaslat küldése)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
A vizsgabizottság megbízása
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: előkészítés III.
LEBONYOLÍTÁSI REND
 Tartalmazza:
• A csoportbontásra vonatkozó információkat
• A vizsgaprogramot (feladatok sorrendje,
időpontja, várható időtartama [csoportonként,
helyszínenként])
• A bizottsági tagok között kialakított
munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget
• Segítő szakértők közreműködésének lehetőségét,
feltételeit
• Egyéb a lebonyolítás körülményeit egyértelműsítő
adatokat.
 A vizsgajegyzőkönyv mellékletét képezi
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: vizsgáztatás I.
FELADATOK
• A vizsgaszervező, a vizsgabizottság elnöke,
tagjai valamint a vizsga jegyzője
ellátandó, ill. ellátható feladatainak
meghatározása
• Vizsgafeltételek írásos rögzítése
• A vizsgabizottság működése (értekezlet)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: vizsgáztatás II.
A vizsga lebonyolítása 1.
•
•
•
•
Lebonyolítási rend alapján
A bizottság vizsgáztat
Nincs „kérdező tanár”
„Párhuzamos” vizsgáztatás lehetséges, ha
helyszínenként legalább két tag jelen van
• Vizsgaszervezői „jogi” kontroll
(a vizsgaszervező nem tagja a
vizsgabizottságnak)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: vizsgáztatás III.
A vizsga lebonyolítása 2.
• A vizsgát 30 napon belül kell befejezni
• Egy napon több vizsgafeladat, vizsgatevékenység
végezhető
• Napi vizsgaidő max. 8 óra/vizsgázó
• „elméleti”: 8-18 óra között
• Gyakorlati: 7-19 óra között
• A vizsga időtartama legfeljebb 3 nap (a vizsgázó
számára)
• A vizsgabizottság 1 napot hosszabbíthat
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: vizsgáztatás IV.
A vizsgatevékenységek
• Írásbeli, interaktív, központi gyakorlati
(szabálytalanság esetén folytatható)
• Gyakorlati (szakmai felügyelő tanár,
előrehozott gyakorlati tevékenység)
• Szóbeli (hitelesített tételsor)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: értékelés
• Vizsgafeladatonként külön-külön, és 1-5
érdemjegy
• Végeredmény: egyetlen osztályzat (a
súlyozott átlag)
• Nem lehet elégtelen részeredmény (feladat)
• Csak az elégtelen feladatot kell ismételni
• Írásbeli – „javító tanár” (központi útmutató)
• Gyakorlati, szóbeli – vizsgabizottság értékel
• Javító vizsga – részszakképesítés szerzés
lehetősége
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: dokumentálás I.
• Egyetlen jegyzőkönyv, amely időrendben
tartalmazza az eseményeket, továbbá
• Lebonyolítási rend (egyszerű vizsgaprogram,
sajátos szabályok)
• Vizsgaösszesítő ív
• Feltételek meglétének aláírt igazolása
• Elektronikus törzslap, „hagyományos”
bizonyítvány
• Elektronikus bizottsági jelentés (a gyak. feladat
nem kell)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: dokumentálás II.
• Elektronikus törzslap
• A vizsga előtt előkészítés az elektronikus felületen
• Eredmények folyamatos rögzítése vizsgázónként
• A vizsgát követően 2 példányban ki kell nyomtatni és
aláírásokkal hitelesíteni, majd NMH-nak küldeni (20
nap)
• Törzslap kivonat: az elektronikus rendszerből
(v.szervező)
• Bizonyítvány másodlat: az elektronikus rendszerből
(NMH)
• EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő (http://nrk.nive.hu)
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: szakmai
ellenőrzés
• A vizsgaszervező, a vizsgabizottság és a
vizsgabizottság munkáját segítő szakértő
tevékenységének, valamint
• A vizsgaszervező által biztosított tárgyi
feltételek minőségének, megfelelőségét
vizsgálhatja
• Ellenőr: névjegyzék + felkészítés
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: díjazás I.
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: díjazás II.
120000
100000
80000
elnök vizsgadíj jelenlegi
elnök vizsgadíj új
60000
tag vizsgadíj jelenlegi
tag vizsgadíj új
40000
20000
0
1
5
10
15
20
25
30
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
35
Az új vizsgaszabályzat: átmeneti
szabályok I.
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Az új vizsgaszabályzat: átmeneti
szabályok II.
moduláris vizsgák eltérései
• 10 fős csoport minimum eltörlése
• Összevonás lehetősége
• Díjazás legalább 10 főre
• Vizsgabizottság megbízásának módja
változhat
Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]

similar documents