3-Organisering verdensarv vega

Report
VEGAØYAN VERDENSARVOMRÅDE
Organisering av verdensarvarbeidet
Vega kommunes arbeid med verdensarven
FIRE HOVEDSATSNINGER
•
•
•
•
Helse, pleie og omsorg
Oppvekst, livsutfoldelse og kultur
Næringsutvikling og bosetting
Verdensarv, natur og kulturarv
Ny kommuneplan med strategisk- og arealdel:
• Reguleringsplan og stedsutviklingsprosjekt for å sikre
en styrt utvikling i de mest attraktive områdene
• Utvikling reiselivsstrategi
• Deltakelse i verdiskapingsprogram Riksantikvaren og
pilotprosjekt Bærekraftig Reiseliv
• Oppfølging lokale aktører og næringsliv
Team Verdensarv Vega – Nordland fylkeskommune
Stiftelsens arbeidsoppgaver
Nasjonal
verdensarvpolitikk
Duntradisjonen
STIFTELSEN
VEGAØYAN VERDENSARV
Internasjonalt arbeid
Kulturlandskap
Lokal verdiskaping
Etablert av Vega kommune i 2005
Daglig leder er verdensarvkoordinator
Marint miljø og
Styre: 3 repr Vega kommune, NFK, FM
Besøksforvaltning
fugleliv
Nordland, HM, tidligere stortingsrepr., leder
Stiftelsens samarbeidsråd.
Bygningsarv og
Formidling
Observatører: RA og Mdir
kulturminner
Samarbeidsråd med
”Verdensarv i unge
18 lag og foreninger
hender”
Dokumentasjon
Forskning
Undervisning
Stiftelsen arbeider ut fra Verdensarvkonvensjonen, forvaltnings- og tiltaksplan, nasjonale føringer og
gjennom årlige handlingsplaner.
Arbeidet finansieres via Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Fylkesmannen i Nordland, Nordland
fylkeskommune, SMIL-midler og ulike prosjektmidler. I 2013 hadde Stiftelsen ca 4 mill kr til disposisjon.
Fylkesmannen i Nordland, NFK, Innovasjon Norge, Vega kommune oa bidro med i overkant
av 6 mill kr.
Vega kommune
Forvaltningsknutepunkt Nes
Vega Verneområde:
styre og forvalter
Stiftelsen Vegaøyan
Verdensarv
Helgeland Museum
Statens
Naturoppsyn
Team
Verdensarv
Vega
Verdensarvsenter
Vega kommune som eier og driver
Hva fungerer bra og hvor kan det gjøres forbedringer?
Lokal forvaltning fungerer godt
•
•
•
Vega kommune forvalter 80
prosent av verdensarvområdet
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
forvalter verdensarvmidlene og
daglig leder er
verdensarvkoordinator
Vega verneområdestyre
forvalter de vernede områdene
og tiltaksmidler via SNO
Hvor kan det gjøres
forbedringer?
•
•
•
Forutsigbarhet i forhold til
nasjonale føringer
Mangel på kapasitet for å kunne
følge opp arbeidsoppgavene
Vagt med beste praksis, hva er
det?

similar documents