Tulosohjaus Varastokirjaston kannalta

Report
TULOSOHJAUS VARASTOKIRJASTON
NÄKÖKULMASTA
VARASTOKIRJASTON
KOKOELMAYHDYSHENKILÖIDEN
SEMINAARI 11.9.2013
VARASTOKIRJASTON JOHTOKUNTA JA SEN
TEHTÄVÄT
Asetus Varastokirjastosta (94/1992):
o Varastokirjaston johtokuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta
jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi
vuodeksi kerrallaan (3§)
o Johtokunnan tehtävänä on
1. huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä
sekä päättää toiminnan suuntaviivoista
2. kehittää Varastokirjaston yhteistoimintaa
muiden kirjastojen ja kirjastoalan viranomaisten
kanssa
3. tehdä ehdotus kirjaston toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. antaa lausunto opetusministeriön
ratkaistavasta virkanimitysasiasta sekä
5. päättää muista periaatteellisista,
laajakantoisista tai muuten tärkeistä asioista (4§)
=> Johtokunnalla on rooli Varastokirjaston
tulosohjauksessa
VARASTOKIRJASTON JOHTOKUNTA
2013-2016
puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Ulla Nygrén
(Turun yliopisto)
varapuheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti
(Itä-Suomen yliopisto)
jäsenet:
kirjastonhoitaja Harri Ahonen (Kansalliskirjasto),
kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti (Porin
kaupunginkirjasto - Satakunnan
maakuntakirjasto),
kirjasto-tietopalvelun päällikkö Janne Ranta (YLE
ARMI),
tietopalvelupäällikkö Tuula Snicker (Savoniaammattikorkeakoulu, Kuopio)
TULOSOHJAUS
o
o
o
o
o
Suunnittelua
Sopimista
Seurantaa ja raportointia
Tilinpäätös
OKM:n tilinpäätöskannanotto
Asiakirjat luettavissa VARK:n nettisivuilla
TULOSSOPIMUS
o Tulossopimusneuvottelut kerran vuodessa: VARK –
OKM
o Sovitaan keskeisistä asioista ja indikaattoreista sekä
voimavaroista tulevalle kaudelle
o TS 2013 – 2016 VARKin nettisivuilla:
http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-jatavoitteet/tulosohjaukseen-liittyvia-asiakirjoja/
o TS 2014 allekirjoitetaan eduskuntakäsittelyn jälkeen,
loppuvuodesta 2013
TULOSSOPIMUKSEN KESKEISET ASIAT
o
o
-
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:
kirjastojen tilanhallinta
kansallinen kokoelmapolitiikka
Toiminnallinen tuloksellisuus:
määritellään tavoitteet aineiston vastaanotolle, käsittelylle ja säilyttämiselle sekä
aineiston käytölle (kaukopalvelu)
Kehittämishankkeet
- kansalliset hankkeet ja VARKin omat, esim. TS
2013:
- Osallistuminen UKJ-hankkeeseen
- Kokoelmapolitiikkansa selkiyttämiseksi ja
rästien purkamiseksi Varastokirjasto laatii
yhteistyössä kirjastosektorin mennessä
aineistojen vastaanottopolitiikan pelisäännöt ja
karsintasuunnitelman, joiden toimeenpano
käynnistetään vuonna 2013 => Siirtolomake
o Toiminnallinen tehokkuus
-määritellään miten toiminta järjestetään sen
saavuttamiseksi
o Tuotokset ja laadunhallinta
-määritellään ydintehtävä (= vastaanottaa, säilyttää
ja asettaa käyttöön kirjastoista siirrettävää
aineistoa ja näin vapauttaa tilaa muista kirjastoista)
ja prosessit sekä laadunhallinnan menetelmät
(asiakastyytyväisyyskyselyt)
o Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
-henkilöstön hyvä työkyky ja työhyvinvointi
o Muut asiat
- esim. TS 2013 -2016: Varastokirjasto toteuttaa
osaltaan hallitusohjelman vaikuttavuus- ja
tuloksellisuusohjelmaa vuosille 2012-2015.
Vuosina 2012-2015 Varastokirjastolta vähennetään
vähintään yhtä henkilötyövuotta vastaava
määräraha, lisäksi kehyskaudella toteutetaan
muita mahdollisia hallitusohjelman mukaisia
säästöjä
o Voimavarat
- esim. v:lle 2013:
- toimintamenot 1 621 000 €
- kehittämishanke 100 000 €: laaditaan
Varastokirjaston aineistojen
vastaanottopolitiikan pelisäännöt ja aineiston
karsintasuunnitelma
TULOSINDIKAATTOREIDEN TOTEUMATIEDOT
JA TAVOITTEET
Tuotokset:
• vastaanotetun aineiston määrä (hm)
• käsitellyn aineiston määrä (hm)
Toiminnallinen tehokkuus, taloudellisuus:
• vastaanotetun aineiston käsittelyn
yksikkökustannukset (€/hm)
Kaukopalvelu: tilausten määrä
Henkiset voimavarat:
• henkilötyövuodet
• sairauspäivien lkm/htv
TULOSOHJAUS: SEURANTA
o Varastokirjasto raportoi Opetus- ja
kulttuuriministeriölle tavoitteidensa
saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä
vuosittain tilinpäätösasiakirjassa
o OKM:n palaute tilinpäätöskannanotossa
- arvioi toiminnallista tehokkuutta ja
voimavaroja: miten tulostavoitteet on saavutettu
TILINPÄÄTÖS
o Toimintakertomus
http://www.varastokirjasto.fi/asiakirjat/toimintaker
tomus2012.pdf
o Tuotto- ja kululaskelma sekä tase
http://www.varastokirjasto.fi/asiakirjat/tilinpaatos2
012.pdf
o Henkilöstötilinpäätös 2008-2012
http://www.varastokirjasto.fi/asiakirjat/htp20082012.pdf
KIITOS!

similar documents