Llythrennedd : Cynllunio ac Asesu

Report
Peter Williams
Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw





Pennaeth
Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw
Penybont
Athro, Dirprwy ac nawr yn Bennaeth yn yr
ysgol.
Cydlynydd Iaith (Cymraeg a Saesneg) a
chydlynydd Asesu yr ysgol am nifer o
flynyddoedd.








Ardal ddifreintiedig
150 o ddisgyblion
6 dosbarth (5 yn gymysg)
M/D, D/1, 1/2, 3, 4/5, 5/6
Cymhareb o 1:8 drwy’r Cyfnod Sylfaen.
Arolwg ESTYN Hydref 2010 yn ‘Rhagorol’
Gwaith ar berfformiad bechgyn yn arwain y
sector.
Perfformiad bechgyn cystal a – ac weithiau’n well
na’r merched dros 6+ o flynyddoedd, yn enwedig
yng Nghyfnod Allweddol 2.






Darllen proffesiynol i wahaniaethau
meddyliol/addysgiadol rhwng bechgyn a merched
Bechgyn a merched yn meddwl a dysgu’n wahanol
Cynradd – pump athrawes i bob un athro
Mwy cyfartal yn Uwchradd, ond pynciau yn dilyn
ystradebau rhywiol, ee Gwyddoniaeth yn 80%
gwrywaidd
Angen gwell ddealltwriaeth o’r gwahaniaethau, a
sut i ymateb iddyn nhw
Llyfr ‘Why Men Don’t Listen and Women Can’t Read
Maps’ – Allan a Barbara Pease.




Dynion a menywod, bechgyn a merched yn
wahanol
Ymennydd y ddau ryw yn wahanol
Ymennydd benywaidd a 30% mwy o gysylltiad
rhwng yr ochr dde a’r chwith. Ardaloedd Iaith
yn fwy ac yn fwy niferus.
Ymennydd gwrywaidd a mwy o ardaloedd ar
gyfer ymwybyddiaeth o le.
Benywaidd
Gwrywaidd





Merched, yn gyffredinol, yn
well yn ieithyddol
Ymennydd benywaidd yn
gallu gwneud nifer o bethau
ar yr un pryd
Gallu i wrando a gwneud
phethau eraill
Merched yn gallu defnyddio
dwy law ond yn llai sicr o
chwith a dde
Merched yn cael trafferthion
gyda mapiau ac wrth newid
siapiau 2D i 3D
Merched





Bechgyn, yn gyffredinol, yn
well mewn mathemateg a
gwyddoniaeth
Ymennydd gwrywaidd yn
canolbwyntio ar un peth ar
y tro
Bechgyn sy’n canolbwyntio
ar dasg bron yn fyddar
Bechgyn yn llaw dde (tua
90%) neu llaw chwith (10%)
ac yn sicr o’r gwahaniaeth
Bechgyn yn gallu edrych ar
siap 2D, ei ddychmygu yn
3D a’i droi mewn gwagle.
Bechgyn



Bechgyn weithiau yn cael trafferthion
canolbwyntio pan fod gormod yn digwydd yn y
dosbarth.
Ymennydd gwrywaidd yn datblygu yn arafach, yn
enwedig o ran iaith. Merched 4 mlwydd oed yn
aml tua blwyddyn ar y blaen i’r bechgyn. Hyn yn
gallu achosi i’r bechgyn i deimlo’n israddol ac i
dynnu nol o siarad a gweithgareddau ieithyddol.
Sgiliau naturiol o ran ymwybyddiaeth lle yn
arwain bechgyn at weithgareddau eraill e.e.
adeiladu gyda blociau




Weithiau mae angen llai o weithgareddau,
synnau a phethau yn digwydd yn y dosbarth.
Bechgyn angen cymorth gyda ‘darllen rhwng
y llinellau’. Ymennydd gwrywaidd yn gweld y
geiriau a’r ystyr llythrennol yn unig
Rhoi amser i fechgyn i feddwl cyn ateb ar
lafar
Gweithgareddau cystadleuol a hwyliog yn
gweithio’n dda




Gwaith ymchwil yn dangos bod llawer o
weithgareddau sy’n apelio at fechgyn ddim yn
gwneud niwed i addysg merched
Gweithgareddau sy’n apelio mwy at ferched e.e.
cyfnodau estynedig o ysgrifennu neu ddarllen
sydd angen canolbwyntio da yn gallu arwain at
‘golli’ rhai/nifer o’r bechgyn.
Gweithgareddau byr, cyflym yn gweithio’n dda
gyda bechgyn
Defnydd o fyrddau gwyn unigol fel
gweithgareddau ‘cynhesu’/agoriadol –
llythrennedd a rhifedd

Cyflymder da i wersi

Gweithgareddau byrrach

Newid gweithgareddau yn aml

Cystadleuaeth

Adnoddau sy’n apelio atyn nhw

TGCh

Hwyl







Darllen dan arweiniad (uwch gynorthwyydd yn
gweithio gyda grwpiau wedi’u targedu)
POPAT – rhaglen ffonig, o’r dosbarth Meithrin
ymlaen
Project X – cynllun darllen yn cynnwys llyfrau
ffuglen a ffeithiol
Llyfrau dosbarth/llyfrgell sy’n apelio at fechgyn
THRASS (Teaching Handwriting Reading and
Spelling System) www.thrass.co.uk
Cynllun Clebran (Bridgend Talk Project)
Letts’ Literacy Scheme






Targedwyd 17 o fechgyn oedd yn tangyflawni
o ran darllen
6 mis rhwng y profion
Uwch Gynorthwyydd yn gweithio ar ddarllen
grwp/trafodaeth gyda’r grwpiau
Prynu setiau o lyfrau addas i’r grwpiau e.e.
Deinosoriaid, Beiciau Modur, Siarcod ayb
Cyfartaledd o 9.6 mis o gynnydd
Dau fachgen wedi gwneud 24 mis o gynnydd






Ardaloedd chwarae rol i apelio at
ddiddordebau bechgyn
Athrawon (gwrywaidd) yn darllen straeon i
ddosbarthiadau C.S.
Lleisiau athrawon gwrywaidd a benywaidd ar
ein CDau llyfrau cartref
Ysgogu tadau i ddarllen yn gynnar gyda’u
plant
Llyfrynnau ‘Helpu eich mab i ddarllen’ i rieni
Cymhareb 1:8 drwy’r Cyfnod Sylfaen yn
sicrhau sylw i fechgyn





Rhaglen ‘dilyn’ disgyblion (tracio) INCERTS yn
gymorth mawr gyda gwerthuso data.
Cymhariaeth gyda chynnydd disgwyliedig
Cymharu cynnydd plant mewn nifer o ffyrdd
e.e. ‘Gyda AAY’, Cinio Rhad, Ganwyd yn yr
Haf
Cymharu cynnydd bechgyn a merched
Tracio beth mae’r plant yn gallu gwneud nawr
a rhestri’r plant sydd angen datblygu rhyw
sgil. Hwn yn sail i gynllunio tymor byr.





Dim UN ateb yn gweithio ar ei ben ei hun
Nifer o strategaethau a gweithgareddau
Llawer o adnoddau ar gael
Cysondeb drwy’r ysgol
Cynllun gweithredu angen ei seilio ar
ddealltwriaeth bod bechgyn a merched yn
meddwl ac yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol –
a bod gan eu hathrawon rol hanfodol wrth
drefnu’u gwersi a’u hadnoddau.

Peter Williams
YGG Cwm Garw
Penybont
CF32 8LU

[email protected]

01656 815810




similar documents