Uned 2

Report
Dyddiadau Allweddol TGAU 2015
Samplau asesu dan reolaeth at y safonwr
Dydd Mawrth 5 Mai 2015
Mae'r newid i strwythur y cwrs TGAU Hanes wedi'i
atgyfnerthu'n golygu ein bod yn awr yn gallu defnyddio
pob dyddiad sydd ar gael ar gyfer yr arholiadau. Yn
2015 felly bydd dyddiad ar wahân i bob uned.
Arholiad Uned 1 Dydd Llun 1 Mehefin 2015
Arholiad Uned 2
Dydd Mercher 10 Mehefin 2015
Arholiad Uned 3
Dydd Mawrth 16 Mehefin 2015
DARPARIAETH YR ARHOLIADAU
Ysgolion yng Nghymru - cwrs TGAU unedol
Gall ymgeiswyr gael eu cofrestru yn awr am unrhyw
unedau ar ddiwedd blwyddyn gyntaf y cwrs
Ysgolion yn Lloegr – cwrs TGAU llinol
Rhaid cofrestru pob ymgeisydd ar ddiwedd y cwrs
Dewisiadau Opsiynau – Uned 1
Llwybr A
Mudiadau’r bobl yng Nghymru a Lloegr, 18151848
Cymru a Lloegr ar ddechrau'r ugeinfed ganrif,
1890-1919
UDA: gwlad gwahaniaethau, 1910-1929
Yr Almaen mewn cyfnod o newid, 1919-1947
China dan lywodraeth Mao Zedong, 1949-1976
Dewisiadau Opsiynau – Uned 2
Llwybr A
Oes Elisabeth, 1558-1603
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad yng Nghymru a
Lloegr, 1930-1951
Rwsia mewn Cyfnod o Newid, 1905-1924
Newidiadau yn Ne Affrica, 1948-1994
Caledi, Cyfoeth ac Aniddigrwydd yn y Deyrnas
Unedig, 1951-1979
ADNODDAU
• Mae'r adnoddau hyn ar gael yn awr ar wefan adnoddau CBAC. Maent ar
gael yn ddwyieithog. Cawsant eu llunio ar gyfer athrawon er mwyn iddynt
gasglu gwybodaeth am gynnwys yn y fanyleb.
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad yng Nghymru a Lloegr, 1930-1951
Newidiadau yn Ne Affrica, 1948-1994
Caledi, Cyfoeth ac Aniddigrwydd yn y Deyrnas Unedig, 1951-1979
Datblygiad yr Almaen, 1919-1991
• Mae Hodder Education yn diwygio'r gyfres boblogaidd o werslyfrau ar
opsiynau'r UDA, yr Almaen a Rwsia. Cynhyrchir dau ganllaw adolygu
defnyddiol iawn gan Hodder hefyd.
• Mae gwerslyfrau ar gael erbyn hyn ar gyfer mwyfrif yr opsiynau yn Llwybr
B. Y cyswllt yn CAA yw [email protected]
• Ceir deunydd rhagorol ar ran adnoddau gwefan CBAC hefyd i gefnogi'r
opsiynau rôl a statws menywod a chwaraeon, hamdden a thwristiaeth.
UNED 1 – ASTUDIAETHAU MANWL
Bydd papurau Uned 1 yn canolbwyntio'n bennaf ar werthuso
ffynonellau hanesyddol a dehongliadau am y gorffennol.
Rhaid ateb pob cwestiwn.
Cwestiwn
Cwestiwn ar ei newydd wedd
Marc
1(a)
Dethol gwybodaeth o ddwy ffynhonnell
4
1(b)
Defnyddio deunydd ffynhonnell a gwybodaeth
bersonol i egluro datblygiad
Defnyddioldeb dwy ffynhonnell
6
4
2(b)
Defnyddio gwybodaeth am ddigwyddiad
hanesyddol
Diben creu ffynhonnell gynradd
2(c)
Trafod dehongliadau hanesyddol gwahanol
10
3
Traethawd gwerthusol gyda marciau
ychwanegol am sillafu, atalnodi a gramadeg
12 + 3
1(c)
2(a)
Cyfanswm
8
6
53
Cwestiwn 1a
• Bydd y cwestiwn hwn yn cynnwys dwy ffynhonnell [A a B]
sy'n gysylltiedig â mater fydd wedi'i astudio.
• Mae'r cwestiwn hwn yn werth 4 marc.
• Bydd y cwestiwn yn gofyn i'r ymgeiswyr amlinellu'r hyn
mae Ffynonellau A a B yn ei awgrymu / ei ddangos am
fater.
• Canolbwynt y cwestiwn hwn yw gallu deall a defnyddio
gwybodaeth o ddeunydd ffynhonnell amrywiol.
• Nid oes marciau'n cael eu dyfarnu am wybodaeth
bersonol yn y cwestiwn hwn.
Cwestiwn 1a cynllun marcio
Byddwch yn cael un neu ddau o farciau am
ddethol gwybodaeth yn briodol o'r ffynonellau.
Byddwch yn cael tri neu bedwar o farciau am
ddefnyddio'r ddwy ffynhonnell yn eu cyd-destun
hanesyddol.
Cwestiwn 1b
• Mae'r cwestiwn hwn yn unfath â chwestiwn 1(b) ar y
papurau Uned 1 a 2 cyfredol, ac eithrio'r ffaith ei fod
yn awr yn werth 6 marc.
• Bydd y cwestiwn yn defnyddio un darn o ddeunydd
ffynhonnell [C].
• Bydd y cwestiwn yn gofyn i ymgeiswyr ddefnyddio
Ffynhonnell C ynghyd â'u gwybodaeth bersonol i
egluro pam y digwyddodd mater arbennig.
Canolbwynt y cwestiwn hwn yw gwella'r
ddealltwriaeth o ddeunydd ffynhonnell a roddir am y
mater yn y cwestiwn.
• Caiff mwy o farciau eu rhoi am wybodaeth bersonol
yn y cwestiwn hwn.
Cwestiwn 1b – cynllun marcio
Byddwch yn cael 1 neu 2 o farciau am gopïo neu
aralleirio'r ffynhonnell neu ddefnyddio cynnwys y
ffynhonnell yn unig.
Byddwch yn cael 3 neu 4 o farciau am ddangos
dealltwriaeth o gynnwys y ffynhonnell ynghyd â peth
gwybodaeth o'r cefndir.
Byddwch yn cael 5 neu 6 o farciau am ddefnyddio
cynnwys y ffynhonnell ynghyd â gwybodaeth
gefndirol gywir a manwl i egluro'r mater yn y
cwestiwn.
Cwestiwn 1c
• Gwelliant ar y cwestiwn defnyddioldeb blaenorol yw hwn
ac erbyn hyn mae'n werth 8 marc.
• Y prif wahaniaeth yw bod angen gwerthuso dwy
ffynhonnell [Ch a D] yn y cwestiwn hwn yn awr.
• Bydd y cwestiwn yn gofyn i'r ymgeiswyr pa mor ddefnyddiol
yw Ffynonellau Ch a D i hanesydd sy'n astudio mater
penodol.
• Canolbwynt y cwestiwn hwn yw gwerthuso'r deunydd
ffynhonnell a roddir er mwyn ei ddefnyddio mewn
ymholiad.
• Dylai'r gwerthusiad ganolbwyntio ar yr hyn mae'r cwestiwn
yn ei ddweud neu'n ei ddangos, natur ei awduraeth a
dyddiad a phwrpas y cyhoeddiad.
Cwestiwn 1c – cynllun marcio
Byddwch yn cael 1 neu 2 o farciau am gyfeirio at gynnwys y
ffynonellau'n unig.
Byddwch yn cael 3 neu 4 o farciau am ystyried defnyddioldeb y
ffynonellau yn nhermau eu cynnwys a'u hawduraeth.
Byddwch yn cael 5 neu 6 o farciau am werthuso'r ddwy
ffynhonnell yn eu cyd-destun ond yn anghytbwys. Mae'n rhaid i
chi hefyd ddod i gasgliad ynghylch pa mor ddefnyddiol ydynt ar
gyfer yr ymholiad gosod.
Byddwch yn cael 7 neu 8 o farciau am werthuso'r ddwy
ffynhonnell gyda'i gilydd ynglŷn â'r cynnwys hanesyddol. Mae'n
rhaid i chi hefyd ddod i gasgliad wedi'i resymoli a'i gyfiawnhau
ynghylch pa mor ddefnyddiol ydynt ar gyfer yr ymholiad gosod.
Cwestiwn 2a
• Mae'r cwestiwn hwn yn unfath â'r hyn sydd ar
y papurau arholiad astudiaeth fanwl ar hyn o
bryd.
• Mae'r cwestiwn yn werth 4 marc.
• Bydd y cwestiwn yn gofyn i ymgeiswyr
ddisgrifio rhai nodweddion hanesyddol y
byddant wedi'u hastudio.
• Mae'r cwestiwn yn asesu gwybodaeth
bersonol yn unig.
Cwestiwn 2a – cynllun marcio
Byddwch yn cael tri neu bedwar o farciau am
ddisgrifiad mwy manwl a chywir o'r mater.
Byddwch yn cael un neu ddau o farciau am ateb
wedi'i gyffredinoli sy'n rhoi pwyntiau gwan
neu'n awgrymu.
Cwestiwn 2b
• Mae arddull y cwestiwn hwn yn newydd ac mae'n
werth 6 marc. Bydd y cwestiwn yn defnyddio un
darn o ddeunydd ffynhonnell.
• Bydd y cwestiwn yn gofyn pam y cynhyrchwyd y
ffynhonnell benodol ar adeg arbennig mewn
hanes.
• Nid oes disgwyl i ymgeiswyr werthuso'r ffynhonnell
ond i ddangos eu bod yn gallu gosod ffynonellau
yng nghyd-destun hanesyddol eu cynhyrchu.
Cwestiwn 2b – cynllun marcio
• Byddwch yn cael 1 neu 2 o farciau am ddeall
cynnwys y ffynhonnell heb ganolbwyntio fawr ar
pam y cynhyrchwyd y ffynhonnell.
• Byddwch yn cael 3 neu 4 o farciau am ystyried y
ffynhonnell yn ei chyd-destun hanesyddol ac yn
awgrymu rhai rhesymau dros ei chynhyrchu.
• Byddwch yn cael 5 neu 6 o farciau am
ddadansoddi'r ffynhonnell yn ei chyd-destun
hanesyddol a rhoi rhesymau manwl dros ei
chynhyrchu ar y pryd.
Cwestiwn 2c
• Mae arddull y cwestiwn hwn yn newydd ac mae'n
werth 10 marc.
• Bydd y cwestiwn yn defnyddio tri darn o dystiolaeth
[1,2 a 3] ar sail tri dehongliad hanesyddol o fater a
astudiwyd.
• Bydd y cwestiwn yn enwi dehongliad ac yn gofyn
cwestiwn penodol am ddilysrwydd y dehongliad
hwnnw.
• Bydd cyngor pellach yn annog yr ymgeiswyr i
ddangos eu bod yn gwybod sut a pham y
dehonglwyd y mater penodol mewn ffyrdd
gwahanol.
Cwestiwn 2c parhad
• Yn y cwestiwn hwn, bydd Tystiolaeth 1 a Thystiolaeth 2
yn cyfeirio at ddehongliadau gwahanol a wnaed o fater
hanesyddol o'r astudiaeth fanwl sy'n cael ei hastudio.
• Dehongliadau a wnaed yn edrych yn ôl fydd y rhain gan
bobl megis haneswyr a newyddiadurwyr neu gyfoedion
sy'n edrych yn ôl neu'n cael eu cyfweld yn ddiweddarach
am eu profiadau.
• Mae'n bosibl y defnyddir ffynonellau gweledol hefyd
megis cartwnau neu baentiadau os yw'n briodol gwneud
hynny.
• Ffynhonnell gyfoes fydd y trydydd darn o dystiolaeth a
fydd yn cefnogi rhywfaint ar y naill neu'r llall o'r
dehongliadau yn Nhystiolaeth 1 a 2.
Cwestiwn 3
• Mae'r cwestiwn hwn yn unfath â'r hyn sydd ar y
papurau arholiad astudiaeth fanwl ar hyn o bryd.
• Fodd bynnag, mae'r cwestiwn yn awr yn werth 12 marc
gyda 3 marc ychwanegol am ansawdd y sillafu, atalnodi
a'r gramadeg.
• Mae'r cwestiwn yn asesu'r gallu i gynhyrchu trafodaeth
estynedig ar fater a astudiwyd.
• Mae'r cwestiwn wedi'i eirio yn y fath fodd fel ei fod yn
annog trafodaeth gytbwys ac yn dod i farn am y
cwestiwn.
• Bydd gosodiad hefyd yn rhoi cyngor am yr hyn y dylid
ei drafod yn yr ateb.
Cwestiwn 3 – cynllun marcio
Byddwch yn cael 1 i 3 o farciau am roi ateb wedi'i gyffredinoli nad yw'n cynnig fawr o
gefnogaeth.
Bydd ateb unochrog gyda pheth cefnogaeth o'r cyd-destun neu ateb dwyochrog gwan iawn
heb fawr o gefnogaeth o'r cyd-destun yn cael 4 marc.
Bydd ateb datblygedig unochrog gyda chefnogaeth o'r cyd-destun neu ateb gwan
dwyochrog gyda pheth cefnogaeth o'r cyd-destun yn cael 5 neu 6 o farciau.
Bydd ateb unochrog da iawn gyda chefnogaeth o'r cyd-destun neu ateb dwyochrog
anghytbwys gyda chefnogaeth o'r cyd-destun yn cael 7 marc.
Bydd dadansoddiad rhesymedig a datblygedig o'r mater ond rhai manylion ar goll neu
ddiffyg cydbwysedd yn cael 8 neu 9 o farciau'n ddibynnol ar y gefnogaeth o'r cyd-destun.
Byddwch yn cael 10 i 12 o farciau am ddadansoddiad datblygedig, rhesymegol ac wedi'i
gyfiawnhau'n dda o'r mater a osodwyd yn y cwestiwn.
Uned 2 – astudiaethau manwl
Bydd papurau Uned 2 yn canolbwyntio'n bennaf ar nodweddion
allweddol a chysyniadau allweddol hanes.
Rhaid ateb pob cwestiwn.
UNED 2
Cwestiwn
Cwestiwn ar ei newydd wedd
1(a)
Defnyddio deunydd ffynhonnell a gwybodaeth bersonol i
ddisgrifio agwedd ar hanes
1(b)
Eglurhad o ddatblygiad hanesyddol
1(c)
Trafod safbwyntiau gwahanol am ddatblygiad hanesyddol
2(a)
Defnyddio gwybodaeth am ddigwyddiad hanesyddol
2(b)
Eglurhad o ddatblygiad hanesyddol
2(c)
Gwerthuso cysyniad hanesyddol yn cynnwys achos /
canlyniad / newid / pwysigrwydd / arwyddocâd
3(a)
Amlinellu prif nodweddion datblygiad hanesyddol
3(b)
Traethawd gwerthusol gyda marciau ychwanegol am sillafu,
atalnodi a gramadeg
Cyfanswm
Marc
3
6
8
4
6
8
4
12 +3
54
Cwestiwn 1a
• Bydd y cwestiwn yn defnyddio un darn o ddeunydd
ffynhonnell gweledol.
• Bydd y cwestiwn yn gofyn i ymgeiswyr ddefnyddio
ffynhonnell a'u gwybodaeth bersonol i ddisgrifio
mater hanesyddol
• Canolbwynt y cwestiwn hwn yw gallu tynnu
gwybodaeth o ddeunydd ffynhonnell gweledol a
defnyddio gwybodaeth bersonol i wella ar hynny.
• Bydd un marc yn cael ei ddyfarnu am ddethol
gwybodaeth a dau farc ychwanegol am wybodaeth
bersonol yn y cwestiwn hwn.
Cwestiwn 1a – cynllun marcio
Byddwch yn cael un marc am ateb wedi'i gyffredinoli,
yn aralleirio neu'n disgrifio'r ffynhonnell yn unig.
Byddwch yn cael dau farc am ddefnyddio'r
ffynhonnell yn dda neu am ddefnyddio'r ffynhonnell
gyda rhywfaint o wybodaeth bersonol.
Byddwch yn cael tri marc am roi'r ffynhonnell hefyd
yn ei chyd-destun hanesyddol ac am roi rhywfaint o
fanylion cefndirol o'ch gwybodaeth bersonol.
Cwestiwn 1b
• Mae'r cwestiwn hwn yn unfath â chwestiwn 2(b) ar y
papurau Uned 1 a 2 cyfredol, ac eithrio'r ffaith ei fod
yn awr yn werth 6 marc.
• Bydd y cwestiwn yn gofyn i ymgeiswyr egluro pam y
digwyddodd mater neu ddatblygiad arbennig.
• Canolbwynt y cwestiwn hwn yn bennaf yw cysyniad
achosiaeth. Dylai ganiatàu i ymgeiswyr ddangos eu
gallu i roi rhesymau dros ddigwyddiadau neu
ddatblygiadau a astudiwyd ganddynt.
• Rhagwelir gosod cwestiynau fydd yn ddigon eang fel
bod modd i'r ymgeiswyr gynnig amrywiol rhesymau
yn eu hatebion.
Cwestiwn 1b – cynllun marcio
Byddwch yn cael un neu ddau o farciau am ateb
cyffredinol, gan roi un rheswm neu ddisgrifiad yn
unig.
Byddwch yn cael tri neu bedwar o farciau am
eglurhad mwy manwl a chywir, os ydych yn rhoi
mwy nag un rheswm.
Byddwch yn cael pump neu chwech o farciau am
eglurhad llawn sy'n canolbwyntio ac yn egluro
amrywiol resymau.
Cwestiwn 1c
Mae'r cwestiwn hwn yn cadw cwestiwn 1(d) ar y papurau
Uned 1 ac Uned 2 a ddefnyddiwyd hyd at 2014 ac yn werth 8
marc o hyd.
Mae gofyn astudio dwy ffynhonnell [B ac C] yn y cwestiwn
hwn.
Bydd y cwestiwn yn gofyn i ymgeiswyr pam mae safbwyntiau
gwahanol yn y ffynonellau.
Bydd y ffynonellau a roddir yn tynnu sylw at safbwyntiau
gwahanol am y mater penodol.
Canolbwynt y cwestiwn hwn yw egluro'r gwahaniaeth barn
gan ganolbwyntio ar yr hyn mae pob ffynhonnell yn ei
ddweud neu'n ei ddangos, a gwahaniaethau mewn agweddau
megis yr awduraeth, y dyddiad a diben y cyhoeddiadau.
Cwestiwn 1c – cynllun marcio
• Byddwch yn cael 1 neu 2 o farciau am aralleirio'r ffynonellau'n
unig
• Byddwch yn cael 3 a 4 o farciau am drafod un ffynhonnell yn dda
gyda rhywfaint o gefnogaeth NEU drafod y ddau safbwynt yn fwy
cyfyngedig
• Byddwch yn cael rhwng 5 a 6 o farciau am geisio egluro'r ddau
safbwynt gan gyfeirio'n glir at y cynnwys a'r priodoliadau; yn
defnyddio'ch gwybodaeth eich hun i gefnogi'r hyn a ddywedwch
• Byddwch yn cael 7 neu 8 o farciau am roi ateb cytbwys wedi'i
gefnogi'n dda gan y ffynonellau a'ch gwybodaeth eich hun; yn
ystyried priodoliadau pob ffynhonnell yn fanwl
Cwestiwn 2a
• Mae'r cwestiwn hwn yn unfath â'r hyn sydd ar
y papurau arholiad astudiaeth fanwl ar hyn o
bryd.
• Mae'r cwestiwn hwn yn werth 4 marc o hyd.
• Bydd y cwestiwn yn gofyn i ymgeiswyr
ddisgrifio rhai nodweddion hanesyddol y
byddant wedi'u hastudio.
• Mae'r cwestiwn yn asesu gwybodaeth
bersonol yn unig.
Cwestiwn 2a – cynllun marcio
Byddwch yn cael un neu ddau o farciau am ateb
wedi'i gyffredinoli sy'n rhoi pwyntiau gwan
neu'n awgrymu.
Byddwch yn cael tri neu bedwar o farciau am
ateb yn fwy manwl a chywir.
Cwestiwn 2b
• Mae'r cwestiwn hwn yn unfath â chwestiwn 2(b) ar y
papurau Uned 1 a 2 cyfredol, ac eithrio'r ffaith ei fod
yn awr yn werth 6 marc.
• Bydd y cwestiwn yn gofyn i ymgeiswyr egluro pam y
digwyddodd mater neu ddatblygiad arbennig.
• Canolbwynt y cwestiwn hwn yn bennaf yw cysyniad
achosiaeth. Dylai ganiatàu i ymgeiswyr ddangos eu
gallu i roi rhesymau dros ddigwyddiadau neu
ddatblygiadau a astudiwyd ganddynt.
• Rhagwelir gosod cwestiynau fydd yn ddigon eang fel
bod modd i'r ymgeiswyr gynnig amrywiol rhesymau
yn eu hatebion.
Cwestiwn 2b – cynllun marcio
Byddwch yn cael un neu ddau o farciau am roi
ateb wedi'i gyffredinoli, sy'n rhoi un rheswm neu
ddisgrifiad yn unig.
Byddwch yn cael tri neu bedwar o farciau am
eglurhad mwy manwl a chywir, os ydych yn rhoi
mwy nag un rheswm.
Byddwch yn cael pump neu chwech o farciau am
eglurhad llawn sy'n canolbwyntio ar y cwestiwn ac
yn egluro amrywiol resymau.
Cwestiwn 2c
• Mae'r cwestiwn hwn yn unfath â chwestiwn 2(c) ar y papurau
Uned 1 a 2 cyfredol, ac eithrio'r ffaith ei fod yn awr yn werth 8
marc.
• Bydd y cwestiwn yn cael ei eirio er mwyn caniatáu i'r ymgeiswyr
ddod i farn am gysyniad hanesyddol allweddol megis
pwysigrwydd, arwyddocâd neu lwyddiant unigolyn neu
ddatblygiad neu bolisi.
• Rhagwelir gosod cwestiynau sy'n ddigon eang fel bod modd i'r
ymgeiswyr ddadansoddi'r cysyniad a osodir yn y cwestiwn.
• Nid yw geiriad y cwestiwn hwn bob amser yn gwahodd
trafodaeth am ffactorau eraill.
Cwestiwn 2c – cynllun marcio
Byddwch yn cael un neu ddau o farciau am roi ateb sy’n
cyffredinoli neu ddim yn canolbwyntio.
Byddwch yn cael tri neu bedwar o farciau am ddechrau
trafod cysyniad llwyddiant. Tueddu i ddisgrifio mae'r
atebion yn bennaf.
Byddwch yn cael pump neu chwech o farciau am roi
ateb cywir sy'n canolbwyntio ar y cysyniad o lwyddiant
gyda pheth cefnogaeth o'r cyd-destun.
Byddwch yn cael saith neu wyth o farciau am
ddadansoddi'r cysyniad allweddol yn fanwl yn ei gyddestun hanesyddol; yn gwerthuso maint y llwyddiant yn
rhesymedig.
Cwestiwn 3a
• Mae arddull y cwestiwn hwn yn newydd ac mae'n
werth 4 marc.
• Mae'n caniatáu i ymgeiswyr ddefnyddio rhestr o
ffactorau neu faterion o'u gwybodaeth bersonol.
• Gwelir hyn o ddefnyddio geiriau megis
'amlinellwch' yn rheolaidd sy'n awgrymu llai o
fanylion na 'disgrifiwch'.
• Cysylltir y cwestiwn â'r ddadl a gynigir yng
Nghwestiwn 3(b)
Cwestiwn 3a – cynllun marcio
Byddwch yn cael un neu ddau o farciau am roi
ateb wedi'i gyffredinoli , sy'n rhoi pwyntiau
gwan neu'n awgrymu.
Byddwch yn cael tri neu bedwar o farciau am
ddefnyddio rhestr o ffactorau sy'n fwy cywir ac
wedi'i chanolbwyntio.
Cwestiwn 3b
• Mae'r cwestiwn hwn yn unfath â'r hyn sydd ar y
papurau arholiad astudiaeth fanwl ar hyn o bryd.
• Fodd bynnag, mae'r cwestiwn yn awr yn werth 12 marc
gyda 3 marc ychwanegol am ansawdd y sillafu, atalnodi
a'r gramadeg.
• Mae'r cwestiwn yn asesu'r gallu i gynhyrchu trafodaeth
estynedig ar fater a astudiwyd.
• Mae'r cwestiwn wedi'i eirio yn y fath fodd fel ei fod yn
annog trafodaeth gytbwys ac yn dod i farn am y
cwestiwn.
• Bydd gosodiad hefyd yn rhoi cyngor am yr hyn y dylid
ei drafod yn yr ateb.
Cwestiwn 3b – cynllun marcio
Byddwch yn cael 1 i 3 o farciau am roi ateb wedi'i gyffredinoli nad yw'n cynnig fawr o
gefnogaeth.
Bydd ateb unochrog gyda pheth cefnogaeth o'r cyd-destun neu ateb dwyochrog gwan iawn
heb fawr o gefnogaeth o'r cyd-destun yn cael 4 marc.
Bydd ateb datblygedig unochrog gyda chefnogaeth o'r cyd-destun neu ateb gwan
dwyochrog gyda pheth cefnogaeth o'r cyd-destun yn cael 5 neu 6 o farciau.
Bydd ateb unochrog da iawn gyda chefnogaeth o'r cyd-destun neu ateb dwyochrog
anghytbwys gyda chefnogaeth o'r cyd-destun yn cael 7 marc.
Bydd dadansoddiad rhesymedig a datblygedig o'r mater ond rhai manylion ar goll neu
ddiffyg cydbwysedd yn cael 8 neu 9 o farciau'n ddibynnol ar y gefnogaeth o'r cyd-destun.
Byddwch yn cael 10 i 12 marc am ddadansoddiad datblygedig, rhesymegol ac wedi'i
gyfiawnhau'n dda o'r mater a osodwyd yn y cwestiwn.
Dyfodol TGAU Hanes
Cyhoeddwyd meini prawf drafft gan Ofqual ar gyfer y
cyrsiau TGAU Hanes i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis
Medi 2016 a'u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Bydd
y rhain yn berthnasol i ganolfannau yn Lloegr yn unig.
Nid yw'r sefyllfa mor eglur yng Nghymru - bydd
amserlen y newidiadau yr un peth. Mae Llywodraeth
Cymru wedi gofyn i CBAC sefydlu paneli pwnc a fydd
yn cynghori ynghylch cynnwys ac asesu.
Un maes dan ystyriaeth yw cynnwys hanes Cymru yn
rhan orfodol o gyrsiau TGAU ysgolion Cymru.

similar documents