Presentatie Wim Dauwe

Report
VNSC SYMPOSIUM
Antwerpen – 20-11-2014
ONTMOET DE SCHELDE
VNSC Symposium 2014
 Deelprojecten Sigmaplan
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Scheldekaaien Antwerpen
Polders van Kruibeke
Hedwige-Prosperpolder
Cluster Kalkense Meersen
Vlassenbroek Wal-Zwijn
Cluster Dijlemonding
 Sinterklaasstorm 2013
˗ Betekenis van de storm
˗ Evaluatie en conclusie
2
ONTMOET DE SCHELDE
Overzicht Sigma-projecten
3
ONTMOET DE SCHELDE
Overzicht Sigma-projecten
4
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien Antwerpen
5
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien Antwerpen
 Kaaimuur
− Gebouwd in de periode 1875-1911 (6 type-snedes)
− Lengte: 5.5 km
− Hoogte: 15-18m
6
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien Antwerpen
 Kaaimuur
− Stabiliteitsproblemen (o.a. aanwezigheid Boomse klei,
grondwaterdruk); ook reeds tijdens de bouw
7
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien Antwerpen
Zeeschelde te Antwerpen - Loodsgebouw : langjarige tij-evolutie
bouwfase
600
Bouwfase 1875-1911
500
waterstand (in cm TAW)
400
300
200
100
0
-100
1880
8
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
tijd (in jaren)
ONTMOET DE SCHELDE
jaargemiddeld hoogwater
jaargemiddeld laagwater
jaargemiddelde halftij-waarde
jaargemiddeld tijverschil
Poly. (jaargemiddeld hoogwater)
Poly. (jaargemiddeld laagwater)
Poly. (jaargemiddelde halftij-waarde)
Poly. (jaargemiddeld tijverschil)
2010
Scheldekaaien Antwerpen
 Waterkeringsmuur
− Gebouwd in 1977
− Lengte: 5.5 km
− Hoogte: 1.35 m
H = 2.25 m
H = 1.35 m
9
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien Antwerpen
 Waterkeringsmuur
− Geactualiseerde Sigmaplan: Waterkering Antwerpen tot
9.25 m TAW (+0.90m aan de Scheldekaaien)
H = 2.25 m
H = 1.35 m
10
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien Antwerpen
Mobiele waterkering
Kantelmuur
11
ONTMOET DE SCHELDE
Kleppenkering
Zelfsluitende kering
Scheldekaaien Antwerpen
 Overkoepelend: Masterplan Scheldekaaien Antwerpen
˗ Goedkeuring Masterplan door Raad van Bestuur W&Z (09/2010)
˗ Goedkeuring Masterplan door College stad Antwerpen (09/2010)
˗ Goedkeuring Masterplan door voogdijminister (01/2012)
 Zeven kaaizones, diverse projecten
˗ Droogdokken
˗ Kattendijksluis en Rijnkaai
˗ Bonapartedok en Loodswezen
˗ Schipperskwartier en Centrum
˗ Sint-Andries en Zuid
˗ Nieuw Zuid
˗ Blue Gate Antwerp
12
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien Antwerpen
 Overkoepelend: Masterplan Scheldekaaien Antwerpen
˗ Goedkeuring Masterplan door Raad van Bestuur W&Z (09/2010)
˗ Goedkeuring Masterplan door College stad Antwerpen (09/2010)
˗ Goedkeuring Masterplan door voogdijminister (01/2012)
 Zeven kaaizones, diverse projecten
˗ Droogdokken
˗ Kattendijksluis en Rijnkaai
˗ Bonapartedok en Loodswezen
˗ Schipperskwartier en Centrum
˗ Sint-Andries en Zuid
˗ Nieuw Zuid
˗ Blue Gate Antwerp
13
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien Antwerpen
 Overkoepelend: Masterplan Scheldekaaien Antwerpen
˗ Goedkeuring Masterplan door Raad van Bestuur W&Z (09/2010)
˗ Goedkeuring Masterplan door College stad Antwerpen (09/2010)
˗ Goedkeuring Masterplan door voogdijminister (01/2012)
 Zeven kaaizones, diverse projecten
˗ Droogdokken
˗ Kattendijksluis en Rijnkaai
˗ Bonapartedok en Loodswezen
˗ Schipperskwartier en Centrum
˗ Sint-Andries en Zuid
˗ Nieuw Zuid
˗ Blue Gate Antwerp
14
ONTMOET DE SCHELDE
Polders van Kruibeke
15
ONTMOET DE SCHELDE
Polders van Kruibeke
 Overstromingsgebied van meer dan 600 ha
˗ 300 ha getijdennatuur dmv GGG werking en ontpoldering
˗ Resterende oppervlakte: open water, graslanden (beheerd in
samenwerking met de lokale landbouwers) en moerasbos
 Aandacht voor zachte recreatie
 Inwerkingtreding in 2015
16
ONTMOET DE SCHELDE
Polders van Kruibeke
Oorspronkelijke toestand
17
Na realisatie
˗
˗
˗
˗
˗
ONTMOET DE SCHELDE
6
8
7
3
3
km ringdijk (1,5 miljoen m³ zand)
km overloopdijk (300.000 m² GOSA)
uitwateringsconstructies in Scheldedijk
inwateringsconstructies in Scheldedijk
uitwateringsconstructies in ringdijk
˗ 6 km ringdijk (1,5 miljoen m³ zand)
Polders van Kruibeke
laagwater
18
ONTMOET DE SCHELDE
˗ 7 uitwateringsconstructies in Scheldedijk
˗ 3 inwateringsconstructies in Scheldedijk
Polders van Kruibeke
hoogwater
19
ONTMOET DE SCHELDE
˗ 3 uitwateringsconstructies in ringdijk
Polders van Kruibeke
springtij
20
ONTMOET DE SCHELDE
˗ 8 km overloopdijk (300.000 m² GOSA)
Polders van Kruibeke
Stormtij 1 à 2 x per jaar
21
ONTMOET DE SCHELDE
˗ 1 bezoekerscentrum (= infokeet)
Polders van Kruibeke
Extreem stormtij om de 50 jaar
22
ONTMOET DE SCHELDE
Polders van Kruibeke
www.step-projects.eu
 Huisstijl onthaalinfrastructuur ontwikkeld
23
ONTMOET DE SCHELDE
Hedwige-Prosperpolder
24
ONTMOET DE SCHELDE
Hedwige-Prosperpolder
25
ONTMOET DE SCHELDE
Hedwige-Prosperpolder
Oorspronkelijke toestand
Na realisatie
project van circa 465 ha
- in Nederland 295 ha
- in Vlaanderen 170 ha
26
ONTMOET DE SCHELDE
Hedwige-Prosperpolder
 Stand van zaken realisatie
In Vlaanderen :
˗ Dijkwerken zullen klaar zijn tegen juni 2015
˗ Het pompgemaal is afgewerkt
˗ Verplaatsing van de radartoren in 2015
˗ Bres in de Scheldedijk (= indienstneming van het gebied) wanneer het
Nederlandse deel ook klaar is (2019)
In Nederland :
˗ Het rijksinpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten zijn definitief
˗ Het onteigeningsproces wordt verdergezet
˗ Vermoedelijke start terreinwerken is medio 2016
27
ONTMOET DE SCHELDE
Hedwige-Prosperpolder
28
ONTMOET DE SCHELDE
Cluster Kalkense Meersen
29
ONTMOET DE SCHELDE
Cluster Kalkense Meersen
project van circa 1.000 ha
30
ONTMOET DE SCHELDE
Cluster Kalkense Meersen
 Wijmeers 2
˗ Project is klaar en wordt nu gebruikt
als grondstock voor Wijmeers 1
˗ Verbinding met Schelde
moet nog worden gemaakt
 Wijmeers 1
˗
˗
˗
˗
31
Uitwatering Wijmeers 1
Werken zijn aangevat in 2012
De dijken zijn in aanbouw
De uitwateringssluizen zijn klaar
Zal in werking treden eind 2015
ONTMOET DE SCHELDE
Ringdijk Wijmeers 1
Cluster Kalkense Meersen
 Paardeweide
˗ Project afgewerkt in juni 2014
Rietatol Paardeweide
32
ONTMOET DE SCHELDE
in aanleg
afgewerkt
Cluster Kalkense Meersen
 Kalkense Meersen en Paardebroek
˗
˗
˗
˗
Verwerving percelen gebeurt gefaseerd (nu reeds 200 ha verworven)
Omvormingsbeheer opgestart op circa 140 ha
Inrichtingswerken opgestart (oa een regenwaterafkoppelingsproject)
Studie voor het openleggen van de oude Scheldemeander is lopende
 Bergenmeersen
˗ Project afgewerkt in juni 2013
33
ONTMOET DE SCHELDE
Cluster Kalkense Meersen
34
ONTMOET DE SCHELDE
Bergenmeersen
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
35
ONTMOET DE SCHELDE
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
Oorspronkelijke toestand
Na realisatie
project van circa 240 ha
36
ONTMOET DE SCHELDE
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
 Pompstation
˗ Revisie en uitbreiding van het pompstation is lopende
 In- en uitwateringsconstructies
˗ Project in voorbereiding
 Ring- en compartimenteringsdijk
˗ Compartimenteringsdijk (eind 2013 afgewerkt) en noordwestelijke
deel van de ringdijk (in uitvoering) obv een unieke techniek
˗ Zandstock voor het bouwen van het zuidelijke deel van de ringdijk is
in aanleg
37
ONTMOET DE SCHELDE
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
 Bouw
compartimenteringdijk
38
ONTMOET DE SCHELDE
(0) Baggerwerken
Boven-Zeeschelde
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
 Bouw
compartimenteringdijk
39
ONTMOET DE SCHELDE
(1) Aanvoer baggerspecie
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
 Bouw
compartimenteringdijk
40
ONTMOET DE SCHELDE
(2) Hydraulisch transport
baggerspecie
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
 Bouw
compartimenteringdijk
(3) Toevoegen additieven
41
ONTMOET DE SCHELDE
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
 Bouw
compartimenteringdijk
(4) Bouw dijklichaam
42
ONTMOET DE SCHELDE
Vlassenbroek – Wal-Zwijn
 Bouw
compartimenteringdijk
NA
43
ONTMOET DE SCHELDE
VOOR
Cluster Dijlemonding
44
ONTMOET DE SCHELDE
Cluster Dijlemonding
45
ONTMOET DE SCHELDE
project van circa 207 ha
Cluster Dijlemonding
 Stand van zaken realisatie
˗ Zennegat:
. Nieuwe uitwateringssluis ten zuiden van
het projectgebied is afgewerkt
. Nieuwe ringdijk is afgewerkt (deels als
klassieke gronddijk, deels met
damplanken)
. Bouw in- en uitwateringssluis is gestart
in 2014 en zal begin 2015 afgewerkt zijn
. Aanleg overloopdijk is gepland in 2015
. GOG-GGG in werking in 2017
46
ONTMOET DE SCHELDE
Cluster Dijlemonding
 Stand van zaken realisatie
˗ Grote Vijver:
. Zuidelijke deel van de ringdijk is
afgewerkt
. Aanleg nieuwe steigers waterskiclub
werd in het najaar 2013 opgestart en zal
begin 2015 afgewerkt worden
. Aanleg noordelijke ringdijk werd in het
voorjaar van 2014 gestart
˗ Heindonk:
. Werken voor aanleg visvijver
Cartelvissers werden in 2014 opgestart
en zijn nog lopende
. Ten vroegste in 2016 wordt gestart met
de aanleg van de nieuwe ringdijk
47
ONTMOET DE SCHELDE
Cluster Dijlemonding
In- en uitwateringssluis Zennegat
48
ONTMOET DE SCHELDE
Werken Grote Vijver
49
ONTMOET DE SCHELDE
Ringdijk Grote Vijver
(noordelijk deel)
Werken Grote Vijver
50
ONTMOET DE SCHELDE
Ringdijk Grote Vijver
(noordelijk deel)
VNSC Symposium 2014
 Deelprojecten Sigmaplan
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Scheldekaaien Antwerpen
Polders van Kruibeke
Hedwige-Prosperpolder
Cluster Kalkense Meersen
Vlassenbroek Wal-Zwijn
Cluster Dijlemonding
 Sinterklaasstorm 2013
˗ Betekenis van de storm
˗ Evaluatie en conclusie
51
ONTMOET DE SCHELDE
Sinterklaasstorm 2013
 Ten gevolge van springtij in combinatie met
noordwesterstorm boven de Noordzee
 Voorzorgsmaatregelen werden genomen
 Bestaande GOG’s in werking
52
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien
Sinterklaasstorm 2013
Figuur 1: gemeten waterstanden in Antwerpen.
gele lijn: pre-waakpeil van 6,3 m TAW;
oranje lijn: waakpeil van 6,6 m TAW (begin stormtijprocedure);
rode lijn: alarmpeil van 7,3 m (kritische overstromingen mogelijk)
53
ONTMOET DE SCHELDE
Sinterklaasstorm 2013
54
ONTMOET DE SCHELDE
Durme :
HW Tielrode + 7,31m TAW
HW Waasmunster + Manta 7,06 m TAW
HW Lokeren + 6,20 m TAW
Boven-Zeeschelde (west)
HW Driegoten +7,40 m TAW
HW Sint-Amands + 7,26 m TAW
HW Baasrode + 7,25 m TAW
HW Dendermonde + 7,03 m TAW
HW Schoonaarde + 6,55 m TAW
HW Wetteren + 6,44 m TAW
HW Melle + 6,48 m TAW
HW Gentbrugge + 6,55 m TAW
Boven-Zeeschelde (oost)
HW Temse 7m30 TAW
Beneden-Zeeschelde
HW Loodsgebouw Antwerpen 7m23 TAW
Rupel
HW Bovenzanden (Heindonk) 7m35 TAW
Beneden-Nete
HW Duffelsluis 7m20 TAW
Kleine Nete
HW Grobbendonk 6m89 TAW
Grote Nete
HW Berlaar 6m51 TAW
Beneden-Dijle
HW Mechelen 7m37 TAW
Boven-Dijle
HW Rijmenam 7m40 TAW
Beneden-Zenne
HW Hombeek 7m30 TAW.
55
ONTMOET DE SCHELDE
Scheldekaaien
56
ONTMOET DE SCHELDE
Tielrodebroek
Sinterklaasstorm 2013
57
ONTMOET DE SCHELDE
Bergenmeersen + Paardeweide
Sinterklaasstorm 2013
58
ONTMOET DE SCHELDE
Bergenmeersen + Paardeweide
Sinterklaasstorm 2013
59
ONTMOET DE SCHELDE
Lippenbroek
60
ONTMOET DE SCHELDE
Polder van Lier + Anderstadt I&II
61
ONTMOET DE SCHELDE
Polder van Lier + Anderstadt I&II
Evaluatie en conclusie
 Gelukkig geen ramp omdat
˗ Geen bovenstroomse afvoer ingevolge
neerslag
˗ Storm woedde enkel op zee, in het
binnenland veel minder
˗ Storm op zee was ook wat afgezwakt,
minder sterk dan verwacht
 Verdere realisatie cfr planning
˗ Met de reeds ter beschikking gestelde
middelen werd al veel gerealiseerd
˗ Om de origineel vooropgestelde timing
(afgewerkt tegen 2030) te halen is
circa 80 miljoen EUR / jaar noodzakelijk
62
ONTMOET DE SCHELDE
VNSC SYMPOSIUM
Antwerpen – 20-11-2014
ONTMOET DE SCHELDE

similar documents