parabola

Report
Analytická geometria kvadratických útvarov
Rovnica paraboly
Definícia paraboly
Parabola je množina všetkých bodov v rovine,
ktoré majú od daného pevného bodu a pevne
danej priamky rovnakú vzdialenosť.
ukážka v Geogebre
Prvky paraboly
• V[m,n] – vrchol
• F – ohnisko
d – určujúca priamka
• DF – os paraboly
• FD = p – parameter
• FV = DV = p/2
Dôležité vzťahy
o zvolíme súradnicovú sústavu tak, aby jej začiatok bol vo
vrchole, x-ová os bola os paraboly a y-ová os prechádzala
vrcholom paraboly
o súradnice význačných bodov budú:
V[0,0]
F[p/2,0]
D[-p/2,0]
priamka:
2x + p = 0
alebo x = - p / 2
Rovnica paraboly
Odvodenie
• vzdialenosť ľubovoľného bodu X od ohniska a
priamky je rovnaká
XF  X , d
• postupným odvodzovaním dostaneme rovnicu
y  2 px
2
• Tento vzťah nazývame rovnica paraboly
Rovnica paraboly
Odvodenie
• ak stred bude v ľubovoľnom bode súradnicovej
sústavy
( y  n)  2 p( x  m)
2
Druhy parabol
A) os paraboly je rovnobežná s osou x
1. ohnisko je v kladnej časti polosi
• ak stred S[0,0]
y  2 px
2
• ak stred S[m,n]
( y  n)2  2 p( x  m)
2. ohnisko je v zápornej časti polosi
• ak stred S[0,0]
y  2 px
2
• ak stred S[m,n]
( y  n)2  2 p( x  m)
Druhy parabol
B) os paraboly je rovnobežná s osou y
3. ohnisko je v kladnej časti polosi
• ak stred S[0,0]
• ak stred S[0,0]
x  2 py
2
• ak stred S[m,n]
( x  m)  2 p( y  n)
2
4. ohnisko je v zápornej časti polosi
x2  2 py
• ak stred S[m,n]
( x  m)2  2 p( y  n)
Zhrnutie druhov
Rovnica paraboly – riešené príklady
Napíšte rovnicu paraboly, ktorá má vrchol V a ohnisko F.
1. V2,6, F 4,6
rovnobežná s x
F je vpravo od V (kladná časť osi)
VF  (2  4)2  (6  6) 2  4  2
p
2  p4
2
( y  6) 2  2  4  ( x  2)
VF 
( y  6) 2  8( x  2)
2. V 3,5, F  3,2
rovnobežná s y
F je pod od V (záporná časť osi)
VF  (3  3) 2  (5  2) 2  9  3
p
3  p6
2
( x  3) 2  2  6  ( y  5)
VF 
( x  3) 2  12( y  5)
Rovnica paraboly – riešené príklady
Z rovnice paraboly určte súradnice vrcholu, ohniska a parameter.
1.
y 2  8( x  5)
2. ( x  1)2  9( y  3)
V 5,0, p  4, F 7,0
V  1,3, p  4,5; F  1;5,25
3. ( y  7)2  2( x  4)
V  4,7, p  1, F  4,5;7
koniec

similar documents