Doopkategese Aanbieding 2014 (PowerPoint)

Report
“Doopkategese”
Welkom almal!
Tema 1- Kinderdoop vs. volwassedoop.
• Verkeerde terminologie.
• Doop van kinders van gelowige ouers vs. wederdoop.
• Argumente wat gebruik word deur die meeste
Pinkstergroepe vir hulle doopbeskouing:
1. Jesus is as volwassene gedoop.
2. Ons lees nie in die Bybel van kinders wat gedoop word
nie.
• Hand. 2:38: “Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle
en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van
Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle
sal die Heilige Gees as gawe ontvang.”
Doop van kinders van gelowige ouers vs.
wederdoop
1. Jesus is as volwassene gedoop.
Weerlegging:
Is daar enige band tussen ons doop en Jesus se doop?
2. Ons lees nie in die Bybel van kinders wat gedoop
word nie.
Weerlegging:
Adrio König se storie oor traktaatjies in die vensters.
Nuwe Testament in ’n sendingkonteks.
Huisgesindope.
Doop van kinders van gelowige ouers vs.
weerdoop
• Hand. 2:38: “Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer
julle en laat elkeen van julle gedoop word in die
Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes
vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe
ontvang.”
• Weerlegging:
Lees net die volgende vers: Hand. 2:39: “Wat God
belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir
almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons
God na Hom toe sal roep."
Doop van kinders van gelowige ouers vs.
weerdoop
Die hartseer waarheid is dat daar geen werklike goed
gefundeerde argumente vir “grootdoop” uit
pinkster geledere kom nie.
Die Pinkster doop is meer verwant aan die doop van
Johannes die doper as die Christelike doop.
Die apostels erken nie die doop van Johannes as
gelykwaardig nie. (Hand. 19).
“Inseëning” word nêrens voorgeskryf nie.
Doop van kinders van gelowige ouers
vs. weerdoop
Waarom doop ons kinders?
HK son. 27 v+a 74
1. Kinders is deel van die Verbond
2. Die verbondsbeloftes kom hulle toe.
3. Die verbondsteken maak hulle anders as die
kinders van ongelowiges.
4. Doop in die plek van die besnydenis.
Beeld van die boer wat sy skape merk.
Doop van kinders van gelowige ouers vs.
weerdoop
Argument van Gereformeerde baptiste: Doop teken
van die nuwe verbond eerder as die Ou verbond.
Beter argument met goeie teologiese gronde.
Ou verbond teenoor nuwe verbond:
Ou Verbond
Wet
Bloedband
Besnydenis teken
Nuwe Verbond
Genade
Geloofsband
Doop teken
Doop van kinders van gelowige ouers vs.
weerdoop
• Wat is die ou verbond: Jer. 31:31-33: “Daar kom ‘n
tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ‘n nuwe
verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond
wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek
hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het
nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle
gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê
die Here. Dit is die verbond wat Ek in die toekoms
met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op
hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek
sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.”
Doop van kinders van gelowige ouers vs.
weerdoop
Ou Verbond - die “Sinaïtiese verbond” met Israel na die uittog uit
Egipte, nie die met Abrham nie. Die besnydenis as verbondsteken
is al ingestel tydens die verbond met Abraham. Gal. 3
Gal 3:6: “So was dit ook met Abraham: "Hy het in God geglo, en God
het hom vrygespreek."
Gal 3:7: “Julle sien dus dat dié wat glo, kinders van Abraham is.”
Gal 3:17 Hiermee wil ek dít sê: God het ‘n verbond met Abraham
gesluit en dit tóé al geldig gemaak. Die wet, wat eers vier honderd
en dertig jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig
maak, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie.
Gal 3:26 Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal
kinders van God,
Gal 3:27 want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is,
het nou deel van Christus geword.
Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van
Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.
Doop van kinders van gelowige ouers
vs. weerdoop
Die bewyslas word te dikwels op die verkeerde plek
geplaas. Waarom moet ons bewys dat die kinders van
gelowige ouers gedoop moet word? Waar is die
bewyse dat God sy hele manier van werk met sy volk
so radikaal sou verander?
Die doop
is die
teken
God
God gee
sy
beloftes
-
Verbond
Christus kom
doen die mens
se kant ook!
God gee
sy eise
God gee
sy
beloftes
+
Mens
God gee
sy eise
Tema 2 - Verbondsopvoeding
Doopvrae:
1. Hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en
daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis
self onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus
geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort
gedoop te wees?
2. Bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament , wat in
die Artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in
die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome
leer van die saligheid is?
3. Belowe u en neem u u voor om hierdie kind van wie u die
vader en/of moeder is, wanneer hy/sy dit kan verstaan, in
die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat
onderrig.
Verbondsopvoeding
Geestelike lewe
Gesinslewe
Kerklike lewe
Lewe in die wêreld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Leer jou kind van God deur sy Woord
Leer jou kind bid
Leer jou kind deur sang
Pasop vir “Liewe Jesus”
Leer jou kind die betekenis van sy/haar doop
Leer jou kind deur jou lewensvoorbeeld
Verbondsopvoeding
Geestelike lewe
Gesinslewe
Kerklike lewe
Lewe in die wêreld
1. Ouers is ’n span en kinders is die vyand!
2. Moenie gehoorsame ouers word nie!
3. Moenie in debatte oor tugtiging betrokke raak
nie. Hou vas aan die saak eerder oor die
metode.
4. Leer jou kind van regte lewensmaat en goeie
kinderopvoeding.
5. Leer jou kind die betekenis van sy/haar doop.
6. Leer jou kind deur jou lewensvoorbeeld.
Verbondsopvoeding
Geestelike lewe
Gesinslewe
Kerklike lewe
Lewe in die wêreld
1.
2.
3.
4.
Leer jou kind deur erediensbywoning
Leer jou kind deur katkisasievoorbereiding
Leer jou kind deur algemene betrokkenheid
Moenie die rol van die geloofsgemeenskap
onderskat nie
5. Leer jou kind die betekenis van sy/haar
doop
6. Leer jou kind deur jou lewensvoorbeeld
Verbondsopvoeding
Geestelike lewe
Gesinslewe
Kerklike lewe
Lewe in die wêreld
•
•
•
•
•
•
Leer jou kind van liefde en respek vir almal
Leer jou kind van ’n positiewe gesindheid
Leer jou kind van sy roeping in die wêreld
Leer jou kind van evangelisasie
Leer jou kind die betekenis van sy/haar doop
Leer jou kind deur jou lewensvoorbeeld
Dankie almal!

similar documents