PV de Woudvliegers

Report
PV de Woudvliegers- Putten
www.woudvliegers.nl
Secretariaat:
Piet Verbree - jacobcatsstraat 51 - 3881 xm Putten
Tel. Nr. 0619126490
E-mail: [email protected]
Aan alle leden van postduivenvereniging De Woudvliegers Putten.
Putten, 24 februari 2014
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering d.d vrijdag 28 februari 2014, welke
gehouden wordt in ons clubgebouw hooiweg 6 te Putten.
Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
Opening door de voorzitter Huib Bransen
Notulen najaarsvergadering.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag secretaris 2013.
Jaarverslag Penningmeester 2013
• Begroting 2014
6. Verslag kascontrole commissie, Alfred van Zoeren , Peter Vos.
7. Benoeming reservelid Kas controle commissie.
8. Decharge Penningmeester.
9. Financieel Verslag Tentoonstelling / Kampioenendag.
10. Bestuursverkiezing aftredend Piet Verbree, Aalt Boeve.
• Beiden herkiesbaar.
11. Pauze. Hoklijsten en Entlijsten inleveren,
12. Samenstellen commissies.
13. Beschikbaar stellen van de wekelijks te vervliegen hoofdprijzen.
14. Agenda afdelingsvergadering
15. Paasvlucht .
16. Bestuursmededelingen.
17. Rondvraag.
18. Sluiting.
Contributiebetaling €60,-, niet spelende leden €30,- graag overmaken op reknr:
930488679
t.n.v Pv de Woudvliegers.

similar documents