Document

Report
Kom kyk! Kom kyk!
Kyk, alles word nuut!
Die Gees werk in my;
die Gees werk ook in jou.
Kom kyk! Kom kyk!
Kyk, alles word nuut!
Sy woorde is waar jy kan op Hom vertrou.
Kom kyk! Kom kyk!
Kyk, alles word nuut!
Die Gees werk in my;
die Gees werk ook in jou.
Kom kyk! Kom kyk!
Kyk, alles word nuut!
Sy woorde is waar jy kan op Hom vertrou.
Hoe lief het ek u woning, Heer.
Ek wil U in u tempel eer.
Ek smag na U met sterk verlange.
Met daardie mense gaan dit goed
wat in u tempel U ontmoet
en U daar prys met lofgesange.
Ek sal my lof met jubeling
aan U wat waarlik lewe, bring.
Ek prys U daar met hart en vlees
waar selfs die mossie tuis mag wees
by u altare hoog verhewe.
Die swaeltjie is daar ewe tuis;
’n woning is vir my u huis
waar ek bestendig met U lewe.
Met al die mense gaan dit goed
wat in u tempel U ontmoet.
Gees van God wat in my woon,
breek die Woord vir my.
Gees van God wat in my woon,
kom en heilig my.
Troos my, sterk my, leer my, lei my.
Gees van God, kom heilig my breek die Woord vir my.
Spirit of the living God, fall afresh
on me;
Spirit of the living God, fall afresh
on me.
Melt me, mold me, fill me, use me.
Spirit of the living God, fall afresh
on me.
Gees van God wat lewend maak,
vul my meer en meer.
Gees van God wat lewend maak,
vorm my tot u eer.
Troos my, sterk my, leer my, lei my.
Gees van God, vul my al meer vorm my tot u eer.
Spirit of the living God, move
among us all;
make us one in heart and mind,
make us one in love:
humble, caring, selfless, sharing.
Spirit of the living God, fill our
lives with love.
Die Here salf ons met sy Gees
tot diens en heiligheid tot koning, priester en profeet,
tot ware Christen-wees.
Die Gees van God bly
wonderbaar
voortdurend inspireer dat ons met Hom en met
mekaar
in liefde kan verkeer.
Die Heil’ge Gees gee uit die
skat,
deur Christus self verdien sy liefde, blydskap, vrede, guns
kom Hy aan ons voorsien.
Wie hul laat lei deur God se
Gees,
leer iets van Christen-wees Hy leer ons bid, getuig en dien
en liefhê sonder vrees.
14Jesus
het na Galilea toe teruggegaan
vol van die krag van die Gees, en berigte
oor Hom het deur die hele omgewing
versprei. 15Hy het die mense in die
sinagoges geleer, en almal het met lof
van Hom gepraat.
16Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy
grootgeword het, en soos sy gewoonte
was, het Hy op die sabbatdag na die
sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan
om uit die Skrif voor te lees, 17is die boek
van die profeet Jesaja vir Hom
aangegee, en Hy het dit oopgemaak en
die plek gekry waar geskrywe staan:
18“Die
Gees van die Here is op My omdat
Hy My gesalf hetom die evangelie aan
armes te verkondig.
Hy het My gestuur:
om vrylating vir gevangenes uit te roep
en herstel van gesig vir blindes,
om onderdruktes in vryheid uit te stuur,
19om die genadejaar van die Here aan te
kondig.”
20Nadat Hy die boek toegemaak en aan
die amptenaar teruggegee het, het Hy
gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge
was op Hom gerig. 21Toe begin Hy hulle
toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord
wat julle nou net gehoor het, vervul.
22Almal
het hulle instemming met
Hom betuig en was verwonderd
oor die aangename woorde uit sy
mond. En hulle sê: “Is hy dan nie
die seun van Josef nie?”
23Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal
seker die spreekwoord aan My wil
voorhou: ‘Geneesheer, genees
jouself’ en vir My sê: ‘Ons het
gehoor wat alles in Kapernaum
gebeur het. Doen nou dieselfde
dinge ook hier waar jy
grootgeword het.’
24Maar
dit verseker Ek julle,” sê Hy verder,
“geen profeet word in die plek waar hy
grootgeword het, aanvaar nie.
25Ek sê vir julle die waarheid: Daar was
baie weduwees in Israel in die tyd van Elia
toe die hemel drie jaar en ses maande
lank toegesluit was, sodat daar ’n groot
hongersnood in die hele land gekom het.
26Tog is Elia nie na een van hulle toe
gestuur nie, maar wel na ’n weduwee in
Sarfat in die gebied van Sidon. 27En daar
was baie melaatses in Israel in die tyd van
die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle
genees nie, maar wel Naäman, die Siriër.”
28Almal
in die sinagoge was
woedend toe hulle hierdie
dinge hoor. 29Hulle het
opgespring, Hom uit die dorp
uitgejaag en Hom gebring tot
op die rand van die berg
waarop hulle dorp gebou was,
om Hom van die krans af te
gooi. 30Maar Jesus het tussen
hulle deur geloop en
weggegaan.
• Interne-horlosie
• Gees van die Here
1. Jesus is deur die Heilige Gees
verwek
2. Jesus het grootgeword met die
Heilige Gees
3. Jesus is gedoop vir sy bediening
met die Heilige Gees
4. Jesus word in sy bediening
begelei deur die Heilige Gees
1. Die Gees werk in ons
gedagtes
2. Die Gees werk in ons gebede
3. Die Gees werk in ons woorde
4. Die Gees gee vrug in ons
lewe
Heer, ons dink aan Afrika, land van
helder son.
Soveel mense wat hier woon, wag
op God se Woord –
Mense smagtend in hul nood na
die God van hoop.
Hoor ons smeekgebed, o Heer,
Vader wat regeer.
Bring die liefde van ons Heer na
die mense wat hier woon.
Seën Afrika! Laat ons saam in
vrede woon.
Give a thought to Africa! ‘neath
the burning sun.
There are hosts of weary hearts,
waiting to be won.
Many lives have passed away; and
in many homes
There are voices crying now, to the
living God.
Tell the love of Jesus by her hills
and waters
God bless Africa and her sons
and daughters.
Vader, Seun, Heil’ge Gees,
hoe sal ons u heerlikheid
kan verwoord, u lof besing
met ’n aardse stem?
Eer die Vader, eer die Seun,
eer die Gees as God en Heer.
Eer ons God as Majesteit,
loof Hom tot in ewigheid.
Woord uit Woord, Lig uit Lig,
kom as mens op aarde.
Bo begrip, bo ons verstand
is u grootheid, Heer.
Eer die Vader, eer die Seun,
eer die Gees as God en Heer.
Eer ons God as Majesteit,
loof Hom tot in ewigheid.
Eer die Vader, eer die Seun,
eer die Gees as God en Heer.
Eer ons God as Majesteit,
loof Hom tot in ewigheid.

similar documents