File

Report

So maak mens:
 Algemene vrae oor enige iets in die Bybel.
 Gee net eenvoudig die regte antwoord.
 Eerste hand op, kry die eerste kans om die antwoord te
gee.
 As daardie groep se antwoord verkeerd is, gaan ons die
volgende groep vra wat hulle hande opgesteek het.
 Elke vraag tel een punt, ongeag die hoeveelheid name,
of woorde wat genoem moet word.
Algemene Bybelkennis
1. Op watter dag is die plante geskep?
Dag 3
2. Wie se raad is verydel toe hy vir Absalom wou
raad gee?
Agitofel – 2 Samuel 17:14
3. Watter gemeente se ouderlinge het Paulus
besoek net voordat hy na Jerusalem toe
vertrek het om verslag vir die gemeente in
Jerusalem te bring oor sy werk onder die
heidene?
Efese – Handelinge 20 en 21
4. Watter plek het 12 fonteine en 70 palmbome
gehad?
Elim – Eksodus 15:27
5. Wanneer sy hardloop (met haar vlerke
omhoog), lag sy die perd en sy ruiter uit.
Wie is dit?
Die volstruis – Job 39:21
6. Wat was Kajafas se skoonpa se naam?
Annas – Johannes 18:13
7. As daar in Tirus en Sidon die wonderdade
gedoen is, wat in hierdie twee dorpe gedoen
is, sou hulle hulle lankal in sak en as bekeer
het. Watter twee dorpe is dit?
Gorasin en Betsaida – Matteus 11:21
8. Wat was die name van Adam en Eva se
seuns?
Kain, Abel en Set – Genesis 4:2 en 25
9. Watter seemonster het God gemaak as sy
speelding?
Leviatan – Psalm 104:26
10. Watter Fariseër het eenkeer in die aand na
Jesus toe gegaan?
Nikodemus – Johannes 3:1
11) Watter Rigter was linkshandig?
Ehud (Rigters 3:15)
12) Waarmee het die Here vir Resin en Peka
vergelyk in Jesaja 7:4?
Twee stukke brandhout.
13) Op watter berg het Elia die Baälprofete
uitgedaag in 1 Konings 18?
Berg Karmel

So maak mens:
Elke keer word daar gevra: wie was... se pa OF wie
was... se seun?
 Daar word elke keer vier opsies gegee.
 Gee die regte een.
 Eerste hand op, kry eerste `n beurt.
 Elke antwoord tel een punt – waar daar dus twee
antwoorde gegee moet word, tel die vraag twee
punte.

1. Wie was Moses se pa?
Merari
Amram
Korag
Reüel
Amram
Eksodus 6:19
2. Wie was Sebedeus se seuns?
Petrus en Andreas,
Honfi en Pinehas,
Jakobus en Johannes of
Bildad en Elihu.
Jakobus en Johannes
Matteus 4:21
3. Wie was Sem, Gam en Jafet se pa?
Noag,
Agan,
Dawid,
Salomo
Noag
Genesis 6:10
4. Watter twee seuns is nie seuns van Jakob nie?
Gad,
Efraim,
Manasse,
Issaskar
Efraim en Manasse
Genesis 48:1
5. Wie was Samuel se pa?
Elkana,
Efraim,
Boas,
Elimelek
Elkana
1 Samuel 1:19-20
6. Wie was koning Asa se seun?
Josafat,
Abia,
Hiskia,
Manasse
Josafat
2 Kronieke 17:1
7) Wie was Hofni en Pinehas se pa?
Eli,
Elia,
Elisa,
Elkana
Eli
1 Samuel 2:34
8) Wie was Abraham se pa?
Tera,
Abimelek,
Amram,
Isak
Tera
Genesis 11:31
9) Wie was Metusalag se seun?
Mahalalel
Jetro
Lameg
Henog
Lameg (Genesis 5:25)
10) Wie was Obed se pa?
Isai
Boas
Elimelek
Peres
Boas (Rut 4:21)

So maak mens:
By elke vraag is daar vier name, diere of enige ander
voorwerp.
 Een van hulle pas of pas nie...
 Watter een is dit???
 Elke regte antwoord, kry een punt.

1. Hoe is die son as hy opkom?
A) Soos `n bruidegom uit sy slaapkamer,
B) `n Ruiter op sy oorlogsperd,
C) `n Leeu met sy prooi,
D) `n Koning met sy weermag by hom
A) Psalm 19:6
2. Watter een van hierdie name was nie `n stamgebied in
Israel nie?
A) Juda,
B) Issaskar,
C) Efraim,
D) Levi
D) Numeri 3
3. Watter wonderwerk het Jesus in Kana gedoen?
A) Brood en vissies vermeerder,
B) Die water in wyn verander,
C) `n Blinde laat sien,
D) `n Bose gees uitgedryf
B) Johannes 2:1-12
4. Watter een van hierdie riviere het nie deur die tuin van
Eden gevloei nie?
A) Tigris,
B) Eufraat,
C) Pison,
D) Parpar
D) Genesis 2:11-15
5. Watter see word nie in die Bybel genoem nie?
A) Die Middelandse See,
B) Die Skelfsee,
C) Die Swart see,
D) Die Rooi see.
C)
6. Watter een van hierdie vier berge is nie in Israel nie?
A) Sion,
B) Karmel,
C) Nebo,
D) Hermon
C) Deuteronomium 34
7. Watter een van hierdie vier dinge stap nie statig nie,
terwyl die ander drie doen?
A)`n Bokram,
B) `n Leeu,
C) `n Spoghaan of
D) `n Oorlogsperd
D) Spreuke 30:29-31
8) Watter een van hierdie vier was nie een van Jesus se
twaalf dissipels nie?
A) Matteus,
B) Mattias,
C) Simon,
D) Taddeus
B) Matteus 10:1-4
9) Watter een van hierdie vier het sy hand in Jesus se sy
gesteek na Jesus se opstanding?
A) Tomas,
B) Petrus,
C) Johannes,
D) Jakobus
A) Johannes 20:26-31
10) Watter een van hierdie vier goed het nie baie
wysheid nie, terwyl die ander drie wel het?
A) Geitjie,
B) Skerpioen,
C) Miere of
D) Dassies
B) Spreuke 30:24-28
11) Watter een van hierdie vier wonders het Jesus
nie gedoen nie?
a) Wek Lasarus uit die dood op;
b) Genees `n man by die tempelpoort van die
Mooipoort;
c) Genees `n man met `n gebreklike hand;
d) Genees `n man met `n velsiekte.
B) Handelinge 3:2
12) Watter een van hierdie vier gemeentes in
Openbaring is nie vermaan nie?
a) Pergamum
b) Tiatira
c) Filadelfia
d) Laodisea
C) Openbaring 3:7-13

So maak mens:
Elke raaisel gee `n leidraad na `n naam of dier in die
Bybel.
 Moenie bekommer oor spelling nie...vra eerder hoe
die woord klink!
 Dalk `n bietjie soet, dalk `n bietjie stout, maar dit sal
jou by die antwoord uitkry!
 Ontsyfer hierdie raaiseltjie eerste, gee die regte
antwoord en jou span is een punt ryker!
 Voorbeeld:

 Raaisel: Moenie hier kerm en kla nie...
 Antwoord: Daniël.
1. Die man wat deur die vis uitgespoeg is lê op die strand
en brand in die son.
Jonatan
2. Gewoontlik melk mens haar, maar waar sy nou is gaan
dit bietjie moeilik wees.
Seekoei
3. Lê daarop terwyl jy daardie grond gereedmaak om
eendag te oes.
Betsaida
4. Hierdie manlike beeste is gevlek...
Kolosse
5. Verstaan jy dat jou snoetjie koud kry?
Onesimus
6. Maak só wanneer daardie skip seergekry het
Damaskus
7. Die Oosterse oefening wat jy op `n slaapplek doen.
Jogabed
8. Hierdie rydier is nie baie fluks nie....
Luiperd
9. Die moederlike songod is baie bitter.
Mara
10. Ontspan so bietjie, die knaagdier kielie die manlike
bees hiermee...
Ahasveros
11. Jy wonder oor die geslag van die manlike bokkie ...
Amram
12. Hierdie kasie gaan darem maar baie lekker
saam met koekies en soetrissie-sous.
Filadelfia
13. Uiteindelik! Hierdie dames kledingstuk pas
darem maar mooi oor hierdie varkboudjie!
Abraham

So maak mens....


Hier word elke keer `n paar woorde van `n vers
gegee....
Maak die res van die vers klaar en jou span is dalk
net `n punt ryker!
1. “Bid.....” (1 Tessalonisense 5:17)
“...gedurig”
2. “Die offer wat U wil hê, o God, is...” (Psalm
51:19)
“...verootmoediging: U sal `n hart vol ootmoed en
berou nie gering ag nie, o God.”
3. “Vir My kan jy nie sien nie, want...” (Eksodus
33:20).
“...geen mens kan My sien en bly lewe nie.”
4. “In die begin...” (Genesis 1:1)
“... het God die hemel en die aarde geskep. “
5. “Loof die Here, want Hy is goed...” (Psalm
136:1)
“Aan sy liefde is daar geen einde nie.”
6. “Ek is die Here jou God wat...” (Eksodus 20:2)
“... jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry
het. ”
7. “Here, ons Here, hoe...” (Psalm 8:2)
“... wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe
glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas
het!”
8. “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of
engele of magte...(Romeine 8:38-39)
“... of teenswoordige of toekomstige dinge of
kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in
die skepping kan ons van die liefde van God
skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus
ons Here. ”
9. “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy
enigste Seun gegee het, sodat...” (Johannes
3:16)
“dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie
maar die ewige lewe sal hê. ”
10. “Gaan dan na al die nasies toe en maak die
mense my dissipels:... (Matteus 28:19)
“... doop hulle in die Naam van die Vader en die
Seun en die Heilige Gees... ”
11. “Die hele volk was hulle goedgesind..., by die
gemeente gevoeg.” (Handl. 2:47)
“...En die Here het elke dag mense wat gered
word...”
12. “Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe
kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou
vernietig soos Adma, met jou maak soos met
Sebojim? Ek kan....”
(Hosea 11:8)
“...dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te
sterk.”

So maak mens....



Hier word elke keer `n foto gegee van `n voorwerp,
dorp, plek of berg in die Bybel....
Met elke foto sal daar ook `n leidraad gegee word
om dit net so `n bietjie makliker te maak.
Identifiseer hierdie voorwerp, dorp, plek of berg en
jou span is dalk net `n punt ryker!
Die lampe se
brandstof is
met hierdie
stuk
gereedskap
gemaak.
Olyfpers
Die vrug van
hierdie Palmspesie
was `n belangrike
voedselbron vir die
Israeliete
Dadelpalm
Hierdie stuk
gereedskap
word gebruik
om klei mee te
vorm.
Pottebakkerswiel
In die omgewing van
hierdie dorp gaan die
finale oorwinning
behaal word.
Megiddo
Die Koragiete
het op hierdie
berg gesit toe
hulle Psalm 42
gedig het.
Berg Hermon
`n Bossie hiervan
is gebruik om die
bloed van die
paaslam aan die
deurkosyne te
smeer.
Hisop
Ongetroudes het
hierheen gekom
om mekaar te
ontmoet - `n
Bybelse
“chatroom”!
`n Put
In hierdie plek is
daar op die
Sabbat
bymekaar
gekom.
Sinagoge
Jesus het in die
omgewing van
hierdie dorp vir
sy dissipels
gevra: “Maar
julle...wie, sê
julle, is Ek?”
Die omgewing van
Seserea-Filippi.
Hier word die
kaf van die
koring geskei.
`n Dorsvloer


Moses het in
Eksodus 26 en
verder duidelike
voorskrifte gekry
hoe om dit te
maak.
Die Tabernakel.


Die tempel was
op hiedie berg
gebou. Vandag
staan “The
Dome on the
Rock” hierso.
Sion.


Heelwat oorloë
is in hierdie
vlakte gevoer in
die tyd van die
Rigters.
Jisreël

So maak mens....




Elke skyfie bevat `n reël of reëls uit die Psalms of
Skrifberyming in die Psalmboek.
Hierdie reël of reëls kan uit enige vers van `n
betrokke Psalm of Skrifberyming kom.
Identifiseer die Psalm of Skrifberyming en jou span
kry `n punt.
Sing hierdie Psalm of Skrifberyming en jou span kry
1 bonus punt!
“U het, o HEER, wat troon oor alle dinge,
uit kindertaal en stem van suigelinge
u mag gegrond, sodat die mens moet swyg
wat, hoog van hart, uit wraakbegeerte dreig.”
Psalm 8
“Geseënd sy bo alle dinge
Die eewge God en Vader! Hy
het in die hemel seëninge
vir ons in Christus toeberei...”
Skrifberyming 1-1/24
“Wat leef in water en op land
verwag hul spyse uit u hand.
Ontsluit u dit, hul word verkwik;
hou U dit toe, hul word verskrik;”
Psalm 104
“Laat ons met ontsag Hom noem,
in ons lied die Here roem.”
Psalm 110
“U Naam, o Heer, so hoog in heerlikheid,
wil ek verhef vir ewig en altyd;
U Koningseer wat alle krone oorstraal,
Wil ek verhoog in onvermoeide taal.”
Psalm 145
“Wie’s die man wat hier benede
In Gods vrees sy weg wil gaan?
God sal self sy wank’le skrede
Voortlei in die regte baan.
Al wat goed is, sal Gods hand
hom in stilheid laat verwerwe;
En die lank beloofde land
sal sy nageslag beërwe.”
Psalm 25
“...Wees wys en dapper, sterk en moedig,
- Steeds toegewy aan God se werk,
Standvastig, onbeweeglik sterk,
Vol ywer, altyd meer oorvloedig-”
Skrifberyming 14-1
“Die mossie vind `n huis, o Heer,
die swaeltjies lê in nessies neer;
en ek vind rus by u altare,
waar U vir my `n woning maak
en U, my Koning, my bewaak...”
Psalm 84
“Ere aan God, ere aan God
in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in die mense `n welbehae.”
Skrifberyming 4-6
“Laat Sions berg weerklink van vreug!
Laat Juda’s dogters hul verheug,
omdat Gods oordeel hul verbly het –
dié oordeel wat sy volk bevry het...”
Psalm 48
“Daar sal in dié heiligdom
niemand wat die kwaad bedrywe,
ooit of immer binnekom.
Hul van wie die naam geskrywe
in die Lewensboek sal staan,
hulle sal daar binnegaan”
Skrifberyming 18-7/45
“Salig wie in hul opregtheid
wandel in die Heer se wet,
wie Hom soek van ganser harte
en op sy getuig’nis let.
Salig dié wat in hul wandel
nie op onregspaaie gaan,
maar wil wandel op die weë
in Gods wet vir hul gebaan.”
Psalm 119
“Enigste Here, enkele Wese,
ons glo in U met ons hele hart.
Heerlik bely ons, vry-uit getuig ons:
U is vir ewig God en Heer.”
Skrifberyming 12-3

So maak mens....



Elke skyfie bevat `n leidraad na een van die boeke in
die Bybel – Ou Testament of Nuwe Testament.
Hierdie leidraad kan gaan oor die naam van die
boek óf oor die inhoud van die boek.
Identifiseer die boek en jou span kry `n punt.


Johannes het die boodskap van hierdie boek
ontvang toe hy op die eiland Patmos `n
gevangene was.
Die Openbaring aan Johannes


Die eerste gedeelte van hierdie boek in die Ou
Testament bevat die geslagregister van Israel
en Juda.
1 Kronieke


Hierdie briewe het Paulus aan sy “probleemgemeente” geskryf.
Korintiërs


In die laaste gedeelte van hierdie Bybelboek
maak die Here Homself aan `n persoon bekend
deur Hom te wys na die grootheid van die
skepping en dat Hy dit alles gemaak het.
Job


Hierdie Bybelboek is sekerlik die mees
romantiese boek in die Bybel en die Joodse
seuns het heel laaste die inhoud van hierdie
Bybelboek geleer.
Hooglied


Hierdie Bybelboek se naam beteken letterlik
“Die tweede wet”.
Deuteronomium


Dawid het die meerderheid van hierdie Boek
geskryf.
Psalms


Salomo het die oorgrote meerderheid van
hierdie Boek geskryf.
Spreuke


Hierdie dokter se naam is ook die naam van
hierdie Boek en hy het ook nog `n ander boek
geskryf. Wat is die name van hierdie twee
boeke vir 2 punte?
Die Evangelie volgens Lukas en Handelinge


Hierdie profeet was `n boer en die boek met die
boodskap, wat hy moes bring, is na hom
vernoem.
Amos

So maak mens....



Elke skyfie bevat `n mengelmoes van die letters van
`n naam in die Bybel.
Hierdie mengelmoes kom in `n mengelmoes van
verskillende vorms.
Identifiseer die naam en jou span kry `n punt.
J
A
R
S
L
E
U M E

Jerusalem
M
S
U
E
A
L
G
T

A
Metusalag
A
E
O
B
L
N

I
E
B
Babelonië
M
D
R
O
G
A
E
I

Mordegai
S
J
O
B
M
E
I

Sebojim
R
E
S
s
A
L

B
T
A
Beltsasar
L
G
I
A
A
E
M

L
Gamaliël
N
B
K
U
A
S
R
E

D
N
E
A
Nebukadnesar
R
L
B
B
E
S
A
B
U

E
R
Serubbabel
A
I
L
L
A
E
G
E

D
R
K
E
Klaagliedere
B
•L
•E
B
•A
•A
•R
•U
J

Jerubbaäl
K
G
T
E
E
R

I
A
O
Koragiete

So maak mens....



Elke skyfie bevat vier verskillende name, gelykenisse
of gebeure.
Hierdie verskillende name, gelykenisse of gebeure is
egter deurmekaar en moet in die regte volgorde
geplaas word.
Plaas hierdie vier verskillende name, gelykenisse of
gebeure eerste in die regte volgorde en jou span is `n
punt ryker!




Ehud
Simson
Samgar
Gideon




Ehud
Samgar
Gideon
Simson




Paddas
Water-in-bloed
Sprinkane
Muggies




Water-in-bloed
Paddas
Muggies
Sprinkane




Nehemia
Obadja
Ester
Daniël




Nehemia
Ester
Daniël
Obadja




Son, maan, sterre
Visse
Plante en vrugtebome
Diere




Plante en vrugtebome
Son, maan, sterre
Visse
Diere




Die gelykenis van die
goue munstukkie.
Die gelykenis van die
oneerlike bestuurder.
Die gelykenis van die
goeie pa/verlore
seun.
Die gelykenis van die
ryk dwaas.




Die gelykenis van die
ryk dwaas.
Die gelykenis van die
goeie pa/verlore
seun.
Die gelykenis van die
oneerlike bestuurder.
Die gelykenis van die
goue muntstukke.




Smirna
Laodisea
Filadelfia
Tiatira




Smirna
Tiatira
Filadelfia
Laodisea




Joahas
Rehabeam
Manasse
Hiskia




Rehabeam
Hiskia
Manasse
Joahas




Filemon
Efesiërs
Hebreërs
Titus




Efesiërs
Titus
Filemon
Hebreërs




Dawid
Mahalalel
Bileam
Debora




Mahalalel
Bileam
Debora
Dawid




Maria
Jesus Christus
Johannes die dissipel
Johannes die Doper




Maria
Johannes die Doper
Jesus Christus
Johannes die dissipel




Menahem
Ahasia
Jehu
Omri




Omri
Ahasia
Jehu
Menahem




Serubbabel
Peres en Serag
Elihud
Abraham




Abraham
Peres en Serag
Serubbabel
Elihud

So maak mens....



Elke skyfie bevat `n vers of `n gedeelte van `n vers
waarvan die woorde geskommel is.
Plaas die woorde in die regte volgorde om sodoende
die regte vertaling van die vers te kry.
Ontsyfer hierdie mengelmoes van woorde eerste en
jou span is `n punt ryker!


Israeliete Here het gedoen het Here in die oë
van verkeerd die wat die hulle is die God hulle
die Baäls en vergeet die pale gedien en
gewyde.
Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die
oë van die Here. Hulle het die Here hulle God
vergeet en die Baäls en die gewyde pale
gedien.
(Rigters 3:7)


Ek waarvandaan vir kyk sal op my na daar
hulp berge die daar kom?
“Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar
vir my hulp kom?”
(Psalm 121:1)


Want is dit wat God in Christus Jesus wees alle
in omstandighede van dankbaar verwag julle.
“Wees in alle omstandighede dankbar, want
dit is wat God in Christus Jesus van julle
verwag.”
1 Tessalonisense 5:18


Die Hom wat God waarheid en in aanbid Gees
Gees is dié en aanbid deur die moet Hom.
“God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet
Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.”
Johannes 4:24


Wonderbaar Here Here ons Naam u is oor
aarde die hele hoe hoe hemelruim alles U wat
geplaas in het die glansryk.
“Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam
oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in
die hemelruim geplaas het!”
Psalm 8:2


Liefgehad die wat sal het God wêreld so
enigste gegee het Hy sy in sodat Seun verlore
glo nie nie ewige maar die hê sal Hom lewe dié
gaan dat.
“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy
enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom
glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige
lewe sal hê.”
Johannes 3:16


Verlosser my en Rots my Here wees
aanneemlik U vir tog dink ek wat en sê ek wat
mag.
“Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U
aanneemlik wees, Here, my Rots en my
Verlosser.”
Psalm 19:15


Nie herder my ek kort die kom Here niks is.
“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.”
Psalm 23:1


God God in daar was Woord en Woord by
begin was was self en die Woord die die die.
“In die begin was die Woord daar, en die
Woord was by God, en die Woord was self
God.”
Johannes 1:1


Here die loof goed Hy is want liefde einde aan
sy is geen daar nie.
“Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde
is daar geen einde nie.”
Psalm 136:1


Getuig sê kom kom ja amen Jesus Here alles
Hy dit wat. Here Jesus almal by genade die
die van wees van.
Hy wat dit alles getuig , sê: “Ja, Ek kom gou!”
Amen! Kom, Here Jesus! Die genade van die
Here Jesus sal by almal wees.”
Openbaring 22:20-21

similar documents