Bóg jest Mi*o*ci*

Report
Uznaj więc, że Pan, Bóg twój,
jest Bogiem, Bogiem wiernym,
zachowującym przymierze
i miłość do tysiącznego
pokolenia względem tych, którzy
Go miłują i strzegą Jego praw.
Pwt 7,9
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą.
1 Kor 13, 4
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją
mocą i całym swoim umysłem; a swego
bliźniego jak siebie samego.
Łk 10,27
Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie
odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się
moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma
litość nad tobą.
Iz 54,10
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
1 J 4, 7-8
Wody wielkie nie zdołają ugasić
miłości, nie zatopią jej rzeki.
Jeśliby kto oddał za miłość całe
bogactwo swego domu,
pogardzą nim tylko.
Pnp 8,7
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
1J 3, 1
Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali
tak, jak Ja was umiłowałem.
J 13, 34
Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.
1 J 4,16

similar documents