Teoria WYMIANY MI*DZYNARODWEJ

Report
Analiza empiryczna struktury
handlu międzynarodowego
1
Uwagi ogólne
2
 Celem zajęć jest przedstawienie dwóch zagadnień:


analizy służącej określaniu specyfiki struktury przewag
komparatywnych danego kraju,
analizy służącej określaniu udziału handlu wewnątrzgałęziowego w
wymianie międzynarodowej danego kraju.
 W czasie zajęć przedstawiamy kilka przykładów z obu
obszarów. W pracy domowej analizę tę należy rozwinąć
(np. porównanie dla różnych par krajów czy
porównanie w czasie).
 W czasie zajęć omówimy oba zagadnienia na przykładzie
Polski. W pracy domowej należy przeprowadzić analizę
dla innego kraju oraz skomentować wyniki w
świetle poznanych teorii.
Przewaga komparatywna w praktyce: indeks Balassy
3
 Szukamy grup produktowych, które zajmują szczególnie ważne miejsce w
eksporcie danego kraju
 Aby ustalić, czy np. Polska posiada szczególnie silną pozycję w eksporcie
samochodów, porównujemy udział eksportu samochodów w eksporcie
Polski z udziałem eksportu tej grupy produktowej w innej, referencyjnej
grupie krajów (np. UE-27).
 Indeks Balassy (BI) dla j-tej grupy produktowej w kraju A, w odniesieniu do
referencyjnej grupy krajów REF:
 gdzie sj – oznacza udział danej grupy produktowej w eksporcie.
 Interpretacja tego indeksu jest niezwykle prosta. Wartości większe od 1
wskazują na grupy produktów, w których dany kraj posiada ujawnioną
przewagę komparatywną względem referencyjnej grupy krajów
 Jakich danych potrzebujemy?
Przewaga komparatywna w praktyce: indeks CRCA
4
 Inne podejście, opiera się na policzeniu indeksu ujawnionej przewagi
komparatywnej:
 gdzie Xi reprezentuje wielkość eksportu w danej grupie produktowej, a Mi –
importu w tej grupie produktowej.
 Gdy RCAi przyjmuje wartości większe od jedności, oznacza to, że kraj
ma przewagę komparatywną w danej grupie produktowej.
 Indeks RCA nie jest jednak porównywalny w czasie w sytuacji, gdy zmienia
się saldo handlowe. Stosuje się wtedy skorygowaną miarę ujawnionej
przewagi komparatywnej, CRCA:
 Wartości CRCA większe od zera wskazują na grupy produktowe, w
których dany kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną.
 Jakich danych potrzebujemy?
Handel wewnątrzgałeziowy
5
Pierniczki toruńskie
Ciasteczka korzenne
Autobusy Solaris
Autobusy Volvo
Pomiar handlu wewnątrzgałeziowego
6
1 mln €
Pierniczki toruńskie
6
0,75 mln €
Ciasteczka korzenne
 Handel wewnątrzgałęziowy:
 Ta część wymiany w obrębie danej gałęzi, gdzie strumienie




eksportu i importu pokrywają się
W przykładzie wynosi on 0,75 mln €
Ogólnie jest on równy (E + I) - |E – I|, gdzie E to wartość
eksportu w obrębie danej gałęzi, zaś I to wartość importu
Aby móc dokonywać porównań miedzy gałęziami,
otrzymany wynik „normalizujemy”, to jest dzielimy przez
całkowitą wartość handlu w danej gałęzi
Wskaźnik Grubela-Lloyda wymiany wewnątrzgałęziowej:
(E  I )  E  I
EI
1  0,75
0,25
GL 
 1
 1
 1
 0,86
(E  I )
(E  I )
(1  0,75)
1,75
Bilateralny indeks G-L
7
N
GL  1 
 E I
i 1
N
i
i
 (E  I )
i 1
i
i
 Jeśli w obrębie jakiejś gałęzi, eksport jest równy importowi,
wskaźnik GL będzie miał wartość 1 (całość wymiany ma
charakter wymiany wewnątrzgałęziowej)
 Jeśli w obrębie jakiejś gałęzi, będziemy tylko eksportować albo
tylko importować jakieś dobro, wskaźnik GL będzie miał
wartość 0 (całość wymiany ma charakter wymiany
międzygałęziowej)
 Im szerzej zdefiniujemy gałąź, tym większa wartość wskaźnika
GL
Struktura handlu wewnątrzgałęziowego (IIT)
8
 Czy to faktycznie są identyczne (bardzo podobne) dobra?
 Teoria i badania empiryczne: duża część wymiany
wewnątrzgałęziowej to dobra wytwarzane w tej samej
gałęzi, ale różniące się jakością (zaawansowaniem
technologicznym, jakością wykonania etc.)
 IIT można podzielić na dwa typy:


Handel poziomo zróżnicowany (wymiana podobnymi towarami,
podobnej jakości i o podobnych cenach)
Handel pionowo zróżnicowany (wymiana towarami, różniącymi się
jakością i ceną)
 Różnice zarówno co do przyczyn handlu, jak i skutków
Jak w praktyce rozdzielić oba rodzaje IIT?
9
 Najczęściej stosowane kryterium: różnica wartości jednostkowych (jako
proxy ceny)
 Metodologia Fontagne, Freudenberga i Gaulier (2005): dla każdej
gałęzi (na możliwie niskim poziomie agregacji) stosowana jest
procedura klasyfikacji wg następującego kryterium:
Stopień zachodzenia
na siebie wartości
eksportu i importu
Czy mniejszy z
przepływów stanowi
przynajmniej 10%
większego z
przepływów?
Tak
Nie
Podobieństwo jednostkowej wartości importu i eksportu
Czy jednostkowa wartość importu i eksportu
różni się o mniej niż 25%?
Tak
Nie
IIT poziomo
zróżnicowanymi
produktami
IIT pionowo
zróżnicowanymi
produktami
Handel „w jedną stronę”
Brak dostępnej
informacji o
jednostkowej
wartości importu i
eksportu
IIT bez
zaklasyfikowany do
żadnej z grup
Zadania empiryczne na dziś
10
 Jaka jest struktura przewag komparatywnych Polski –
ogółem oraz w relacji do Niemiec, głównego partnera
handlowego Polski? Jak struktura ta wyglądała 10 lat
wcześniej?
 Jakie cechy gospodarki Polski mogą ją wyjaśnić?
 Jaki jest udział wymiany wewnątrzgałęziowej w
wymianie Polski? Ogółem oraz w relacji z Niemcami? Jak
zmieniło się to w relacji do sytuacji sprzed 10 lat? W
jakich gałęziach wymiana wewnątrzgałęziowa ma
największy udział?
 Jaki jest udział wymiany pionowo-, a jaki poziomo
zróżnicowanej w handlu Polski z Niemcami?
Skąd dane?
11
 http://comtrade.un.org/
db/dqQuickQuery.aspx
Parametry
12
 Wybór klasyfikacji
 Do wpisania:
 Kody produktów: AG0, AG1, … AG6
 Reporters
 Partners
 Years
 Trade flows: Import, Export
 Sumbit querry
Klasyfikacje towarów
13
 HS i SITC – dwie różne klasyfikacje produktów: SITC -
bardziej zorientowana na ekonomiczne funkcje
poszczególnych towarów na różnym etapie ich produkcji; HS
– stosuje bardziej precyzyjny i metodyczny podział
poszczególnych kategorii


HS – do 6 (nawet 8 cyfr) – ponad 5000 kategorii
SITC – do 5 cyfr – nieco ponad 3000 kategorii
 CN – klasyfikacja stosowana przez UE, oparta na HS:
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/cn/pdf/nazwy_opisowe_
CN2012.xls)
 Problem modyfikacji klasyfikacji co kilka lat – tabele przejść,
ale….
 Klasyfikacje towarów a klasyfikacje działalności – jak je
połączyć?
Wynik
14
 Pobranie danych
(Direct
download);
uwaga na
ograniczenia w
liczbie
ściąganych
rekordów
 Plik w CSV 
zamiana na
tabelę
Jakie dane potrzebne?
15
 Klasyfikacja: SITC Rev. 3
 Do wpisania:
 Kody produktów: AG5
 Reporters: Poland (616), Germany (276)
 Partners: World (0), Germany (276)
 Years: 2000, 2010 (ew. osobno)
 Trade flows: Import (1), Export (2)
 Klasyfikacja: SITC Rev. 3
 Pliki wynikowe csv
Supplmentary Quantity w COMTRADE
16
Pomocne operacje w Excelu i Stacie
17
 Tabela przestawna w Excelu
 Merdżowanie zbiorów danych:






Kiedy przydatne?
Konieczność zapisania dwóch zbiorów – w obu występuje ta sama
zmienną (identyczna nazwa), po której łączymy zbiory
Posortowanie po zmiennej i zapisanie obu
W jednym z plików wywołanie polecenie:
merge sitc using clas.dta
Interpretacja zmiennej _merge
 Agregowanie danych




Kiedy przydatne?
Stworzenie nowej zmiennej np. gen sitc4d = substr (sitc5d,1,4)
Wywołanie polecenia:
collapse (sum) exp_pol exp_ger, by (sitc4d)
Zadania do domu
18




Praca w grupach 2-osobowych
Do oddania: plik w Excelu z rachunkami oraz tekst
Pierwszy krok: wybór kraju
Pytania:






Jaka jest struktura przewag komparatywnych tego kraju – ogółem
oraz w relacji do konkretnego partnera? (uzasadnij dobór partnera)
Czy struktura ta jest stabilna, czy zmienia się w czasie?
Jakie cechy tej gospodarki mogą ją wyjaśnić?
Jaki jest udział wymiany wewnątrzgałęziowej w wymianie tego kraju?
Ogółem oraz z dwoma partnerami? Oblicz indeks GL na trzech
poziomach agregacji danych? W jakich gałęziach wymiana
wewnątrzgałęziowa ma największy udział?
Czy udział wymiany wewnątrzgałęziowej zmienia się w czasie?
Dla chętnych: jaki jest udział wymiany pionowo-, a jaki poziomo
zróżnicowanej?
19
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

similar documents