e e- lé- i-son.

Report
14 december 2014
8
14 december 2014
uitgewaaid. En Gij hebt uw blikken van ons afgewend en ons laten
wegkwijnen onder onze schuld.
3. Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es:
emitte Agnum dominatorem terræ, de petra deserti ad montem filiæ
Sion: ut auferat ipse iugum captivitatis nostræ.
3. Zie neer op de verslagenheid van uw volk, Heer, en zend Hem
die komen moet. Zend het Lam dat heel de aarde zal overheersen,
van het woestijngesteente tot de berg van Sions dochter, en dat het
slavenjuk van onze schouders zal nemen.
We staan recht bij het slotgebed.
KALENDER
Het koor Paratum Cor zal de volgende eucharistievieringen met gregoriaanse zang opluisteren (zie ook www.paratumcor.be):
21 december 2014, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
1
14 december 2014
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
We staan recht.
INTROITUS (21, 6)
Fil. 4, 4. 5; Ps. 84
audete in Domino semper: iterum dico, gaudete: modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus prope est. Nihil
solliciti sitis: sed in omni oratione petitiones vestræ innotescant apud Deum.
Ps. Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Iacob.
G
Verblijdt u in de Heer, ten allen tijde; nog eens: verheugt u. Uw
opgewektheid moet eenieder bekend zijn: de Heer is nabij! Weest
onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en
smeking.
Ps. Gezegend hebt Gij uw land, Heer, het lot van Jacob ten goede
gekeerd.
We blijven staan.
KYRIE
Vierde zondag van de advent, Rorate cæli, 17de kyriale
21 december 2014, Sint-Niklaaskerk, Gent, 11 uur:
Kerstmoment met sacrale dans
25 december 2014, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
XIV. s.
6
K
Yri- e
e-
le´- i-son. bis Christe
e-
Kerstdag, dagmis, Puer natus est, 8ste kyriale
28 december 2014, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
Feest van de Heilige Familie, Deus in loco, 4de kyriale
4 januari 2015, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
le´- i-son. bis
Ky´-ri- e
e-
le´- i-son.
Ky´-ri-
Openbaring van de Heer, Ecce advenit, 4de kyriale
e
e-
le´- i-son.
We blijven staan tot na het openingsgebed.
We gaan zitten voor de eerste lezing en het graduale/eerste alleluia.
14 december 2014
2
GRADUALE (569, 522)
Jo. 1, 6. V
/. 7
Fuit homo missus a Deo, cui nomen Ioannes erat: hic venit.
V
/. Ut testimonium perhiberet de lumine, et parare Domino plebem
perfectam.
Er trad een mens op, een gezondene van God, zijn naam was Johannes.
V
/. Hij kwam om te getuigen van het Licht en om het volk naar
waarheid voor te bereiden op de komst van de Heer.
14 december 2014
no- bis.
7
Agnus De- i, qui tol-lis pecca´-ta mundi : mi-se-
re´-re no- bis.
Agnus De- i, qui tol-lis pecca´-ta mundi :
We blijven zitten voor de tweede lezing en het alleluia/tractus.
ALLELUIA (23, 8)
Excita, Domine, potentiam tuam, et veni, ut salvos facias nos.
dona nobis pa- cem.
Wek uw macht op, Heer, en kom ons verlossen.
We staan recht voor het evangelie.
COMMUNIO (23, 9)
Cf. Jes. 35, 4
Dicite: Pusillanimes confortamini, et nolite timere: ecce Deus noster
veniet, et salvabit nos.
We gaan zitten voor de homilie.
We staan recht voor het credo.
CREDO
XI. s.
RORATE CÆLI
per.
C
Zegt tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed en vreest niet:
onze God komt: Hij zal ons redden.
Redo in unum De-um,
Patrem omnipot-en
´ tem, fa-
cto´rem cæ-li et terræ, vi-si-bı´-li- um o´mni- um,
bı´-li- um. Et in unum Do´minum
et invi-si-
Iesum Christum, Fı´-li-
um De- i unige´ni-tum. Et ex Patre natum
ante o´mni- a
1
R
Ora´-te cæ-li de´-super,
et nubes plu- ant iustum.
Dauwt hemelen uit den hoge; wolken, laat gerechtigheid nederregenen.
2. Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi: et iniquitates nostræ quasi ventus abstulerunt nos: abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu
iniquitatis nostræ.
2. Onder zonden gebukt, als verdorven uitschot verworpen, als losse
bladeren afgerukt, werden wij door ons eigen kwaad als door de wind
14 december 2014
6
tu-um; adve´ni- at regnum tu-um; fi- at vo-lun
´ tas tu-a,
ut in cælo,
et in terra.
da nobis ho´di- e;
sic-
Panem nostrum co-ti-di- a´num
et dimıt
´ te nobis de´bi-ta nostra,
14 december 2014
sæ
´ cu-la. De-um de De-o, lumen de lu´mine,
De-um ve-
rum de De-o vero. Ge´ni-tum, non factum, consubstanti- a´-
sicut
lem Patri:
et nos dimıt
´ timus debi-to´-ribus nostris;
3
per quem o´mni- a facta sunt.
Qui propter
et ne nos indu´nos ho´mines, et propter nostram sa-lu´-tem descen
´ dit de
cas in tenta-ti- o´-nem; sed lı´be-ra nos a ma-lo.
cæ-lis.
Et incarna´tus est de Spı´-ri-tu Sancto
ex Ma-
Qui- a tu-um est regnum et po-te´stas, et glo´-ri- a in sæ
´ curı´- a Vır
´ gi-ne:
Et homo factus est. Cru-ci-fı´xus e´-ti- am
la.
pro nobis:
sub Pon
´ ti- o Pi-la´to
passus, et sepul
´ tus est.
We gaan zitten na het Onze Vader.
AGNUS DEI
XIII. s.
Et resurre´xit ter
´ ti- a di- e,
secun
´ dum Scriptu´ras.
Et a-
5
A
-gnus De- i, qui tol-lis pecca´-ta mundi : mi-se-re´-re
scen
´ dit in cælum: sedet ad dex
´ te-ram Patris.
Et ´ı-terum
14 december 2014
4
14 december 2014
5
We gaan zitten na het credo.
We blijven zitten voor de offerande.
ventu´rus est cum glo´-ri- a,
iudi-ca´re
vivos et mor
´ tuOFFERTORIUM (23, 8)
Ps. 84, 2
Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Iacob: remisisti iniquitatem plebis tuæ.
os: cu-ius regni non e-rit fi-nis.
Et in Spı´-ri-tum San-
Heer, Gij hebt uw land begenadigd, het lot van Jacob ten goede
gekeerd. Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk.
We staan recht voor de prefatie en blijven rechtstaan tot na het Onze Vader.
ctum, Do´minum,
et vi-vi-fi-can
´ tem: qui ex Patre Fi-li- o´SANCTUS
XI. s.
que proce´dit. Qui cum Patre et Fı´-li- o
simul adora´tur,
et conglo-ri-fi-ca´tur: qui locu´tus est per Prophe´-tas.
unam sanctam catho´-li-cam
am. Confı´-te-or unum baptıs
´ ma
5
S
An-ctus, San-ctus, San-ctus, Do´minus De- us Sa´-
Et
ba- oth. Ple- ni
sunt cæ- li et ter-ra glo´-ri- a tu- a.
Ho-
in excel
´ -sis.
et aposto´-li-cam Eccle´-sisan
´ -na
to´rum. Et exspe´cto resurrecti- o´nem mortu-o´rum. Et vi-tam
PATER NOSTER
ventu´-ri sæ
´ -cu-li.
P
men.
in
in remissi- o´nem peccano´mine Do´mi-ni. Ho-
A-
Bene-dı´ctus qui venit
san
´ -na
in excel
´ -sis.
Ater noster, qui es in cæ-lis : sancti-fi-ce´-tur nomen

similar documents