Document

Report
4734 SAYILI KAMU İHALE
KANUNU
İHALEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
SORU-CEVAP-1
SORU : İMZA SİRKÜSÜNDEKİ İMZA İLE TEKLİF
MEKTUBUNDAKİ İMZANIN TAM UYUŞMAMASI
CEVAP: Teklif mektubunda yer alan imzanın kendisine ait
olduğunu kabul eden kişinin yetkili kişi olduğunun kabul
edilmesi ve buna göre değerlendirme yapılması
gerekmektedir. Nitekim Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen
“imzası inkar olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabulü
gerekir.” şeklindeki belirleme göz önüne alındığında, kişilerin
kabul ettiği imzanın başka bir idari müessese tarafından kabul
edilmemesi mümkün görünmemektedir.
SORU-CEVAP-2
SORU : BANKA REFERANS MEKTUBU BANKANIN BAŞKA BİR
ŞUBESİ TARAFINDAN ASLI GİBİDİR YAPILARAK İHALEYE
SUNULABİLİR Mİ
CEVAP: Mevzuatta yer alan Belgelerin Sunuluş Şeklinde
anlatıldığı üzere İhale dosyası içinde belgelerin aslı
sunulmalıdır .Aslı sunulamıyor ise bu belgelerin ;
- Noter tarafından onaylı sureti,
- İdarece Aslı İdarece Görülmüştür şerhi düşülen sureti,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesi uyarınca Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde
onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya
bunların noter onaylı suretlerini sunmaları gerekmektedir
SORU-CEVAP-3
SORU : ORTAK GİRİŞİM OLARAK TEKLİF VEREN FİRMALARIN
GÖZDEN KAÇIRDIĞI HUSUSLAR NELERDİR.
1- Ortak Girişimin iş ortaklığı beyanında en çok hisseye sahip
firmayı pilot ortak olarak belirlemesi gerekmektedir. Eşit
hisseye sahip iseler herhangi birisi pilot ortak olabilir.
2- Ortak Girişimin hisse oranlarının iş deneyim belgesinin
değerlendirilmesine etkisi yoktur. Ortakların hisse oranları ne
olursa olsun pilot firma her zaman %80 , özel ortak %20
oranında iş deneyim belgesi sunmalıdır. Ortak girişimdeki
hisse oranları sadece İş Hacmini Gösteren Belgeler (Ciro) ile
ilgili değerlendirmede geçerlidir. Bilanço rasyoları ile ilgili de
ortak girişimin bütün ortakları istenilen asgari yeterliği
sağlamak zorundadır.
SORU-CEVAP-4
SORU : 2014 YILI 2. AYINDA YAPILAN İHALEDE İŞ HACMİNİ GÖSTEREN
BELGELER İÇİN 2012 YILINA AİT FATURA SUNULABİLİR Mİ
 ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir
önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanların iki önceki yıla ait gelir
tablolarını, bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması
halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak
kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tablolarını
sunulabilecekleri ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır. Kural olarak ihalenin
yapıldığı yıldan önceki yıla ait iş hacmini gösteren belgelerin sunulması
gerekmekte olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan istisnai durum, maddenin
lafzından da anlaşılacağı üzere, sadece gelir tabloları için geçerli olup,
firmanın taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen
kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar
için geçerli olmamaktadır. Zira söz konusu istisnai düzenlemenin sadece
gelir tablosunu (mali tabloları) kapsamasının sebebi mali tabloların yılın
ilk dört ayında henüz hazırlanamamış olması ihtimaline dayanmaktadır.
SORU-CEVAP-5
SORU : ALTYÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ 5.000.000 TL ANCAK
ALTYÜKLENİCİNİN ANA YÜKLENİCİYE KESTİĞİ FATURA
TOPLAMI 4.200.000 TL İSE HANGİ BEDEL ÜZERİNDEN İŞ
DENEYİM BELGESİ DÜZENLENİR.
SORU : ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜT İŞİNDE ALTYÜKLENİCİ İŞ
DENEYİM BELGESİ DÜZENLENİR Mİ
SORU : İHALE SAATİ , İHALE MAKAMI, KİK NUMARASI YANLIŞ
VEYA EKSİK YAZILAN ZARF KOMİSYONCA KABUL EDİLİR Mİ
SORU-CEVAP-6
SORU : YAPIM İHALESİNDE PURSANTAJ ORANI KÜÇÜK
OLMASINA RAĞMEN PEYZAJ MİMARI BENZER İŞE DENK
SAYILACAK MÜHENDİSLİK VEYA MİMARLIK BÖLÜMÜ
OLARAK SEÇİLEBİLİR Mİ
SORU : %50-50 ORTAK İNŞAAT MÜHENDİSİ İLE MİMAR
MEZUNİYET BELGESİ İLE İHALEYE KATILABİLİR Mİ
SORU : BİLANÇO RASYOLARI HESAPLANIRKEN VİRGÜLDEN
SONRA KAÇ BASAMAK KULLANILIR

similar documents