Optimalna struktura kapitala na primjeru tvrtke Alfe * Mi

Report
Procjena vrijednosti kompanije u
bosanskohercegovačkim uvjetima poslovanja
Mijo Krešić
Željko Mandić
Fojnica, 26.04.2014. godine
Sadržaj prezentacije
• Uvod
• Metoda procjene vrijednosti tvrtke
• Izračun slobodnog novčanog toka (FCF)
• Izačun diskontne stope (WACC)
• Izračun troška vlasničkog kapitala
• Izračun troška duga
• Izračun vrijednosti tvrtke (Enterprise Value)
• Zaključak
Uvod
• Cilj rada je procijeniti vrijednost kompanije Alfe
– Mi, te izvesti zaključke o metodama procjene
vrijednosti tvrtki na tržištu BiH.
• Alfe – Mi, posluje u Živinicama, Bosni i
Hercegovini.
• Lider je na tržištu proizvodnje kontejnera i
čeličnih konstrukcija, te izvozi 98% portfelja.
Procjena vrijednosti tvrtke
• Procjena vrijednosti je napravljena DCF metodom

 =
=1
2013−2018 + 
(1 + )
• Procjena budućih ekonomskih koristi je napravljena na
temelju projiciranog slobodnog novčanog toka (FCF)
• Diskontna stopa predstavlja prosječnu ponderiranu
stopu kapitala (WACC)
• S obzirom na nerazvijenost tržišta kapitala u BiH,
napravljene su modifikacije pri izračunu stavki WACC-a
• Projicirani period do 2018. godine.
Slobodni novčani tok (FCF)
• Slobodni novčani tok je iznos gotovine koja je
generirana tijekom promatrane godine, a iz kojeg se
mogu isplatiti kamate, glavnice kredita ili obveznice i
dividenda.
• FCF = NOPAT + Amortizacija - ∆CAPEX - ∆NWC
SLOBODNI NOVČANI TOK
NOPAT = EBIT + financijski
prihodi - porez na dobit
Amortizacija
(Povećanje) Smanjenje neto obrtnog
kapitala
(Povećanje) Smanjenje bruto
dugotrajne imovine
Slobodni novčani tok
CAGR
F2013 F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 13-18
670
275
995
400
1.063
420
872
900
1.210
900
1.759
900
21,3%
26,8%
-314
3.855
259
1.172
-575
-1.250
-269
363
-3.363
2.036
-280 -3.350
1.462
-406
-606
929
-80
1.329
31,9%
21,6%
29,6%
Diskontna stopa
• = ∗ ∗ 1 − + ∗ 
• = 12%
• = 88%
• Povrat na vlasnički kapital izračunat putem modificiranog
CAPM – a, zbog nerazvijenosti tržišta kapitala.
• = + ∗ + 
• = bezrizična stopa povrata na razvijenom tržištu (Njemačka) =
1,83%
• ERP = tržišna premija rizika na razvijenom tržištu = 5,75%
• β = prosjek beta vrijednosti za 13 usporednih tvrtki na Njemačkom
tržištu prilagođen za kapitalnu strukturu tvrtke Alfe-Mi = 1,23
• Spread = razlika prinosa na obveznicu razvijene države i prinosa
obveznice u BiH (default spread) = 6%
Prilagodba beta koeficijenta
• Prosjek beta usporednih tvrtki razvijenog tržišta iznosi 0,964 (beta
levered).
• Prilagođeno za porez i strukturu kapitala, koeficijent (beta unlevered)
iznosi 1,08.
• Prilagodba za strukturu kapitala tvrtke Alfe – Mi daje vrijednost bete od
1,23.
Stopa povrata na vlasnički kapital
• = + β ∗ ERP + 
• = 1,83% + 1,23 ∗ 5,75% + 6%
• = 14,89%
Izračun stope povrata na dug
• Trošak duga je izračunat putem sintetičkog rejtinga
• = prinos na državnu obveznicu + spread
• Spread izračunat temeljem odnosa kamatne
pokrivenosti (interest coverage ratio = EBIT/trošak
kamate)
• Kamatna pokrivenost od 12,12 implicira spread od
0,7% (Standard & Poors metoda za male tvrtke)
• Prinos na obveznicu Federacije BiH s dospijećem
2017. godine iznosi 6,1%.
• = 6,1%+0,7% = 6,8%
Prosječni ponderirani trošak
kapitala (WACC)
• = ∗ ∗ 1 − + ∗ 
•
•
•
•
•
 = 12%
 = 88%
 = 6,8%
 = 14,89%
Tvrtka je prema zakonima BiH oslobođena plaćanja
poreza na dobit jer je većinski izvozno orijentirana.
• WACC = 13,92%
Vrijednost poslovanja 2013-2018 i
terminalna vrijednost

 =
=1
2013−2018
(1 + )
EV = 3.728.519 EUR
• Management dugoročnu stopu rasta (g) procjenjuje na 2%
TV = 5.203.667 EUR
Vrijednost tvrtke (Enterprise Value)

 =
=1
2013−2018 + 
(1 + )
EV = 3.728.819 + 5.203.667
EV = 8.932.186 EUR
Zaključak
• Vrijednost tvrtke (Enterprise Value) iznosi 8.932
mil EUR uz navedene pretpostavke slobodnog
novčanog toka i diskontne stope.
• Poslovni ambijent u BiH je nepovoljan i
predstavlja rizik za poslovanje tvrtke u
budućnosti.
• Potrebno daljnje i detaljnije istraživanje
optimalnih metoda izračuna troška duga i
kapitala zbog nerazvijenog tržišta kapitala.
Literatura - knjige i udžbenici
• Brealey R. A., Myers S. C., Marcus A. J., (2007),
Osnove korporativnih financija, Mate, Zagreb.
• Copeland T., Koller T., Murrin J., (1996), Valuation,
2nd edition, McKinsey&Company, Inc., Wiley.
• Damodaran, A., (2010), Damodaran o valuaciji:
Analiza vrijednosnica za ulaganje i korporativne
financije, drugo izdanje, Mate, Zagreb.
Literatura - časopisi
• Damodaran, A., (2003), Measuring Company
Exposure to Country Risk, Theory and Practice,
Journal of Applied Finance, 12 (1): 100-112.
• Damodaran, Aswath. Country risk and company
exposure: Theory and practice. Journal of Applied
Finance 13:2 (Fall/Winter 2003): 64–78.
Hvala na pažnji!

similar documents