Wet- en regelgeving aardwarmte

Report
Staatstoezicht op de Mijnen
Wet- en regelgeving
aardwarmte
Uitgelegd aan de hand van de
verschillende mijnbouwkundige
processen
Mara van Eck van der Sluijs
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Verschillende fases in een aardwarmteproject
Aanvraag opsporingsvergunning
Veldontwikkeling
Aanleg boorlocatie
2
Boren & testen
Bouw & aanleg
productielocatie
Productie & onderhoud
Abandonneren (verlaten en verwijderen)
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Wet- en regelgeving
•
•
•
•
Mijnbouwwet, -besluit en -regeling
Arbeidsomstandighedenwet, -besluit en -regeling
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Besluit algemene regels milieu mijnbouw (BARMM)
• Ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag
• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is adviseur en
toezichthouder
• Adviesgroep Economische Zaken van TNO (TNOAGE) is adviseur
• Gedeputeerde Staten (GS) van provincie kan adviseur
zijn
3
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Aanvraag opsporingsvergunning
4
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Aanvraag opsporingsvergunning
• Vergunningaanvraag bij EZ
• Financiële onderbouwing  EZ
• Geologie & Plan van Aanpak  TNO-AGE
• Technische onderbouwing  SodM
• Kennismakingsgesprek
• Personeel met kennis & ervaring
5
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Veldontwikkeling & aanleg boorlocatie
6
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Veldontwikkeling & aanleg boorlocatie
• Verder geologisch onderzoek
• Optimalisatie locatie
• Interferentie met koolwaterstoffen
• Seismiciteit & bodembeweging
• Aanvraag Wabo bouw&aanleg
• Aanvraag (meestal) bij gemeente
• Eventueel wijzigen bestemmingsplan
• Veiligheids- en gezondheidsdocumentatie (vg-doc) voor aanleg locatie
7
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Boren & testen
8
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Boren & testen
• Zelfevaluatie boor- & winningsproces [½ jaar voor start boring]
• Boorprogramma & testprogramma
• Independent well examination
• REACH-chemicaliën
• BARMM
• QRA / plaatsgebonden risico
• Geluidsmetingen
• Implementatie veiligheids- en gezondheidszorgsysteem
• Analyseren werkzaamheden in vg-documenten
• Onafhankelijke inspectie van de boortoren
9
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Bouw & aanleg productielocatie
Productie & onderhoud
10
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Bouw & aanleg productielocatie
Productie & onderhoud
•
•
•
•
Wabo omgevingsvergunning
Winningsvergunning
Winningsplan
Meetplan bodembeweging: seismiciteit en bodemdaling
• Plan van Aanpak voor productie en onderhoud:
• Voorontwerprapport & vg-document opstart en gebruik
• vg-documenten bij onderhoud
11
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Abandonneren
• vg-document abandonneren
• Verlaten put en verwijderen locatie
12
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Samengevat
• Duidelijk onderscheid in verschillende mijnbouwkundige fases
• Verschillende wetten en regelingen om gevaar en schade te voorkomen cq.
zoveel als mogelijk reduceren:
• Veiligheid
• Gezondheid
• Milieu
• Bodembeweging
13
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014
Achtergrondinformatie
•
•
•
•
SodM  aardwarmte
NLOG  aardwarmte
Handboek geothermie
Platform Geothermie
[email protected]
+31(0)70-3798483
14
Ministerie van Economische Zaken | SodM
Wet- en regelgeving aardwarmte | 22 mei 2014

similar documents