Birle*mi* Milletler Kad*nlar*n *nsan Haklar*n*n Geli*tirilmesi Ortak

Report
Sabancı Vakfı Hibe Programı
Program Sunumu
Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan
Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
Donör: Sabancı Vakfı
Toplam Bütçe: 1.700.000 dolar
Uygulayıcı Ortaklar:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN)
Sabancı Üniversitesi
2
Programın Yapısı
İşbirliği içinde Olunan Kurumlar
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü
Türkiye Belediyeler Birliği
Ortak Program Uygulama Süresi : Eylül 2012-Eylül 2015
3
Programın Amacı
Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin
uygulanmasının
hızlandırılması,
kadın
haklarının
güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin
ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin
geliştirilmesidir.
4
Programın Bileşenleri (I)
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme:
Yerel yönetimlerin, kent konseyi ve kadın sivil toplum
kuruluşları (STK) ile beraber katılımcı bir model
çerçevesinde çalışarak yerel düzeyde hizmet sunumlarını
toplumsal
cinsiyete
duyarlı
bütçeleme
prensipleri
çerçevesinde gerçekleştirmesine katkıda bulunmaktır.
 11 ilde 275 yerel yönetim personeli eğitilecek.
 En az 6 ilde uygulamalar takip edilecek.
BM Kadın Birimi bu çıktıdan sorumlu olacaktır.
5
Programın Bileşenleri (II)
Sabancı Vakfı Hibe Programı
Kadın STK’ları, toplumsal cinsiyet alanında çalışan üniversiteler ve
kamu kurumlarının kapasitelerini geliştirmek amacıyla 10 ilde hibe
desteği verilmesi hedeflenmektedir. 2013-2014 ve 2014-2015
dönemi olmak üzere iki dönemde uygulanacaktır. Dağıtılacak
toplam fon miktarı 400.000 ABD Doları’dır. Program illerinden
Gaziantep, hali hazırda başka bir BM Programı kapsamında hibe
desteği aldığı için Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamı dışında
bırakılmıştır.
BM Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı, bu çıktıdan sorumlu
olacaktır.
6
Programın Bileşenleri (III)
Mor Sertifika Programı
Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve lise
öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmeye
yönelik bir eğitim programı
 her yıl en az 40 öğretmene Mor Sertifika verilmesi
 toplam 130 lise öğretmeninin toplumsal cinsiyet eşitliğini
gözeten eğitim yöntemlerini kullanabilir hale gelmesi
hedeflenmektedir.
Sabancı Üniversitesi bu çıktıdan sorumlu olacaktır.
7
Pilot İller
AYDIN
ÇANAKKALE
EDİRNE
ERZİNCAN
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
8
KAHRAMANMARAŞ
KASTAMONU
KAYSERİ
KOCAELİ
ORDU
Sabancı Vakfı Hibe Programı
Genel Amaç:
Pilot illerde kadın STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi ve
kadınların güçlenmesine, yerel düzeyde kadın haklarına ve
kadın–erkek
eşitliğine
ilişkin
düzenlemelerin
sahiplenilmesine
ve
bu
düzenlemelerin
süreklilik
kazanmasına katkıda bulunmaktır.
9
Programın Zaman Çerçevesi
Başvuruların Teslimi: 1 Mart - 2 Mayıs 2013
Ön değerlendirme sonuçları: Mayıs 2013
Proje mülakatları: Haziran 2013
Sonuçların Açıklanması: Temmuz 2013
Sözleşmelerin İmzalanması: Eylül 2013
Hibe Proje süresi: en az 6 ay – en çok 12 ay
Hibe Projelerinin Tamamlanması: Eylül 2014
İkinci
teklif
çağrısının
Ocak
2014’te
planlanmaktadır.
10
açılması
Proje Bütçe Limitleri
Hibe (en az) : 15.000 TL
Hibe (en fazla) : 35.000 TL
Hibe Programı katkısı : en az %80 – en çok %100
Ayni katkılar uygun maliyet değildir.
11
Fon Dağılımı
 Toplam dağıtılacak fon: 400.000 ABD doları
 Aynı teklif çağrısı içinde pilot illerin her birine en az 15.000 TL
değerinde fon ayrılır.
 Bir ilde birden çok proje hibe almaya hak kazanırsa, ayrılan en
az fon üstüne çıkılabilir.
 İlk teklif çağrısı kapsamında pilot illerden birinde bu tahsisatı
dolduracak başarılı proje başvurusu gerçekleşmediğinde bu
tutar kullanılmayarak bir sonraki teklif çağrısına ertelenir.
 İkinci teklif çağrısında aynı il yine kendisine ayrılan tahsisatı
dolduramayacak olursa, kalan fon diğer illerden gelen başarılı
projelere verilir.
12
Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar
Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin
aşağıdaki koşulları aynı anda sağlaması gerekmektedir:
 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi tüzel kişiliğe sahip
olmak
 Kâr amacı gütmemek
 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak (dernek, vakıf, kar
amacı gütmeyen kooperatif )
 Meslek Örgütleri’nde sadece kadın komisyonu ve kadın
kurulu olanlar
13
Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar
Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin
aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
 Sunulan projenin tematik alanının, kuruluşun tüzüğünde
belirtilmiş olan çalışma alanı kapsamında yer aldığını
göstermek
 Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden
doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek
Başvuru sahibinin projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde kayıtlı
olması ya da genel merkezlerinin bu illerde bulunması ya da bu
illerde yasal şubelerin bulunması gereklidir.
14
Uygun Ortaklar
 Yerel yönetimler – örneğin belediyeler, il özel idareleri ve
yerel yönetimlere bağlı dernekler/merkezler
 Diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kar amacı
gütmeyen kooperatifler, diğer vakıflar, kamu kurumlarının il
müdürlükleri vb.
Ortaklar projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde
bulunabildiği gibi Türkiye’nin diğer illerinde yerleşik/kayıtlı
olabilirler.
15
Başvuran Kurum ve Ortaklar
 Bir başvuru sahibi başka projelerde de ana başvuru
sahibi olabilir. Ancak bu durumda sadece birini
kazanabilir.
 Bir başvuru sahibi başka projelerde de ortak olarak
başvurabilir. Birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.
16
Desteklenecek tematik alanlar
 Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konusunda Zihniyet
Değişikliği ve Farkındalık Yaratma
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık







17
Yaratma
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Kadına Eğitim ve Sağlık Hizmetleri
Kadının Çalışma Hayatına Katılımı ve Ekonomik Olarak Güçlenmesi
Göç ve Yoksulluk Karşısında Kadının Güçlenmesi
Yerel ve Merkezi Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımı
Kadın STK’lar Arasında İşbirliği, Diyalog ve İletişim Ağları Oluşturma
Seçilecek Projelerde Aranan Özellikler
 Araştırma, politika geliştirme, bilgi üretme ve paylaşım faaliyetlerini






18
içeren
Kadın haklarının korunmasında erkeklerin katılımını destekleyen ve
erkeklerde farkındalık artırmaya yönelik
İllerde sektörler ve kurumlar arası ortaklık içeren (STK ve yerel
yönetimler v.b.)
Yenilikçi fikirleri içeren
Sürdürülebilirlik planları olan
Başka illerde de uygulanabilir olan
Çifte dezavantajlı grupları hedefleyen (genç kadın, engelli kadın, işsiz
kadın vb..)
Uygun proje türleri
 Toplumsal cinsiyet ilgili önyargı ve kalıpları kırmaya yönelik
 Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata
katılımını arttırıcı
 Yerel yönetimlerin bütçelerine etkide bulunabilecek
 Kadınların eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimini mümkün
kılan
19
Uygun proje türleri (devam)
 Yeni STK’ların kurulmasını destekleyen
 Kadın STK çalışanlarının ve gönüllülerinin kapasitesini
arttıran
 Toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımını
sağlayan iletişim ağlarını teşvik eden
 Kadın STK’ları, STK-kamu, STK-özel sektör ve STKyurttaşlar arasındaki işbirliğini pekiştiren
20
Başvuru Paketi
 Başvuru Formu (basılı ve CD’de)
 Bütçe Formu (basılı ve CD’de)
 Ortaklık Formu (ortak kurum tarafından, basılı)
 Proje Başvuru Kararı (başvuran kurum tarafından, basılı)
Sabancı Vakfı Hibe Programı dikkatine
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Referans No: UNDP/BMOP/SV/01
BM Binası
Birlik Mahallesi 415. Cadde No:11
Çankaya 06610 Ankara
21
Başvuru Formlarına ve Sıkça Sorulan
Sorulara Ortak Program web sitesi’nden
ulaşabilirsiniz:
www.bmopkadinhaklari.org
22

similar documents