Resultat i korthet - För Liv & Rörelse

Report
Attitydundersökning
TQ - Trafikintelligens
April 2014
GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18
www.hanneklarssen.se
Resultat i korthet
Trafikintelligens
14% uppger att de hört om begreppet ”Trafikintelligens”. I kommentarerna ser vi att man tror att det handlar om bland
annat visa hänsyn i trafiken, miljöhänsyn, välja cykel istället för bil och att man ska tänka efter hur man rör sig i
trafiken.
Irritation
79% av de intervjuade uppger att de känner irritation i trafiken. Det som flest irriterar sig på är Västtrafik. Man
irriterarar sig bland annat på att vagnen är försenad, trångt på bussen, att turer blir inställda.
Andra stora irritationsområden är att folk inte använder blinkers, köer, cyklister som kör för snabbt, bilister som inte
visar hänsyn och allmän brist på hänsyn.
Osäkerhet
44% upplever situationer i trafiken som gör att de känner sig osäkra.
Upplevd och visad hänsyn
Samtliga trafikanter upplever att de visar mer hänsyn än vad de får tillbaks.
Visar hänsyn
Bilister
4,5
Cyklister
4,2
Gångtrafikanter 4,1
Upplevd hänsyn
3,1
3,3
3,4
Totalt utfördes 621 intervjuer med göteborgare under april 2014. Fältarbetet har bestått av tre delar, intervjuer på stan,
webbenkät och telefonintervjuer. Intervjuerna är fördelade över de tio stadsdelsnämnderna. Respondenterna är mellan
20 och 70 år.
Transportmedel
Hur ofta transporterar du dig med hjälp av följande transportmedel?
100%
5%
7%
90%
80%
31%
51%
70%
60%
14%
50%
8%
40%
9%
30%
16%
20%
10%
10%
22%
7%
19%
13%
14%
6%
6%
21%
Aldrig
Mer sällan
95%
1 gång/vecka
19%
6%
4%
Några gånger/månad
Några gånger/vecka
53%
Varje/ nästan varje dag
41%
11%
8%
0%
Bil
Cykel
Kollektivtrafik
Promenad
Moped
47% använder bil minst 1 gång/vecka, 23% cyklar minst 1 gång/vecka, 79% åker kollektivtrafik och 68%
går/promenerar i Göteborg minst 1 gång/vecka.
3
Trafikintelligens
Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”?
2%
14%
Ej hört om
Hört om
Hört om men kan inte definiera
83%
14% av de 621 göteborgarna svarar att de hört talas om ”Trafikintelligens”. 2% svarar att de hört talas om det men kan
inte definiera vad det innebär.
Vi noterade ingen nämnvärd skillnad mellan män och kvinnor på denna fråga 14% resp 15%. Däremot noterade vi
skillnader när vi tittar på de olika åldersgrupperna. I gruppen 50-59 år noterade vi högst värde (18%) och i gruppen 6070 år (9%) noterade vi lägst värde.
De stadsdelar som utmärker sig något från övriga stadsdelar är Angered och Norra Hisingen där andelen som hört
talas om begreppet ligger på 8-9%..
4
Trafikintelligens
Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”?
Att man är förståndig, tänka före.
Att vara miljövänlig och utnyttja det bästa.
Att veta vad som gäller i trafiken för alla parter, dvs bilister,
cyklister, gångtrafikanter.
Att värna om sina medtrafikanter och ta bra beslut i trafiken.
Miljömedvetenhet.
Se till helheten - vad kan jag göra för att vara en bättre trafikant
och att köra miljövänligt.
Sunt förnuft.
Är det inte det att göra smartare val med hur man tar sig fram,
att man ska cykla istället för bil.
Att man ska åka smart, går det att åka kollektivt eller
promenera så ska man göra det.
Att man ställer bilen och åker kollektivt.
Att man tänker sig för när man gör saker i trafiken.
Att tänka smart på miljön.
Begåvat sätt att ta sig fram.
Försöka att inte köra mer bil än man behöver.
Att man är smart inom trafiken.
Använda smartaste möjliga transportmedel.
Det kan innebära att köra miljövänligt och att man tar de bästa
och smartaste vägarna.
Smart beteende i trafiken.
Systemtänkande att förstå samband om saker.
Traffic signaling, traffic intelligence systems.
Både ekonomiskt och miljötänk, att tänka på alla saker.
Att man är uppmärksam när man kör.
Hur trafikskadad man är.
Man ska åka miljömässigt bl.a.
Motionera mycket.
Ställa bilen och ta t ex cykel istället.
Att man tar säkraste vägen.
Hur mycket hänsyn man visar området man kör i och i trafiken
att vara medveten och kunna regler.
Intelligens betyder ju att vara smart så något med det.
Köra säkert.
Tar snabbaste och bekvämaste vägen att åka.
Att köra miljövänligt, behöver inte gasa mycket i stadstrafik
och stänga av vid stop och ha mer koll.
Att man ser sig för innan man agerar.
Att man uppför sig i trafiken.
Att vara smart i trafiken, veta vilken väg man ska ta.
Det är väl defensiv körning.
Förflytta sig på ett miljövänligt sätt antar jag.
Hur man beter sig i trafiken på rätt sätt.
Hur man beter sig och hur man ska tänka, säkerhetstänk.
Hur man lägger upp flöden i olika trafiksystem.
Vägrar och hur man väljer att göra resan.
Att kombinera olika transportsystem
Att man följer alla regler och vet vad som gäller och mognad.
Att utnyttja alla kommunala färdmedel och gå mycket.
Att vi ska åka kollektivtrafik och stänga av biltrafiken i
innerstaden.
Ex: Står jag vid ett övergångsställe och det är halt på vägarna
håller jag inte stenhårt på min "rätt.
5
Trafikintelligens
Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”?
Införsel av trängselskatt.
Tankesätt/system i trafiken som ökar säkerheten för personer i
trafiken och minskar negativa effekter.
Att man förutser vad som händer runt omkring en, att man kan
reglerna.
Att tänka och planera sitt åkande. Att minska utsläpp.
Att undvika korta bilresor.
Det handlar väl om smarta färdsätt rent logistiskt, ta hänsyn till
miljön.
Ecoride.
För mig handlar det om miljön, att man tänker smart när man
ska resa.
Hur man beter sig i trafiken.
Trafikplanering på individuell nivå.
Att transportera sig intelligent med allt från miljö, ekonomiskt.
Att det har med miljö och smarta sätt att ta sig fram på.
Att man använder så lite energi som möjligt och bara åker bil
när man måste.
Att man sköter sig i trafiken och är medveten om andra.
Det är la vad man kan och inte kan när det gäller trafik.
Hur man optimerar trafik och transport.
Man ska veta hur man ska bete sig i trafiken.
Man tänker på vad man håller på med i trafiken.
Nytta för trafiken.
Säkerhet och bilolyckor.
Uppföra sig i trafiken.
Att använda det trafiksätt som passar bäst i varje given
situation.
Att man ska vara miljövänlig så mycket som möjligt.
Att man ska välja det alternativet som är bäst för miljön.
Att man ska välja det som funkar bäst och tänka på miljön.
Att man väljer rätt färdmedel.
Det är väl när man visar hänsyn till människor i trafiken och är
smart i trafiken.
Transportera sig smart.
Hur man hanterar trafiken.
6
Irritation i trafiken
Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad?
21%
Känner irritation
Känner EJ irritation
79%
79% av de 621 uppgav att det finns situationer i trafiken som skapar irritation. 81% bland kvinnorna och 76% bland männen
upplever irriterande situationer. De över 60 år är de som i lägst grad upplever irritation (74%), bland de övriga noterade vi
värden mellan 79%-81%.
På stadsdelsnivå noterade vi mest irritation i Centrum, Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné och minst irritation noterade vi i
Angered och Östra Göteborg.
Mellan de olika färdmedlen noterade vi små skillnader. Bland de som använder cykel, bil eller är fotgängare (minst 1
gång/vecka) noterade vi värden mellan 78% och 82%.
7
Vad gör dig irriterad i trafiken
Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad? I så fall vad?
Läs samtliga kommentarer i kommentardelen längst bak i rapporten.
8
Irritation i trafiken
Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad?
Bilister som inte känner till / struntar
i fotgängares och cyklisters
företräde. Cyklister som tror att de
rör sig inom samma regler som
bilister.
Varje gång jag passerar
trängselskatten. När folk inte
använder blinkers.
Alla vägbyggen i
Göteborg.
Tomgångskörning på bilar.
Korta sträcker med bil. Ta
bilen till affären istället för
att gå.
Cyklister som cyklar för
fort och inte tar någon
som helst hänsyn till
sina medtrafikanter.
Folk som går på
cykelbanan.
Långsamma bilister,
för snabba cyklister.
Fotgängare och
cyklister som inte
kan reglerna.
Bussarna tror de
äger vägen, de
blinkar inte och
kollar inte, och de
tutar.
Köer.
9
Osäkerhet i trafiken
Finns det situationer i trafiken som gör att du känner dig osäker?
44%
Är osäker
56%
Ej osäker
44% upplever situationer i trafiken som gör att de känner sig osäkra. 51% av kvinnorna och 37% av männen uppgav att de
upplever situationer där de känner sig osäkra. De äldsta (60-70 år) är de som känner sig mest osäkra (51%) och de mellan 5059 år känner sig minst osäkra (37%). Störst osäkerhet noterade vi i Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné och minst osäkerhet
noterade vi i Angered.
10
Osäkerhet i trafiken
Finns det situationer i trafiken som gör att du känner dig osäker? Om ja, vilka?
När man ser att föraren t ex
smsar.
Övergångsställen.
Olika transportmedel
korsar varandra.
Man värnar ju inte
om varandra i den
här staden längre.
Gamla förare som
inte verkar ha alla
sinnen i behåll.
När cykelbanan tar
slut.
Folk som inte tar
hänsyn.
När jag ska passera
gator i innerstan
under rush hour.
Busschaufförer som
kör för fort.
När spårvagnar låter
så fruktansvärt. Det är
så tätt med
spårvagnar och bussar.
11
Bilisters hänsyn och upplevd hänsyn
5
4.5
När fotgängare springer ut i
gatan.
4.5
4
Folk som ligger för nära när jag
kör bil.
3.5
När de inte blinkar när de ska
svänga.
3.1
3
2.5
Cyklister som cyklar för fort och
inte tar någon som helst hänsyn
till sina medtrafikanter.
2
1.5
1
Människor som inte blinkar,
tokiga omkörningar.
0.5
0
Bilisterna uppger att de visar mycket stor
hänsyn mot andra trafikanter (4,45) men
får betydligt mindre hänsyn tillbaks (3,1).
Cyklister som tror att man ser
dem hela tiden och bara slänger
sig ut.
12
Cyklisters hänsyn och upplevd hänsyn
5
Folk som åker moped väldigt
fort
4.5
4
4.2
3.5
3.3
När jag cyklar och bilister bara
svänger utan att blinka och man
vet inte vart de är på väg.
Folk kör som idioter,blinkar inte.
3
2.5
Jag cyklar nästan varje dag och
då är de värsta bilar som vägrar
stanna så att de blir farligt.
2
1.5
1
Fotgängare i cykelbanan.
0.5
0
Cyklisterna uppger att de visar stor hänsyn
mot andra trafikanter (4,24) men får
betydligt mindre hänsyn tillbaks (3,31).
Fotgängare som går rakt över
cykelbanan utan att se om en
cyklist kommer.
13
Gångtrafikanters hänsyn och upplevd
hänsyn
Övergångsställen när bilar och
bussar inte saknar ner
5
4.5
4
När gångtrafikanter som har
företräde vid övergångar bilar
inte stannar.
4.1
3.5
3.4
Ont om plats mellan gång och
cykelbana.
3
2.5
Cyklister som inte väjer för
gående
2
1.5
1
När man ska över vid en
korsning vid grönt ljus och bilar
fortsätter pressa och vill köra
0.5
0
Hänsynslösa cyklister.
Gångtrafikanterna uppger att de visar stor
hänsyn mot andra trafikanter (4,1) men får
mindre hänsyn tillbaks (3,4).
14

similar documents