Livestock Information

Report
แนวโน้ มอุตสาหกรรมการเลีย้ งสุ กรในตลาดโลก ปี 2556
เสวนา ณ โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์ปาร์ค สุ ขมุ วิท 22
7 มีนาคม 2556
นายกิดดิวงค์ สมบุญธรรม
เลขาธิการสมาคมผูเ้ ลี้ยงสุ กรแห่งชาติ
ขอขอบคุณ
นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรู ปสุ กรเพือ่ การส่ งออก
น.สพ.บุญเพ็ง สั นติวฒ
ั นธรรม
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสั ตว์ ไทย
พรศิลป์ พัชรินทร์ ตนะกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป
น.สพ.ไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ
หัวข้อบรรยาย
 ตลาดภายในประเทศ
 ตลาด AEC
 ตลาด โลก (EU , US )
 ส่งออก – นาเข้า ???
Page 3
ั
ิ ค้าปศุสตว์
ราคาสน
บาทต่อกก.
บาท/100ฟอง
350
64
55 54
288
39
168
300
250
244 240 200
45
35 34 150
32
100
50
0
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555*
ก.ย.-55
70
60
50
40
30
20
10
0
ราคาไก่เนื้ อหน้ าฟาร์ม Δ 3.1% ต่อปี
ราคาสุกรขุนหน้ าฟาร์ม Δ 4.9% ต่อปี
ราคาไข่ไก่คละ Δ 5.5% ต่อปี
ราคาไก่เนื้ อหน้ าฟาร์ม
ราคาสุกรขุนหน้ าฟาร์ม
ราคาไข่ไก่คละ
*ม.ค.-ส.ค.
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิ ตอาหารสัตว์ไทย , 2555
ตลาดภายใน
บาท : กก.
70
60
ราคาขาย & ต้นทุนการผลิต
58.66
52.83
65.06
57.97
58.08 55.15
50
40
30
20
10
0
ต้นทุนสุกรขุน
ราคสุกรขุน
Page 8
โครงสร้างอุตสาหกรรมสุกรของไทย
2555
2556 (f)
การผลิต
13.90
14.70
ล้านตัว
บริโภคในประเทศ
95%
95%
ของการผลิต
ส่งออก
5%
5%
ของการผลิต
โรงเชือดส่งออก
8
8
โรงงาน
โรงงานแปรรูปส่งออก
26
28
โรงงาน
ที่มา : การผลิต จากสมาคมผูเ้ ลี้ ยงสุกรแห่งชาติ, การส่งออก จากสมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 9
ข้อมูลประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2554
หมายเหตุ : *ข้อมูลประเทศไทย ปี 2555
ประเทศ
พืน้ ที่(ตร.กม.)
ประชากร(ล้ านคน)
สุ กรขุน(ล้ านตัว)
การบริโภค/คน/ปี (กก.)
ไทย*
พม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
สิ งคโปร์
ฟิ ลิปปิ นส์
บรู ไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
513,115
65
12.99
13.5
676,578
61
10
9.3
236,800
6.5
1.7
5
181,035
14.7
2.3
7
331,690
90
37
21.9
640
5
-
69
299,764
92
13.57
14.2
5,765
0.4
-
-
329,847
30
1.75
-
1,919,440
260
8.1
2.5
ที่มา : ข้อมูลปริมาณการผลิตสุกรของไทยจาก อนุ กรรมการวิเคราะห์การผลิตและการตลาดสุกร (Pig Board)
โครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบ
บริหารการค้ารองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) สินค้าสุกร
: พันตัน
การผลิตและการบริโภค
การผลิต การบริโภค การบริโภค
ต่ อคน
การค้ า
ส่ งออก
นาเข้ า
ไทย
893.26
877.26
13.5
16
นำเข้ ำน้ อยมำก ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องใน
และผลิตภัณฑ์สกุ ร
เวียดนาม
1,960
1,945
21.9
15
นำเข้ ำน้ อยมำก ส่วนใหญ่เป็ นสุกรมี
ชีวิต เนื ้อสุกร และผลิตภัณฑ์สกุ ร
ฟิ ลิปปิ นส์
1,260
1,359
14.2
ส่งออกน้ อยมำก แต่มีแผนจะขยำยกำรส่งออกไปยังมำเลเซียและสิงคโปร์
นำเข้ ำ เนื ้อสุกรและผลิตภัณฑ์สกุ รจำกสหรัฐฯ สหภำพยุโรป
ทีม
่ า : FAS USDA, Livestock and Poultry: World
Market and Trade
หมายเหตุ : ประเทศไทยขอมู
่ การส่งออก
้ ลจากสมาคมผูผลิ
้ ตและแปรรูปสุกรเพือ
รวบรวมโดย ศูนยวิ
ั กสิ กรไทย
์ จย
11
ศักยภาพของประเทศในอาเซียน
o
o
o
ประเทศที่มศี กั ยภาพในการผลิตส ุกรสูง (ผลิตเพื่อบริโภคและพร้อมส่งออก)
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
ประเทศที่มศี กั ยภาพในการผลิตส ุกรในอนาคต(ผลิตเพื่อบริโภคและทดแทนการนาเข้า)
พม่า
เขมร
ลาว
ประเทศที่มศี กั ยภาพในการผลิตส ุกรไม่มาก
มาเลเซีย
สิงคโปร์
บร ูไน
ั
ิ ค้ายาสตว์
ตารางการลดภาษีนาเข้าสน
ิ อาเซย
ี นอืน
ของไทยและประเทศสมาชก
่
ิ ค้าปี 2012
และเกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
ั ของไทยและ
ิ ค้าปศุสตว์
ตารางการลดภาษีนาเข้าสน
ิ อาเซย
ี นอืน
ิ ค้า ปี 2012
ประเทศสมาชก
่ และเกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
#
พิก ัดย่อย/รายการ
ั
ี ใชเ้ ป็นยาสาหร ับสตว์
1 3002.30 ว ัคซน
2
3
ก ัมพูชา ลาว พม่า
เวียดนาม
ี น6
อาเซย
0%
3003.90 ยาร ักษา/ป้องก ันโรค
(ไม่ใชเ่ พือ
่ การขายปลีก)
0%
ยกเว้น พม่า 1.5% *
3004.90 ยาร ักษา/ป้องก ันโรค
(เพือ
่ การขายปลีก)
0%
ยกเว้น
พม่า 1.5% *
เวียดนาม 0-5%*
0%
ิ ค้า: RVC 40% หรือ CTH (เปลีย
1-3 เกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
่ นแปลงพิก ัดระด ับ 4 หล ัก)
* ย ังไม่ได้กาหนดว่าจะลดถึง 0% ในปี ใด
ั
ิ ค้าปศุสตว์
ตารางการลดภาษีนาเข้าสน
ั )
(ไข่ ไก่ เป็ด สุกรและอาหารสตว์
ิ อาเซย
ี นอืน
ของไทยและประเทศสมาชก
่
ิ ค้า
และเกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
ั ของไทยและ
ิ ค้าปศุสตว์
ตารางการลดภาษีนาเข้าสน
ิ อาเซย
ี นอืน
ิ ค้า
ประเทศสมาชก
่ และเกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
#
พิก ัดย่อย/รายการ
้ สุกร สด แชเ่ ย็น
1 0203.19 เนือ
่ ข็ง
้ สุกรแชแ
2 0203.29 เนือ
ก ัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
ก ัมพูชา 5% ถึง 2018 = 0%
ลาว 7% จนถึง 2015 = 0%
ิ ค้าอ่อนไหว)
พม่า คงที่ 5% (สน
เวียดนาม 5% ถึง 2013*
3 0207.11 ไก่ทงต
ั้ ัว สด แชเ่ ย็น
1/2
ี น6
อาเซย
0%
ิ ค้าอ่อนไหว)
ก ัมพูชา 35% (สน
4 0207.12 ไก่ทงต
ั้ ัว แชเ่ ย็นจนแข็ง ลาว 7% จนถึง 2015 = 0%
ิ ค้าอ่อนไหว)
้ ไก่สว่ นอืน
5 0207.13 เนือ
่ สดแชเ่ ย็น พม่า 5% (สน
เวียดนาม 5% จนถึง 2013*
่ ข็ง
้ ไก่สว่ นอืน
6 0207.14 เนือ
่ แชแ
ิ ค้า: RVC 40% หรือ CC (เปลีย
1-6 เกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
่ นแปลงพิก ัดระด ับ 2 หล ัก)
7 0407.00 ไข่ไก่สด
ก ัมพูชา 0% ตงแต่
ั้
2007
ลาว 7% จนถึง 2015 = 0%
ิ ค้าอ่อนไหว)
พม่า 5% (สน
เวียดนาม 0% ตงแต่
ั้
2008
0%
ิ ค้า: Wholly Obtained (WO)
7 เกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
ิ ค้าทีไ่ ด้มาทงหมดหรื
ิ ผูส
่ ออก)
้ ทงหมดในประเทศสมาช
(สน
ั้
อผลิตขึน
ั้
ก
้ ง
* ย ังไม่ได้กาหนดว่าจะลดถึง 0% ในปี ใด
ั ของไทยและ
ิ ค้าปศุสตว์
ตารางการลดภาษีนาเข้าสน
ิ อาเซย
ี นอืน
ิ ค้า
ประเทศสมาชก
่ และเกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
#
8
9
พิก ัดย่อย/รายการ
ก ัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
1601.00 สุกร-เป็ด แปรรูป
ก ัมพูชา 5% จนถึง 2018 = 0%
ลาว 5% จนถึง 2015 = 0%
ิ ค้าอ่อนไหว)
พม่า 5% (สน
เวียดนาม 10% จนถึง 2013*
1602.32 ไก่แปรรูป
ก ัมพูชา 5% จนถึง 2018 = 0%
ลาว 5% จนถึง 2015 = 0%
ิ ค้าอ่อนไหว)
พม่า 5% (สน
เวียดนาม 10% จนถึง 2013*
2/2
ี น6
อาเซย
0%
ิ ค้า: RVC 40% หรือ CC (เปลีย
8-9 เกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
่ นแปลงพิก ัดระด ับ 2 หล ัก)
10 2309.10 อาหารสุน ัข/แมว
ั อน
11 2309.90 อาหารสตว์
ื่ ๆ
ก ัมพูชา 5% จนถึง 2018 = 0%
ลาว 0% ตงแต่
ั้
2009
ิ ค้าอ่อนไหว)
พม่า 5% (สน
เวียดนาม 0% ตงแต่
ั้
2008
0%
ิ ค้า: RVC 40% หรือ CC (เปลีย
10-11 เกณฑ์ถน
ิ่ กาเนิดสน
่ นแปลงพิก ัดระด ับ 2 หล ัก)
* ย ังไม่ได้กาหนดว่าจะลดถึง 0% ในปี ใด
ประเด็นการพิจารณาเตรียมรับ AEC ในสิ นค้ าสุ กร
ในมุมมองของกรมการค้าต่างประเทศ
•ขึน
้ ทะเบียนผูเลี
้ งสุกร เพือ
่
้ ย
ติดตาม Supply ใน
ประเทศ
• พัฒนาฟารมเข
์ าสู
้ ่ เกณฑ ์
มาตรฐาน
• รวมกลุมผู
้ งสุกร และ
่ เลี
้ ย
พัฒนาระบบสารสนเทศ
•ป้องกันโรคและส่งเสริมวิจย
ั
พันธุกรรมสุ
กร
์
•พัฒนาการขนส่งสั ตวและ
์
ซากสั ตว ์
•ส่งเสริมการส่งออก
ผลิตภัณฑและเนื
้อสุกร
์
Premium
•พัฒนาสถานทีจ
่ าหน่ายสุกร
ชาแหละ (เขียงสะอาด)
•พัฒนาผลิตภัณฑและการ
์
แปรรูป
•ให้ความรูและข
อมู
้
้ ลที่
ถูกต้องแกผู
่ บริ
้ โภค
•ใช้มาตรการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน
•จัดระเบียบการนาเขา้
ประเทศผูผ
้ ลิตสุกรทีส
่ าค ัญของโลก
หน่วย : พันตัน
ประเทศ
2551
2552
2553
2554
2555 (f)
จีน
EU -27
46,205
22,596
48,905
22,434
51,070
22,552
49,500
22,530
51,280
22,480
สหร ัฐฯ
ิ
บราซล
10,599
10,442
10,186
10,278
10,466
3,015
3,130
3,195
3,227
3,295
ี
ร ัสเซย
2,060
1,844
1,920
1,965
2,020
เวียดนาม
แคนาดา
ญีป
่ ่น
ุ
ฟิ ลิปปิ นส ์
เม็ กซโิ ก
ไทย
อืน
่ ๆ
1,850
1,786
1,249
1,225
1,161
1,850
1,789
1,310
1,240
1,162
1,930
1,772
1,292
1,255
1,165
1,960
1,753
1,255
1,260
1,170
1,960
1,765
1,280
1,265
1,180
795
772
871
946
985
4,931
5,521
5,537
5,283
5,458
97,743
100,399
102,745
101,127
103,433
รวมทงโลก
ั้
+เพิ่ม/-ลด
2.71%
2.34%
ที่มา : USDA , ของไทย จากสมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
-1.57%
2.28%
การบริโภคเนื้อสุกร
Page 21
การบริโภคเนื้อสุกรเฉลี่ยต่อคนต่อปี
กิโลกรัม
กก./คน/ปี
80
70
65.72
60
43.1
50
36.1 36.3
40
30
30.5 28.6
25.3
21.9 21.2 19.5 19.3
20
13.1
ที่มา : USDA, (ของไทย สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก)
22
ไทย
ี
ร ัสเซย
ญีป
่ ่น
ุ
เวียดนาม
ออสเตรเลีย
แคนาดา
USA
เกาหลีใต้
ไต้หว ัน
จีน
EU-27
0
่ งกง
ฮอ
10
้ สุกรทีส
การบริโภคเนือ
่ าค ัญบางประเทศ
หน่วย : พันตัน
ประเทศ
2551
2552
2553
2554
2555 (f)
จีน
46,691
48,823
51,097
52,580
51,560
EU -27
21,024
21,507
21,271
21,175
20,595
สหร ัฐฯ
8,806
9,013
8,653
8,547
8,526
ี
ร ัสเซย
2,789
2,688
2,773
2,764
2,719
ิ
บราซล
2,390
2,423
2,577
2,646
2,726
2,486
2,467
2,485
2,497
2,489
เวียตนาม
1,880
1,876
1,881
1,905
1,900
เม็ กซโิ ก
1,605
1,770
1,774
1,805
1,755
เกาหลีใต้
1,519
1,480
1,539
1,370
1,510
ฟิ ลิปปิ นส ์
1,270
1,298
1,358
1,359
1,354
ไทย
783
761
858
931
1,036
อืน
่ ๆ
5,782
5,899
5,892
3,271
6,801
97,853
100,268
102,953
100,849
102,898
ญีป
่ ่น
ุ
รวมทงโลก
ั้
ที่มา : USDA , ของไทย จากสมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
การส่งออก และตลาดเป้าหมาย
 การส่งออกเนื้อสุกรของไทย
 ตลาดเป้าหมายส่งออกในอนาคต
Page 24
การส่งออกเนื้อสุกรของไทยในปั จจุบนั
สด
2554
2555
2556 (f)
% (+/-)
55/56
878
79
886
46
1,000
52
12.8
12.8
15,554
(ล้านบาท) 3,624
15,353
3,577
16,600
3,728
4.21
4.21
16,432
3,703
16,239
3,623
17,000
3,780
4.69
4.32
(ตัน)
(ล้านบาท)
แปรรูป
รวม
(ตัน)
(ตัน)
(ล้านบาท)
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 25
ตลาดส่งออกเนื้อสุกรของไทยในปั จจุบนั
(หน่วย : ตัน)
ฮ่องกง
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
เวียตนาม
มาเลเซีย
อื่นๆ
รวม
2554
2555
2556 (f)
% (+/-)
55/56
678
753
810
+7.5
15,358 15,081 15,700
+4.1
56
96
120
+25
1.5
-
2
>100.0
327
296
350
18.2
11
13
18
38.4
16,432 16,239 17,000
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
ชนิดสินค้า
สด
ปรุงสุก
ปรุงสุก
ปรุงสุก
สด
4.69
Page 26
พัฒนาการส่งออกเนื้อสุกรของไทย
เป้ าหมายส่งออกปี 2556 = 17,000 ตัน
มูลค่า 3,780 ล้านบาท
หน่วย : ตัน
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
35
2,000
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
รวม
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
้ สุกรปรุงสุก
เนือ
2556 (f)
้ สุกรสด
เนือ
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
2532
2531
2530
0
Page 27
่ ออกเนือ
้ สุกรทีส
ประเทศผูส
้ ง
่ าค ัญของโลก
หน่วย : พันตัน
ประเทศ
2551
2552
2553
2554
2555 (f)
สหร ัฐฯ
2,117
1,857
1,917
2,246
2,309
EU -27
1,726
1,415
1,754
2,000
1,900
แคนาดา
1,129
1,123
1,159
1,160
1,160
ิ
บราซล
625
707
619
582
570
จีน
223
232
278
260
280
ิ ี
ชล
142
152
130
140
145
เม็ กซโิ ก
91
70
78
75
75
ออสเตรเลีย
48
40
41
42
42
ไทย
12
11
13
16
16
เวียดนาม
11
13
14
10
10
อืน
่ ๆ
48
39
41
43
33
6,173
5,659
6,043
6,574
6,545
รวมทงโลก
ั้
ที่มา : USDA, ของไทยจากสมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
้ สุกรทีส
ประเทศผูน
้ าเข้าเนือ
่ าค ัญของโลก
หน่วย :พันตัน
ประเทศ
2551
2552
2553
2554
2555 (f)
ญีป
่ ่น
ุ
1,267
1,138
1,198
1,210
1,210
ี
ร ัสเซย
1,053
845
854
855
700
535
430
377
709
346
194
152
91
893
678
390
378
270
369
180
176
97
805
687
382
390
355
370
183
183
104
929
695
600
413
410
360
220
190
105
944
650
500
374
560
380
190
180
110
1,164
5,915
5,512
5,758
6,152
6,018
เม็ กซโิ ก
เกาหลีใต้
สหร ัฐฯ
จีน
่ งกง
ฮอ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
สงิ ค์โปร์
อืน
่ ๆ
รวมทงโลก
ั้
ที่มา : USDA
ตลาดส่งออกหลักของไทย (ปั จจุบนั )

เนื้อสุกรสด
เนื้อสุกรปรุงสุก
ฮ่องกง

เนื้อสุกรปรุงสุก

เนื้อสุกรปรุงสุก
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
Page 30
แนวโน้มการส่งออกเนื้อสุกรสดของไทยไปฮ่องกง
ต ัน
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2556 (f)
2555
2554
2553
2552
2551
2550
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
2549
2548
2547
2546
2545
0
2544
2,000
Page 31
แนวโน้มการส่งออกเนื้อสุกรแปรรูปของไทยไปญี่ปุ่น
ต ัน
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2556 (f)
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
2549
2548
2547
2546
2545
0
2544
2,000
Page 32
33
ตลาดเป้าหมายส่งออกในอนาคต
 ฮ่องกง
 เกาหลีใต้
 ญี่ปุ่น
 ตลาด AEC
 ยุโรป
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 33
อุตสาหกรรมสุกรฮ่องกง
หน่วย : พันตัน
2554
2555
% เพิม่ /ลด
ผลิต
126
130
1
นาเข้า
421
481
0.3
บริโภค
558
568
2
บริโภคต่อคน
(กก.)
77
72
-6
ที่มา : USDA.
Page 34
การนาเข้าเนื้อสุกรของฮ่องกง
2553
จีน
บราซิล
เยอรมัน
สเปน
เนเธอร์แลนด์
สหรัฐฯ
อื่น ๆ
รวม
Source : USDA
2554
พันตัน
% สัดส่วน
พันตัน
% สัดส่วน
119
28
100
21
59
14
87
18
36
9
50
10
38
9
47
10
20
5
30
6
34
8
24
5
115
27
143
30
421
100
481
100
Page 35
อุตสาหกรรมสุกรของญี่ปุ่น
หน่วย : พันตัน
2554
2555
% เพิม่ /ลด
ผลิต
1,267
1,275
-0.6
นาเข้า
1,254
1,228
-2.0
บริโภค
2,522
2,501
-0.8
บริโภคต่อคน
19.6
19.2
-2.0
ที่มา : USDA
หมายเหตุ : ข้อมูลนาเข้า เป็ นการนาเข้าสุกรรวมทุกผลิตภัณฑ์
Page 36
การนาเข้าเนื้อสุกรของญี่ปุ่น
2553
2554
พันตัน
% สัดส่วน
พันตัน
% สัดส่วน
สหรัฐฯ
แคนาดา
เดนมาร์ก
จีน
ชิลี
403
195
133
51
24
42
20
14
5
2
434
189
131
49
28
39
17
12
5
3
ไทย
12
1
15
1
อื่น ๆ
147
965
15
100
254
1,100
23
100
รวม
Source : Japan Customs
หมายเหตุ : เป็ นการนาเข้าเนื้ อสุกรแช่เย็นแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูป
Page 37
อุตสาหกรรมสุกรของยุโรป
หน่วย : พันตัน
2554
2555
% เพิม่ /ลด
ผลิต
22,938
22,750
-0.8
ส่งออก
2,204
2,280
.04
บริโภค
20,564
20,490
-0.3
บริโภคต่อคน
43.2
43.0
-0.4
ที่มา : USDA
Page 38
อุตสาหกรรมสุกรของเกาหลีใต้
หน่วย : พันตัน
2554
2555
% เพิม่ /ลด
ผลิต
837
1,067
27
นาเข้า
640
550
-14
บริโภค
1,487
1,594
7
บริโภคต่อคน
28.1
29.0
3
ที่มา : USDA
หมายเหตุ : ข้อมูลนาเข้า เป็ นการนาเข้าสุกรรวมทุกผลิตภัณฑ์
Page 40
การนาเข้าเนื้อสุกรของเกาหลีใต้
2553
สหรัฐฯ
แคนาดา
ชิลี
ออสเตรีย
ฝรั ่งเศส
เนเธอร์แลนด์
อื่น ๆ
รวม
Source : Japan Customs
2554
พันตัน
% สัดส่วน
พันตัน
% สัดส่วน
77
55
43
14
14
13
78
294
26
19
15
5
5
4
27
152
80
40
22
18
21
159
492
31
16
8
4
4
4
32
100
100
Page 41
การนาเข้าเนื้อสุกรของอาเซียน
2553
2552
แหล่งนาเข้า
ตัน
% สัดส่วน
ตัน
% สัดส่วน
สิงคโปร์
13,872
61
12,243
47
Aus, Thai, Indo
ฟิ ลิปปิ นส์
5,674
25
9,901
38
USA
มาเลเซีย
1,003
4
1,570
6
Indo,Thai
179
1
229
1
NA
อินโดนีเซีย
-
-
11
-
พม่า
-
-
-
-
กัมพูชา
-
-
-
-
ลาว
-
-
-
-
22,737
-
25,964
-
บรูไน
เวียตนาม
รวม
Source : FAO
100
100
Page 42
~59 ฿
~66 ฿
or ~66 ฿
or ~52 ฿
~69 ฿
~69 ฿
~86 ฿
~69 ฿
At 2-3-2013
Exchange Rate
1U.S.
 1E.U.
 1Yuan
 1Korn(Denmark)


1ปอนด์
29.99 Baht
39.28 Baht
4.94 Baht
5.25 Baht
45.47Baht
1South Korea 0.0318Baht
 1Phillippines
0.77 Baht

ปริมาณและมูลค่ าการนาเข้ าเครื่องในสุ กรจาก
ต่ างประเทศ ปี 2548-2555 หน่วย:ตัน
ปี พ.ศ.
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
พิกดั สิ นค้า
2555
(ม.ค.-ต.ค.)
0206.300.000
เครึ องในสุกรแช่เย็น
732
392
414
521
392
73
776
413
477
24
73
24
779
950
1,449
1,657
4,402
5,727
4,668
5,529
4,142
2,164
7,077
1,985
0
4,629
3,835
4,336
4,706
5,155
4,050
5,520
6,474
7,953
14,289
9,742
0206.410.003
ตับของสุกรแช่แข็ง
0206.490.000
เครื่ องในอึนๆ
และส่วนอึนๆ
ของสุกรแช่แข็ง
ที่มา : กรมศุลกากร
ปั ญหาและอุปสรรคส่งออก
 โรคปากและเท้าเปื่ อย (FMD)
 กฎระเบียบระหว่างประเทศ (SPS)
 มาตรฐานเนื้อสุกรของไทย
ฟาร์ม
โรงงานชาแหละ
Page 48
โรคปากและเท้าเปื่ อย (FMD)
ต้องลดลง
หรือไม่มี
FMD
PRRs
Page 49
ผลกระทบของ FMD ต่อเศรษฐกิจของไทย
สร้างความเสียหายอย่างมากต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจ
ของประเทศ คิดเป็ นมูลค่าปี ละกว่า 10,000 ล้านบาท
ผลกระทบโดยตรง

เกิดความสูญเสียต่อเกษตรกรและผูผ้ ลิต
 ความสูญเสียทางผลผลิต (สัตว์ป่วยและตาย)
 ความสูญเสียด้านงบประมาณในการควบคุม
และกาจัดโรคระบาด
 ส่งออกเนื้อสัตว์ (โค สุกร) ไม่ได้
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 50
51
ผลกระทบของ FMD ต่อเศรษฐกิจปศุสตั ว์โลก

ผลกระทบต่อเกษตรกรและผูผ้ ลิต และสูญเสียงบประมาณในการ
กาจัดโรค คิดเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ล้านบาท
 การส่งออกหยุดชะงักทาให้เกิดการสูญเสีย
– ในโคกระบือไม่นอ้ ยกว่า 1 แสนล้านบาท
– ในสุกรไม่นอ้ ยกว่า 4 หมื่นล้านบาท
 ภาคการส่งออกสูญเสียไม่นอ
้ ยกว่า 2 แสนล้านบาท
 เกษตรกรสูญเสียรายได้มากกว่า 4 แสนล้านบาท
 ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 51
ยุโรป
การระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดใน EU เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2544 สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ
สมาชิก EU รวมเป็ นเงินแล้วถึง 13 พันล้านยูโร
มีรายงานการเกิดการระบาดใหญ่ของโรคนี้ครั้งแรกในอังกฤษในปี ค.ศ.
1967 และถัดมาในปี ค.ศ. 2001 ล่าสุดในปี ค.ศ. 2007
ในปี 2001 มีมูลค่าความเสียหาย 11 พันล้านดอลล่าร์
โดยมีการทาลายสัตว์เป็ นจานวนมาก
-
ทาลาย โคกระบือ 581,802 ตัว
- ทาลาย แกะ 3,484,940 ตัว
- ทาลายสุกร 146,145 ตัว
- ทาลาย แพะ 2,577 ตัว
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 52
เอเซีย
ล่ า สุ ด เกิ ด การระบาด ในจัง หวั ด มิ ย าซากิ เมื่ อ วั น ที่ 20
เมษายน 2553 จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 มีสตั ว์ที่
ต้องถูกทาลายถึง 300,000 ตัว
เกิดการระบาดเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 53 ทาให้ตอ้ งฆ่าโคและ
สุกร 1,790 ตัว เมื่อปี 2543 และ 2545 ต้องฆ่าสัตว์เพื่อ
ยั บ ยั้ ง การระบาด ก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายมู ล ค่ า ราว
450,000 ล้านวอน (ราว 13,200 ล้านบาท).
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 53
ระเบียบระหว่างประเทศ
ข้อกาหนดด้านเวลาและอุณหภูมิสุกรปรุงสุกของประเทศผูน้ าเข้าเนื้อสุกร จากประเทศที่มีโรค
ปากเปื่ อยและเท้าเปื่ อยระบาด
ต้ม
วิธีการอื่น
ประเทศ
อุณหภูมิ เวลา (นาที) อุณหภูมิ เวลา (นาที)
ฮ่องกง
ไม่กาหนดเวลา
ญี่ปุ่น
70 0C
1-2
70 0C
30
สิงคโปร์
70 0C
30
70 0C
30
เกาหลีใต้
70 0C
30
70 0C
30
ยุโรป
ให้ความร้อนในภาชนะปิ ดสนิท มีค่า F0 > 3
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 54
EU

ยังไม่ยอมรับเนื้อสดจากประเทศที่มีโรคปาก-เท้าเปื่ อย

เนื้อสุกรจะต้องผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ปลอดเชื้อโรคปาก
เปื่ อยและเท้าเปื่ อย และปลอดภัย ตามข้อกาหนดของ EU,
CODEX และ OIE
 EU อนุญาตให้นาเข้าเนื้อสุกรปรุงสุกจากไทย เฉพาะสินค้าที่ผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนในภาชนะปิ ดสนิท (hermetically sealed
container) ที่มีค่า F0 > 3

โรงฆ่าและโรงงานแปรรูปต้องได้รบั รองจาก EU
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 55
ปัญหาด้านอืน
่ ๆ ที่ AEC ต้องผนึกกาลัง
การนาเข้าสุกรจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ที่อาจจะทาลายทัง้ กลุม่ ถ้าการรวมตัวไม่
เข้มแข็ง เช่น สหรัฐอเมริกา ย ุโรป(Canada) อาจเป็นข้อเสียเปรียบของอ ุตสาหกรรม
ส ุกร AEC เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีความสามารถในการผลิต การตลาด และการ
พัฒนาสินค้าส ุกรได้ดีกว่า
มาตรฐานเนื้อสุกรของไทย
ฟาร์มสุกรมาตรฐาน
Page 57
QUALITY WAR
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8
ไร้ คุณภาพ (ทาอย่ างไร ก็ทาอย่ างนั้น) ก็กลายเป็ น MBM
ระดับNation เช่ น มีตรา มอก. อย. สมก. (มาตรฐานฟาร์ ม)
ระดับทางทหาร เหมือนกันทั้งโลกเช่ น แบบฝึ กทางทหาร
ระดับ ISO เริ่มเมื่อปี 1994 ,Food Safety(Traceability)
ระดับรางวัลคุณภาพชั้น USA , CCP , LABEL RAGE, Animal
Welfare ,
T Q M (แดมมิ่งอะวอร์ ด) ใช้ ไคเชน
Beyond แดมมิ่ง (ยังไม่ มีใครคิด)
Local
WorldThink
Class มีทเี่ ดีGlobal,Work
ยวคือ KOMUTSU COPORATION
มาตรฐานเนื้อสุกรของไทย
โรงงานชาแหละและการควบคุมกระบวนการผลิต
Page 60
อนาคตหมูไทย
ยกระดับเกษตรกรไทย ก้ าวสู่ นักธุรกิจเต็มรูปแบบ
โดย นายกิดดิวงค์ สมบุญธรรม
เลขาธิ การสมาคมผูเ้ ลี้ยงสุ กรแห่ งชาติ
การแข่ งขันได้ ต้ องมีศักยภาพดังนี้
1.
2.
3.
4.
ต้นทุนต้องต่า สิ นค้าต้องมีคุณภาพได้ STD ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
มีองค์ความรู้ ตลอดจนมีนกั วิชาการ นักวิจยั สัตวบาล สัตว
ศาสตร์ อย่างเพียงพอ
มีแหล่งวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง Support ให้กบั
ผูผ้ ลิต เนื้อสัตว์
ปัจจัยการผลิตทางด้าน ยา & วัคซี น ต้องมีอย่างเพียงพอในการ
ั ผูผ้ ลิตเนื้อสัตว์ เพื่อความมัน่ คงทางอาหาร
support ให้กบ
การแข่ งขันได้ ต้ องมีศักยภาพดังนี้
5.
6.
7.
8.
9.
พัฒนาและลงมือแก้ไขจุดอ่อนทุกจุดที่เป็ น อุปสรรคต่อการทา
food safety ทั้ง Supply chain
อุปกรณ์ -เครื่องมือในระบบโรงเรือนต้ องรีบพึง่ พาตัวเองภายในปี 2558 (เปลีย่ นแปลง
จากระบบ Labor intensive มาเป็ น Labor craftsmanship)
มีงบประมาณอย่ างเพียงพอในการสนับสนุนงานวิจัย เพือ่ ป้ องกัน-ควบคุมโรคอุบัตกิ ารณ์
ใหม่ -เก่า
มีงบประมาณเพือ่ ช่ วยเหลือเกษตรกรปรับโครงสร้ างการผลิต-การตลาด ครบวงจร
อุปสรรคเรื่องการส่ งออก ต้ องทาอย่ างจริงจัง เช่ น การปราบโรค FMD
การพัฒนาการตลาดและการส่งออก
 พัฒนาการเลี้ยงสุกรให้มีคณ
ุ ภาพ ผลผลิตสูง และลดต้นทุน
 พัฒนาโรงฆ่าและโรงงานผลิตภัณฑ์สุกรให้มีมาตรฐาน
 จัดระบบการขนส่งและการจาหน่ายภายในประเทศให้ถูก สุขลักษณะ
 วางมาตรฐานและกฎระเบียบเพื่อควบคุมมาตรฐานเนื้อสุกรภายในประเทศ
 ใช้ระบบ GMP, HACCP, ISO 9000 และเน้นอาหารปลอดสารพิษ
 วิจยั หาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อไวรัส FMD
 จัดทาระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยจาก FMD ด้วยมาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-security)
 กาหนดแผนและมาตรการป้องกันโรคด้วยระบบ Compartment ควบคู่กบั
การทา Zoning
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 65
การดาเนินการของสมาคมต่อการพัฒนา
การเลี้ยงสุกรเพื่อการส่งออก
 ผลักดันให้รฐั บาลสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่ อยตามหลักของ OIE
ให้แล้วเสร็จ ซึ่ งหากรัฐส่งเสริมและปราบโรคได้ตามเป้าหมาย คาดว่า
ภายใน 2 ปี จะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรได้ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ตันต่อ
ปี คิดเป็ นมูลค่าประมาณ
24,000 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นสุกรมี ชีวิต
ประมาณ 3-4 ล้านตัวต่อปี (เพิ่มกาลังการผลิตได้อีก 190,000 แม่)
 ผลักดันเปิ ดตลาดส่งออกเนื้ อสุกรไปยังสหภาพยุโรป ในรูปของเนื้ อสุกร
ปรุงสุกแช่แข็ง
 ผลักดันส่งออกเนื้อสุกรสดไปตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
66
อนาคตหมูไทยไม่มีวนั ตัน (แต่จะรุง่ เรืองขึ้น)
ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
 ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่ อย
 คุณภาพเนื้อสุกรต้องดี มีรสชาด สนองตอบต่อผูบ้ ริโภค
 บริโภคแล้วต้องปลอดภัย
 ราคาขายต้องเป็ นไปตามกลไกลตลาด
 หลีกเลี่ยงการใช้สารเร่งเนื้อแดง
 ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกมากขึ้น
ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
Page 67

similar documents