TiORB_W08_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
KOPARKI, ZGARNIARKI I RÓWNIARKI
KOPARKI
Koparki - maszyny do odspajania gruntu i przenoszenia
gruntu na środki transportu lub na odkład.
KLASYFIKACJA KOPAREK
rodzaj podwozia:
 gąsienicowe
 kołowe (specjalne i samochodowe)
 pływające
 kroczące
KLASYFIKACJA KOPAREK
rodzaj pracy:
 o pracy cyklicznej
 o pracy ciągłej
KLASYFIKACJA KOPAREK
osprzęt roboczy;
 podsiębierne
 przedsiębierne
 chwytakowe
 zbierakowe
napęd narzędzia:
 mechaniczne
 hydrauliczne
KOPARKA PODSIĘBIERNA
KOPARKA PRZEDSIĘBIERNA
KOPARKA CHWYTAKOWA
KOPARKA ZBIERAKOWA
PODSTAWOWE PARAMETRY KOPAREK
Pojemność łyżki roboczej [m3]
Promień pracy
 promień kopania: pozioma odległość między osią obrotu a
krawędzią narzędzia skrawającego w położeniu roboczym
 głębokość
kopania: pionowa odległość pomiędzy
poziomem, na którym stoi koparka a dolną krawędzią
narzędzia skrawającego w położeniu roboczym
 wysokość
kopania: pionowa odległość pomiędzy
poziomem, na którym stoi koparka a górną krawędzią
narzędzia skrawającego w położeniu roboczym
PODSTAWOWE PARAMETRY KOPAREK


promień wyładunku: pozioma odległość między osią
obrotu a krawędzią narzędzia skrawającego w momencie
wyładunku
wysokość wyładunku: pionowa odległość pomiędzy
poziomem, na którym stoi koparka a górną krawędzią
narzędzia skrawającego w momencie wyładunku
WYDAJNOŚĆ KOPAREK
W k  60 QnS n S s S w
gdzie:
 Q
 n
 Sn
 Ss

– pojemność geometryczna naczynia roboczego, m3
– liczba cykli roboczych na min
– wsp. napełnienia naczynia roboczego
– wsp. spoistości gruntu (odwrotność współczynnika
spulchnienia)
Sw – wsp. wykorzystania czasu roboczego koparki
CYKL ROBOCZY
Liczbę cykli roboczych n oblicza się na podstawie czasu trwania
cyklu roboczego t koparki.
Cykl roboczy koparki przedsiębiernej t może być rozłożony na
czynniki składowe:
t  tn  to  tw
gdzie:
 tn
– czas odspajania gruntu i napełniania łyżki
 to
– czas obrotu nadwozia do miejsca wyładowania z
podniesieniem łyżki do poziomu wyładowania oraz czas
obrotu powrotnego nadwozia do miejsca kopania, z
jednoczesnym opuszczeniem łyżki na spód wykopu
 tw – czas wyładowania łyżki
GRUBOŚĆ SKRAWANIA
Kategoria gruntu
Grubość skrawania, cm
I
II
III
IV
40 – 50
25 – 35
15 – 20
10 – 15
GRANICZNE WIELKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH
DLA KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH
Wielkość robót na jednym
placu budowy
[m3]
Intensywność robót
[m3 /zm.]
do 75
Do 500
powyżej 75
do 150
Ekonomicznie uzasadnione
pojemności koparek jednonaczyniowych
[m3]
koparko-spycharki 0,10 – 0,16
koparko-spycharki 0,10 – 0,16
koparko-spycharki 0,25
koparki samochodowe 0,25
150 – 300
300 – 500
500 – 750
powyżej 750
koparko-spycharki 0,25
koparki samochodowe 0,25
koparki kołowe 0,4 – 0,6
koparki gąsienicowe 0,4 – 0,6
jw., lecz 0,6 – 1,0
jw., lecz 1,0 – 1,2
7 500 – 12 500
do 350
350 – 750
powyżej 750
jw., lecz 0,4 – 06
jw., lecz 0,6 – 1,0
jw., lecz 1,0 – 1,2
12 500 – 25 000
do 500
500 – 1 000
powyżej 1 000
jw., lecz 0,6 – 1,0
jw., lecz 1,0 – 1,2
jw., lecz 1,2 – 2,0
Powyżej 25 000
do 1 000
1 000 – 2 000
powyżej 2 000
jw., lecz 0,6 – 1,0
jw., lecz 1,2 – 2,0
jw., lecz 2,0 – 2,5
500 – 7 500
CZAS TRWANIA CYKLU ROBOCZEGO KOPAREK
JEDNONACZYNIOWYCH
Wyposażenie
Wskaźniki
Teoretyczna liczba cykli roboczych na minutę n i czas
jednego cyklu roboczego t przy pojemności naczynia
robocznego, m3
0,25
0,50
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
n
t
3,75
16
3,75
16
3,43
17,5
3,16
19
3,00
20
2,60
23
2,50
23
n
t
3,00
20
3,00
20
2,73
22
2,40
25
2,00
30
–
–
–
–
Chwytakowe
n
t
2,73
22
2,73
22
2,40
25
2,00
30
1,78
33,5
1,20
50
1,09
55
Zbierakowe
n
3,53
3,53
3,16
2,73
2,29
1,71
1,50
Przedsiębierne
Podsiębierne
SCHEMATY PRACY KOPAREK
Sposób podłużny i poprzeczny wykonywania wykopu koparką
podsiębierną
SCHEMATY PRACY KOPAREK
KOPARKA PRZEDSIĘBIERNA – WYKOP GŁĄBOKI –
JEDNA WARSTWA ROBOCZA
SCHEMATY PRACY KOPAREK
KOPARKA PRZEDSIĘBIERNA – TRZY ROZKOPY
SCHEMATY PRACY KOPAREK
KOPARKA PRZEDSIĘBIERNA – TRANSPORT NA
ZEWNĄTRZ WYKOPU
SCHEMATY PRACY KOPAREK
KOPARKA PODSIĘBIERNA – TRZY ROZKOPY
SCHEMATY PRACY KOPAREK
WSPÓŁPRACA Z KOLEJĄ I SAMOCHODAMI
TRANSPORT
PRZYCZEPA SAMOWYŁADOWCZA
TRANSPORT
NACZEPA SAMOWYŁADOWCZA
TRANSPORT
SAMOCHÓD SAMOWYŁADOWCZY
DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DO KOPARKI
Czas trwania t cyklu roboczego środka transportu
t  tz  t j  tw
, [m3 / h]
gdzie:
 tz - czas załadowania ,
 tj - jazdy w obydwu kierunkach,
 tw - czas wyładowania
Obliczenie liczby m środków transportu:
m
tz  t j  tw
tz

t
tz
TOPCON
WWW.TPI.COM.PL
KOPARKA 3D - SYSTEM WSKAŹNIKOWY TOPCON
GPS 3DXI DO STEROWANIA PRACĄ KOPARKI
KOPARKA 3D - SYSTEM WSKAŹNIKOWY TOPCON
GPS 3DXI DO STEROWANIA PRACĄ KOPARKI



System wskaźnikowy 3DXi to najbardziej zaawansowane
rozwiązanie do sterowania pracą koparki.
Dzięki niemu koparka może działać szybciej, co do
centymetra i bez tyczenia – bo bezpośrednio z projektu
cyfrowego wgranego do pamięci komputera sterującego.
System składa się z czujnika pochylenia zamontowanego
bezpośrednio na maszynie oraz zestawu pomiarowego
GPS RTK, który wyznacza w czasie rzeczywistym pozycję
koparki, przekazuje ją do panelu kontrolnego, gdzie jest
ona porównywana z danymi projektowymi.
KOPARKA 3D - SYSTEM WSKAŹNIKOWY TOPCON
GPS 3DXI DO STEROWANIA PRACĄ KOPARKI



Na ekranie kabinowego panelu sterującego operator
kontroluje wysokość (głębokość), na której znajduje się
łyżka oraz geometrię ramienia koparki, określając
położenie łyżki w poziomie względem pozycji maszyny.
Systemy wskaźnikowy GPS 3DXi to szybka i wygodna
praca w każdych warunkach, nawet wtedy, gdy łyżka jest
niewidoczna dla operatora.
FILM
ZGARNIARKI
KLASYFIKACJA ZGARNIAREK
pojemność skrzyni:
 małe
- do 5 m3
 średnie
- 6 - 15 m3
 duże
- pow. 15 m3
KLASYFIKACJA ZGARNIAREK
układ jezdny:
 samobieżne - transport do 5000 m
 przyczepne - 1000 - 2000 m
KLASYFIKACJA ZGARNIAREK
sposób napełniania:
 naturalny - strugi gruntu
 ze wspomaganiem
KLASYFIKACJA ZGARNIAREK
sposób opróżnienia;
 grawitacyjny
 wymuszony (ruchoma tylna ścianka)
sposób sterowania skrzynią;
 mechaniczny
 hydrauliczny
CYKL PRACY ZGARNIARKI




skrawanie (sposób płaski i grzebieniowy)
transport urobku
wyładunek
powrót
WYDAJNOŚĆ EKSPLOATACYJNA
Wz 
gdzie:
 t
 Q
 Sn
 Ss
 Sw
60
t
QS n S s S w
, [m3/h]
– czas trwania cyklu roboczego, min
– pojemność geometryczna skrzyni, m3
– współczynnik napełnienia skrzyni
– współczynnik spoistości gruntu
– współczynnik wykorzystania czasu roboczego
CZAS TRWANIA CYKLU ROBOCZEGO
t  t1  t 2  t 3  t 4  t 5
gdzie:
 t1 – czas odspajania i napełniania skrzyni, min
 t2 – czas jazdy z urobkiem, min
 t3 – czas opróżniania skrzyni, min
 t4 – czas jazdy powrotnej, min
 t5 – czas zmiany biegów i zmiany kierunków jazdy, min
CZAS TRWANIA CYKLU ROBOCZEGO
t
60
1000
gdzie:
 l1









l2
l3
l4
v1
v2
v3
v4
tb
tk
(
l1
v1

l2
v2

l3
v3

l4
v4
)  4tb  2tk
– długość odcinka drogi, na którym skrawany jest grunt i napełnia się
urobkiem skrzynię, m
– długość odcinka drogi przebywanej z urobkiem, m
– długość odcinka drogi, na którym opróżnia się skrzynię z urobkiem, m
– długość odcinka drogi jazdy powrotnej, m
– prędkość jazdy zgarniarki przy napełnianiu skrzyni, km/h
– prędkość jazdy zgarniarki przy przewożeniu urobku, km/h
– prędkość jazdy zgarniarki przy opróżnianiu skrzyni, km/h
– prędkość jazdy zgarniarki przy jeździe powrotnej, km/h
– czas niezbędny na dokonanie zmiany biegu, h
– czas zmiany kierunku jazdy [h], przy czym 4tb+2tk wynosi ok. 1 min.
SCHEMATY PRACY ZGARNIAREK
ELIPTYCZNY
SCHEMATY PRACY ZGARNIAREK
ÓSEMKOWY
SCHEMATY PRACY ZGARNIAREK
SPIRALNY
SCHEMATY PRACY ZGARNIAREK
ZYGZAKOWY
RÓWNIARKI
TOPCON
WWW.TPI.COM.PL
RÓWNIARKA 3D - SYSTEM MMGPS
RÓWNIARKA 3D - SYSTEM MMGPS


System Topcon 3D mmGPS jest jedynym i unikalnym na
rynku rozwiązaniem do sterowania pracą równiarką,
które wykorzystuje technologie pomiarów satelitarnych
GPS i technologię laserową, zapewniającą milimetrowe
dokładności ustawienia wysokości lemiesza.
System pomiarowy tworzą odbiornik GPS, pracujący w
trybie RTK (pomiarów rzeczywistych), oraz specjalny
czujnik laserowy, który odbiera sygnał w zakresie 360° z
nadajnika laserowego i mierzy wysokość z milimetrową
dokładnością.
RÓWNIARKA 3D - SYSTEM MMGPS



Dane z odbiornika satelitarnego (określające pozycję
równiarki w przestrzeni) i odbiornika laserowego
mmGPS (wyznaczającego wysokość lemiesza)
przekazywane są do panelu kontrolnego w kabinie i tam
porównywane z cyfrowym projektem.
Zawory hydrauliczne automatycznie ustawiają lemiesz na
projektowanej wysokości
FILM

similar documents