*SN 01 6910 Úprava dokument* zpracovaných textovými

Report
ČSN 01 6910 (2014)
ÚPRAVA DOKUMENTŮ
ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI
PROCESORY
Setkání koordinátorů ICT
Brno
23. ledna 2015
Úvod
 Konečně!! Norma respektuje použití knižního




písma, nepodporuje primárně strojopis
Příprava trvala tři roky, spousta připomínek,
řada kompromisů. Platí od 1. 8. 2014
Zpracovatel: Ústav pro jazyk český AV ČR
(Petr Lozan, Markéta Pravdová)
Nepředpokládá se konkrétní programové
vybavení, ale je často myšlen Word
Silná vazba na Pravidla českého pravopisu
Okruh uživatelů
 Normu užije každý uživatel textového
procesoru (Word, OO Writer apod.), ale
i dalších programů s pokročilejšími
možnostmi.
 Speciálně: výuka práce s textovým
procesorem by měla alespoň vybraná
ustanovení této normy (zejm. kap. 6–12) plně
zahrnovat.
 Lze aplikovat i pro přípravu dokumentů
k profesionálnímu zpracování (příloha I)
Termíny a definice
 Jednoznačná orientace na knižní písmo, ale
značná omezení předpokládanými
vlastnostmi textových procesorů
 Pojmy: základní text, rodina písma,
serifové/bezserifové písmo, bod (0,353 mm),
serif (patka), verzálky, minusky,
proporcionální a neproporcionální číslice,
ligatura, styl (Word), odstavcová zarážka,
řádkování, pevná mezera,
povinný/nerozdělitelný/podmíněný spojovník
Základní principy
 Jednotnost úpravy
 v řadě případů jsou povoleny varianty, avšak
v jednom dokumentu (sadě dokumentů) je
potřebné používat vždy jednotné řešení
 podklad pro upřesnění vnitřními předpisy
 nejsou řešeny doporučené typy písma
 Znaková sada ISO/IEC 10646
Interpunkce, spojovník (kap. 6)
Kvíz, ot. 11:
 Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník,
otazník
 Spojovník a pomlčka (také ot. 5)
 Závorky a uvozovky
 Lomítko
 Tři tečky (výpustka) – ot. 3
Zkratky, znaky a značky (kap. 7, 8)
 Zkratky (právní forma jako vsuvka, tituly,
ustálené zkratky nepravidelné), ot. 11
 Značky (ot. 1, 8, 11) – jednotky, měny,
matematika, poměr, skóre, procenta atd.
Čísla a číslice (kap. 9)
 Psaní čísel, spojení čísel se slovy (ot. 1)
 Datum a čas (ot. 12)
 Peněžní částky
 Čísla bankovních účtů
 Římské číslice
Vyznačování (kap. 10)
 Řezy
 Velikost, barva, typ písma
 Samostatný řádek
 Prostrkávání
 Podtržení
 Verzálky
(ot. 10)
Členění textů (kap. 11)
 Odstavce a jejich úprava (ot. 13)
 Výčty a jejich označování, označování částí




textu (ot. 4, 6, 7)
Nadpisy (ot. 9)
Titulky a popisky obrázků, tabulek a jiných
prvků
Číslování obrázků a tabulek
Poznámky pod čarou
Úprava dokumentů (kap. 12)
 Okraje
 Písmo – velikost
 Řádkování
 Zarovnání textu
 Dělení slov (ot. 2)
 Rozšířené typografické možnosti
Další části normy




Tabulky (kap. 13)
Poštovní adresy (kap. 14)
Obchodní a úřední dopisy (kap. 15)
Dopisy zasílané prostřednictvím datových
schránek (kap. 16)
 Další druhy dopisů, e-maily (kap. 17–21)
 Úpravy textu a korektury (kap. 22)
 Příprava textů pro další zpracování (kap. 23,
příloha I)
Technologie
 Norma neřeší, jak všechny zásady realizovat,
ale v mnoha případech se nepřímo odkazuje
na typické funkce Wordu
 Autoři normy mají v úmyslu vytvořit nějakou
stručnou výkladovou příručku zejména pro
školy (prý cca 40 stránek)
 Autoři předpokládají vznik implementačních
příruček
 Průvodce tvorbou dokumentů
Děkuji za pozornost
Kontakt: [email protected]

similar documents