Overzicht ANBI publicatieplicht 2014 Stichting Dierenhulpverlening

Report
Overzicht ANBI publicatieplicht 2014
Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.
Contactgegevens
Naam Stichting:
Adres:
Land:
KvK-nummer:
RSIN:
UBN:
IBAN:
Naam Dierenasiel:
Adres:
Internetadres:
Werkgebied:
Beleid
Doelstelling:
Beleidsplan:
Bestuurders:
Beloningsbeleid:
Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.
G.J. van der Veenstraat 6, 3417 GB Montfoort
Nederland
41172725
803989039B01
2662453
NL16 INGB 0001808782
Dierenasiel Reijerscop
Reijerscopse Overgang 5, 3481, LZ Harmelen
www.dierenhulpverleningwoerden.nl
Gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater, Montfoort, Nieuwegein
(Asiel)opvang en verzorging van zwerf- en afstandsdieren. Registratie van vermiste en gevonden dieren. Het vervoeren van gewonde, zieke en
overleden (zwerf)dieren. Het geven van voorlichting aan scholen, overheidsinstellingen en inwoners van ons werkgebied.
Pijlers voor 2014: continuiteit exploitatie dierenasiel, dierenambulance, 24-uurs bereikbaarheid, deskundigheidsbevordering vrijwilligers, verfijning
registratiesysteem en implementatie en beheersing nieuw financieel pakket.
Voorzitter:
M.M.M. Stavenuiter-Winkelmolen
Vicevoorzitter: Y.H.E. van Woudenberg
Penningmeester: P.H. Willemse (tevens hoofd Asielzaken)
e
1 Secretaris:
K. Bunnik
e
Y. van Zwieten
2 Secretaris:
Bestuurslid:
A. den Braber (hoofd Hulpverlening & Vervoer en Registratie
Advies & Informatie
Bestuurslid:
C.J. de Groot (coordinator Vrijwilligerszaken)
Bestuurslid:
A.P.H. Huijskens (hoofd Voorlichting, Publiciteit en Promotie)
Bestuurslid:
E. Scholten (kandidaat hoofd Asielopvang en –Beheer)
De werkzaamheden van de stichting worden enkel en uitsluitend uitgevoerd door vrijwillligers. Aan hen wordt geen enkele structurele
vergoeding/beloning gegeven.
Financiële rapportage
SAMENVATTING
De Stichting sluit het tweeëndertigste verslagjaar af met een negatief resultaat van € 4.989.
RESULTAAT 2012
2012
2011
Baten
Lasten
€
72.898,58
77.887,31 -
77.363,36
85.117,80 -
Resultaat
€
- 4.988,73
- 7.754,44
In het jaar 2012 zijn de inkomsten in vergelijking met het vorige verslagjaar met 5,8% (-23,1%) en de uitgaven met 8,5% (-15,1%) gedaald.
Het verlies zal ten laste van de algemene reserve gebracht worden.
Resultaatrekening
Baten
Vrijwillige bijdragen
Verplichte bijdragen
Overige activiteiten
Gemeentelijke bijdragen
TOTALE BATEN
Resultaat
2012
€
%
Resultaat
2011
€
%
Verschil t.o.v.
2011
€
20.608
19.014
3.605
29.672
28,3
26,1
4,9
40,7
19.699
27.533
2.956
27.176
25,5
35,6
3,8
35,1
+ 909
-/- 8.519
+ 649
+ 2.496
72.899
100
77.364
100
-/- 4.465
6.178
3.828
21.386
2.253
19.326
24.258
658
8,5
5,3
29,3
3,1
26,5
33,3
0,9
4.813
4.750
26.827
2.172
19.481
25.782
1.292
6,2
6,1
34,7
2,8
25,2
33,3
1,7
+ 1.365
-/- 922
-/- 5.441
+
81
-/- 155
-/- 1.524
-/- 634
77.887
106,8
85.118
110,0
-/- 7.231
Lasten
Bestuurskosten
Algemene kosten
Asielopvang en -beheer
Registratie, Advies en Informatie
Hulpverlening en Vervoer
Veterinaire zorg
Voorlichting, Publiciteit en Promotie
TOTALE LASTEN
Met ingang van 1 januari 2012 is de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. BTW-plichtig geworden. Hierdoor is de vergelijking tussen de diverse posten tussen de jaren 2011 en
2012 niet geheel reëel. Een uitzondering hierop is de post vrijwillige bijdragen. Deze bestaat uit donaties en giften waarover geen BTW afgedragen hoeft te worden.
Baten
De daling van de baten met € 4.465, ten opzicht van het jaar 2011 is het gevolg van de lagere opbrengst voor verplichte bijdragen.
De verplichte bijdragen voor de asielopvang daalde met 28%. Dit werd veroorzaakt doordat er minder dieren in het asiel werden opgevangen.
De verplichte bijdragen voor de dierenambulance waren in het verslagjaar ruim 36% (30%) lager dan in het jaar 2011.
De stijging van de inkomsten uit overige activiteiten zijn voornamelijk toegenomen door de inkomsten uit projecten en de rente.
Lasten
De lasten zijn ten opzicht van het jaar 2011 met € 7.231,- gedaald.
De Bestuurskosten zijn in het jaar 2012 met ruim 28% toegenomen. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door de hogere vergaderkosten.
De kosten voor de opvang van de asieldieren is met 20% (-22%) verder gedaald.
Deze daling werd vooral veroorzaakt doordat er minder dieren in de asielopvang terecht kwamen.
Het aantal is het asiel opgevangen honden en katten daalde met 24% (24%). De gemiddelde verblijfsduur in het asiel steeg echter van 46,5 dag tot 51,1 dagen.
Het aantal ambulanceritten nam met slechts 6 % (in 2011 daling met 24%) toe.
De kosten voor het ambulancevervoer bleven nagenoeg gelijk.
De kosten van de veterinaire zorg daalde in het verslagjaar met 6%
(de cijfers over 2013 worden pas na vaststelling in het bestuur in augustus 2014, gepubliceerd)
Balans 2012
Post
Omschrijving activa
nr.
Zie
Spec.
01-01-2012
€
31-12-2012
€
Post
nr.
1. Materiële vaste activa
1.1
1.2
1.3
1.4
Algemeen bestuur
Hulpverlening en vervoer
Asielopvang en -beheer
Gebouwen
Omschrijving passiva
Zie
spec.
01-01-2012
€
31-12-2012
€
4. Eigen vermogen
*
*
*
*
475
18.323
564
26.500
302
11.134
15.614
26.500
4.1
4.2
4.3
Startkapitaal
Algemene reserve
Saldo rekeningjaar
Sub-totaal 4
Sub-totaal 1
45.861
239
28.821
-7.754
239
21.067
-4.989
21.305
16.317
22.156
12.856
5.104
4.290
3.599
86.076
25.513
12.769
4.160
4.290
3.489
86.076
134.081
136.298
2.571
1.224
1.212
2.665
1.339
3.795
5.216
159.181
157.830
53.549
5. Reserves en fondsen
2. Vlottende activa
2.1
2.2
2.3
2.4
Voorraden
Nog te ontvangen baten
Debiteuren
Voorruitbetaalde kosten
Sub-totaal 2
*
1.067
3.090
617
876
4.548
4.874
696
4.774
10.994
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Banken
Kasgelden
Spaarbank
*
*
*
*
*
*
Sub-totaal 5
3. Liquide middelen
3.1
3.2
3.3
Projectfonds
Risicofonds
Onderhoudsfonds
Fonds bijzondere aktiviteiten
Steunfonds
Asiel Fonds
6. Kort vreemd vermogen
6.886
2.431
99.228
35.095
5.515
52.677
Sub-totaal 3
108.546
93.287
TOTAAL - GENERAAL
159.181
157.830
6.1
6.2
6.3
Nog te betalen lasten
Crediteuren
Ontvangen borg
Sub - totaal 6
TOTAAL - GENERAAL
*

similar documents