Slayt 1 - Hacettepe Üniversitesi

Report
TOPLULUK AMACIMIZ…








To p l u l u k , S a ğ l ı k v e S a ğ l ı k Yö n e t i m i h a k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l m a k
isteyen üniversitemiz öğrencilerini bir araya getirerek onları
k ü l t ü r e l p l a t f o r m d a b i l g i l e n d i r m e y i a m a ç l a m a k t a d ı r.
To p l u l u k , S a ğ l ı k Yö n e t i m i n i n ö n e m i n i k a m u v e ö z e l s e k t ö r l e r
açısından ele alıp bu konuda çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır
To p l u l u k , S a ğ l ı k v e s a ğ l ı k y ö n e t i m i b r a n ş ı n a i l g i
duyan üniversitemiz öğrencileri arasında dayanışma ve işbirliği
sağlamak, bu amaçlar doğrultusunda sosyal ve hoş vakit geçirici
e t k i n l i k l e r d ü z e n l e m e y i a m a ç l a m a k t a d ı r.
To p l u l u k , Av r u p a B i r l i ğ i ü l k e l e r i n c e s a ğ l ı k v e s a ğ l ı k y ö n e t i m i
alanlarında izlenen politikalar kapsamında yapılmış olan
a r a ş t ı r m a l a r ı b i l g i l e n d i r m e a m a ç l ı s u n m a y ı h e d e f l e m e k t e d i r.
To p l u l u k , O E C D ’ y e Ü y e d e v l e t l e r i n s a ğ l ı k s i s t e m l e r i n i n a s ı l
yönettikleri, sağlık ve sağlık bakımı alanına ne kadar bütçe
ayırdıkları, geri ödenecek ilaçlar ve kullanılacak teknoloji
konularında aldıkları kararları izleyip bu bilgileri sunmayı
h e d e f l e m e k t e d i r.
To p l u l u k , S a ğ l ı k a l a n ı n d a g e l i ş m e k t e o l a n t e k n o l o j i n i n y ö n e t i m i n i
Tü r k S a ğl ı k S i s te m i a ç ı s ı n d a n e l e a l m a k , b u ge l i ş m e l e r i t a k i p e t m e k
v e b u n l a r ı b i l g i l e n d i r m e a m a ç l ı k u l l a n m a y ı h e d e f l e m e k t e d i r.
To p l u l u k , S a ğ l ı k H i z m e t l e r i a l a n ı n d a g ü n c e l b i l g i l e r i i z l e m e k
araştırmak ve bu bilgileri paylaşmayı
h e d e f l e m e k t e d i r.
AKADEMİK DANIŞMAN
Yrd. Doç. Özgür UĞURLUOĞLU
TOPLULUK BAŞKANI
Erol Alparslan ALRAMAZANOĞLU
TOPLULUK BAŞKAN YARDIMCISI
Şerife Gözde AKDOĞAN
TOPLULUK GENEL SEKRETERİ
İrem ERTAN
BİLİŞİM SORUMLUSU
Serhat YILDIRIM
SOSYAL FAALİYET SORUMLUSU
Tayfun GÜNEBAKAN
YÖNETİMİ KURULU ÜYESİ
Serdar ŞAHİN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Hamdi KAMAR
TOPLULUK ÜYE SAYISI
55 Bölümden Toplam 572 Üye
2012-2013 Etkinliklerimiz
Tanışma Toplantısı
20)Sağlık Yönetimi Topluluğu Tanışma
Toplantısı ve Kokteyli
Educon Kariyer Günü
 8 A r a l ı k T a r i h i n d e M E B Ş u r a S a l o n u ’ nd a g e r ç e k l e ş t i r i l e n
e t k i nl i k t e M a x F M M o r n i ng S h o w D j Ö z g ü r A k s u n a v e
Kişisel Gelişim Uzmanı Yasemin Sungur “İletişim”
ü z e r i n e e ğ i t i m s e m i ne r i v e r d i l e r .
Kariyer Günü
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Denetçisi-Danışman Sn. Mustafa
Said YILDIZ
 SAYBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sağlık-Bakanlığı Müsteşar Yrd. Özel Kalem
Müdürü Sn. Endam AKSU
 Who English Academy Genel Müdürü Sn. Mehmet BALOĞLU
 İHTİYAÇ AKADEMİ Kurum Müdürü Sn. Leyla ATLAS
3 Ocak 2013 Tarihindeki Kokteylimiz,
Tuğrul Çubukcu Salonu’nda Genel
Sekreterimiz, Fakülte Dekanımız ve
Yardımcımız, Bölüm Başkanımız ve değerli
hocalarımızın katılımıyla gerçekleşti.
24 Mart gü nü ME B Şu ra Salonu’nd a
g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z e t k i n l i k t e “ İ n s a n l a r ı Ta n ı m a
K l a v u z u n u n ” Ya z a r ı C e n g i z A L K I Ş v e “A l a r k o
S a t ı ş M ü d ü r ü ” A l i İ s m e t KO Ç A K b i z l e r l e
buluştu.
28-30 Mart Tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen programa 27 Kişilik bir
ekiple katılarak Sağlık Yönetimi Alanında önemli
noktalardan biri olan “Sağlıkta Bilişim”i daha detaylı
tanıma fırsatımız oldu.
1-5 Nisan tarihlerinde City Center Önünde Kan Topladık.
Yaklaşık 260 ünite kan aldık.
YAPILMASI
ETKİNLİKLER
KARİYER
GÜNLERİ
• Kamu ve özel sağlık sektörünün
yöneticileri ile sağlık yönetimi eğitimi
alan öğrencilerin bir araya getirme,
kariyer planlamalarına katkı sağlama
SEMPOZYUMLAR
• Gerek kamu sektörünün gerekse özel sektörün üst
düzey yöneticilerinin, sağlık yönetimi ile ilgilenen
akademisyenlerimizin ve sağlık yönetimi eğitimi
alan üniversite öğrencilerin katılımlarıyla
gerçekleşecek olan etkinlikler düzenlenecektir
ÜNİVERSİTELER ARASI
KONGRELER
• Sağlık Yönetimi eğitimi verilen
üniversiteler ile düzenlenecek
olan ulusal çalışmalar
ULUSLAR ARASI PROJELER
• Sağlık Sektörünün öncüsü olan ülkeler
ile iletişime geçip, sağlık yönetimi
eğitimi verilen üniversiteler ile kordineli
çalışmalar yürütmek
PROJELER
• Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Avrupa Birlği
Bakanlığı, gibi hibe
destekli projeler yapma
SERTİFİKA PROGRAMLARI
• Öğrenci arkadaşlarımızın
kariyer planlamaları destek
olma adına sertifikalı eğitim
programları düzenlenecektir
TEKNİK GEZİLER
• Sağlık Yönetimi Eğitimi alan
bireyler olarak saha ile erken
tanışma adına Sağlık kurumlarına
düzenlenecek geziler
SÖYLEŞİLER
• Toplum tarafından ilgi ile takip edilen ün
yapmış isimlerin tecrübelerini ve
birikimlerini aktaracakları samimi
toplantılar
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ
• Sağlık sektöründe çalışacak bireyler olarak hitap
edeceğimiz kitleyi genişletmek adına bölüm öğrencileri
ve dışarıdan gelecek diğer öğrencileri
kapsayacak “Senin Dilin Benim Dilim” adı altında bir
işaret dili eğitimi düzenlemek,
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ
 “Sağlık İçin Temiz Hava Şart” adı altında bir proje ile Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu Hatıra Ormanı oluşturmak
 Sağlık Yönetimi Topluluğu olarak oluşturulacak hatıra ormanı ile hem
çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yaratılması sağlanır, hem
gelecek nesillerin çevreye duyarlılığı artar, hem de başta Hacettepe
Üniversitesi toplulukları olmak üzere önce Ankara’daki, daha sonra da
tüm Türkiye’deki üniversitelere öncü olarak ulusal anlamda bir hareket
başlatmayı planlamaktayız,
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ
Üniversite sınavlarına hazırlanan lise
öğrencilerine, okullarına giderek bölümümüz
hakkında gönüllü olarak bilgi verme

similar documents