Slayt 1 - Ergene Yeşil Çevre

Report
Toplantı Programı
 Açılış,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 Çorlu Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanımız




Sn.Hulusi DOĞAN ‘ın Açılış Konuşması.
Bölge Müdürü Murat SINAR ‘ın Bölge İle İlgili Sunumu
Soru Cevap Bölümü
Dilek ve Temenniler
Kapanış
VELİMEŞE ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
KURULUŞ TARİHİ
29 Nisan 2011
13 Haziran 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28676
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
GENELGE
2013/6
Ergene Havzasında gerçekleşen plansız sanayileşme ve şehirleşme, yetersiz altyapı, tarımda bilinçsiz
ve denetimsiz kimyasal kullanımı, evsel atık suların arıtılmaması gibi su kalitesini etkileyen faaliyetler
sebebiyle; Havzanın yüzey ve yer altı sularının kalitesi aşırı derecede bozulmuş bulunmaktadır. Havzadaki su
kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyileştirilerek sulama suyu kalitesine kavuşturulması maksadıyla,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hazırlanarak
yürürlüğe konulmuştur.
Ergene Havzasındaki su kirliliğinin vakit kaybedilmeden önlenmesi için söz konusu Eylem Planının
Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda; sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından,
hassasiyetle ve bütün imkânlar seferber edilerek disiplinli bir şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür
7.Düzensiz ve yoğun sanayileşmenin kontrol altına alınması, altyapı hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi, çevre
hassasiyetinden mahrum, alt yapısı yetersiz ve çarpık sanayi yapılanmalarının ıslah edilmesi gibi maksatlarla Ergene
Havzasında, Islah Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulmaktadır. Islah OSB’lerin kuruluş ve faaliyete geçmeleri için
yürütülen iş ve işlemlerin hızlandırılması maksadıyla gerekli tedbirler ilgili bakanlık ve kurumlarca alınacaktır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan yeni sanayi alanları açılmayacaktır. OSB’lerde
kurulması mümkün olan tesislerin öncelikle mevcut ve planlı OSB’lere yönlendirilmesi için stratejiler, planşartları ve
uygulama araçları ilgili kurumlarca belirlenecektir.
8. Sanayide daha az su, daha az enerji ve daha az kirletici hammadde kullanılan üretim süreçlerine geçişçalışmaları;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özendirilecektir. Bu konuda sanayicilerin
de sorumlu ve duyarlı davranmaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
9. Islah OSB ve diğer OSB’ler tarafından; sanayi atık sularının, havza dışına verilse dahi, müşterek atık su arıtma
tesislerinde ileri arıtmaya tabi tutularak alıcı ortama deşarj edilmesi çalışmaları hızlandırılacaktır. Bu çalışmalara,
gerektiğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknik destek verilecektir. Bu
kapsamdaki faaliyetlerde OSB ve Islah OSB’ler arasındaki koordinasyon ilgili Valilikler tarafından sağlanacaktır.
BÖLGE SINIRLARI
Tekirdağ İli sınırları dahilinde kurulan sekiz adet Islah Organize
Sanayi Bölgesinden biri olan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi
,BİLİM SANAYİ Ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 'na bağlı Sanayi Bölgeleri
Genel Müdürlüğü 'nün 04/05/2012 tarihli yazısı ve ekinde onayladığı
kuruluş protokolü ile Tüzel kişiliğini kazanmış,279 sicil no su ile
çalışmalarına başlamış ve yürütülen Islah çalışmalarının
neticelenmesi sonucu 11.10.2013 tarihinde onaylanan kuruluş
protokolü ile Islahtan çıkarak OSB niteliği kazanmıştır.
Müteşebbis heyet,Sayın Valimiz Ali YERLİKAYA
başkanlığında,Tekirdağ İl Özel İdaresi,Çorlu Ticaret Ve Sanayi
Odası,Çorlu Belediyesi,Velimeşe Belediyesi katılımcıları ile 15 asil ve
15 yedek üyeden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulumuz, Çorlu Kaymakamımız Sn. Hulusi
DOĞAN 'ın başkanlığında, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Sn. Metin AKGÜN,Velimeşe Belediye Başkanı Sn.Rasim YÜKSEL, ve
Tic.Odasını temsilen Sn.İbrahim KASAP ve Sn.Mehmet ELVERDİ
olmak üzere 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşmuştur
Çorlu Belediyesi mücavir alanında kalan yulaflı köyü sanayi
imar planına sahip bölge ile Velimeşe Belediyesi sanayi imar planına
sahip bölgenin büyük bir kısmını içine alan Velimeşe Islah Organize
Sanayi Bölgesi sınırı , toplamda 988.10 hektarlık alanı ile Tekirdağ
bölgesinin en büyük OSB si olmaya aday konumdadır.Bölge
içerisindeki 182 adet işletme genel olarak ,tekstil,maden
endüstrisi,enerji üretimi,lojistik ve depolama,akaryakıt gibi sanayi
kollarında faaliyet göstermekte olup yeni düzenleme neticesinde
OSB miz bütünü ile Ergene ilçesi sınırlarında kalacaktır.
SINIR İÇERİSİNDE ALANLARIN DAĞILIMI
ALANIN NİTELİĞİ
SANAYİ PLANLI
ALAN
YÜZÖLÇÜMÜ (ha)
Velimeşe
Çorlu
571,4
240,8
812,2
ORTAK KULLANIM ALANI
95,5
AKARYAKIT İSTASYONU
3.00
İŞ MERKEZİ
5,9
İMAR YOLLARI
Toplam Planlama
Alanı
144,1
1060,70
KURUMSAL YAPI OLARAK YAPILAN
ÇALIŞMALAR
TOPLANTI VE KARAR SAYILARI
MÜTEŞEBBİS
HEYET
2012 YILI
(NİSANARALIK)
2013 YILI
2014 YILI
TOPLANTI
SAYISI
14
16
2
ALINAN KARAR
52
60
9
YÖNETİM
KURULU
2012 YIL
(MAYISARALIK)
TOPLANTI
SAYISI
17
ALINAN KARAR
85
2013 YILI
46
216
2014 YILI
6
TOPLAM
32
121
TOPLAM
69
45
346
TAMAMLANAN PROJELERİMİZ VE MAALİYETLERİ
PROJE ADI
HALİ HAZIR VE İMAR
PLANLARI
AAT
PROJESİ
BAŞAR
MÜHENDİSLİK
OT BEDELİ
ARITMA TOPRAK
KORUMA
Marmara Derin
Deşarj Sistemi
Çevresel
değerlendirme ve
Taşınım modellemesi
Alınan Danışmanlık
Hizmetleri
AAT ALANINDAKİ VE BÖLGE
İÇİNDEKİ TAŞINMAZLARIN
SATIN ALMA VE
KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ
Toplam
MALİYET
BAKİYE
0
383,500.00
232,358.50
0
0
579,863.80
73,292.00
7,080.00
0
0
40,268.68
0
0
61,883.93
TOPLAM
169395 m2 AAT
58402 m2 Böl.İçi
4,936,573.51
4,628,964,19 (KREDİ)
6,314,820,42
0
0
B HALİHAZIR
k Su Arıtma
3/Gün
m3/Gün 2030
bi
ATIKSU ARITMA TESİS ALANIMIZIN KONUMU
UZAK ALAN TAŞINIM MODELLEMESİ
İTÜ’ye YAPTIRILMIŞTIR.
o Üst tabakaya deşarj durumunda, oluşacak renkli atıksu tarlasının
güneyli rüzgarlarla Haziran-Eylül döneminin önemli bir kesiminde
(zamanın % 20-30’u) Tekirdağ sahillerine ulaşma riski vardır.
o Kıyıdaki renk seviyesinin oldukça düşük mertebelerde (< 1~15 PtCo) olması beklenmekle birlikte, deşarjın Marmara Denizi üst
tabakasına yapılmaması gerekir.
o Deşarjın -45 m’den daha sığ olmamak ve ≥ 40 misli ilk seyrelme
sağlanmak üzere, Marmara Denizi alt tabakasına yapılması
önerilmektedir.
SB İMAR
DEVAM EDEN PROJELERİMİZ VE MALİYETLERİ
PROJE ADI
DERİN DEŞARJ
A.Ş SERMAYE
KATILIM BEDELİ
18.MADDE
UYGULAMASI
İMAR PLANI
REVİZYONU
Toplam
MAALİYET
1,400,000.00
1,146,960.00
BAKİYE
630,000.00
1,146,960.00
164,468.40
164,468.40
2,711,428.40
1,941,428.40
2014 BÜTÇEMİZE EK OLARAK GELECEK
PROJELER VE YAKLAŞIK MALİYETLERİ
PROJE ADI
MAALİYET
DERİN DEŞARJ HATTI
KAMULAŞTIRMA
GİDERLERİ
1.000.000 TL
DERİN DENİZ DEŞARJI
GÜZERGAHI
PROJE
2017 BÜTÇEMİZE EK OLARAK GELECEK
PROJELER VE YAKLAŞIK MALİYETLERİ
PROJE ADI
MAALİYET
DERİN DEŞARJ HATTI
YAPIM MALİYETİ
58.532.000,78 TL
ATIK SU ARITMA TESİSİ
YAPIM GİDERLERİ
52.200.000,00 TL
AAT ANA KOLLEKTÖR VE
ARA BAĞLANTI HATLARI
64.683.000,00 TL
ARA TOPLAM(121. MADDE)
175.415.000,00 TL
BÖLGE İÇİ ALTYAPI
PROJELERİ
(YOL,İÇME SUYU,YAĞMUR
SUYU,ELEKTRİK,
TELEKOMİNİKASYON)
GENEL TOPLAM
155.273.000,00 TL
330.688.000,00 TL
Katılımcıların atık su arıtma tesisinin ilk yatırım ve işletme maliyetine katılımı
MADDE 121 – (1) Ortak atıksu arıtma tesisinin yatırımına katılımcılar;maliyetin %25 ini parsel büyüklüğüne, %75 ini ise atıksu arıtma
tesisinin teknik özelliği dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek debi ve kirlilik yükünün oranlarına göre katılır. Bu yatırım bedeline
katılım miktarının tahsilinde; katılımcının tesisini faaliyete geçirip geçirmediği dikkate alınmaz.
(2) Arıtma tesisinin işletme masraflarında katılım payları ise atıksu debisi ve kirlilik parametreleri esas alınarak yönetim kurulunca tespit
edilir.
(3) Atıksu arıtma tesisi işleten OSB’lerden belediyeler tarafından hiçbir ad altında atıksu bedeli alınmaz.

similar documents