Handout voor de pers

Report
 Handout voor de pers Afsluiting van de subsidieverlening uit het EU‐programma INTERREG IV A voor het “Grensoverschrijdende Politieteam Bad Bentheim” Op 1 juni 2008 begon de subsidiëring van het INTERREG is een subsidieprogramma “Grensoverschrijdende Politieteam Bad van de Europese Unie binnen de Bentheim” (GPT) uit het Europese zogenoemde structuurfondsen. Uit dit subsidieprogramma INTERREG IV A. De EUREGIO programma worden via de EUREGIO regionale samenwerkingsprojecten in Gronau/Enschede ondersteunde dit project. ondersteund. De EUREGIO zet zich als Ter gelegenheid van een startbijeenkomst in De één van de vijf samenwerkings‐
Lutte op 26 november 2008 ondertekenden alle verbanden in het Duits‐Nederlandse projectpartners officieel de bij het project grensgebied sinds 1958 in voor de behorende samenwerkingsovereenkomst. De ontwikkeling en de intensivering van de EUREGIO‐leden werden overtuigd door het grensoverschrijdende samenwerking en innovatieve karakter van de grensoverschrijdende structuren. De basis daarvoor bestaat uit samenwerking en het duurzame karakter van de een verbond van 129 Nederlandse en beoogde binationale activiteiten. Het GPT Bad Duitse gemeenten, steden en (Land‐) Bentheim was destijds het eerste Kreise. De EUREGIO maakt zich sterk geïnstitutionaliseerde en op een langdurige voor de vereenvoudiging van de samenwerking tussen Nederland en samenwerking gerichte, puur operationeel Duitsland, leidend tot een meerwaarde werkende politieteam dat langs een Europese voor beide zijden van de grens. Daarbij binnengrens zonder praktische belemmeringen beschouwt de EUREGIO zich als de criminaliteit kon bestrijden. De E30, waaraan draaischijf en als bemiddelende instantie het GPT is gehuisvest, is één van de belangrijke tussen Nederland en Duitsland. wegen die West‐ en Oost‐Europa met elkaar verbindt en in verder via Moskou tot diep in Azië leidt. Het project was en is voor beide zijden een voortdurend ontwikkelingsproces. De inzet van ervaren functionarissen uit beide landen was en is noodzakelijk om voorbereid te blijven op de voortdurende veranderende situaties en criminele handelingswijzen. EU‐subsidieprogramma INTERREG Alle betrokken veiligheidsinstanties hebben de intentie na afloop van de periode van subsidieverlening uit het INTERREG IV A‐programma, zonder welke de start van het GPT niet mogelijk zou zijn geweest, het Grensoverschrijdende Politieteam Bad Bentheim voort te zetten. In de afgelopen zes jaar was voor een effectief functioneren van het GPT, naast een bedrag ter dekking van de personeelskosten, een som ca. 800.000 euro noodzakelijk. De grootste uitgaven betroffen de aanschaf van werkmateriaal, voertuigen en het onderhoud daarvan en de lopende exploitatiekosten. Een aandeel van 50 % van deze kosten is gedekt uit het Europese subsidiefonds, ca. 25 % gezamenlijk door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en de ministeries van economische zaken van Nordrhein‐Westfalen en Niedersachsen. Een kwart van de kosten werd als eigen bijdrage gefinancierd door de aan het GPT deelnemende overheidsinstanties. GPT ‐ een stuk Europese gedachte dat werkelijkheid is geworden
Criminaliteit stopt niet aan de grens. Criminelen, die de grote Europese verbindingswegen als transitroutes voor hun activiteiten gebruiken, vormen voor geheel Europa een groot veiligheidsrisico. In praktijk blijkt dat wetsovertreders zich wat veiliger voelen zodra ze een grens zijn gepasseerd. Een delict, dat in het ene land is begaan, is in het buurland niet onmiddellijk bekend, dus is het risico te worden ontdekt dan vrijwel nul? Nee, dat is absoluut niet zo! De uitstekende functionerende binationale uitwisseling van gegevens en de speciale eenheden, zoals het GPT, hebben zich al geruime tijd geleden op dit fenomeen ingesteld. Gezamenlijke bestrijding van de internationale misdaad om de veiligheid van de afzonderlijk staten en regio’s te vergroten vormt een stuk Europese gedachte dat werkelijkheid is geworden. GPT – deelname door meerdere overheden Deelnemers aan het GPT zijn de Koninklijke Marechaussee District Noord‐Oost, de Politie Oost‐
Nederland, de Bundespolizei, de Kreispolizei‐
behörde Borken en de Polizeidirektion Osnabrück. Zij werken samen onder één dak onder leiding van een coördinator. Behalve de dagelijkse controles en opsporingsactiviteiten is ook het werken met elkaar van groot belang. Men kent, respecteert en vertrouwt elkaar en deinst niet terug voor nieuwe uitdagingen. Samen hebben wij de slagkracht om de grensoverschrijdende criminaliteit het hoofd te kunnen bieden. GPT – statistieken en opvallende acties Het GPT heeft sinds 2008 meer dan 6.500 keer in het grensgebied tegen grensoverschrijdende criminele handelingen moeten optreden. De politiefunctionarissen stelden daarbij meer dan 4.800 processen verbaal op. Tot de meest voorkomende delicten behoorden overtredingen van de wetgeving op het gebied van verdovende middelen en de smokkel van drugs. Het betrof hier zeker niet alleen maar drugstransporten vanuit Nederland naar Duitsland, maar ook transporten vanuit of door Duitsland naar Nederland. Andere veel voorkomende delicten, waartegen het GPT is opgetreden, waren vermogensmisdrijven, illegale migratie en georganiseerde mensen‐ en wapenhandel. Voor wat betreft de Europese opsporingen van objecten of personen waren de GPT‐
functionarissen meer dan 340 keer succesvol. Een hoog aantal, in aanmerking nemende dat alleen objecten met een hoge individuele waarde, gevaarlijke voorwerpen, personen met een hoog geweldsrisico en personen, die worden gezocht vanwege ernstige feiten, worden geregistreerd. Tot de highlights van de afgelopen jaren behoorden onder meer de arrestatie van twee verdachten na een roofoverval op een autobedrijf in Oldenzaal, de arrestatie van een Roemeense juwelendief, die al vier jaar werd gezocht, de arrestatie van een vanwege mensenhandel internationaal gezochte persoon en de inbeslagname van grotere hoeveelheden drugs, zoals de recente vondst van 23,5 kg marihuana. De samenwerking tussen de betrokkenen vormt echter het grootste succes van het GPT. Respect en vertrouwen schiepen de grondslag voor een intensieve, door vriendschappelijke verhoudingen gekenmerkte samenwerking. Men kent elkaar, waarmee het schijnbaar onmogelijk toch mogelijk wordt en het verleden zich in de toekomst weerspiegelt. Het project GPT heeft zich in praktijk waargemaakt en geldt als moderne actuele Europese eenheid, die ook in de toekomst zal zorgen voor meer veiligheid in de grensregio’s. Op 31 maart 2014 komt een einde aan de eerder met een jaar verlengde INTERREG‐subsidiëring van het Grensoverschrijdende Politieteam. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het GPT in deze vorm, die zijn waarde ruimschoots heeft bewezen, moet worden voortgezet. Alle betrokkenen bij het GPT zullen op 28 maart 2014 in Nederland een intentieverklaring daartoe ondertekenen Voor meer informatie: Martin Piepmeyer ‐ Projectleider GPT ‐ Tel.: 0049‐(0)541/327‐1008 Mobiel: 0049‐(0)151/1743519 [email protected] Marco Ellermann ‐ Perswoordvoerder ‐ Tel.: 0049‐(0)541/327‐1024 Mobiel: 0049‐(0)171/4157949 [email protected] Mede mogelijk gemaakt door: www.deutschland‐nederland.eu 

similar documents