DI DSS Slatinka, Lučenec – príprava projektu, jeho ciele

Report
DI DSS Slatinka, Lučenec
Príprava projektu, jeho ciele a vízia sociálnych
služieb po jeho realizácii
Domov sociálnych služieb Slatinka
Domov sociálnych služieb Slatinka
do roku 2004

Poskytovanie sociálnych služieb od roku 1951

Typická inštitúcia so všetkými inštitucionálnymi charakteristikami

Kapacita zariadenia 68 klientov

Zariadenie na periférii mesta, mimo komunity

V zariadení prebieha humanizácia, zlepšovanie životných podmienok
klientov

Investície do novej strechy, sanácie budovy kaštieľa s víziou zlepšiť zlé
ubytovacie podmienky klientov rekonštrukciou podkrovia v kaštieli

Rekonštrukcia budovy v areály – niekoľkí klienti začínajú žiť samostatnejšie,
naďalej však zostávajú izolovaní v areály objektu
Roky 2004 - 2007

Projekt BBSK a Rady pre poradenstvo v sociálnej práci:
„Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom pracovnej a
sociálne integrácie ich obyvateľov“

Monitoring kvality

Transformačný projekt

Vzdelávanie všetkých zamestnancov zariadenia
Postupné opúšťanie inštitúcie

November 2008 – ZPB, ul. Sládkovičova, Lučenec – 6 klientov

September 2010 – DSS, ul. Dr. Vodu, Lučenec – 9 klientov

Január 2012 – ZPB, ul. Sládkovičova, Lučenec – zvýšenie kapacity 10
klientov

Apríl 2012 – DSS, ul. J.D.Matejovie, Lučenec – 15 klientov

September 2012 – DSS Dolná Slatinka – 15 klientov (premiestnenie
do rodinného domu v areáli bývalej inštitúcie)

November 2012 – presťahovanie administratívnych priestorov,
definitívne uzatvorenie kaštieľa
Prečo sme presvedčení o potrebe
deinštitucionalizovať zariadenie?

Legislatíva – zákon o sociálnych službách, dohovor o právach ľudí so
ZP

Potreba začať o SS uvažovať v kontexte komunitného plánovania v
širšom sociálnom prostredí

Potreba vytvoriť priestor pre vznik alternatívnych SS

Kvalita a efektivita SS (kvalita života osôb so ZP a ich rodín,
ekonomické zdroje)

Flexibilita SS
Súčasný stav v DSS

SS sa klientom poskytujú v šiestich prevádzkach

Počet klientov spolu: 74

Počet zamestnancov spolu: 45,5

Druh poskytovaných SS:
DSS celoročný pobyt
o DSS týždenný pobyt
o DSS ambulantná forma
o ZPB
o
ZPB, ul. Sládkovičova

Počet klientov 10

Počet zamestnancov: 2,5

Komunitný typ zariadenia
DSS, ul. Dr. Vodu

DSS - predpoklad zmeny duhu
služieb na ZPB

Počet klientov: 9

Počet zamestnancov: 4

Komunitný typ zariadenia
DSS, ul. J.D.Matejovie

Počet klientov: 15

Počet zamestnancov: 11

Komunitný typ zariadenia pre
klientov s vyššou mierou
podpory
DSS, ul. Dolná Slatinka

Počet klientov: 15

Počet zamestnancov: 12

Klienti s vyššou mierou
podpory a telesným
znevýhodnením
DSS Nádej, Vidiná
DSS, ul. Hviezdoslavova
-
Počet klientov: 8 TP, 8 AF
-
Počet klientov: 9
-
Počet zamestnancov: 6
-
Počet zamestnancov: 4,5
-
Komunitný typ zariadenia
-
Komunitný typ zariadenia
-
DSS s potenciálom prechodu
na služby ZPB
Projekt ŠF EÚ: „Zavŕšenie transformačného
procesu s cieľom sociálnej integrácie
občanov s mentálnym postihnutím v DSS
Slatinka, Lučenec“

Vyhlásenie výzvy: 21.12.2012
- Získanie budovy na presťahovanie klientov z areálu kaštieľa
- Verejné obstarávanie
- Podpísanie zmluvy o dielo mandátnej zmluvy: 22.5.2013
- Príprava projektu

Podanie projektu: 30.9.2013
Plánovaný rozpočet na realizáciu
projektu

Celkové výdavky projektu:
2 345 557,57 Eur.

Požadovaná výška NFP:
2 228 279,69 Eur.
- z toho:
- Rekonštrukcia a modernizácia objektov:
- Materiálové, interiérové vybavenie:
- Prípravná a projektová dokumentácia:
2 097 016,62 Eur.
223 340,95 Eur.
25 200,00 Eur.
Ciele projektu

Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zariadení

Zrekonštruovať objekty, v ktorých sa poskytujú sociálne služby tak,
aby spĺňali štandardy kvality a boli debariérizované

Účelovo vybaviť objekty, v ktorých sa poskytujú SS

Vytvoriť priestor na vznik nových komunitných sociálnych služieb
Bariéry v procese prípravy projektu

Nedostatok času na prípravu projektu

DI zariadenia do nepripraveného širšieho sociálneho prostredia (súhlasy
susedov s rekonštrukciou objektov, ohrozenie syndrómom NYMBY)

Legislatíva

Bariéry vo výzve, ktorá nám neumožnila použiť finančné zdroje na nákup
nehnuteľnosti

Nízka alokácia finančných zdrojov na realizáciu projektu

Meškanie s implementáciou národného projektu DI – práca s komunitou, s
médiami, poradenstvo pre pracovníkov zariadenia pri príprave projektu
Externá podpora a zdroje, ktoré nám boli
pri príprave projektu nápomocné

Spolupráca s MsÚ ( podpora pri riešení hroziacej petície zo strany
susedov v jednom objekte, prenájom mestskej budovy za 1 Eur. na 25
rokov)

Dobrá spolupráca s projektantskou firmou

Ústretovosť na úradoch (Katastrálny úrad, Stavebný úrad a pod.)

Poradenstvo a podpora zo strany partnerov a dlhoročných
spolupracovníkov a podporovateľov myšlienky DI (Platforma za DI „Z
domova domov“)
Výstupy z projektu, alebo čo nás
budúcnosti čaká

Zníženie celoročných pobytových sociálnych služieb na 46

Zvýšenie SS poskytovaných ambulantnou formou na 21

Poskytovanie nových služieb: služby včasnej intervencie,
Rehabilitačného centra a Podpory samostatného bývania
Poskytovanie SS po realizácii projektu

SS budú poskytované v 6 malokapacitných objektoch

Ubytovanie klientov v 8 bytových jednotkách a 6 dvojposteľových
garsónkach

Prechod klientov, ktorí majú potenciál žiť nezávislejším spôsobom
života mimo inštitucionalizovaných služieb na služby podpory
samostatného bývania

Poskytovanie nových SS rodinám a klientom v komunite
(špecializované poradenstvo, včasná intervencia, Rehabilitačné
centrum)

Profesionalizácia SS
Ďakujem za pozornosť

similar documents