Oplæg af Finn Lyngholm Christensen

Report
Kan god AP-undervisning
rekruttere elever til sproglige studieretninger/sprog som valgfag?
ved Finn Lyngholm Christensen
Holstebro Gymnasium
Sproglige studieretninger og valghold i Stx 2005-13
Holstebro Gymnasium
Studieretning
En A Ty A
Bk B
05/06
7
06/07 07/08
-
12
08/09
7
09/10
-
En A Ty A
La B
10/11
11/12
12/13
nedlagt
7
-
?
En A Fr A
18
6
10
12
12
10
16
?
En A Sp A
31
28
28
25
18
29
24
?
La C
-
-
-
12
-
17
21
22
Ty A
-
-
-
-
7
7
17
-
Valgfag
Forløbsbeskrivelse B – almen sprogforståelse og latin
Uge 1: Introduktion og indledende screening
Alm. Sprog (1 modul)
Introduktion til kurset og indledende screening (helt uden hjælpemidler)
Uge 2-8: 1. del
Alm. Sprog (6 moduler)
Grammatik
Ordklasser: substantiver/adjektiver/verber/præpositioner/adverbier/pronominer
Ledanalyse: subjekt/verbal/prædikativ til subjekt/direkte objekt/prædikativ til
objekt/indirekte objekt/adverbialer
Verbets tider – aktiv og passiv
Andet
Læringsstrategier
Materiale: fx Sprogets veje ss. 35-44, 70-80 eller Fra ord til sætning ss. 15-21, 2530, begge med tilhørende øvelser
Latin (7 moduler)
Tekster vedr.
villa og familia
schola, ludus, liber, natura og cultura
politiske begreber (civis/populus/consul/imperium/res publica mv.)
amor og ratio
litteratur og retorik
Grammatik (morfologi og syntaks)
Ordklasser: substantiver/adjektiver/verber/præpositioner/adverbier/pronominer
substantivernes, adjektivernes og de vigtigste pronominers bøjning
verbet sum, verberne i præsens, imperfektum og futurum, aktiv og passiv
verbernes infinite former: infinitiv/præsens participium aktiv/perfektum participium passiv
Ledanalyse: subjekt/verbal/prædikativ til subjekt/direkte objekt/indirekte objekt/adverbialer
Kasusbegrebet
Andet
Kulturhistorisk kontekst og semantik
Sproghistorie
Poesi/prosa/skrift/tale – oversættelsesproblematik
Materiale: fx Semper Tiro
Uge 8-9: Midtvejsscreening
Alm. Sprog (2 moduler)
Midtvejsscreening (screeningen varer 60 minutter) Alle hjælpemidler tilladt, dvs.
Sprogets veje, Fra ord til sætning, latinkompendium og egne noter, herunder PC
uden net
Tilbagelevering af screening (tilbageleveringen af screeningen varer 45 minutter)
Opsamling/repetition
Uge 9-14: 2. del
Alm. sprog (5 moduler)
Helsætningsanalyse
Sociolingvistik
Træning, repetition og opsamling
Materiale: fx Sprogets Veje ss. 45-54, 115-127/Fra ord til sætning ss. 39-44
Latin (5 moduler)
Helsætningsanalyse
Græske låneord og det græske alfabet
Middelalderlatin (kirke/videnskab/litteratur mv.)
Latin i de moderne sprog
Træning og repetition
Uge 15-16: Afsluttende test og evaluering
Alm. Sprog (1 modul)
Afsluttende test
Latin (1 modul)
Evaluering og efterbehandling (herunder besvarelse af elektronisk evaluering)
Øvelsestyper
1. Oversæt følgende sætninger til latin og sæt de rigtige
endelser på:
en slave ser Cornelius –
serv__ Corneli__ vide__
Cornelius roser de flittige slaver - Corneli__ serv__ industri__
lauda__
I ser en stor gård - vill__ magn__ vide__
Du skriver et brev - litter__ scrib__
Marcus og Sextus hører Julia - Marc__ et Sext__ Juli__ audi___
Jeg har store gårde - vill__ magn__ habe__
De flittige slaver arbejder - serv__ industri__ labora__
Vi elsker familien - famili__ ama__
2. Omsæt følgende danske sætninger til passiv og oversæt dem til
latin med de rigtige endelser
• Marcus ser Sextus - Sext__ a Marc__ vide__
• Cornelius roser den flittige slave - serv__ industri__ a Corneli__ lauda___
• Romerne fører mange krige - mult__ bell__ a Roman__ ger__
• Marcus roser os - a Marc__ lauda___
Politiker
dræbt af
væltende
vindmølle
Væltende
vindmølle
dræber politiker
II. Ludus (pars secunda)
magister pueris de imperio Romano narrat:
olim Roma oppidum parvum erat. Romani solum circum
Romam colebant. multa oppida in Latio erant. saepe Romani
bellum cum oppidis vicinis gerebant. Romani semper ad
ultimum vincebant. primum Romani domini Latii erant, deinde
Italiae. Denique Romani paene totum mundum subigebant:
Hispaniam, Galliam, Britanniam, Daciam, Graeciam, Asiam,
Syriam, Aegyptum, Africam… multa bella gerebantur. Hodie
Roma domina mundi est. Roma semper domina mundi erit.
Roma semper mundo imperabit. mundus totus Romae
parebit.
Britannia
Gallia
Dacia
Hispania
Asia
Graecia
Syria
Africa
Aegyptus
Opgaver:
• find de landområder, som læreren nævner
• hvad hedder de enkelte landområder i dag?
• hvilket sprog tales der i det enkelte landområde i dag?
• find ved hjælp af sprogtræerne ud af hvorfra disse moderne sprog
stammer
(Under opsamlingen diskuterer vi, hvorfor fx engelsk er et germansk
sprog og ikke et romansk sprog, når romerne nu har været der)
VI. Graeci et Romani
Horatius poeta sic scribit:
”Graecia capta ferum victorem cepit et artes
intulit agresti Latio” (Hor Ep. II, 1, 156-157)
”Det erobrede Grækenland betvang sin vilde besejrer og gav kunsten og videnskaben
til det bondske Latium”
Vergilus poeta sic scribit:
”excudent alii spirantia mollius aera
(credo equidem), vivos ducent de marmore vultus,
orabunt causas melius, caelique meatus
describent radio et surgentia sidera dicent:
tu regere imperio populos, Romane, memento
(hae tibi sunt artes), paci imponere morem
parcere subjectis et debellare superbos” (Verg. Aen. VI, 847-853)
”Andre, med blødere hænder, får bronze og ler til at ånde
- det tror jeg gerne – og skaber portrætter i sten eller taler
bedre for retten end vi, beregner planeternes vandring
med deres passer og ved at fortælle om konstellationer:
dit kald, Romer, er det at lede og byde i verden
- husk det er din kunst – at pålægge folkene freden,
skåne enhver der bøjer sig for dig, og knuse den stejle”
Opgave
Læs følgende græske ord højt og skriv det rigtige danske ord ved
siden af:
Φιλοσοφία
Πολιτεία
Δημοκρατία
Φυσις
Νόμος
Οίκος
Ανθρωπος
Οικονομία
Λόγος
Γράφω
Find det rigtige danske ord: regering, fornuft, menneske, hus, natur,
beskriver, lov, økonomi, filosofi, demokrati
Disciplina sollerti fingitur ingenium
Denne sentens står skrevet på Metropolitanskolen i
København. Det er den skole, der er rammen om Hans
Scherfigs roman ”Det forsømte forår”. Scherfig ”oversætter”
sentensen således : ”Øretæver er godt for den åndelige
udvikling”, men hvad betyder den egentlig?
d. find ved hjælp af jeres fantasi afledninger af følgende ord
på dansk og engelsk :
vir/femina/servus/dominus/magnus/bonus/industrius
e. find ved hjælp af jeres fantasi afledninger af følgende
ord på dansk, engelsk og tysk:
villa/familia/video/voco/littera/scribo
Andre mindre seriøse pædagogiske indslag og indfald
c. repeter bøjningen af verbet sum ved at synge
følgende sang:
pollex, pollex!
Ubi es tu?
Hic,hic sum!
Salve, salve!
6. Digit’ omnes!
Ubi estis?
Hic sumus!
Salve, salve!
(I 2-5. strofe udskiftes pollex med hhv. index, medius,
medicinalis og minimus)
Verbernes personendelser:
Aktiv
1.p. sing. -o
2
-s
3
-t
1 p plur. -mus
2
-tis
3
-nt
”Talekor”
Passiv
-or
-ris
-tur
-mur
-mini
-ntur
Tendenser
i tiden
God ap-uv
Andre lærere/
studievejleder/
skolekultur
Anden god uv
Elev
Kammerater
Forældre

similar documents