Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige

Report
Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige
Henrik Snygg
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
[email protected]
Inledning
• Lite om SP och avdelningen Bygg och Mekanik
• Allmänt om typkontroll av ställningar i Sverige
– kravdokument
– typkontrollintyg (certifikat)
• Provning och beräkning
–
–
–
–
–
–
komponentprovning
fullskaleprov
verifiering av beräkningsmodell mot fullskaleprov
24 m modellen
resultat
andra tillämpningar
Om SP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SP-koncernen ägs
Dotterbolag
Anställda
Omsättning
Kunder
Forskarutbildade
Forskarstuderande
Examensarbeten
Lärare universitet/högskola
Professorer
till 100% RISE
8
1 100
1 200 MSEK
20 000
300
80
57
74
26
Avdelningen Bygg och Mekanik
• Drygt 60 medarbetare
• Verksamhet i Borås och Göteborg
• Exempel på områden
–
–
–
–
–
–
–
–
–
snabba förlopp (krockprov, fallprov , stöt …)
dynamiska förlopp (jordbävning, vibration …)
Finita Element beräkningar
mekanisk/komponent provning (temperatur, miljö …]
materialteknik (metaller, kompositer, polymerer, sten, betong … )
utmattning
statistik
risk, säkerhet, skyddsutrustning …
skadeutredningar
• Kunder inom nästan alla branscher med tyngdpunkt på: fordon, verkstad, bygg,
rör, säkerhet, medicinteknik och energi
Avdelningen Bygg och Mekanik
Statistiskt synsätt
Mekaniska Laster
Experimentell analys
Materialmekanik
Beräkningsanalys
Geometri &
Ytfinhet
Analys av livslängd och säkerhet
Typkontroll av ställningar i Sverige
• Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar
• SS-EN 12810-1 Byggnadsställningar – Prefabricerade fasadställningar – Del 1:
Specifikationer och produktkrav
• SS-EN 12810-2 Byggnadsställningar – Prefabricerade fasadställningar – Del 2:
Metoder för dimensionering
• SS-EN 12811-1 Byggnadsställningar – Del 1: Ställningar – Krav och utförande
• SS-EN 12811-2 Byggnadsställningar – Del 2: Ställningar – Information om material
• SS-EN 12811-3 Byggnadsställningar – Del 3: Ställningar – Belastningsprovning
• SPCR 064 Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner
Typkontrollintyg (certifikat)
• Alla gällande typkontrollintyg finns på SP:s hemsida www.sp.se
• Sorterade efter innehavare av certifikat
• Start
 Sök: Ställningar
 Temporära konstruktioner (ställningar, …)
 Ställningar (i vänsterkolumnen)
• Provnings- och beräkningsingenjörer utför provning, beräkning och
beräkningsgranskning (SP Bygg & Mekanik)
• Certifieringsingenjör genomför övergripande granskning och skriver ut
typkontrollintyg (SP Certifiering / Gunnar Söderlind)
Provning och beräkning - komponentprov
• Prova/utvärdera alla komponenter och knutpunkter
• Spira-balk koppling, utvärderas 5 riktningar
• Följande bestäms i provningen:
– glapp
– styvhet
– styrka
• Resultatet används som indata till beräkningsmodell
Fullskaleprov och efterföljande verifiering av beräkningsmodell
• Ungefär 8 m hög ställning, 3 fack
• Deformationer mäts, 12 punkter
• Last till brott i ställningen
• FE modellen (indata från komponentprov, ej
dimensionerande indata)
• Last till brott
• Resultat från FE-modellen verifieras mot
uppmätt last och deformation
24 m FE-modell
• 24 m hög, 5 fack bred
• 4 lastfall beräknas
• Dimensionerande värden från
komponentprovningarna och
beräkningar
• Första komponent som uppnår
dimensionerande värde ger
ställningen bärförmåga
• Lastklass
• Tillåten spirlast
Andra tillämpningar
• Utvärdera mer än lastklass och spirlast
– utvärdering av svagheter
– utvärdering av ändringar
– tilläggsberäkningar
• Andra tillämpningar
• Frågor?

similar documents