1 J

Report
RijkswaBtI
erBsLtIaOaTtHEBEoKuwdienst
Postbus 20000
3502 LA UTRECHT
Tel.: 030-285 87 78
[email protected]
N.V. N E D E R L A N D S C H E
SPOORWEGEN
LABORATORIUM
Onderzoek
gescheurde meerpalen.
•~1
)-l-'60.
Model Me 703
i
J
Z4530
.
.^ehocvt bij b r i e f van 27 NOV IOC I
. i de c r r o n d i aaeaentainger.ieu*
ir. he; a;-rondieseaent Maas
-an de Rrifea-sratera t a a t .
B e l 4 5 5 {]
.,,>;
- • uS&OKbt
\
.BIBLIOTHEEK
\
r*>uwdienst Rijkswaterstaat
O .
. Postbus 20.080
y
3502 L A Utrecht
ONDERZOEK
VAK QESCHEURDE MSEHPALEN- AAN
f
{
DE SLUIZEN T E S At'BEEK EN B E L F E L D .
J
BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT
NR. . . . Z ^ . f e D U
Ultimo
oktober
arrondissement
^
gericht
deel
bij
1962 werd d o o r
de H o o f d i n g e n i e u r "A" v a n h e t
Maas t e N i j m e g e n h e t v e r z o e k t o t de d i r e c t i e
of s t e l l e r
geven omtrent
dezes
zich
op de h o o g t e
kon s t e l l e n
een merkwaardige s c h e u r v o r m i n g
m e e r d e r e p a l e n v a n de m e e r s t o e l e n
t e Sarabeek
Bruggen
en een o o r -
welke
zich
reeds
en B e l f e l d had
voorgedaan.
Daarbij
1e.
werden o v e r g e l e g d :
de b e r e k e n i n g v a n de d u c d a l f c o n s t r u c t i e ;
' f
2e.
e e n D u i t s r a p p o r t a f k o m s t i g v a n de H u t t e n w e r k e i i h e i n h a u s e n
b e t r e f f e n d e h e t m a t e r i a a l - o n d e r z o e k van e e n g e s c h e u r d e
a l s m e d e e e n r a p p o r t o v e r de r e s u l t a t e n
a a n bovengenoeir.de
Er bleken z i c h
twee p a l e n p e r
paal,
van een d u i k e r - o n d e r z o e k
verricht.
r e e d s i n meerdere d u c d a l v e n b r e u k v e r s c h i j n s e l e n
t e hebben v o o r g e d a a n
aan
meerstoelen
, ;
en w e l m e e s t a l
raeerstoel,
slechts
b i j voorkeur
aan een, soas
ook wel
de b o v e n s t r o o m s e
paal,
1
echter
altijd
ligging
op
)
v a n de b r e u k ,
een p l a a t s
Bij
I
sprake
gelegen. Merkwaardig
n . l . op o n g e v e e r
waar de o p t r e d e n d e
6536 v a n de n a x i m a a l
ongeveer
f
aan k a n a a l z i j d e
optredende
was h i e r b i j
de
1 m b o v e n kanaalbodetn, dus
s p a n n i n g n o g tnaar s l e c h t s
b e d r a a g t . De m e e r s t o e l e n
circa
waren
5 t o t 8 j a r e n oud.
b e s t u d e r i n g van h e t "Hhcinhausen"
was v a n o n g e k a l m e e r d
Thomasstaal,
r a p p o r t b l e e k dat h i e r
terwijl
DVH s l a g p r o e v e n
( r o n d c k e r f s l a g p r o e v e n ) genomen op m a t e r i a a l a f k o m s t i g u i t de r u g
van
het p r o f i e l
slagcijfers
van
en i n de n a b i j h e i d
vertoonden
genoeiiide f e i t e n
raoeden,
dat
hier
v a n een s c h e u r
opvallend lage
en d a t n o g w e l b i j + 20° G e l c . A l s g e v o l g
bestond
v a n de b e g i n n e
a f aan reeds het v e r -
s p r a k e was v a n b r c u k a l s g e v o l g v a n verouderd-*"
materiaal.
-2-
Ddo
7 november 1962
en t e n B r o e k e
en B e l f e l d .
het
een
en cp
breuk
een
plaats
m e c h a n i s c h e weg
hier
het
i s n . l . dusdanig,
dwars op
de
n . l . t e doen met
vouwwerk p r o f i e l .
bladsijden
taat.
paar
Aangezien,
zoals
geen v e r k l a r i n g
nu
juist
de
wens g e u i t
over
Ddo
27
zelschap
was
van
onderzoek
het
paal-
i n de
, / i j hebben
poging,
d i e een
een
dan
negatief resulslechts
v o l g e n s de
opname van
JO-tal
een
eenvoudige
de b e r e k e n i n g i n h e t
de
aanvang het
vermoeden
v e r o u d e r i n g , z i j het, aat
voor
het
feit,
dat
optreden,
m e t a l l u r g u i t te nodigen
om
con-
nog
die veroudering
heeft s t e l l e r
zijn
oordeel
dezes
hier-
geven.
werd een
I r . Thomas van
tweede b e z o e k g e b r a c h t
het m e t a l l u r g i s t
in
ge-
l a b o r a t o r i u m van
de
S p o o r w e g e n . B i j d i e g e l e g e n h e i d werd een b i j d u i k e r -
gebroken
Van
deze p a a l z i j n
ter
onderzoek
bevonden bovenstrooms g e l e g e n
diverse
gedeelten naar
het
paal uitgetrokken.
laboratorium
N.S.
opgezonden.
eigenlijke
v e r k r e g e n na
schijnbaar
een
optreden.
van
paal optreden.
r e e d s van
van
g e v o n d e n was
november 1962
Nederlandse.:.
wacht
te z i j n
gezegd,
sprake
een
van
theoretisch
doorsnede
bewuste doorsnede
1 m b o v e n k a n a a l b o d e m moest
te w i l l e n
De
de
merk-
B e l a n g s t e l l e n d e n kunnen e v e n t u e e l h e t
krijgeno
dat h i e r
De
g a f de
g e v o n d e n . Een
t e r inzage
bestond
gunstige
e c h t e r het
langs dieper
van
z.g.n. i n d w a r s r i c h t i n g b u i g i n g s s t i j f
b l e e k de
zinloos.
te
secundaire buigspanningen
l a n g s a s van
ongunetiger
lijkt
ten aanzien
schepen,
en b e r e k e n i n g v o r d e r d e ,
r e k e n m e t h o d e wordt
cept
dat
een
berekend
procenten
rapport
zowel
maximale apanningen
faalde.
Z o a l s gezegd,
theorie
Exact
van
verschijnsel
te v e r k l a r e n ,
I r . Koopman
te v e r k l a r e n f e i t
waar g e e n z i n s
om
G
niet
heren
s l u i s c o m p l e x e n Sambeek
- dat
afreramen
d a t moment nog
po ing
deelplaten
de
de
gedaan i n de b e r e k e n i n g . B l e e f
waardige
profiel
het
van
aan
bleek duidelijk
- a l s van
aannamen z i j n
Een
bezoek gebracht
Hierbij
aanleggen
op
werd i n g e z e l s c h a p
oplossing
van
t r e k k e n van
het probleem
de,
naast
onbeachadigde,benedenstroorase
de
werd g e h d e l
gebroken
paal.
paal
onvergelegen
Deze v e r t o o n d e n . l . op j u i s t
een
1 m hoogte
boven
kanaalbodem
duidelijke
deuk
( k o u d v e r v o r m i n g ) . En hierraee was h e t
raadselachtige
feit
verklaard.
H i e r moge e e r s t
wordt
verstaan.
toegelicht
worden wat o n d e r v e r o u d e r i n g
Wordt e e n o n g e k a l m e e r d
v o l g e n s h e t T h o m a s - p r o c e d e , koud
een
tijdsduur
spontaan
teit
van
t . a . van schokken,
spanningen,
b r o s b i j de m i n s t e g e r i n g s t e
opgebrachte
gebeurt, ternauwernood
verder a a n z i e n l i j k
Doet
temperatuur
van
de t e m p e r a t u u r
goed
tijdsbestek
het s t a a l breekt
verschil
verouderd m a t e r i a a l .
trek-
De b r o s h e i d
v a n de t e m p e r a t u u r .
s l a g p r o e v e n b i j s t e e d s dalende
b i j het experiment,
( z i e de l i n k e r k r o m m e
materiaal).
i s dat b i j
i n gedrag t e bespeu-
en t e k e n t men de waargenomen s l a g a r b e i d
overgangskromme
zeer
d a t w i l zeggen dus
z o a l s b i j de s t a t i 3 c h e
toe b i j daling
men v e r s c h i l l e n d e
ductili-
schok. Het merkwaardige
enig
na
maanden, g e h e e l
D i t w i l zeggen,
spanningen,
i s t e n a a n z i e n van n i e t
nee^t
dan o n t s t a a t
d i e i n een z e e r k o r t
van 0 t o t hun maximum s t i j g e n .
ren
vervaardigd
e e n v e r o u d e r i n g i . e . s t e r k e afname v a n de
optredende
proef
vervormd,
van e n i g e weken t o t m e e r d e r e
van het m a t e r i a a l
langzaam
staal,
dan v i n d t
op a l s f u n c t i e
a e n de
d i e gemiddeld
geldt
z.g.n.
voor een
Raakt
het m a t e r i a a l verouderd
rechts
dan s c h u i f t
op. S e n goed m a t e r i a a l g e e f t
de kromme
een r e l a t i e f
naar
geringe
v e r s c h u i v i n g n a a r r e c h t s . Een s t e r k e v e r s c h u i v i n g n a a r
duidt
Het
op s t e r k e v e r o u d e r i n g s g e v o e l i g h e i d
proces
van n a t u u r l i j k e
door m i d d e l
matige
veroudering
van een v e r k o r t precede,
rechts
van h e t m a t e r i a a l .
kan i n h e t l a b o r a t o r i u m
nagebootst
worden
(kunst-
veroudering)„
De l i g g i n g
v a n de krommen z i j n
behalve
ook
n o g a f h e n k e l i j k v a n de t o e g e p a s t e
Bij
de DVM p r o e v e n worden r o n d k e r v e n
v a n de t e m p e r a t u u r
k e r f i n de
toegepast.
slagstaafjes.
Daarnaast
kent
men de z . g . n . C h a r p y V k e r f , d i e men k a n r e k e n e n t o t de z.g.n.
spitskerven.
Uit
(zie
het U.S.
b i z . 4)
rapport
kan geextraheerd
worden:
Cvergangstemporatuur Charpy V
M
DVM n i e t
"
DVM
verouderd
- k0° C j
verouderd
De o p s c h u i v i n g i s z e e r
Cpmerkelijk
+ 4 0 ° C;
i s verder
+ 60° C.
hoog n . l . 100° C v o o r
de s t e r k e a f v a l
de DVM
proef.
v a n de o v e r g a n g s -
krommen ( z i e b i j l a g e 1 ) .
Uit
bijlage
2 valt
op t e maken d a t i n de l i n k e r h o e k v a n
het
profiel,
dus v l a k b i j de gekromde o v e r g a n g v a n r u g i n f l e n s
bij
+ § 0 _ _ C de l i n k e r - o n d e r p r o e f s t a a f en s l a g a r b e i d 0 h a d .
=
I n de hoek z a l de s c h e u r
fig.
vrijwel
zeker
begonnen
Door e e n b e p a a l d
type
k a n dus a l s v o l g t g e r e c o n t r u e e r d
b i j h e t a a n l e g g e n op o n g e v e e r
gen,
met a n d e r e woorden dus k o u d v e r v o r a i n g e n
Aangezien hot w a t e r p e i l b i j
i s niet
voel v a r i a t i e
ontstaan.
doen o n t s t a a n .
snel
aanstijgende
na v e r l o o p
een n a t u u r l i j k e
van m e e r d e r e
veroudering
doen
i n de koude j a a r g e t i j d e n hebben de a a n -
van h e t V
Beide
veroorzaakt.
Sambeek en B e l f e l d t a m e l i j k c o n s t a n t
a l s m e d e de s c h o k a c h t i g e
de a f r o n d i n g o n
ingesla-
i n de h o o g t e - l i g g i n g van h e t b o t s i n g s -
jaren)
iaarschijnlijk
l e g botsingen,
in
1 m h o o g t e , deuken
g e w o e s t . De k o u d v e r v o r m i n g h e e f t
maanden ( c . q . e n i g e
worden:
s c h i p , v e r n o e d e l i j k met v e r s t e r :te k i n
zijn
punt
( z i e ook
3 b i z . 3).
De s c h e u r v o r n i n g
is,
zijn
afremmingsmanipulaties,
/ profiel
de e e r s t e
b e l a s t i n g s t y p e n doen i n "de
trekepanningen
ontstaan.
scheuren
hoekafrondingen,
-5-
Een
kleine
profiel
in
ont; t a a n
a l s scherpe
aangetoond
kerven
scheur
dat p a s
aanwezig
snel
kerf,
zijnde,
en
v e r v o l g e n s i n het
de C h a r p y V p r o e v e n
b o v e n + 40° C.
i s . De
werkt
ductiliteit
tegen
verdere scheurvorming
tempo v e r d e r v o l t r o k k e n o
mag
heeft zich
dus
duidelijk
zijn
dus
het
een
z i n l o o s b e g r i p i s geworden. D u i J e l i j k
i s immers bewezen,
dat
de
optreden
doorsneden
verouderd
spanningen"
scherpe
dat
niet
b e g r i p "optredende
Het
hebben
waar de max.
zijn,
het
wel
i n verouderd m a t e r i a a l
spanningen
gehouden
en
die
hebben.
Conclusie:
ao
G e z i e n het
d o e l van
m a t e r i a a l wel
b.
Door de
op
zijn,
ducdalven
bereid
die
welke
i s het
het
a l door
Alhoewel
juist
de
nog
van
gewenst
het
Daarom i s de
d.
van
stalen
een
het
de
52,
staalsoort
minder
snel
minder
toch zeer a a n b e v e l i n g
te
verraijden.
te
z e k e r geen
Hoofdingenieur
kijkswaterstaat
"A"
i n de
hard
noernen.
m e e r p a a l c o n s t r u c t i e , m i t s aan
v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n , b e s t a a t dan
ct-
een
f e n d e r - c o n s t r u c t i e met
bijzondere belang
De
in
geeft.
b i j deze s t a a l s o o r t
t o e p a s s i n g van
kussens
T e g e n een
ook
staal
g e k a l n e e r d Qmc
h e t bovengenoernde m a t e r i a a l b e d u i d e n d
koudvervorming
rubber
wordt
vloeigrens,
verouderingsgevoelig i s , verdient
om
allerbeste
procede,
gelegen
dynamische
uitgesproken schokachtige
Aanbevolen
t o t koudvervormingen
het
noernen;
S'iemens-Martin
hoger
i s de k e u z e van
aangrijpende sterk
daarbij
te verwerken.
aanleiding
c.
zeer ongelukkig te
volgens
ook
constructie,
de m e e r s t o e l e n
belastingen,
aard
de
van
bovengenoernde
bezAvaar.
de
directie
Bruggen,
>•'•• • iOTfiEEK
Bouwdienst Rijksv.aterstaaf
.
L a b o r a t o r i u m v a n de
N e d e r l a n d s c h e Spoorwegen.Bijlagen;
5.
BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT
Aan;
Postbus 20.000
3502 L A
Rijkswaterstaat,
D i r e c t i e Bruggen,
Lange Lombardstrae.t
D_S
N
H A A
G.
t . a . I r . v.d.
EL
Utrecht
40,
NR. . . . Z . H ^ c ? . ^ D A
Ondsrwerp: Meerpalen s l u i z e n
Maas.
U t r e c h t , 18 f e b r u a r i
1963
Van de D i e n s t k r i n g Roermond i o n t v i n g i k 3 s t u k k e n van een
m e e r p a a l , a f k o m s t i g van de s l u i z e n i n de Maas.
De s t u k k e n waren gemerkt I , I I en I I I r e s p e c t i e v e l i j k
a f k o m s t i g u i t de kop, h e t midden en de o n d e r k a n t v a n de p a a l .
B o v e n d i e n waren de d r i e d e l e n aan de v o o r z i j d e ( a a n v a a r k a n t )
v o o r z i e n van een n a a r boven v/ijzende p i j l .
1.
Macro-onderzoek.
Van de d r i e toegezonden d e l e n was h e t deel. gemerkt I I ,
i n s t e r k e mate b e s c h a d i g d .
Ca.50 cm v a n a f de b o v e n z i j d e van d i t g e d e e l t e bevond z i c h
een s c h e u r , d i e een g r o o t g e d e e l t e van cie omtrek van de p a a l
omvatte ( z i e f i g . 1 ) .
D i t g e d e e l t e bedroeg
ca.60fo van de t o t a l e
omtrek v a n de p a a l .
(Een deel. v a n de s c h e u r
i s z i c h t b a a r op f o t o 1 ) .
o o
rr- MD:
T_ • i T_
, _ ,,
^
JscheurDe b e i d e b r e u k v l a k k e n
7 U „+i
vfarcn door h e t o v e r e l k a a r
g l i j d e n dermate b e s c h a d i g d ^
d a t een j u i s t e v a s t s t e l l i n g van het uitgangspunt
•voorzijde
fig.1
v a n de s c h e u r n i e t meer
m o g e l i j k was.
Het b r e u k v l a k g a f e n i g e a a n w i j z i n g , dat de s c h e u r was
u i t g e g a a n van e'en d e r a f r o n d i n g e n van de a a n v a a r k a n t .
V o o r t s v e r t o o n d e de .,aanvaarkant. van de p a a l een a a n t a l
deuken, z i e f o t o 1.
Ongeveer 4-0 cm boven cn 40 cm onder de g r o t e s c h e u r
bevonden z i c h nog 2 s c h e u r e n . c a . 10 cm l a n g en e l k t e r
p l a a t s e van een k l e i n e deuk ( z i e f o t o ' s 2, 3 en 4 ) .
Doze s c h e u r e n bevonden z i c h eveneens aan de v o o r z i j d e v a n
de p a a l .
Door een m a c r o - e t s i n g werden v l o c i l i j n e n z i c h t b a a r o v e r de
g e h e l e doorsnede v„n h e t p r o f i e l . D i t d u i d t op k o u d v e r v o r m i n g
van h e t m a t e r i a a l .
Een z w a v e l a f d r u k v e r t o o n d e een s t e r k e z w a v e l c o n c e n t r a t i e
i n de k e r n van h e t m a t e r i a a l .
a v t
- 2 2.* M i c r o - o j i d e r z o e l u _
Het m a t e r i a a l i s f e r r i e t i s c h met e e n f e r r i e t k o r r e l g r o o t t e 6 v o l g e n s ASTM.
De aanwezige ko»l.stof komt v o o r i n de vorm v a n r a n d ccmontict.
3. Chemische
Koolstof
Mangaan
Silicium
Tosfor
Zwavel
Stikstof
analyse.
*sk
0,05 fo
0,31 "
geen
0,061 fo
0,034 "
0,020
ill CT^
c
^ © - »,r«
S> Jr» trvc
11
o <f
-
•s
°1
4. Mechanisoh onderzoek.
^/
s
De t r e k - en b u i g p r o e f s t a v e n werden u i t h e t b o v e n s t e
gedeelte v a n s t u k I I genomen, a a n de v o o r z i j d e v a n de p a a l .
Het m a t e r i a a l werd i n l a n g s - en d w a r s r i c h t i n g b e p r o e f d ,
zie fig.2.
L
itlt
De k e r f s l a g s t a v ^ n
werden a l l e i n l a n g s r i c h t i n g genomen. De p l a a t s
van de p r o e f s t a v e n i s
aangegeven onder 4.3.
ni
1
- —
fig. 2
4.1 Tr[gkpr o e vg n.
Langsrichting
Treksttrkts
i n kg/mm 45,Bovenste v l o e i g r e n s
"
"
32,8
21 ,2
Rek ( L = 5,65 VT)
i n <f°
2
Dwars-
Eisen;
rich-
V 1035 DIN
ting
37 - 45
22
. 24
25
25
43,31 ,2
21 ,4
4*uJf~
- 3 4_._2 B u i g p r o e v e n .
B u i g h o e k i n ° met
b u i g k e r n B = -ga
Langs-
Dwars—
rieh-
rich-
ting
ting
Eisen voor
langsrichting
V 1035
DIN
D = a
55
180
180
170
st B i j ca.180 o n t s t o n d e n e n k e l e k l e i n e
170
scheurtjes.
4__._3_ Ke r f s i a gpr o e ve n.
U i t een l a a g b e l a s t g e d e e l t e v a n de p a a l ( s t u k I I I )
werden k e r f s l a g s t a v e n genomen t e r "bepaling v a n ;
a)
de Charpy-V o v e r g a n g s t e m p e r a t u u r v o o r een k e r f s l a g waarde v a n 3 j 5 kgm/cm ;
de DVMP o v e r g a n g s t e m p e r a t u u r v o o r e e n k e r f s l a g w a a r d e
v a n 8 kgm/cm^ i n de t o e s t a n d a l s ontvangen;
de DVMP o v e r g a n g s t e m p e r a t u u r v o o r c o n k e r f s l a g w a a r d e
v a n 8 kgm/cm i n v e r o u d e r d e t o e s t a n d (10 $ k o u d d e f o r m a t i e door d r u k , g e v o l g d door -£-h g l o e i e n op
250°C).
2
"b)
c)
2
De p l a a t s v a n de p r o e f s t a v e n i s aangegeven i n f±g.3>
aanvaarkant
p l a a t s v a n do
kerfslagstaven.
fig. 3
De r e s u l t a t e n v a n de k e r fs l a g p r o e v e n z i j n weergegeven
i n de g r a f i e ken v a n " b i j l a g e 1 .
„ 4 In o n d e r s t a a n d e t a b e l z i j n de r e s p e c t i e v e l i j k e
ove rga ng ste mp e r a t ure n wee r gege ve n.
Charpy-V 3,5 kgm/cm^
Ove rga ngstomp e r a t u u r
+ 40 °C
DVMF - 8
kgm/cm
2
In verouderde
Als
ontvangen t o e s t a n d
- 40°C
+ 60°C
Door v e r o u d e r i n g wordt de o v e r g a n g s t e m p e r a t u u r v a n
het m a t e r i a a l dus - v o o r de gekozen omstandigheden met 100° v e r h o o g d .
V o o r b e e l d e n v a n t a a i g e b r o k e n DVMF-staven ( s t e r k e
v e r v o r m i n g ) en v a n b r o s g e b r o k e n s t a v e n ( v r i j w e l . geen
• v e r v o r m i n g ) z i j n weergegeven op de f o t o ' s 5 en 6.
De t a a i g e b r o k e n s t a v e n werden b e p r o e f d b i j + .65 C;
de b r o s gebroken s t a v e n b i j + 50°C ( z i e b i j l a g e 1,
DVMF i n v e r o u d e r d e t o e s t a n d ) .
Teneinde v a s t t e s t e l l e n , i n h o e v e r r e h e t m a t e r i a a l
i n de omgeving v a n de s c h e u r i s v e r o u d e r d , werden k e r f s l a g p r o e v e n u i t g e v o e r d met D V M P — p r o e f s t a v e n , uitgenomen
a l s aangegeven op b i j l a g e 2.
Voor de r e s u l t a t e n v a n deze k e r f s l a g p r o e v e n z i e de
g r a f i e k op b i j l a g e 2.
H i e r u i t b l i j k t , d a t i n de omgeving v a n de s c h e u r h e t
m a t e r i a a l , hoowel. s l e c h t s i n g e r i n g e mate v e r v o r m d , r e e d s
z o d a n i g i s v e r o u d e r d , d a t de DVMP o v e r g a n g s t e m p e r a t u u r
met 50 C i s v e r h o o g d .
5* 0 n o 1 usics_._
0
1 .. H e t m a t e r i a a l . i s een o n r u s t i g I h o m a s - s t a a l v a n s l e c h t e
~ k w a l i t e i t (hoog N - g e h a l t e , o n g u n s t i g e s t r u c t u u r ) - .
2. Het m a t e r i a a l h e e f t een hoge o v e r g a n g s t e m p e r a t u u r
(40° Charpy-V) en dus een g e r i n g e w e e r s t a n d t e g e n b r o s
b r c k e n . H i e r b i j moet worden opgemerkt, d a t a a n d e r g e l i j k
m a t e r i a a l geen e i s e n worden g e s t e l d t e n a a n z i e n v a n de
weerstand tegen brosse brcuk.
3. Het m a t e r i a a l i s s t e r k v c r o u d e r i n g s g e v o e l i g .
I n de omgeving v a n de b r e u k i s door een b e t r e k k e l i j k
k l e i n e v e r v o r m i n g r e e d s een b e l a n g r i j k e v e r h o g i n g van de
o v e r g a n g s t e m p e r a t u u r o n t s t a a n , met andere woorden h e t
m a t e r i a a l i s door deze k l e i n e v e r v o r m i n g b e l a n g r i j k
b r o s s e r geworden.
- 5 S^TJS^J^iiL^ ( v e r v o l g ) .
4. Hot onder 3 genoemde v e r s c h i j n s e l moet a l s o o r z a a k v a n
de b r e u k worden aangemerkt. Door a a n r a k i n g met de schepen
i s h e t m a t e r i a a l v e r v o r m d , waardoor h e t m a t e r i a a l nog
b r o s s e r i s geworden dan h e t a l was en s c h e u r e n z i j n
ontstaan.
De b e i d e k l e i n e s c h e u r e n t e r p l a a t s e v a n de ( k l e i n e )
deuken b e v e s t i g e n d i t .
Opmerking: Het r a p p o r t v a n HUttenwork Rheinhausen zend i k u
h i e r b i j terug.

similar documents