Pieter Wynant

Report
Verstoring van de
elektriciteitsbevoorrading
Pieter Wynant
Projectbeheerder
Crisiscentrum
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Wettelijk kader
Beheer van incidenten binnen de elektriciteitsmarkt =
verantwoordelijkheid van de ministers voor Energie en Economie
Beschrijft de wijze waarop de elektriciteitssector incidenten dient te
beheren, met een onderscheid tussen:
•
Plotse incidenten  Bescherming tegen plotse fenomenen
•
Voorspelbaar/ aangekondigd  Bescherming tegen schaarste
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Wettelijk kader
Sluiting Doel 3, Tihange 2, Doel 4 : aangekondigde stress inzake het
evenwicht tussen vraag en aanbod = risico op schaarste
Maatregelen voor het bewaren van het evenwicht kunnen zich opdringen,
MB 2005 bepaalt volgende maatregelen in escalerende volgorde
 vraagbeperkende maatregelen (sensibiliseren)
 verbod om elektriciteit te gebruiken voor bepaalde doeleinden
 onderbreken van afnames via activatie van het afschakelplan
Netbeheerder stelt maatregelen voor; de Minister beslist.
(MB 3 juni 2005; art 312, §4,1 TR)
De Minister licht het publiek in via media.
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Organisatie van het beheer
•
Elektriciteitsschaarste, een zuiver energetisch risico?
Activatie van het afschakelplan:
► zones over het hele Belgische grondgebied onderbroken van de
elektriciteitsbevoorrading.
► elektriciteit vormt voor veel diensten en sectoren een noodzakelijke voorwaarde
voor hun functioneren.
Een verstoring van de elektriciteitsbevoorrading = een verstoring
van het socio-economisch leven.
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Organisatie van het beheer
•
2 procedures voor 2 fasen in het beheer van een
elektriciteitsschaarste
1. Procedure bij schaarste: voor de organisatie van het energiebeleid in geval
van detectie van een schaarsterisico
(coördinatie door de staatssecretaris)
2. Procedure voor de federale fase van het crisisbeheer: voor het handhaven
van de openbare orde, de civiele veiligheid en de volksgezondheid in
geval van een afschakeling
(coördinatie door minister Binnenlandse Zaken)
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Verdeling van de verantwoordelijkheden
1.
Procedure bij schaarste
D-7 : Detectie
ELIA detecteert een dreiging tot schaarste mogelijks ten vroegste
rond DAG – 7
Notificatie
Distributienet
beheerders
ELIA notificeert
Staatssecretaris voor
Energie
Minister van Economie
Minister van BZ
Directeur-generaal
AD Energie
Directeur-generaal
Crisiscentrum
Nationaal Crisiscentrum
(Minister van Binnenlandse
Zaken)
Notificatie Elia ►Crisiscentrum verspreidt info naar crisispartners (minister van
Binnenlandse Zaken, minister-presidenten van de gewesten, gouverneurs, disciplines op
federaal niveau, andere betrokken ministers en de Belgische regulator voor de postdiensten
en telecommunicatie (BIPT)).
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Verdeling van de verantwoordelijkheden
1.
Procedure bij schaarste
D-6: Voorbereiding crisisoverleg: infovergadering Elia, Departementale
crisiscel van FOD Economie, Consultatie met de gewestelijke ministers van
Energie en Economie, Informatie- en evaluatiecel
CRISISOVERLEG
Minister van Energie
Eerste Minister
Minister voor Economie
Elia
Minister van
Binnenlandse Zaken
Directeur-generaals AD
Energie en Nationaal
Crisiscentrum
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Verdeling van de verantwoordelijkheden
1.
Procedure bij schaarste
D-5 →D- 1: COORDINATIE VAN DE MAATREGELEN EN INFORMEREN VAN DE
BEVOLKING
ELIA
Minister van Energie en de
minister voor Economie
Minister van Binnenlandse
Zaken
Technische maatregelen
inzake elektriciteitsbeheer
Maatregelen die betrekking
hebben op beperking van
verbruik
Maatregelen gericht op
garanderen van individuele
en collectieve veiligheid
D-1: Notificatie Schaarste of niet ► Crisiscentrum verspreidt info naar
crisispartners (zie hoger)
Indien afschakeling daadwerkelijk noodzakelijk activatie van de federale
fase van het crisisbeheer
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Verdeling van de verantwoordelijkheden
2.
Crisisbeheer vanuit een federale fase
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Verdeling van de verantwoordelijkheden
• Evalueert de situatie
• Adviseert de beheerscel
Evaluatiecel
1. Analyse en opvolging van de elektriciteitsbevoorrading en haar problemen
2. Analyse, opvolging en beheer v/d middelen en infrastructuur voor crisisbeheer
3. voorbereiding, coördinatie en opvolging van de maatregelen met federale
middelen en diensten
• Neemt de nodige maatregelen volgens de ernst van de situatie
• Bepaalt de prioriteiten inzake inzet van de middelen
• Valideert de communicatiestrategie
Beleidscel
• Ministers betrokken bij het beheer van de gebeurtenis (IBZ, Economie,
Energie en gewesten)
• Voorzitterschap van de minister van Binnenlandse Zaken
• Verspreidt de beslissingen van de beheerscel
• Bepaalt een communicatiestrategie, contact met de media, coördinatie van
de informatie, …
Informatiecel
• Belast met de coördinatie van de communicatie van de betrokken
departementen
• Woordvoerder aangeduid door de beheerscel
• communicatoren van de meest betrokken instellingen
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Organisatie van het beheer
Crisisbeheer en noodplanning, een piramidale organisatie
…
FOD Justitie
FOD Mobiliteit
Gewesten
Spoorbeleid
FOD Economie
FOD IBZ
DG Energie
VMM
NMBS
Drinkwatersector
…
electriciteitssector
Elia
Infrabel
Gouverneurs
…
burgemeesters
…
Communicatie – 3 communicatiefasen
www.winterklaar.be
Bewustmakingsinformatie
26.09.2014
Informatie voor
risicopreventie
Crisiscommunicatie
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Harmonisatie van het socio-economisch beleid binnen uw domein
Crisisbeheer vanuit een federale fase
Crisisbeheer vanuit de federale fase coördineert beleid reactief gericht
op handhaven OO, CV en Volksgezondheid tijdens de afschakeling.
In het federaal crisisbeleid worden maatregelen voorzien zoals:
-Het verzekeren van de toegang tot de 100/101/112-centrales;
-Het organiseren van een verhoogde patrouillering door de politie;
-Het organiseren van een goede informatiedoorstroming tussen de crisisactoren
inzake de problemen op het terrein;
-...
13
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Harmonisatie van het socio-economisch beleid binnen uw domein
Anticiperen, een collectieve verantwoordelijkheid
Afschakeling = grote geografische zones en algemene socioeconomische impact
Noodzaak tot een grote autonomie en pro-activiteit inzake
noodplanning, BCP en crisisbeheer op lokaal niveau, binnen elke
administratie en binnen elke socio-economische sector.
Schaarstesituatie is geen plots incident, maar een lang op voorhand
voorziene situatie.
Anticiperen is mogelijk!
14
Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading
Anticiperen om beter te beheren
Antciperen een collectieve verantwoordelijkheid
•
Wat zal de impact zijn op het functioneren van uw sector en/of uw
bedrijf?
•
Is uw sector of uw bedrijf gesensibiliseerd over het risico en de
mogelijke impact op haar werking?
•
Welke acties worden momenteel binnen uw sector en binnen uw bedrijf
ondernomen gericht op het zo goed als mogelijk handhaven van de
bedrijfscontinutiët en dienstverlening in geval van afschakeling?
(preventief beleid)
•
In geval van afschakeling, welk beleid zal binnen uw sector en uw
bedrijf gehanteerd worden (ten aanzien van personeel, dienstverlening,
productie,…)? Welke zijn de concrete maatregelen en hoe gaan deze
geïmplementeerd worden? (reactief beleid)
Anticiperen om beter te beheren
Pieter WYNANT
T 02 506 48 83
F 02 506 47 09
[email protected]
Laura DELBAR
T 02 506 48 95
F 02 506 47 09
[email protected]
20.11.2013

similar documents