Prijslijst - Naardereiland

Report
W
ffi
Naardereilancl
Prijslijst
Kavel
nr. Wonínglype
d.d. t3-6-20t4
Kavel opp.
Kovel opp.
grond
wole¡
ín m2
in m2
Kovel
opp.
Verkoopsorn
Bìjzonderheden
lotqol
în
m2
vrij
op noom
oonlegp/oofs bool
I
F1
637 m2
99 m2
736 m2
€
817.500
4,5
x l5 m.
WEWest
2
CI
579 m2
103 m2
682m2
€
678.000
4,5
x l5 m.
VVE West
3
DI
584 m2
83 m2
667 m2
€
732.500
4,5
x l5 m.
VVE West
4
Es
517 m2
46 m2
5ó3 m2
€
73r.000
4,5
x l5 m.
VVE West
7?2.000
4,5
x l5 m.
VVE West
731.000
3,5
x l0 m.
WE Zuid
VVE Zuid
5
Fls
539 m2
4ó m2
585 m2
6
Gls
592 m2
54 m2
646 m2
€
€
7
DI
691 m2
49 m2
74O m2
€
7?2.OOO
3,5 x l0 m.
8
Es
ó78 m2
37 m2
715 m2
€
827.500
3,5 x I0 m.
VVE Zuîd
9
Fls
808 m2
10 m2
818 m2
€
95ó.000
3,5
x l0 m.
VVE Zuîd
t0
H
Il,80 m2
3m2
I183
4,5
x l5 m.
VVF West
E
6ó3 m2
óó3 m2
€
€
r.295.000
lt
875.000
3,5
x l0 m.
VVE Zuíd
12
Cs
652 m2
652m2
€
749.000
3.5
x l0 m.
WE Zuîd
l3
B-l
424 m2
424 m2
3,5
x l0 m.
WE Zuid
B-r
420 m2
42O m2
€
€
649.000
14
647.500
3,5
x l0 m.
WE Zuid
x l0 m.
VVE Zuid
m2
t5
D5
551 m2
551 m2
€
749.000
3,5
16
HI
750 m2
33ó m2
1086 m2
€
975.000
op de kovel
17
FI
718 m2
329 m2
1O47 m2
op de kovel
Hls
8ó5 m2
276 m2
ll4l
€
€
925.000
l8
r.028.000
op de kovel
19
Gls
648 m2
99 m2
747 m2
€
798.500
op de kovel
m2
20
D
502 m2
92 m2
594 m2
op de kove/
Hls
1245 m2
75 m2
1320 m2
€
€
725.000
21
1.095.000
op de kovel
22
Es
594 m2
594 m2
€
712.500
4,5
23
24
Fìs
ó08 m2
608 m2
€
783.000
4,5 x l5 m.
VVE Wesl
A-l
419 m2
419 m2
544.500
3,5 x l0 m.
VVE Wesl
25
A-r
418 m2
418 m2
€
€
544.500
3,5 x l0 m.
VVE Wesf
26
Cls
582 m2
582m2
€
ó35.000
3,5
x l0 m.
VVE West
x l5 m.
VVE West
27
DI
513 m2
513 m2
€
ó53.000
3,5
CI
487 m2
487 m2
€
6t2.000
3,5
x l0 m.
x l0 m.
VVE West
28
29
B-l
382 m2
382m2
569.500
3,5
x I0 m.
WEWest
30
B-r
434 m2
4{m2
€
€
579.500
3,5
x l0 m.
WEWest
3r
F]
ó19 m2
ó19 m2
€
787.sOO
3,5 x l0 m.
WEWesl
32
A-l
384 m2
384 m2
3,5 x l0 m.
VVE West
A-r
381 m2
381 m2
€
€
543.500
33
53ó.500
3,5 x l0 m.
WEWesl
€
749.000
3,5 x l0 m.
VVE West
€
€
7r 9.000
3,5
x l0 m.
VVE Wesl
57?.500
3,5 x l0 m.
VVE West
VVE West
34
Es
ó74 m2
674 m2
35
G
589 m2
589 m2
36
B-l
357 m2
357 m2
37
B-r
352 m2
352 m2
3,5
x l0 m.
VVE West
A-l
331 m2
331 m2
€
€
587.000
38
538.000
3,5
x l0 m.
WEWest
A-r
331 m2
331 m2
€
545.000
3,5 x l0 m.
VVE West
39
ffi
Prijslijst
Kovel
nr. Wonínglype
40
Fls
41
42
d.d. t3-6-20t4
Kovel opp.
grond
Kavel opp.
în m2
tn m2
woter
Kovelopp.
Verkoopsom
BÍjzonderheden
Iotoal
in
m2
vrij
op noom
oonlegplools boof
786.000
3.5
x l0 m.
VVE West
ó15 m2
709.000
3,5
x l0 m.
VVE West
371 m2
s34.000
3,5
x l0 m.
WEWest
534.000
3,5 x l0 m.
WEWesl
544 m2
544 m2
Gls
6l,5 m2
A-l
371 m2
43
A-r
391 m2
391 m2
44
45
B-l
412 m2
412m2
578.000
3,5 x l0 m.
VVE West
B-r
417 m2
417 m2
573.000
3,5 x l0 m.
VVE West
De genoemde pr'rjzen V.O.N. zijn inclusief:
* de BTW von 217", wetlelijke wijzígingen in het btwJorief worden oon u doorberekend
* de grondkoslen
* de bouwkosten
* een oonlegploots voor een bool
* gemeentelijke legeskosten
* ontwerp- en odviseurskosten
* mokeloorscourtoge
* notoris- en kodosterkosten voor oonkoop von de woning
* oonsluilkoslen von gos, woter, elektro, riolering en CAI
* kosten von Goronliecerificoot (Woningborg of SWK)
* kosten loetsing Polilie Keurmerk Veilig Wonen
De genoemde prijzen zijn exclusief:
* koslen voor eventuele finonciering,
* rentekosten over de grond, l4 dogen no in vervulling goon von de opschortende
voorwoorden tol dolum von lronsport von 8% op joorbosis,
* oonsluilkoslen voor lelefoon,
* notoriskosten voor de hypotheekokle.
Noof:
De verkopende partíj behovdt het recht om een woningtype op een kovel te muferen naar een ander
woningtype, o/s uif hef verkoopresulfool m ocht blí¡ken dot hîewoor oonleiding
Bij kovel I tlm l0 behoorl noosf de kove/ ook een slrook woter b{ hef perceel.
Deze sfrook
is
is.
hef gevo/g von de besfoonde kodosfro/e grenzen.
Op íedere kovel dient door de koper een opsleþ/ools voor lwee oulo's le worden gereoliseerd
welke geldt ols verplichfing voor het reolíseren ven de geldende porkeernorm.
Doornoosf
is
op iekening.
openbaor porkeren mogelijk op de iibaon en op de aongegeven porkeervokken

similar documents