Sociální poradenství

Report
Sociální poradenství a poradenství pro uživatele sociálních
služeb (1)
Definice, vývoj, specifika, úrovně, odborné a kvalifikační
požadavky, institucionalizace a obsahové zaměření v
poskytování sociálního poradenství
Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., 2014
Sociální poradenství
poradenství pro uživatele sociálních služeb
V historii výchova anticipovala vznik poradenské,
zpočátku nespecifické činnosti (tam kde je výchova je i
vedení, kde je nedostatek zkušeností tam je zapotřebí
rada)
Poradenství (taktéž sociální práce) jsou pomocí
člověku v nouzi. Sociální fungování
V historii lze identifikovat několik úrovní poradenské
činnosti: od počátečných rad v interpersonální
komunikaci jež probíhají jako výměna informací,
zkušeností a názorů až po samostatnou
specializovanou a profesionální činnost v konkrétních
institucích, pro různorodé cílové skupiny klientů.
Základní fenomén lidské interakce, podpora,
pomoc, provázení, mobilizace, angažovanost
V historické genezi a logické struktuře 4 úrovně
Rada jako interindividuální komunikace člověka s
člověkem, jednotlivcem nebo skupinou
Poradenská činnost jako role ve společenství
Poradenská činnost jako aspekt a funkce rozvinutých
moderních profesí
Poradenství jako samostatná, specializovaná a
profesionální činnost
Klasifikace charakteristik poradenství
Interdisciplinární a komplexní charakter
Multisférový a multikonzumní charakter
Profesionální charakter
Institucionalizovaný charakter
Procesuální, biodromální charakter
Edukačně – formativní charakter (konkrétní pomoc i
osobnostní rozvoj)
Personální charakter – cílem poradenství je člověk
jako celek
Vnitřní oborová diferenciace
obecně
Poradenství je především informační podpora při
rozhodování, plánování…
Poskytování komplexních informací, vysvětlování,
udělování rad …
Poradenství jako součást terapie je zaměřena na lidi,
jež nedokáží sami regulovat život pro poruchy těžšího
stupně a potřebují pomoc … …součást určité
poskytované sociální služby .. je podmíněno
institucionálně, sociálními službami pro konkrétní
cílovou skupinu klientů
Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální
situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich
situace.
Základní sociální poradenství je součástí všech druhů
sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny,
manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami
společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných
činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro
osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Poradenství pro uživatele sociálních služeb
www.nrzp.cz
Vzniklo jako nový a samostatný druh poradenství v přímé
návaznosti na přijetí zákona o sociálních službách a na něj
navazujících změn v poskytování sociálních služeb v České
republice
Obdobné modely v zahraničí: broker, advocate, advisor…
Cílem je (1)provázet uživatele sociální služby při jednáních s
poskytovatelem, poskytnout poradenství ve vztahu ke
smlouvě o poskytování služby a jejím náležitostem, dále
(2)poradenská podpora v situacích souvisejících žádostmi,
rozhodováním, poskytováním, užitím a kontrolou příspěvku
na péči. Fáze podpory: příprava smlouvy, proces jednání při
uzavírání smlouvy, monitoring plnění podmínek
stanovených smlouvou a pomoc při eventuelních sporech
www.poradnaprouzivatele.cz na TF 266 753 427
Poradna pro uživatele sociálních služeb - Síť ?
(celostátní síť je registrována u Magistrátu hl.m.Prahy)
Pro které klienty ?
Principy činnosti poradny: úcta k osobnosti klienta,
respekt k svobodnému rozhodování, jednat vždy k
prospěchu klienta, podpora aktivity a účasti v procesu
poradenství a řešení vlastní sociální situace,nezávislý
individuální a rovný přístup, realistické hodnocení
potřeb, práv, omezení ve vztahu k očekávanému
výsledku poradenství, dodržování sféry působnosti
poradce,autonomie,integrace,partnerství,anonymita
zodpovědnost za výsledek vlastní činnosti, nestrannost
a nezávislost na poskytovatelích, respekt k etickým
zásadám profese poradce
Obsah poradenské činnosti – (1)smlouva, (2)příspěvek
na péči, (3)ostatní poradenská činnost
Smlouva o poskytování sociální služby/SS; výběr vhodné SS
služby v regionu, jednání s poskytovatelem SS, rozbor a
vyhodnocení textu smlouvy o poskytování SS, řešení
neshod a konfliktů mezi uživatelem a poskytovatelem SS,
mediační a zprostředkovatelská činnost, výše plateb za SS,
zastupování uživatele v jednáních s poskytovatelem SS,
sepsání smlouvy o poskytování služby s fyzickou osobou /
neregistrovaným poskytovatelem SS, práva a povinnosti
opatrovníka k osobě zbavené/omezené způsobilosti k práv.
úkonům, písemné projevy vůle
Příspěvek na péči
Okruh oprávněných osob; forma žádosti o příspěvek+
posuzování zdravotního stavu a z něj vyplývajících funkčních
omezení pro stanovené stupně závislosti na péči; specifika
posuzování závislosti na péči u nezletilých dětí; pravidla
vyplácení příspěvku na péči; zásady užití příspěvku na péči;
povinnosti žadatele a příjemce příspěvku na péči; náhradní
příjemce příspěvku na péči; komunikace s obecními úřady ve
věci příspěvku na péči a jeho využití; postup při převádění
příspěvku na péči poskytovateli SS; odvolání proti
nepřiznání, poradenství možností soudní žaloby při
nepřiznání …
ostatní poradenská činnost
Informace, rada nebo podpora směřující k řešení nepříznivé
sociální situace prostřednictvím SS; informace, rada,
podpora pečujícím členům rodiny; zprostředkování
navazujících služeb a potřebných kontaktů; aspekty institutu
zbavení /omezení způsobilosti k právním úkonům, hmotně
právní a procesně právní aspekty; dávky státní podpory;
dávky sociální pomoci; pomoc při zpracování žádosti,
podání, odvolání, písemných projevů vůle; zajištění vhodné
poradenské podpory v oblastech nespadajících do vlastní
náplně činnosti; doporučení vhodného právního zastoupení
a postupu domáhání se práv
Poradce uživatele sociálních služeb
V poradnách působí zkušení (v oblasti soc. péče, soc. služeb,
poradenství) a odborně připraveni poradci uživatelů
sociálních služeb
Specializovaný vzdělávací kurz MPSV pro poradce uživatelů
soc. služeb, 200 hod. – psychologie a komunikace, soc.
služby, soc. dávky, právní aspekty smluvních vztahů
Formy činnosti poradce: informace, rady, podpora,
zastupování
Poradce uživatele sociálních služeb
provádí a zajišťuje
Vyhledává potencionální klienty služby; poskytuje
konzultace, poradenské služby a metodické vedení klientů
potencionálních i stávajících uživatelů sociálních služeb;
individuální poradenskou činnost; doprovázení/zastupování
klienta v jednáních s poskytovatelem soc. služby; zajišťuje a
vyhodnocuje podklady k poradenství; monitoring činnosti
poskytovatelů soc. služeb v regionu; osvěta a vzdělávání
uživatelů soc. služeb; vede spisovou agendu poradenských
případů
Poradce uživatele sociálních služeb používá
metody práce
Rozhovor a vedení; místní šetření /rodina, poskytovatel
služby); třídění a vyhodnocování údajů osobní, rodinné,
příp. zdravotní a další anamnézy; analýza pramenů
legislativně normativní povahy a materiálů oborů
souvisejících s poskytováním soc. služeb; psaní odborných
textů, žádostí, stanovisek, odvolání; plánování; poskytování
rad a informací
Oficiální zastupování?
Střet zájmů ?
Sociální poradenství – nástroj praktického
uplatňování sociální pomoci
Sociální poradenství – poradenství pro uživatele sociálních
služeb může být poskytováno ve dvou formách - jako
základní sociální poradenství nebo jako odborné sociální
poradenství.
Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování
potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení.
Základní sociální poradenství je obsaženo ve všech druzích
sociálních služeb jako základní činnost, kterou jsou
poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit.
Odborné sociální poradenství se zaměřuje na specifické
potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.
Sociální služby - způsoby pomoci
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní
osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc
při prosazování práv a zájmů.
Cílem služeb bývá mimo jiné
podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele,
jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování
původního životního stylu
rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být
schopni, vést samostatný život
snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů
Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění
bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví
prováděcí předpis.
Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální
situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace.
Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních
služeb.
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny,
manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami
společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů
a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se
zdravotním postižením a seniory.
Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

similar documents