Grondhouding en basisvaardigheden bij agressie

Report
2-daagse basistraining :
“ Grondhouding en basisvaardigheden bij agressie ”
13 en 24 februari 2014
van 9u00 tot 16u00
door Benny Leesen en/of Hanne Leirs
In een confrontatie met agressief gedrag is de eerste bekommernis van een hulpverlener of leerkracht steeds “hoe
kan ik dit gedrag hier en nu stoppen?”. Men zoekt een uitweg voor het huidige conflict waarin men samen met de
jongere verzeild geraakte. In een adequate aanpak verwachten we echter niet enkel dat het negatief gedrag
afneemt, maar ook dat onze relatie met de jongere zo min mogelijk geschaad wordt. Moeten we dan vooral kordaat
en krachtig optreden of moeten we veeleer begrip opbrengen voor de situatie van de jongere en inspelen op
achterliggende emoties?
In deze training benaderen we agressief gedrag van jongeren als een defensieve reactie op een stressvolle
gebeurtenis. Agressie als betekenisvol gedrag in een circulair proces, waarbij oorzaak en gevolg geen vaste
punten zijn. Vanuit het standpunt van de jongere kan men agressie zien als een oplossing. Het is evenwel niet de
beste oplossing, doch eentje met nadelen voor de omgeving en de jongere zelf.
We belichten het fenomeen van agressie enerzijds vanuit een lichamelijke component - weerspiegeld in de
agressiecurve - en anderzijds vanuit een emotioneel-cognitieve component - weergegeven in de conflictcyclus.
Vanuit beide componenten bestuderen we de opbouw van een agressie-incident en werken we naar een
stappenplan waarin we de belangrijkste interventies ordenen. Het belangrijkste middel in de aanpak van agressie
blijft de dialoog. We schenken aandacht aan communicatie, lichaamshouding en lichaamstaal. We gaan op zoek
naar een aanpak die ruimte biedt en stressverlagend werkt. We gaan na in welke fase van het incident men nog
ruimte kan laten voor onderhandelingen, wanneer men best inspeelt op achterliggende gevoelens en op welke
momenten men een situatie beter krachtig coupeert.
Binnen elke fase staan we stil bij grondhouding en lichaamstaal, oefenen we basisvaardigheden, reflecteren we
over ervaringen en ontdekken alternatieve oplossingen.Het uitbreiden van de vaardigheden van de jongere is een
belangrijk doel. Ervoor zorgen dat de jongere controle houdt over zijn gedrag, hem laten beseffen dat hij de keuze
heeft om zus of zo te reageren en zich niet te laten controleren door anderen. In het verlengde hiervan gaan we
tijdens deze training na hoe men als team kan kijken naar persisterend probleemgedrag.
Deze basistraining biedt een algemeen kader voor de aanpak van agressief gedrag. We oefenen
basisvaardigheden, staan stil bij onze lichaamstaal en reflecteren over onze ervaringen.
Voor een uitgebreide training in verbale methodieken verwijzen we naar de trainingen LSCI en CCI. Voor fysieke
agressiehantering verwijzen we naar de vorming Persoonlijke en Teamgerichte veiligheidstechnieken.
Voor wie:
Hulpverleners, contextbegeleiders, CLB medewerkers, leerkrachten.
Lesgever(s):
Benny Leesen is Bachelor in de orthopedagogie, hij is werkzaam als praktijklector op de KHLim departement
Socaal-Agogisch Werk en werkte jarenlang in OBC Bethanië als opvoeder. Zijn
specialiteiten: agressiecoach, supervisor en senior trainer LSCI.
Hanne Leirs is Bachelor in de orthopedagogie, werkzaam als praktijklector aan de KHLim,
Departement Sociaal-Agogisch Werk. Ze ondersteunde janrenlang mensen vanuit de
thuisbegeleidingsdienst van OCMW Maasmechelen en ontwikkelde het leerproject
“Drugs,(ver)antwoord!?” bij het Bureau voor Alternatieve Afhandeling Limburg. Ze is senior
trainer LSCI en Rots en watertrainer.
1




Deelnameprijs: 120 euro voor beide dagen (inc. lichte lunch)
Groepsgrootte: onbeperkt
Locatie: Campus Diepenbeek
Inschrijvingen: www.khlim.be/inschrijvingensaw
2

similar documents