Hygiena vý*ivy, bezpe*nosti potravín a kozmetických výrobkov

Report
Hygiena výživy, bezpečnosti
potravín a kozmetických
výrobkov
{
Bc. Michaela Klačanská
Porozumieť činnosti odboru hygieny
výživy, bezpečnosti potravín a
kozmetických výrobkov

Naučiť sa:
V čom spočíva odborno-metodické
vedenie odboru
 Aké je personálne obsadenie odboru
 Aké sú požiadavky a pracovná náplň
zamestnancov odboru
 Ako sa odoberajú a analyzujú vzorky
 Aké sú programy a projekty odboru
 Ako je odbor financovaný

Cieľ prednášky
riadiť a usmerňovať úlohy na úseku verejného
zdravotníctva
 pripravovať podklady pre hlavného hygienika
ÚVZ SR na usmerňovanie výkonu ŠZD, k
príprave legislatívnych návrhov a
preventívnych programov
 usmerňovať a koordinovať pracoviská HV
 spolupracovať s ostatnými orgánmi štátnej
správy
 zúčastňovať sa zasadnutí Európskej komisie

Čo je náplňou odboru
riadi a usmerňuje MZ SR a ÚVZ SR
 navrhovaní a určovaní hlavných smerov rozvoja
odboru
 navrhovaní a určovaní hlavných smerov a priorít
štátnej zdravotnej politiky na úseky zdravej výživy
 vo vyhlasovaní, koordinovaní a riadení úloh v rámci
plánu pre výkon ŠZD a úradnej kontroly
 navrhovaní a nariaďovaní opatrení na ochranu
verejného zdravia súvisiacich s bezpečnosťou výživy a
potravín, bezpečnosťou obalových materiálov a
predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami,
pokrmami a s bezpečnosťou kozmetických výrobkov

Odborno-metodické vedenie odboru
metodických usmernení, pokynov a
postupov
 pracovných porád, konzultácií,
konferencií, metodických previerok a
auditov

Prostredníctvom čoho sa
vykonáva odborno-metodické
vedenie ?

odborne usmerňuje a vedie:

ÚVZ SR

RÚVZ SR
Pracoviská odboru hygieny
výživy regionálnych úradov
verejného zdravotníctva
Personálne obsadenie odboru hygieny
výživy, bezpečnosti potravín a
kozmetických výrobkov ÚVZ SR v r. 2012
Personálne obsadenie
Počet
Lekár
2
VŠ
11*
AHS
1
SOP
2
Spolu
16
* 1 na MD
odbor/oddelenie hygieny výživy
 presadzuje hlavné smery zdravej výživy
 monitoruje vplyv výživy
 vykonáva ŠZD
sleduje zdravotnú bezpečnosť
kozmetických výrobkov a predmetov
prichádzajúcich do styku s potravinami
 činnosť oddelenia sa realizuje v dvoch
úrovniach

RÚVZ SR
zabezpečenie odborného a metodického
vedenia a koordinácia činnosti odd. HV
RÚVZ v kraji
 preskúšanie osobnej spôsobilosti
 príprava podkladov na vydanie osvedčenia

Činnosť oddelenia na krajskej
úrovni

plnenie úloh vyplývajúcich z :
 Programového vyhlásenia vlády SR
 Programov a projektov ÚVZ SR
 Viacročného národného plánu úradnej kontroly
potravín
 ŠZD
 Úradnej kontroly potravín

zabezpečenie preskúšania OS
Činnosť oddelenia na
regionálnej úrovni
vedúci oddelenia/odboru: odborný radca
 pracovníci oddelenia/odboru : samostatný radca

Oddelenie/odbor hygieny výživy, bezpečnosti
potravín a kozmetických výrobkov je v
organizačnej štruktúre RÚVZ priamo
začlenené pod regionálneho
hygienika/hygieničku – vedúcu služobného
úradu príslušného RÚVZ.
Organizačná štruktúra
oddelenia/odboru hygieny výživy na
RÚVZ
Personálne obsadenie pracovísk
hygieny výživy
Zdroj: Výročná správa o činnosti RÚVZ v SR, 2012
Kvalifikačné predpoklady
 Požiadavky určené osobitným predpisom
 Odborná prax
 Jazykové znalosti
 Počítačové znalosti

Aké sú požiadavky na
odborných radcov?
Oprávnenie na oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami
 Požadované schopnosti a osobné vlastnosti
 Požadované odborné znalosti

Aké sú požiadavky na
odborných radcov?
Kvalifikačné predpoklady
 Požiadavky určené osobitným predpisom
 Osobitné kvalifikačné požiadavky
 Odborná prax
 Jazykové znalosti
 Počítačové znalosti

Aké sú požiadavky na
samostatných radcov?
Oprávnenie na oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami
 Požadované schopnosti a osobné vlastnosti
 Požadované odborné znalosti

Aké sú požiadavky na
samostatných radcov?
Dosiahol vek 18 rokov
 Má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 Je bezúhonný
 Spĺňa kvalifikačné predpoklady
 Ovláda štátny jazyk
 Je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby
 Spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom
(§ 61 zákona č. 355/2007 Z.z.) alebo určené
služobným úradom potrebné na riadenie a
vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností
štátnozamestnaneckého miesta

Podmienky pre zaradenie do
výberu:
analytická činnosť
 vyhodnocovanie výsledkov
 príprava podkladov na rozhodovanie a usmerňovanie
aktivít
 riadenie činnosti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a
kozmetických výrobkov
 usmerňovanie, organizovanie činnosti štátnej služby
 samostatná odborná činnosť – navrhovanie opatrení,
samostatné posudzovanie a vypracúvanie odborných
stanovísk
 odborné usmerňovanie a plnenie programov ochrany a
podpory zdravia

Aká je pracovná náplň
odborných radcov?
samostatné ucelené odborné činností na úseku
hygieny výživy a bezpečnosti potravín podľa
zákona č. 355/2007 Z.z. a zákona č.152/1995 Z.z.
 rozhodovanie v prvom stupni správneho konania
 samostatné odborné spracúvanie návrhov
rozhodnutí a vykonávania kontroly, dozoru alebo
inšpekcie v odbore štátnej správy
 samostatné spracovanie rozhodnutia v prvom stupni
správneho konania v zložitých prípadoch

Aká je pracovná náplň
samostatných radcov?
výkon ŠZD a úradnej kontroly potravín, bezpečnosti
potravín, kontrola a posudzovanie úrovne realizácie
vydaných rozhodnutí, návrh sankčných opatrení a
ukladanie blokových pokút za nedostatky zistené pri
výkone ŠZD a úrad. kontroly potravín
 podieľanie sa na realizácií programov a projektov
ochrany a podpory zdravia za oblasť hygieny výživy
a bezpečnosti potravín
 zabezpečovanie zberu údajov slúžiacich na
monitorovanie a analýzu zdravia a zdravej výživy
populácie

Aká je pracovná náplň
samostatných radcov?
prešetrovanie sťažností a petícií na úseku hygieny
výživy a bezpečnosti potravín
 zabezpečenie odberov vzoriek
 vybavovanie oznámení a podnetov PO a FO na
problematiku hygieny výživy, vedie príslušnú
dokumentáciu
 vykonávanie zberu, analýzy, vyhodnotenia, spätnej
informácie o údajoch na úseku ochrany zdravia, návrh
opatrení
 spolupráca s orgánmi štátnej správy, organizáciami a
inými so zameraním na HV a bezpečnosť potravín
 plnenie ďalších úloh podľa pokynov odborného radcu

Aká je pracovná náplň
samostatných radcov?
terénni pracovníci oddelenia/odboru hygieny
výživy
 pred odberom vzorky sa určí
 účel odberu
 postup odberu
 typ vzorkovacieho zariadenia
 potrebné druhy skúšok
 vymedzenie jednotky výrobku/
suroviny – počet kusov, objem, hmotnosť;

počet a miesto odberu čiastkových vzoriek

ku každej odobratej vzorke vyplnia záznam o
úradnej kontrole
Odber vzoriek
do sterilných vhodne veľkých vzorkovníc
so zabrúsenou zátkou, sterilných fólií
alebo sterilného nepriepustného obalu tak,
aby bola vylúčená následná mikrobiálna
kontaminácia
 v priebehu odberu a procesu prípravy
laboratórnej vzorky sa musia vykonať
opatrenia, aby sa zabránilo akýmkoľvek
zmenám/znehodnoteniu vzorky

Odber vzoriek

Spektrálnymi analytickými metódami (ICPAES)
Spektrálnymi metódami vo viditeľnej a
ultrafialovej oblasti (kolorimetria, fotometria,

spektrofotometria)

Elektrochemickými metódami (konduktometria,
potenciometria)

Separačnými analytickými metódami (plynová
chromatografia s ECD detekciou)
Vzorky potravín, vôd, kozmetických
výrobkov a predmetov bežného používania
sa analyzujú:
Tenkovrstvovou chromatografiou
 Kvapalinovou chromatografiou s DAD, UVVIS detekciou
 Izotachoforézou, kapilárnou elektroforézou
 Metódami odmernej a gravimetrickej analýzy

Vzorky potravín, vôd, kozmetických
výrobkov a predmetov bežného používania
sa analyzujú:
RÚVZ so sídlom v Bratislave
 RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
 RÚVZ so sídlom v Košiciach
 RÚVZ so sídlom v Nitre
 RÚVZ so sídlom v Prešove
 RÚVZ so sídlom v Poprade
 RÚVZ so sídlom v Trenčíne
 RÚVZ so sídlom v Trnave
 RÚVZ so sídlom v Žiline

Kde sa nachádzajú laboratória?

kontaktným bodom pre:
Rýchly výstražný systém pre
nepotravinárske výrobky RAPEX
 Rýchly výstražný systém pre
potraviny a krmivá RASFF

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti
potravín a kozmetických výrobkov
Tok informácií v RASFF
Kontrola na trhu
Kontrola na hraniciach
Kontrola spoločnosťou/
Sťažnosti spotrebiteľov
Oznámenia
z členských krajín
Média
RASFF
posúdenie
Tretie krajiny/
Medzinárodné organizácie
Týždenný
prehľad
Ročná
správa
Spätná väzba
z
členských krajín
Členské krajiny
RASFF
Prenos informácií
Spätná väzba
z
tretích krajín
Tretie krajiny
Nebezpečné výrobky na
Slovenskom trhu za posledné
obdobie

Roztok na nechtový dizajn značky:
XO
NaiLexus
 Keystone
Modelovací gél na nechtový dizajn – Nails by
JM (Jean Marin)
 Farba na vlasy s bambuckým maslom – Renée
Blanche
 Farbiaci gél na vlasy bez amoniaku REFLING –
Renée Blanche

OVKO jablko s čučoriedkou ?
 Tristar rýchlovarná kanvica WK1317
 Kovová škrabka na zemiaky, výrobca Tarmex
 Výživový doplnok OxyEITE Pro

Programy a projekty na rok
2014 a na ďalšie roky



ÚVZ SR a RÚVZ SR sú financované zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom MZ SR
RÚVZ SR sú samostatnou rozpočtovou
organizáciou, ktorá tvorí jednotný funkčný,
organizačný a hospodársky celok
Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a
kozmetických výrobkov je financovaný z
rozpočtu príslušného RÚVZ
Financovanie
povedali sme si:
 čo je činnosťou odboru
 kto tento odbor usmerňuje
 organizačnú štruktúru
 požiadavky na zamestnancov
 pracovná náplň zamestnancov
 odber vzoriek a ich analyzovanie
 o nebezpečných výrobkov v SR
 financovaní odboru
 programoch a projektoch
Zhrnutie
Ďakujem za pozornosť

similar documents