možnosti_využitia_K_pri_NHPO_PS_KATKOM MANUÁLY_SK

Report
KATKOM
Názov projektu: Kompetenčné centrum záchranných služieb pre
školenia a ochranu pred katastrofami v pohraničnej oblasti
Rakúsko – Slovensko (KATKOM)
Pracovná skupina:
MUDr. Ingrid Takáčová, PhD., MPH
Bc. Lucia Mesárošová
Mgr. Viera Kazimírová
npor. PhDr. Mariana Hammelová
pplk. Ing. Jaroslav Kašička
Bratislava, 31. 03. 2014
koordinátor
člen
člen
člen
spoluautor HaZZ
Slovenský Červený kríž (SČK)
Jediná národná spoločnosť
Na v Slovenskej republike pôsobí podľa Ženevských dohovorov
Riadi sa zákonom NR SR č. 460/2007 Z.z.
Štatutárnym zástupcom je prezident SČK a generálny sekretár
Organizačné zložky SČK sú miestne spolky, ktoré sa združujú do
územných spolkov
Počet územných spolkov na území Slovenskej republiky je 38, ktoré
zastrešujú všetky okresné mestá
Zložka integrovaného záchranného systému- ostatné záchranné zložky
Humanitárne jednotky (HJ)
Slovenského Červeného kríža
Šesťčlenné (veliteľ a 5 členov) skupiny dobrovoľníkov
Slúžia na zmiernenie prírodných a priemyselných katastrof
Riadia sa legislatívnymi normami, Stanovami SČK, Štatútom
humanitárnej jednotky
Humanitárne jednotky riadia pracovníci Ústredného sekretariátu (ÚS)
SČK a riaditelia územných spolkov (ÚzS)
V rámci projektu KATKOM je evidovaná jednotka ÚzS SČK Bratislava
mesto
Materiálno- technické a personálne zabezpečenie
Humanitárnej jednotky
Jedno motorové vozidlo ÚzS SČK
Brašne so zdravotníckym materiálom na predlekársku prvú pomoc
Kuchynské vybavenie na prípravu jednoduchého jedla a čaju
Deky a spacie vaky
Stan
Členovia HJ SČK sú dobrovoľníci a členovia SČK, ktorý majú absolvované
minimálne16 hodinové kurzy prvej pomoci, majú najmenej 18 rokov a pravidelne
vykonávajú zdravotnícky dozor na rôznych podujatiach
Členovia HJ SČK poskytujú predlekársku prvú pomoc, psychologickú podporu,
náhradné ubytovanie, prípravu a výdaj stravy a evidenciu obyvateľstva v
spolupráci so samosprávou
Krízové situácie
Orgány verejnej správy sa v krízových situáciách riadia zákonom NR SR
č.387/2002
V prípade mimoriadnej situácie na území SR Sekcia krízového riadenia MV SR
informuje ÚS SČK a ten ďalej ÚzS SČK
ÚzS SČK Bratislava mesto aktivuje jednotku (1 družstvo- 6 dobrovoľníkov)
nasledovne: do 2 hodín- 1 družstvo HJ
do 4 hodín- 2 družstvo HJ
do 6 hodín- 1 družstvo HJ
HJ SČK by mala byť aktivovaná pri nehode s hromadným postihnutím osôb pri
stupni CHARLIE
Odporúča sa, aby sa aktivácia vykonala na základe dohody medzi KOS ZZS
Bratislava a SČK územným spolkom Bratislava mesto. Dohoda by samozrejme
platila aj v rámci cezhraničnej pomoci

similar documents