2.CHILDLIFE def - ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

Report
การดาเนินงานโครงการดูแลและช่วยเหลือ
เด็กได้รบั กระทบจากเอชไอวี/เอดส์ โครงการ
เอดส์ รอบที่ 10: CHILDLIFE
โดย นายแพทย์บญ
ุ แสง บุญอานวยกิจ
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 3
1
หน่ วยงานผูร้ บั ทุนที่ดาเนินการโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ R10
PR-DDC
SR-DOH : health systems
strengthening (HSS)
SR-MSDHS: social
protection system
strengthening (SPSS)
SR-PATH : Technical
support to HSS and SPSS
SR-PACT: M&E
PR-ACCESS
SR-RTF: community system strengthening (CSS)
SR-TNP+: stigma reduction
SR-Plan: implementation - Bangkok
SR-WVFT: implementation - Central Region
SR-AIDSNet : implementation - North and
among ethnic minorities
SR-Life Skill Development Foundation
(LSDF) : implementation – North
SR-TNAF: implementation – Northeast
SR-PPAT : implementation – South
3
AIDS R10: Comprehensive HIV/AIDS Care, Support and Social
Protection for Affected and Vulnerable Children Living in High
Prevalence Area to Achieve Full Potential in Health and
Development: CHILDLIFE
****************************************************************************
โครงการเอดส์ รอบที่ 10 : โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือ และให้การคุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวมสาหรับเด็ก
ที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่อยู่ในภาวะ
เปราะบางที่อยู่ในพืน้ ที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสงู
4
เป้ าหมายหลัก
ป้ องกันและลดผลกระทบจากเอดส์ในกลุ่มเด็กไทยและเด็กชาติพนั ธุท์ ี่
ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์ ได้รบั บริการที่จาเป็ นได้
เพิ่มขึน้ ทัง้ ด้านสุขภาพ สังคม และชุมชนในการจัดบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ให้
สามารถสนับสนุนเด็กได้
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีได้รบั บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ และต่อเนื่ อง
3. เพื่อประสานนโยบายและสร้างความเข้มแข็งของกลไกทางสังคมในการดูแล
ปกป้ องคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์
4. เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ ระบบการติดตามประเมินผลใน
การป้ องกันและลดผลกระทบในกลุ่มเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี/
เอดส์
5
8
ภาพการทางานโครงการ
ภาพการทCHILDLIFE
างานโครง ระหว่าง 3 ระบบ
สังคม
สุขภาพ
ชุมชน
กลุม่ เป้าหมาย
9
โครงการเอดส์ รอบ 10 (CHILDLIFE)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ตัวชี้วดั และกิจกรรมดาเนินการ
(ด้านสุขภาพ)
โครงการเอดส์ รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ CHILDLIFE
33
ตัวชี้วดั (ด้านสุขภาพ) โครงการเอดส์ รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ CHILDLIFE
• ตัวชี้วดั หลัก 2.1.2 จำนวนเด็กอำยุ 0-18 ปีทไ่ี ด้รบั บริกำรสุขภำพที่
เหมำะสมกับวัยทีจ่ ุดให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขรวมถึงสถำนรับเลีย้ งเด็ก
และสถำนรับเลีย้ งเด็กกำพร้ำ
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.1 จำนวนโรงพยำบำลทีใ่ ห้บริกำรกำรดูแลรักษำ
ผูป้ ว่ ยแต่ละรำยบุคคล/บริกำร
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.2 จำนวนสถำนสงเครำะห์เด็กทัง้ รัฐและเอกชน
ทีไ่ ด้รบั กำรจัดบริกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนใหม่
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.3 จำนวนผูใ้ ห้บริกำรสุขภำพทีไ่ ด้รบั กำร
ฝึกอบรมให้มที กั ษะในกำรจัดบริกำรทีม่ คี วำมอ่อนไหวต่ออำยุ และ
บทบำททำงเพศแก่เด็ก
34
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการเอดส์
รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-DOH
• ตัวชี้วดั หลัก 2.1.2 จานวนเด็กอายุ 0-18 ปี ที่ได้รบั บริการสุขภาพที่
เหมาะสมกับวัยที่จดุ ให้บริการด้านสาธารณสุขรวมถึงสถานรับ
เลี้ยงเด็กและสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้า
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• ประชุมคณะทำงำนทบทวนสถำนกำรณ์ปจั จุบนั ของประเทศในกำรตรวจเลือดเอชไอวีสำหรับ
เด็กทีเ่ กิดจำกแม่ทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี
• ประชุมคณะทำงำนปรับนโยบำยและมำตรฐำนกำรดำเนินงำนให้บริกำรตรวจเลือดเอชไอวี
สำหรับทำรกทีเ่ กิดจำกแม่ทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี
• นิเทศ ติดตำม และควบคุมกำกับกำรดำเนินงำน ระดับศูนย์อนำมัย
• นิเทศ ติดตำม ระดับ โรงพยำบำล ทุกระดับ จนถึง รพ.สต. ตำบลและชุมชนตำมโครงกำรกำร
35
ดูแลเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกเอดส์
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการเอดส์
รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-DOH
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.1 จานวนโรงพยาบาลที่ให้บริการการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยแต่ละรายบุคคล/บริการ
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• อบรมวิทยำกรฝึกอบรม หลักสูตรอบรม เรือ่ ง “กำรให้บริกำรดูแลช่วยเหลือรำยบุคคล (Case
Management) สำหรับเด็กและครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกเอดส์”
• นิเทศกำรระดับศูนย์อนำมัย เพือ่ สนับสนุนวิทยำกรระดับเขต ในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
อบรม เรือ่ ง “กำรให้บริกำรดูแลช่วยเหลือรำยบุคคล (Case Management) สำหรับเด็กและ
ครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกเอดส์ระดับเขต
• ประชุมคณะทำงำนเพือ่ เพิม่ เติมมำตรฐำนบริกำรดูแลเด็กในสถำนสงเครำะห์เด็ก/สถำนรับเลีย้ งเด็ก
• ประชุมคณะทำงำนพัฒนำเครือ่ งมือประเมินตนเองในกำรให้บริกำรดูแลเด็กตำมมำตรฐำนบริกำร
• ประชุมชีแ้ จง กำรใช้เครือ่ งมือประเมินตนเองในกำรให้บริกำรดูแลเด็กตำมมำตรฐำนบริกำร 36
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการเอดส์
รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-PATH
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.1 จานวนโรงพยาบาลที่ให้บริการการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยแต่ละรายบุคคล/บริการ
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• Training module -Case Management Training Module
• Case Management Tool development - CABA Case Management Tools development:
# 1 Need Assessment/ Screening Tool
# 2 Case Management Protocol & M&E
# 3 Referral Network
37
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการ
เอดส์ รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-PATH
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.1 จานวนโรงพยาบาลที่ให้บริการการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยแต่ละรายบุคคล/บริการ
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• Development of training packages/Modules - Psychosocial support for vulnerable children
training packages/Modules Development (Age-specific)
Module 1: 0-5 years old
Module 2: 6-11 years old
Module 3: 12-15 years old
Module 4: 16-18 years old
38
• Develop psychosocial information materials - Psychosocial support materials development
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการ
เอดส์ รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-PATH
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.2 จานวนสถานสงเคราะห์เด็กทัง้ รัฐและ
เอกชน ที่ได้รบั การจัดบริการตามแนวทางการดาเนินงานใหม่
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• Development of child development service package - Development of child development
for orphanages (government and private) package
• Child development package development for day care providers (government and
private)
• Training for installation and use of tool - Training for installation and use of child
development tool
39
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการ
เอดส์ รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-DOH
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.3 จานวนผูใ้ ห้บริการสุขภาพที่ได้รบั การ
ฝึ กอบรมให้มีทกั ษะในการจัดบริการที่มีความอ่อนไหวต่ออายุ
และบทบาททางเพศแก่เด็ก
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• จัดกำรอบรม หลักสูตรอบรม เรือ่ ง “กำรให้บริกำรดูแลช่วยเหลือรำยบุคคล (Case
Management) สำหรับเด็กและครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกเอดส์” สำหรับบุคลำกรทำง
กำรแพทย์และสำธำรณสุขในโรงพยำบำลเป้ำหมำย
• จัดกำรอบรม หลักสูตรอบรม เรือ่ ง “กำรให้บริกำรดูแลช่วยเหลือรำยบุคคล (Case
Management) สำหรับเด็กและครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกเอดส์” สำหรับเจ้ำหน้ำที่
อำสำสมัครและผูด้ แู ลเด็ก ในระดับตำบล และในชุมชน
40
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการ
เอดส์ รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-DOH
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.3 จานวนผูใ้ ห้บริการในสถานสงเคราะห์
เด็กทัง้ รัฐและเอกชน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ได้รบั การอบรม
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• จัดอบรมเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขเรือ่ ง “กำรให้บริกำรดูแลด้ำนจิตสังคมทีเ่ หมำะสมกับอำยุและ
เพศของเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกเอดส์”
41
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการ
เอดส์ รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-DOH
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.3 จานวนผูใ้ ห้บริการในสถานสงเคราะห์
เด็กทัง้ รัฐและเอกชน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ได้รบั การอบรม
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• จัดอบรมเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขเรือ่ ง “กำรให้บริกำรดูแลด้ำนจิตสังคมทีเ่ หมำะสมกับอำยุและ
เพศของเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกเอดส์”
42
กิจกรรมดาเนินงานตามตัวชี้วดั หลัก (ด้านสุขภาพ) โครงการ
เอดส์ รอบ SSF ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CHILDLIFE
SR-DOH
• ตัวชี้วดั สนับสนุน 2.5.3 จานวนผูใ้ ห้บริการในสถานสงเคราะห์
เด็กทัง้ รัฐและเอกชน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ได้รบั การอบรม
กิจกรรมดาเนินการ ปี ที่ 1
• จัดอบรมเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขเรือ่ ง “กำรให้บริกำรดูแลด้ำนจิตสังคมทีเ่ หมำะสมกับอำยุและ
เพศของเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกเอดส์”
43
44
ขอบคุณครับ
45

similar documents