Cestovný ruch na Slovensku: nástroj podpory hospodárstva

Report
Igor Kiss
7. apríl 2013
VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI NA SLOVENSKU...
20.0
18.4
18.0
17.7
16.4
16.0
14.5
13.5
14.0
13.6
13.8
2011
2012
12.1
12.0
11.2
9.6
10.0
8.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Zdroj: ŠÚ SR.
NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH
Zdroj: Eurostat.
Dlhodobá nezamestnanosť
Zdroj: Eurostat.
VÝVOJ HDP
Zdroj: Eurostat.
VÝVOJ HDP V EÚ 27
Zdroj: Eurostat.
PODIEL CESTOVNÉHO RUCHU NA HDP
3.40
v % HDP
3.33
3.25
3.16
3.09
3.10
2.95
2.83
2.76
2.80
2.63
2.65
2.50
2005
Zdroj: ŠÚ SR.
2006
2007
2008
2009
2010
POČET UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ
3,500
3,000
počet
2,500
1,362
1,199
1,174
70
68
1,322
1,297
2,000
1,500
1,000
71
500
0
2010
2011
hotely (motely, botely) a penzióny
Zdroj: ŠÚ SR.
1,485
kempingy (minikempy), táboriská
2012
ostatné hromadné UZ
POČET UBYTOVANÝCH NÁVŠTEVNÍKOV
4,000
3,500
3,000
2,083
2,111
2,247
2,066
Thousands
2,500
2,000
1,500
1,000
1,298
1,327
1,460
1,528
500
0
2009
2010
Zahraniční návštevníci
Zdroj: ŠÚ SR.
2011
Domáci návštevníci
2012
TRŽBA ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR
1400
1200
v mil. EUR
1000
857.5
790
799.4
820.1
302.8
305.6
314.1
2010
2011
800
600
400
200
0
2009
315.1
ubytovanie
Zdroj: ŠÚ SR.
činnosti reštaurácií a pohostinstiev
2012
VÝDAJE NA CESTU
950,000
180
900,000
170
160
150
800,000
140
750,000
130
700,000
120
650,000
110
600,000
100
2003
2004
2005
Celkové výdavky
Zdroj: ŠÚ SR.
2006
2007
2008
2009
2010
Priemerné výdavky na cestu
2011
v EUR
v tis. EUR
850,000
Dôvod neúčasti na dovolenke
7.2%
2.8%
5.7%
28.0%
Finančný
Zdravotný
Rodinný
Pracovný
Bol/chystá sa na dovolenku inokedy
22.0%
Chodí raz za viac rokov
Nechodí na dovolenku mimo svojho bydliska
Iný dôvod
15.0%
12.0%
Zdroj: Eurobarometer.
7.0%
ZAMESTNANOSŤ V CESTOVNOM RUCHU
58000
530
520
510
500
54000
490
52000
480
470
50000
460
450
48000
440
46000
430
2006
2007
2008
2009
Počet zamestnaných
Zdroj: ŠÚ SR.
2010
Priemerná mzda
2011
2012
v EUR
počet zamestnaných v CR
56000
ZAMESTNANOSŤ V CESTOVNOM RUCHU
400
350
300
315
317
325
108
104
110
110
2005
2006
2007
2008
301
352
348
120
114
2009
2010
Thousands
250
200
150
100
50
0
Zamestnanosť v charakt. odvetviach CR
Zdroj: ŠÚ SR.
Zamestnanosť v odvetviach CR
POROVNANIE ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV S KRAJINAMI V4
Počet príjazdov (tis. os)
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
2007
26 743
39 379
66 208
n.a.
2008
26 628
39 554
59 935
n.a.
2009
23 285
40 623
53 840
n.a.
Počet návštevníkov spolu (tis. os)
Počet prenocovaní (tis. os)
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
2007
40 831
20 129
54 954
11 567
2008
39 283
19 975
56 645
12 464
Priem. počet prenocovaní
Počet ubytovacích zariadení
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
2007
7 845
2 956
6 718
2 449
2008
7 705
2 924
6 857
2 734
2010
21 941
39 904
58 340
n.a.
2007
12 961
7 474
18 947
3 777
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
2009
36 662
18 710
55 020
10 391
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
2009
7 557
2 993
6 992
2 961
2011
22 153
41 304
60 745
n.a.
2008
12 836
7 651
19 556
4 083
2010
36 909
19 555
55 795
10 368
2011
38 235
20 616
57 148
10 525
2007
3,2
2,7
2,9
3,1
2008
3,1
2,6
2,9
3,0
2010
7 235
2 957
7 206
3 126
2011
7 657
3 277
7 039
3 011
2009
11 986
7 151
19 354
3 381
2009
3,1
2,6
2,8
2,9
2010
3,0
2,6
2,7
2,9
2010
12 471
7 473
20 462
3 393
2011
12 899
8 021
21 477
3 571
2011
3,0
2,6
2,7
2,9
Zdroj: ŠÚ SR.
REAKCIE KRAJÍN V4 NA KRÍZU
Maďarsko:
 DPH na ubytovanie 18% (27%)
 marketingová kampaň v zahraničí
 Széchenyiho karta
Ukazovateľ
Ubytovanie (%)
Stravovanie (%)
SR
20
20
ČR
15
21
Maďarsko
18
27
Poľsko
8
8
Rakúsko
10
10
Česká republika:
 2010 – Národný program podpory cestovného ruchu
 Cestovný ruch pre všetkých – nové produkty na zníženie sezónnosti
a zvýšenie zamestnanosti
 Nenávratná finančná podpora max. 50% z projektu
Poľsko:
 Strategický program s prioritnými oblasťami cestovného ruchu
 Rozvoj ľudských zdrojov a dynamiky trhu
Bariéry rozvoja cestovného ruchu na Slovensku
 Sadzba DPH
 Výška odvodov
 Zákonník práce
 Nízka rentabilita cestovného ruchu
5.0 €
10.0 €
spotreba
mzdy
odvody
16.7 €
7.5 €
materiál
zisk
DPH
5.0 €
5.9 €
Návrh opatrení na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku
 Zníženie sadzby DPH
(výpadok 208 mil. EUR, nárast zamestnanosti 40 000)
 Zavedenie dovolenkových poukážok
(forma zamestnaneckých benefitov a podpora hospodársta)
 Podpora zamestnávania mladých, nižších vzdelanostných skupín
a minorít
(profesná spolupráca, prax, rekvalifikácia)
 Zníženie odvodov za zamestnancov v cestovnom ruchu
(prioritne pri dohodároch z dôvodu sezónnych prác)
 Poskytovanie daňových úľav
(dočasný nástroj)
...ďakujem za Vašu pozornosť
Adresa kancelárie:
Inštitút hospodárskej politiky, n.o.
Dlhé diely III č.1
841 04 Bratislava
Slovenská republika
telefón: +421 (2) 642 82 181
fax: +421 (2) 524 54 138
e-mail: [email protected]
Sme aj na webe:
www.ihp.sk

similar documents