Pojmy a definície

Report
Národný kvalifikačný rámec SR
- Pojmy a definície
Bratislava
21 / 09 / 2013
1
NKR – pojmy a definície
Terminológia:
 formálne vzdelávanie
neformálne vzdelávanie
informálne učenie sa
Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č.
2008/C 111/01 o vytvorení európskeho
kvalifikačného rámca
2
NKR – pojmy a definície
Terminológia:

kvalifikácia
learning outcomes (LO) –
výsledky vzdelávania x vzdelávacie výstupy ???
vzdelávacie výstupy = preukázané, na skúške demonštrované
vedomosti, zručnosti a kompetencie, kedy sa uchádzačovi uznáva kvalifikácia
výsledky vzdelávania = portfólio všetkých LO počas CŽV štúdia

 validácia LO
 Národný kvalifikačný rámec
Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C 111/01 o vytvorení európskeho kvalifikačného
rámca
3
NKR – pojmy a definície
Terminológia EKR / NKR:
a. Deskriptory definujúce úrovne EKR
b. Spoločné zásady pre zabezpečovanie
kvality (Quality Assurance)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm
4
5
6
7
NKR – kľúčoví partneri
Potreby zainteresovaných aktérov:
 Príslušné orgány štátnej správy,
 Profesijné združenia zamestnávateľov,
 Záujmové združenia zamestnancov,
 Mimovládne organizácie,
 Zástupcovia vzdelávacích inštitúcií jednotlivých
úrovní vzdelávania,
 Študenti, atď.
8
NKR – prepojenie k EKR
Prínos:
 vyššia transparentnosť vzdelávacieho systému pre
jednotlivca i pre zamestnávateľov,
 medzinárodné porovnanie,
 proces zvyšovania kvalifikácie, snaha o CŽV jednotlivcov
 mobilita na trhu práce
 geografická mobilita v rámci EÚ
http://ec.europa.eu/eqf/compare/select_en.htm#comparis
on
9
NKR / EKR - iniciatívy
Systém akademického uznávania :
 Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní pri
MŠVVaŠ SR,
 ENIC – European Network of Information Centres
 NARIC – National Academic Recognition Information
Centres
 Portál PLOTEUS
10
NKR / EKR - iniciatívy
NCP – national coordination point
for EQF / NQF implementation:
Národný kontaktný bod pre
implementáciu EKR
- štruktúra
- network
- výskum & monitorovanie vzdelávacích potrieb
11
NKR / EKR - iniciatívy
ISCO & ESCO:
International Standard Classification of Occupations Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní
European classification of Skills/Competences,
Qualifications and Occupations – Európska klasifikácia
zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm
12
Otázky & odpovede
Ďakujem za pozornosť.
[email protected]
13

similar documents