Podpora trvalo udrzatelnej dopravy v agende MMDVRR SR

Report
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende
Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
Národný workshop „Plánovanie trvalo udržateľnej mobility v mestách“
Banská Bystrica, 25. – 26. marec 2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2012-2016
• „ Medzi ďalšie priority vlády bude patriť...., zvýhodňovanie
verejnej hromadnej dopravy udržaním úhrady výkonov vo
verejnom záujme. Vláda zabezpečí harmonizáciu osobnej
vlakovej a autobusovej dopravy zvýšením konkurencieschopnosti, kultúry cestovania a bezpečnosti prevádzky osobnej
vlakovej dopravy a riešením integrovaných dopravných
systémov“.
• „Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje podporovať rozvoj
nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy“.
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Tak takto teda nie !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ani takto !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zákaz, príkaz idem !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Chodník je od slova chodiť, alebo parkovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Radšej buďme dnes aktívny ako zajtra v zápche (dopravnej) !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Pôsobnosť MDVRR SR:
• Cestná doprava (vrátane BECEP)
• Železničná doprava
• Výstavba
• Cestovný ruch
• Regionálny rozvoj
• Štrukturálne fondy
• Komunikácia s verejnosťou
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Konkrétne kroky MDVRR SR:
• Podpora verejnej dopravy a vytváranie
integrovaných dopravných systémov v SR
(Integrovaný dopravný systém bratislavského kraja
– plánované spustenie prevádzky v roku 2013)
• „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v Slovenskej republike“
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v SR“
Termín predloženia na rokovanie vlády SR – apríl 2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Priority a opatrenia
• Riadenie a legislatívna podpora
• Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
• Zabezpečenie financií pre rozvoj cyklistickej a
cykloturistickej infraštruktúry
• Osveta, výskum a vzdelávanie
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Na čo zamerať pozornosť ?
• Zahrnutie témy cyklodopravy a cykloturistiky do všetkých
významných stratégií a politík štátu (Dopravná politika, Stratégia
bezpečnosti cestnej premávky, Masterplan, budúce operačné programy,
Environmentálny akčný plán, Stratégia rozvoja cestovného ruchu a iné)
• Spracovanie metodiky pre generely nemotorovej dopravy
vrátane prepojenia mestských cyklotrás s cykloturistickými
trasami
• Tvorba a aktualizácia strategických a plánovacích
dokumentov integrujúcich cyklistickú dopravu a
zabezpečujúcich trvalo udržateľnú mestskú mobilitu
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• Podpora budovania a
infraštruktúry vrátane
dopravných ihrísk
modernizácie cyklistickej
výstavby a modernizácie
• Údržba a obnova cykloturistického
existujúcich cykloturistických trasách
značenia
na
• Budovanie doplnkovej infraštruktúry cykloturistických trás
(bike-pointy, odpočívadlá, mapy, panely pamiatok a
zaujímavostí, pozoruhodné miesta a iné)
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• Aplikácia prvkov a zón s upokojenou dopravou, segregácia
motorovej a nemotorovej dopravy na cestách s vysokým
podielom zraniteľných účastníkov cestnej premávky
• Zvyšovanie povedomia obyvateľov a účastníkov cestnej
premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v
každodennom živote a o rizikách spojených so zraniteľnými
účastníkmi premávky
• Zavedenie pravidelného zberu údajov o stave a rozvoji
cykloinfraštruktúry, vykonávanie prieskumov a sčítaní na
mapovanie cyklomobility v SR
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ako zvládnuť množstvo úloh a opatrení ?
• Vytvorenie pozície národného cyklokoordinátora
regionálnych prípadne miestnych cyklokoordinátorov
• Spracovanie návrhu trvalého
implementáciu Cyklostratégie
finančného
a
pozícií
mechanizmu
na
• Príprava podmienok a podkladov pre zahrnutie aktivít Cyklostratégie
do budúcich operačných programov na obdobie 2014 – 2020
• Pravidelné zasadnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozvoj
cyklistickej dopravy a cykloturistiky za účasti všetkých zodpovedných
rezortov, zástupcov samosprávnych krajov, miest, obcí a občianskych
združení
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Najťažšie je začať, ale ide to !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
A výsledky sa „dostavia“
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
„ A ide sa „
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nebojme sa mať smelé ciele !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ďakujeme za
pozornosť!
Ing. Peter Klučka
Ing. Kristína Molnárová
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
Inštitút stratégie
[email protected]
[email protected]

similar documents