Divácke násilie (Peter Sepeši)

Report
Bratislava, 14. januára 2014
Peter Sepeši
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky- prokurátor
odboru legislatívy a ústavného práva
Slovenský futbalový zväz
- člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky
Učená právnická spoločnosť
- člen Rady UčPS a spoluzakladateľ občianskeho združenia
Organizovanie verejných športových
podujatí v právnej úprave Slovenskej
republiky
KROK 1
Zmeny v myslení a prístupe
Boj proti diváckemu násiliu,
vs. Starostlivosť o slušného diváka/občana.
Čo mohli/mali urobiť lepšie/inak iní?
vs. Čo sme mohli urobiť lepšie/inak my/ja?
Pasivita a ľahostajnosť,
vs. Aktívna komunikácia a uvedomelý prístup.
Neznalosť predpisov a postupov,
KROK 2
Zmena v legislatíve
Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí a
turistických podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(účinný do 31.1.2014)
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov(účinný do 1. 2. 2014)
Výsledok analýzy a syntézy poznania, znalostí a
skúseností odborníkov z praxe vrátane zástupcov
KROK 2
Komplexná systémová zmena
•
•
•
•
•
•
•
OBSAH:
Čl. I - zákon č. .../2013 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Čl. II - zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný zákon
Čl. III - zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný poriadok
Čl. IV - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Čl. V - zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
Čl. VI - zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre
Čl. VII - zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore
športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. VIII - Účinnosť zákona (od. 1.2.2014)
Legislatívny proces - fakty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23.09.2013 - návrh schválený Hospodárskou a sociálnou radou
(Tripartita)
24.09.2013 - návrh schválený Legislatívnou radou vlády SR
26.09.2013 - návrh prerokovaný a schválený vládou SR
27.09.2013 - návrh predložený do Národnej rady SR
23.10.2013 - 1. čítanie v NR SR a schválenie na ďalší postup
20.- 21.11.2013 - prerokovanie výbormi NR SR vrátane gesčného
04.12.2013 - návrh prerokovaný/schválený v 2. a 3. čítaní v NR SR
23.12.2013 - zákon podpísaný prezidentom SR
07.01.2014 - publikovanie v Zbierke zákonov SR pod č. 1/2014
Z.z.
Výsledok hlasovania o návrhu zákona v Národnej rade SR: 115
poslancov ZA, 24 sa zdržalo a nikto nehlasoval proti.
1.
KROK 3
“Interiorizácia”
novejprávnej
právnej
úpravy
POZNANIE
obsahu novej
úpravy
● text zákona (pochopenie súvislostí)
● dôvodová správa k zákonu (sprístupnenie)
● prezentácia obsahu právnej úpravy
● metodické usmernenia v rezortoch/subjektoch
● súčinnostné porady (cieľ: rovnaké používanie zákona)
● zákon s komentárom (pripravuje sa)
2. UZNANIE “spravodlivosti” právnej úpravy
● autorita predpisu (tvorba, prijatie, schválenie)
Základné východiská zmien:
1. V popredí vnímať starostlivosť o pohodlie a bezpečnosť
slušného občana/diváka/účastníka športového podujatia
vrátane detí, mládeže, rodín a starších ľudí.
Nezužovať pozornosť na “boj s diváckym násilím” ale
vnímať podstatu konania verejných športových podujatí
(článok 28 a 29 Ústavy SR)
2. Dôraz na účinné opatrenia preventívnej povahy vrátane
evidovania, eliminovania a výchovného pôsobenia na
problematických jedincov
3. “Chuligán” má byť zákonným spôsobom vylúčený z účasti
na podujatí ihneď ako sa prejaví deliktuálnym správaním,
t. j. už počas presunu na miesto konania podujatia.
4. Aktívna súčinnosť, angažovanosť a pripravenosť všetkých
zainteresovaných strán.
Najvážnejšie systémové medzery:
•
•
•
•
•
Chýbajúce prvky efektívnej prevencie - predbežný zákaz
v priestupkovom konaní i v trestnom konaní.- čiastočne
vyriešené
Neexistencia legálnej databázy delikventov =
informačný systém o bezpečnosti na športových
podujatiach (§ 11 zák. č. 479/2008 Z.z.) - rieši sa.
Infraštruktúra štadiónov, kamerové systémy, výkon
kontroly - rezervy, rieši sa.
Prirodzený konflikt záujmov obcí/miest pri výkone
verejnej moci (rozhodovanie o deliktoch) - vyriešené.
(Ne)pripravenosť "usporiadateľov" - rezervy, rieši sa.
Systém a jeho funkčnosť determinuje ľudský faktor!!!
Predpoklad pre hľadanie dobrých riešení:
Pochopenie motivácie zainteresovaných subjektov
a vymedzenie primeraných nárokov k ich roliam
Subjekty (organizátor, SBS, usporiadateľ, bezpečnostný
manažér, športový zväz, obec, polícia, účastník, CK)
•
•
•
•
•
•
motivácia a poslanie/ciele každej (ne)činnosti/aktivity
vymedzenie práv/oprávnení a povinností, právomocí a
zodpovednosti jednotlivých subjektov
kontrola výkonu práv a povinností
identifikácia subjektu zodpovedného za porušenie
právnej povinnosti
reálne vyvodenie právnej zodpovednosti (PZ, OÚ, DO)
stimulujúce najmä preventívne pôsobiace opatrenia a
"sankcie"
Základné ústavný rámec organizovania
verejných športových podujatí
článok 28
(1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.
(2)
Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch
zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v
demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných,
ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre
bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením
orgánu verejnej správy.
článok 29
(1) Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s
inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných
združeniach.
(3) Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch
ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné
pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie
trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.
Základné východisko pri organizovaní
podujatí podľa zákona č. 1/2014 Z. z.
§1
(Základné ustanovenia)
(7) Všetky osoby podľa tohto zákona podieľajúce sa na
príprave, organizovaní a dozore nad priebehom
podujatia vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzájomnej
súčinnosti tak, aby právo pokojne sa zhromažďovať na
verejne prístupných miestach nebolo obmedzené,
okrem opatrení nevyhnutných na ochranu práv a slobôd
iných, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia,
mravnosti, majetku alebo životného prostredia.
Definície základných pojmov:
verejné športové podujatie; rizikové
podujatie
§1
(6) Podujatie sa považuje za verejné, ak je prístupné pre
individuálne neurčených divákov.
§2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) (verejným športovým) podujatím športová súťaž, stretnutie,
turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s
pohybovo- rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej
kultúry,
c) rizikovým podujatím podujatie označené za rizikové
organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alebo
Policajným zborom z dôvodu hrozby narušenia verejného
poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
Kategorizácia verejných športových
podujatí:
DRUHY verejných športových podujatí:
1. tzv. MALÉ podujatia (predpokladá sa účasť menej ako 300 účastníkov, ak
neide o rizikové podujatie alebo o podujatie mimo športového zariadenia)
2. tzv. KOMUNITNÉ podujatia (uzavretý okruh účastníkov majúcich právny vzťah
k organizátorovi ako inštitúcii/organizácii + blízke osoby)
3. tzv. BEŽNÉ podujatia (predpokladá sa viac ako 300 divákov; do 4 000)
4. MEDZINÁRODNÉ podujatia /§ 2 písm. b) zákona/
5. podujatia s OSOBITNÝM REŽIMOM /§ 2 písm. d) zákona/
a. RIZIKOVÉ podujatia (najprísnejší režim, osobitná právna úprava)
b. FUTBAL, HOKEJ - dve najvyššie ligy a posledné kolá pohárových súťaží
c. predpokladaná účasť (štatisticky) 4 000 a viac divákov
d. predpokladané 90 % obsadenie športového zariadenia s kapacitou
2 000 a viac divákov
6. podujatia konané MIMO ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA (súhlas vlastníka)
Malé podujatia a komunitné podujatia:
Účelom zákona o organizovaní verejných športových podujatí nie je zasahovať a
byrokraticky, finančne, či inak bez primeraných dôvodov zaťažovať výkon
zhromažďovacieho práva, či slobody združovania osobami, ktoré organizujú alebo sa
zúčastňujú na verejne prístupných športových podujatiach ako funkcionári, športovci,
členovia realizačných tímov alebo ako diváci.
Účelom zákona je regulovať najmä organizovanie takých verejných športových podujatí, na
ktorých je na základe možnej rizikovosti divákov, vyššieho počtu divákov alebo ich
koncentrácie, dôvodné ustanoviť pravidlá, ktoré by mali zabezpečiť ochranu verejného
poriadku, pohodlia a bezpečnosti účastníkov podujatia (divákov, členov realizačného tímu i
športovcov) s dôrazom na preventívny a restoratívny účinok.
Kritéria KOMUNITNÉHO podujatia: (tieto podujatia sú vylúčené z režimu úpravy zákona)
1. podujatie konané v športovom zariadení,
2. organizátorom podujatia je právnická osoba, prípadne fyzická osoba podnikateľ,
3. účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi a ich
blízke osoby, t. j. okruh možných účastníkov je známy,
4. počet účastníkov je do 4.000 (nad 4.000 ide o podujatie s osobitným režimom).
Právnu zodpovednosť za priebeh “komunitného” podujatia nesie organizátor podujatia.
Súvisiace právne vzťahy sa pri komunitných podujatiach riadia všeobecnou právnou úpravou
(Občiansky zákonník, Zákonník práce, Priestupkový zákon, Trestný zákon a pod.).
Malé podujatia (do 300 účastníkov):
Kritéria MALÉHO podujatia:
podujatie konané v športovom zariadení,
•
•
•
neide o rizikové podujatie a
predpokladá sa účasť do 300 účastníkov (športovci, rodičia, diváci); podľa
štatistiky návštev.
Povinnosti organizátora malého podujatia:
1. základná oznamovacia povinnosť, ktorú môže obec zúžiť vo VZN
(napr. vo vzťahu k niektorým športovým odvetviam, mládežníckym súťažiam,
prípravným stretnutiam a pod. podľa aktuálnych lokálnych podmienok)
2. povinnosti organizátora platia v zúženom rozsahu
Počet členov usporiadateľskej služby na malom podujatí:
usporiadateľskú službu zabezpečuje organizátor podľa vlastného uváženia
(počet, SBS podľa vlastného uváženia, dobrovoľníci v ľubovoľnom počte)
•
Bežné podujatia:
Počet členov usporiadateľskej služby na bežnom podujatí:
•
•
•
na 300 divákov najmenej 10 členov usporiadateľskej služby.
o
nad 300 divákov sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje počet o 1 člena.
o
pod 300 divákov usporiadateľskú službu zabezpečuje organizátor podľa vlastného uváženia.
na bežnom podujatí, môže byť usporiadateľská služba vykonávaná aj s
pomocou dobrovoľníkov (najviac 50% usporiadateľov), pričom obec môže
určiť aj vyšší počet/podiel dobrovoľníkov.
Obec je oprávnená, na základe žiadosti organizátora alebo z vlastného
podnetu, určiť počet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu ako
je zákonom ustanovené. Kritériom pre určenie nižšieho alebo vyššieho počtu členov
usporiadateľskej služby je najmä druh podujatia, podmienky konania podujatia, predpokladaný
počet a rizikovosť divákov.
Príklady:
300+ divákov =
1000+ divákov =
3000+ divákov =
min. 10 usporiadateľov
min. 10 + 7
= 17 usporiadateľov
min.
10 + 27
= 37 usporiadateľov
Podujatia s osobitným režimom:
Počet členov usporiadateľskej služby na podujatí s osobitným režimom:
•
•
•
•
na 300 divákov najmenej 10 členov usporiadateľskej služby z toho:
o
najmenej 20 % sú zamestnanci SBS alebo príslušníci obecnej polície (bezpečnostná zložka)
o
ostatní sú usporiadatelia (kvalifikovaná civilná zložka usporiadateľskej služby)
nad 300 divákov sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje počet o 1 člena,
o
min. 20 % tvoria zamestnanci SBS alebo príslušníci obecnej polície
Na podujatí, ktoré nie je označené za rizikové a na podujatí s predpokladanou účasťou
nad 10 000 divákov, môže byť usporiadateľská služba vykonávaná aj s pomocou
dobrovoľníkov (do 50% usporiadateľov); obec môže určiť aj vyšší počet/podiel
dobrovoľníkov (§ 17 ods. 3).
Obec je oprávnená, na základe žiadosti organizátora alebo z vlastného podnetu, určiť
počet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu ako je zákonom ustanovené.
Kritériom pre určenie nižšieho/vyššieho počtu členov usporiadateľskej služby je najmä
druh podujatia, podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov.
Príklady:
300+ divákov =
SBS/OP)
min.
2x SBS/OP +
8x USP/D (10)
= 10 / 20% je 2 (členovia
Rizikové podujatie - časť I:
RIZIKOVÉ PODUJATIE je podujatie označené za rizikové organizátorom podujatia,
športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom z dôvodu hrozby
narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku alebo životného prostredia,
Osobitné povinnosti organizátora pri rizikových podujatiach:
o
zabezpečiť, aby sa na podujatí nepredávali, nepodávali a nepožívali alkoholické
nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 %, ak obec nevydala úplný zákaz
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov,
o
určiť bezpečnostného manažéra (možnosť využiť evidenciu BM v IS BŠP)
o
zabezpečiť, aby vstupenky pre účastníkov podujatia podporujúcich hosťujúce
družstvo boli vystavené na meno a priezvisko účastníka podujatia,
o
funkčný kamerový systém, prípadne iné, náhradné bezpečnostné opatrenia,
o
sektory domácich a hostí musia byť rozdelené tak, aby nebol možný pohyb
účastníkov podujatia medzi týmito sektormi.
Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, bez označenia
monitorovaných priestorov vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy z
prípravy alebo priebehu podujatia, vrátane premiestňovania sa účastníkov podujatia, ako
aj iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku súvisiacich s
Rizikové podujatie - časť II:
Počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom poujatí:
•
•
•
na 300 divákov najmenej 20 členov usporiadateľskej služby z toho:
o min. 50 % zamestnanci SBS (strážna služba) alebo príslušníci obecnej
polície (bezpečnostná zložka usp. služby)
o ostatní sú usporiadatelia (kvalifikovaná civilná zložka usp. služby)
nad 300 divákov sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje počet o 2
členov, min. 50 % tvoria zamestnanci SBS alebo príslušníci obecnej polície
pod 300 divákov na každých 30 divákov 2 členovia usp. služby,
min. 50 % tvoria zamestnanci SBS alebo príslušníci obecnej polície
Príklady:
100 divákov = min.
3x SBS/ObPol + 3x USP = 6
(3+3)
300 divákov = min. 10x SBS/ObPol + 10x USP
= 20
(20)
1000 divákov = min. 17x SBS/ObPol + 17x USP
= 34
(20 + 7x2)
usp.
usp.
Nové prvky v novom zákone o
organizovaní športových podujatí:
•
•
•
•
•
•
Vymedzenie/spresnenie pojmov (napr. časové, miestne a vecné vymedzenie
podujatia; účastník podujatia, rizikový účastník; delikt spáchaný "v
súvislosti s účasťou na verejnom podujatí").
Sprísnenie režimu organizácie rizikových podujatí.
Zmena právomoci na rozhodnutie o priestupkoch a správnych deliktoch,
klubový zákaz účasti na podujatiach konkrétneho klubu.
Sprísnenie postihu recidívy priestupkov (zdvojnásobenie HH pokuty alebo
trestný čin výtržníctva).
Informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach (IS BŠP) detailná úprava pravidiel vedenia evidencie dát v registroch a ich legálneho
využitia.
Refundácia nákladov (štátnej/obecnej) polície pri závažnom porušení
povinností organizátora (v ostatných prípadoch zásah bez refundácie).
•
•
•
Trest zákazu účasti na verejných podujatiach + možnosť uložiť
primerané obmedzenie pri podmienečnom zastavení trestného stíhania.
Nové prvky v Trestných kódexoch:
Povinnosť dostaviť sa na policajný útvar, prípadne aj opakovane.
Priťažujúce okolnosti:
o spáchanie trestného činu počas presunu na verejné podujatie alebo
z podujatia,
o spáchanie trestného činu z dôvodu klubovej príslušnosti.
•
•
•
•
Zvýraznenie závažnosti protiprávneho používania pyrotechnických
výrobkov na verejných podujatiach, poškodzovania sedadiel, bariér
oddeľujúcich divácke sektory a vhadzovania nebezpečných predmetov
na športovisko - formy výtržníctva vyjadrené v § 364 ods. 1 písm. d) TZ.
Zavedenie trestnosti pri rovnorodej recidíve priestupkov.
Marenie výkonu úradného rozhodnutia.
Predbežný zákaz účasti na verejných podujatiach v trestnom konaní
bude systémovo riešený v rámci veľkej novely Tr. poriadku
Očakávania od navrhovaných
zmien:
•
•
•
•
Preventívny účinok - cieľom zmien je demonštrovať rozhodný prístup
a odhodlanie štátu, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov,
vysporiadať sa s diváckym násilím + odradiť páchateľov.
Posilnenie pocitu zodpovednosti - každý subjekt zapojený
do procesu riešenia bude možné pri porušení jeho povinnosti
efektívne postihnúť v záujme udržania funkcionality systému.
Synergický efekt - všetky prvky systému sa aktivizujú v rovnakom
priestore a čase. Proces riešenia problému sa bude javiť, že ho
zabezpečuje fungujúci systém, nie iba niektorí uvedomelí jedinci.
Rovnaké konanie = rovnaký právny následok.
Návrat rodín na štadióny a podpora vzťahu k športu - potlačením
diváckeho násilia sa kultivuje prostredie štadiónov, zvýši sa pocit
bezpečia/dôvery, čo môže pritiahnúť odradených divákov späť na
slovenské štadióny.
Očakávania od navrhovaných
zmien:
•
Ďalšie sprievodné efekty uskutočnených zmien:
o presun ťažiska vzdelávania a prípravy usporiadateľov do
priestoru športovej autonómie
o zníženie počtu zahraničných chuligánov, ktorých počet
na podujatiach v SR i agresivita narastá
o presun rizikových fanúšikov na podujatia:
 do nižších súťaží toho istého športu (III. liga a nižšie)
 do úplne iných športov (hádzaná, basketbal, volejbal ...)
 iného druhu (verejné kultúrne podujatia, verejné zhromaždenia)
 do zahraničia (ČR, MR, PR a iné)
Aj preto sa javí byť dôvodné v budúcnosti previesť IS BŠP do správy
Prezídia PZ a rozšíriť evidenciu na všetky typy verejných podujatí.
Aktuálne informácie k
problematike:
Navrhované zmeny a ich dôvody sú bližšie vysvetlené v
dôvodovej správe k návrhu zákona a v odbornom
príspevku publikovanom v odbornom časopise
“Magister Officiorum”
dostupnom bezplatne aj v elektronickej forme na stránke:
www.ucps.sk/MagOff
Myšlienka na záver:
"Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť sám sebou."
(Socrates)
resp.
"Kto nechce hýbať svetom, ani sám sebou, nech len dôsledne
dodržiava zákon, ... a svet "sa" možno pohne aj sám."
(Peter Sepeši)
Ďakujem za pozornosť

similar documents